Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Хърватия

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Въведение

Какви са приложимите мита?

Колко плащам?

Какво ще се случи, ако не бъдат платени съдебни такси?

Как мога да плащам съдебните такси?

Какво се случва след плащането?

Въведение

Съдебните такси са определени в Закон № 118/18 за съдебните такси в Република Хърватия и в Регламента за съдебната такса, приет от хърватското правителство.

Член 5 Законът за съдебните такси за таксите, налагани от Тарифата за митата, плаща непарични, парични средства, печати на държавата от Република Хърватска или електронни средства.

За да бъде подаден по електронен път в съответствие със специални разпоредби чрез информационна система във функционирането на съда, към момента на подаването се заплаща такса в размер на половината от предписаната от тарифата такса.

Всички решения, постановени от съда в съответствие със специална правна уредба чрез информационна система във връзка с функционирането на съда, се изплащат на равнището на половината от предвидения размер на тарифата, установена с тарифата, ако са били платени в срок от три дни, считано от датата на уведомяването за решението по електронен път.

Какви са приложимите мита?

Съдебните такси се заплащат във всички граждански и търговски съдебни производства, а плащанията се основават на член 11. Задълженията на Сметната палата са безплатни:

 1. Република Хърватия и властите на държавата
 2. лица и органи, които упражняват властнически правомощия при процедури, произтичащи от упражняването на такива правомощия
 3. работници в спорове и други производства, свързани с упражняването на техните права по трудово правоотношение
 4. длъжностни лица и служители в административни спорове, свързани с упражняване на правата им съгласно гражданското право
 5. националната война с увреждания, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут и лица с увреждания, въз основа на валиден документ, издаден от Службата за оценка на експерти, възстановяване и заетост на хората с увреждания;
 6. съпруга (та), децата и родителите на загиналите, изчезналите и лишени от свобода през войната в Хърватия въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут
 7. съпруга (та), децата и родителите на загиналите, изчезналите и лишени от свобода през войната в Хърватия въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут
 8. разселени лица, бежанци и завръщащи се, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статус
 9. бенефициерите на социалното подпомагане, получаващи гарантирано минимално обезщетение
 10. хуманитарни организации и организации, занимаващи се със защитата на живота на семейството, изчезнали и лишени от свобода в хуманитарни организации и организации на хора с увреждания
 11. деца, като страни по или във връзка с брачни производства във връзка с искове по този закон
 12. страните, които образуват производство за определяне на майчинството или бащинството, както и разходите, произтичащи от бременността и раждането на дете без брак;
 13. страни, които искат възстановяване на капацитета си
 14. непълнолетни лица в процедури за издаване на разрешение за сключване на брак
 15. страни в производството за връщане на детето и за упражняване на лични отношения с детето
 16. страни, които предприемат действия във връзка с правата от задължителното пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване, относно правата на безработните лица по силата на правилата за заетост и хуманно отношение към животните
 17. страни, иницииращи действия за закрила чрез конституционно гарантирани права на човека и свобода на действие срещу окончателни индивидуални актове
 18. страни, иницииращи производство във връзка с обезщетение за замърсяване на околната среда
 19. профсъюзите и профсъюзните сдружения на по-високо равнище при съдебни процедури за съдебни заместници и колективни трудови спорове и представители на синдикатите в гражданските производства при упражняването на правомощията на работническите съвети
 20. потребители като длъжници по несъстоятелност
 21. други лица и органи, когато това е предвидено в специален закон.

Държавата — страна по конвенцията, се освобождава от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или при условията на реципрочност.

Ако съществува съмнение относно условието за реципрочност, съдът иска разяснения от Министерството на правосъдието.

Освобождаването, предвидено в точка 10, се прилага за хуманитарните организации, за които това решение определя министъра, отговарящ за социалното подпомагане.

