Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Право на държавите-членки - Германия

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Тази страница предоставя информация относно германската правна система.


Федерална република Германия е демократична, федерална и социална държава в съответствие с принципите на правовата държава. Заедно с принципите на демократична, федерална и социална правова държава основните права са неприкосновеното ядро на германската конституция, чието спазване се наблюдава от Федералния конституционен съд.

Правни източници

Основният закон е германската конституция. Съществува рамка за правната рамка и рамката за стойността на Германия. В него се определят:

  • основните ръководни принципи на основните права
  • основният държавен ред и основните управленски принципи на държавата и на нейните най-висши институции
  • принципите за изборите за Бундестаг
  • статута и правата на свободно избраните членове на Бундестага
  • организацията и функционирането на Бундестага.

Видове правни инструменти — описание

В Германия основните източници на правото са Конституцията, законите, подзаконовите актове и уставите. Освен това неписаните източници на правото се уреждат от общите правила на международното право и обичайното право. По принцип съдебната практика не е източник на правото, въпреки че играе важна роля на практика. Само някои решения на Федералния конституционен съд имат силата на закон.

Германия е федерална държава със 16 федерални провинции. В резултат на това федералните закони прилагат „приложното им поле, за да обхванат цялата територия на Федерална република Германия“, както и националните законодателства, които се прилагат само във въпросната федерална държава. Всяка провинция има своя собствена конституция, а в контекста на правата, предоставени ѝ от Основния закон — и правомощието да приема законови и подзаконови актове.

Законодателните правомощия на федералното правителство и на провинциите се уреждат подробно в Основния закон. Провинциите запазват законодателните си правомощия, доколкото не са прехвърлени на федералното правителство по силата на Основния закон. Основните законодателни правомощия на федерацията произтичат от член 71, параграф 74 от Основния закон. Други федерални законодателни правомощия са предвидени и в различни части на Основния закон.

По изключителната законодателна власт на федералното правителство

В областта на изключителното федерално законодателство провинциите имат правомощието да приемат законодателство само ако и доколкото те са изрично оправомощени за това по силата на федерален закон (член 71 от Конституцията на Германия).

Съгласно член 73 от Основния закон федералното правителство има предвид по-специално: външни работи, отбрана (включително гражданска защита), гражданство, свобода на движение, паспорт, регистрация и експулсиране, имиграция и емиграция, и екстрадиция, парична, парична и валутна общност, единство на митниците и търговията, въздушен транспорт, сътрудничество между федералното правителство и провинциите в криминалната полиция и закона за оръжията и взривните вещества.

Конкурентно законодателство

В областта на паралелната правна уредба провинциите имат правомощието да приемат законодателство, доколкото и доколкото федералното правителство не използва окончателно законодателната си компетентност в същата област (член 72 от Основния закон). Конкурентното законодателство обхваща, inter alia, следните области: гражданското право, наказателното право, автомобилния транспорт, закона за сдруженията, пребиваването и правото на установяване на чужденци, правото на икономиката, трудовото право и някои аспекти на защитата на потребителите. В някои области, изброени в член 74 от Основния закон, които попадат в обхвата на конкурентното право, федералното правителство има право само ако и доколкото производството на еквивалентни условия на живот в Германия или запазването на правната или икономическата структура в интерес на държавното управление изисква законодателство на федерално равнище.

Основният закон урежда и конфликта между федералното и поземленото право. Основното правило е предвидено в член 31 от Основния закон: „Федералният закон нарушава националното право“. Този принцип се прилага, без да се засяга йерархията на стълкновението на закони, така че например федерални заповеди да имат предимство пред конституцията на държавата.

Йерархия на правните норми

Основният закон се намира на върха на националната стандартна пирамида. Тя е с по-висок ранг от всеки друг национален правен източник. Като конституция тя формира основата на цялата германска правна система. В Германия цялото законодателство трябва да бъде както формално, така и по същество. В това отношение член 20, параграф 3 от Основния закон предвижда, че законодателството в областта на конституционния ред и на изпълнителното насилие и съдебната практика са обвързани със закон и закон. Основните права, предвидени в член 1—19 от Основния закон, обвързват законодателството, изпълнителното насилие и съдебната практика в качеството им на пряко приложими правни актове (член 1, параграф 3). Върховенството на Конституцията в крайна сметка се прилага от Федералния конституционен съд. Единствено Федералният конституционен съд може да обяви, че е невалиден в случай на противоконституционността на законодателен акт.

В член 79, параграф 2 се посочва, че за изменението на Основния закон се изисква одобрението на две трети от членовете на Бундестага и на две трети от Федералния съвет. Федералният съвет е институцията, в която федералните провинции участват в законодателството и администрацията на федералното правителство и в Европейския съюз. Някои основни елементи на Основния закон, а именно структурата на федералното правителство в държавите, принципът на участие в законодателството или принципите, установени в членове 1 и 20, са напълно оттеглени (член 79, параграф 3).

