Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Περιεχόμενοκείμενο της οδηγίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία επιδιώκει να προβλέψει κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να διασφαλίζει ότι οι αγωγές παραλείψεως είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να σταματούν παραβάσεις που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Στόχος των αγωγών παραλείψεως είναι η παύση ή η απαγόρευση των παραβάσεων που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Η προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων στην οποία συντελεί η παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγωγών αυτών, καθώς και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
 • Οι παραβάσεις που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν παραβιάσεις που αφορούν την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταναλωτική πίστη, τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τιςΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεξ αποστάσεως συμβάσεις και τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Πλήρης κατάλογος των σχετικών οδηγιών παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.
 • Η προσφυγή σεαγωγές παραλείψεως μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα:
  • παύση ή απαγόρευση παράβασης, όταν ενδείκνυται, στα πλαίσια επείγουσας διαδικασίας
  • εξάλειψη των συνεχιζόμενων αποτελεσμάτων της παράβασης, ιδίως μέσω της δημοσίευσης της απόφασης
  • υποχρέωση του εναγομένου να εκτελέσει την απόφαση, με την επιβολή χρηματικής ποινής.
 • Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι είτε το δίκαιο της χώρας της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η παράβαση είτε το δίκαιο της χώρας όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της.
 • Οι φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής έχουν έννομο συμφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς, που είναι επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ή για οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών. Ένας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογός αυτών των οντοτήτων δημοσιεύτηκε το 2016 από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που μπορούν να εγείρουν αγωγές σε περίπτωση παραβάσεων εντός της ΕΕ, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι νομιμοποιημένοι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η παράβαση.
 • Η χώρα της ΕΕ εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί αγωγή μπορεί να αποφανθεί σχετικά με την αναγκαιότητα προηγούμενης διεξαγωγής διαβούλευσης μεταξύ των μερών, παρουσία ή όχι του νομιμοποιημένου φορέα της εν λόγω χώρας της ΕΕ. Εάν η παύση της παράβασης δεν επιτευχθεί εντός 2 εβδομάδων μετά την παραλαβή του αιτήματος προς διαβούλευση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει άμεσα αγωγή παραλείψεως.
 • Το 2011 πραγματοποιήθηκε μια Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και αυτή χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία μιας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροέκθεσης της Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε το 2012.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2009.Αποτελεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκωδικοποίηση της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοδηγίας 98/27/ΕΚ η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2001.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2009/22/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 30-36)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/22/EΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών [Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCOM(2012) 635 final, 6.11.2012]

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύσταση 2013/396/EΕ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά παραβιάσεις αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 60-65)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚοινοποίηση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/EΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ C 361 της 30.9.2016, σ. 1-55)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιορθωτικό στην κοινοποίηση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/EΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ C 367 της 6.10.2016, σ. 6).


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018