Освобождаването от плащане на съдебни такси не се прилага за органите на общините и градовете, освен когато по силата на специален закон те не са били транспонирани чрез упражняването на публична власт.

В рамките на европейския спор по искове с малък материален интерес се заплащат следните такси:

 • по действието — възнаграждение от заявителя
 • за защита — заплата на ответника
 • за решението — заплата на кандидата
 • обжалване — заплата
 • отговор на жалбата — заплата на жалбоподателя (незадължителен отговор)

Колко плащам?

I. за иск, насрещен иск, съдебно решение и възражение срещу заповедта за плащане, съдебна такса в зависимост от стойността на предмета на спора (като се има предвид, че се взема предвид само стойността на основния иск, след приспадане на лихвите и разноските), а именно:

след

на HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Ако цената на иска надвишава 15.000,00 HRK, се дължи такса в размер на 500,00 HRK, плюс 1 % от сумата над 15.000,00 HRK, но не повече от 5.000,00 HRK.

II Половината от посочената в точка I съдебна такса се заплаща във връзка с писмената защита и отговора на жалбата.

III За обжалване на решението това е два пъти размера на съдебната такса, посочена в точка I.

IV Ако съдебната спогодба е сключена в хода на съдебното производство, не се дължи никаква съдебна такса.

Какво ще се случи, ако не бъдат платени съдебни такси?

Ако дадена страна не плати таксата в срока, определен в срока, или като не уведоми съда за това, съдът поставя в продължение на още 15 дни клаузата за изпълнение на възражението и поставя изпълнителна клауза във финансовата агенция с цел принудително изпълнение върху средствата на страната в съответствие с разпоредбите на закона, уреждащ изпълнението по отношение на средствата.

Член 28 Законът за съдебните такси първо предупреждава страната, която се намира в съдебното производство, по отношение на която се дължи мито, и таксата не се плаща незабавно от съда, и заплаща таксата в срок от 3 дни. Ако страната не предприеме действия във връзка с предупреждението или не се яви в случая, за който се дължи таксата, и не е платена таксата от съда, съдът се произнася с решение относно дължимото мито с допълнителна такса от 100 HRK.

Как мога да плащам съдебните такси?

Съдебните такси се плащат без разлика в брой, в страната с печати на страната в Република Хърватия или по електронен път.

Фиксирана сума може да бъде платена и в сметките на съда, който трябва да плати в срок от пет дни от деня, в който плащането е направено към бюджетните приходи от съдебни такси.

В национални марки таксите могат да бъдат заплащани, ако размерът на сборовете е по-малък от 100 HRK.

Данните относно начина на плащане на съдебната такса са посочени на интернет страницата на електронните гласоподаватели, уебсайтовете на съдилищата и деловодството на съда.

Съдебните такси се плащат чрез всяка банка или поща от името на държавния бюджет на Република Хърватия.

За да заплати съдебни такси, дължими от останалия свят, той се попълва:

ЗА БЪРЗО: NBHREN2X

КОД IBAN: HR1210010051863000160

Сметка за сетълмент (CC): 1001005—1863000160

Образец HR64

Покана за №: 5045—20735 — OIB (втори идентификационен номер на платеца)

Бенефициер: министерство на финансите на Република Хърватия, за търговски съд в Загреб

Описание на плащането посочва митото в случай ___ (брой на съдебните досиета, напр. описание на плащанията, напр. съдебна такса по предложение за европейска заповед за плащане)

Какво се случва след плащането?

След като бъде платена съдебната такса, на съда, който се произнася по делото, трябва да се представи доказателство за плащане, в което се посочва броят на висящите дела (ако номерът на делото е вече известен), или ако е подадена само молбата за ЕЗП, заявлението трябва да бъде придружено от доказателство за извършено плащане.

Страните предават документите на съдилищата по пощата (с препоръчана пратка или чрез обикновена пратка) или в електронен формат, в съответствие със специални разпоредби, чрез информационна система, действаща в съда.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/09/2019