Съгласно Конституцията федералните и регионалните закони се уреждат от общите правила на международното право. Сред тях са обичайното международно право и общите принципи на международното право, а не международното право. В Основния закон изрично се посочва, че общите правила на международното право са неразделна част от федералното право, законите и пораждат права и задължения пряко за жителите на федералната територия (член 25). Общите правила на международното право, които са важни за лицето, а именно индивидуалните правила за защита, включват по-специално задължителното международно право, предоставянето на подходяща правна закрила на чужденците или принципа на специфичност, съгласно който наказателното производство се ограничава с приемането на чуждата държава.

В Конституцията се приемат прости закони. Те се определят от Бундестага с участието на Бундесрата. Проектозаконите могат да се представят от федералното правителство, Бундесрата и Бундестага (от политическа група или от най-малко 5 % от членовете) на Бундестага. Основният закон определя случаите, в които законодателното решение на Бундестага изисква одобрението на Бундесрата (според публикуваната от Връзката отваря нов прозорецБундесрата статистика на нейния уебсайт понастоящем това е около 45 % от всички закони). Федералният съвет може да обжалва само другите законодателни решения, които могат да бъдат отхвърлени от Бундестага. В случай на спор между Бундестага и Бундесрата може да се наложи съвместен консултативен орган да информира за проектозаконите (известни като Помирителен комитет). Той се състои от същия брой членове от Бундестага и Бундесрата (понастоящем 16). Очаква се помирителният комитет да изготви предложения за постигане на съгласие, но не може да вземе решение относно позицията на Бундестага и Бундесрата.

Нормативната уредба се нарежда под тези закони. Те се издават от федералното правителство, федерален министър или федерално правителство. Уставите са по-малко от нормативно установените инструменти. Те са издадени от публичноправен орган, например от община.

Институционална рамка

Органи на законодателната власт

Във Федерална република Германия законодателството е отговорност на парламентите. Поради това Бундестагът на Федерална република Германия е основният законодателен орган. Той решава — с участието на Бундесрата — всички закони, които са от компетентността на федералното правителство.

Членовете на Бундестага и политическите групи в Бундестага могат, подобно на Федералния съвет и федералното правителство, да изготвят проекти на нови закони или да изменят законите в Бундестага. Тук, след добре определен процес, дебатът, обсъждането и гласуването на законопроекта се провеждат.

Тъй като федералните провинции имат значителна част от държавната власт в германската федерална система, Федералният съвет също участва в законодателния процес. Той получава всички закони за гласуване и дори може да се провали, в зависимост от естеството на закона.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страниците на Връзката отваря нов прозорецБундестага.

Законодателни процедури

Законодателство

Повечето проекти или образци се изготвят от федералното правителство. Като основен контролен орган, той има най-много опит в прилагането и е пряко осведомен за това къде на практика има нужда от ново законодателство.

Новите закони обаче не могат да бъдат изготвени само от федералното правителство. Бундесратът и Бундестагът също имат право да представят проектозакони.

Инициативи на федералното правителство или Бундесрата

Ако федералното правителство желае да измени или измени даден закон, федералният канцлер или федералният канцлер трябва първо да предадат проектозакона на Бундесрата.

Обикновено Федералният съвет разполага със срок от шест седмици, за да излезе със становище, по което правителството може да направи писмени коментари. Федералният канцлер и федералният канцлер впоследствие ще предадат проекта на Бундестага с становището на Бундесрата. Изключение от тази процедура е Законът за финансите: Тук сметките се изпращат едновременно до Бундесрата и до Бундестага.

Подобна процедура се прилага и по отношение на законодателната инициатива на Федералния съвет. След като мнозинството от членовете на Бундесрата са избрали проектозакон, проектът има предимство пред федералното правителство. Обикновено изготвяте становище до Бундестага в срок от шест седмици и след това го представяте на Бундестага.

Инициативи от центъра на Бундестага

Проектозаконите могат да бъдат инициирани и от членовете на Бундестага: Поне от една политическа група или най-малко пет процента от Бундестага.

Не е необходимо тези проекти да бъдат представяни на Бундесрата. Поради това правителството изготвя специални сметки за техните парламентарни групи.

Разпределение на формуляра

Преди да може да бъде обсъден проект на закон, той трябва първо да бъде изпратен на председателя на Бундестага и да бъде регистриран от администрацията.

След това той се разпространява до всички членове на Бундестага, Бундесрата и федералните министерства на хартиен носител или по принцип по електронен път.

След като проектът за закон бъде включен в дневния ред на пленарното заседание, той успя да събере първата част от предложението: Понастоящем той е изправен пред своето публично и официално заседание в Бундестага.

Три четения в пленарна зала

Като цяло проектозаконите на пленарното заседание на Бундестага преминават през три дебата — т.нар. зачетения.

Първото четене се извършва под формата на размяна на мнения само ако е договорено от Съвета на възрастните хора (изпълнителния орган на Бундестага) или ако е поискано от една от политическите групи. Това често се случва при законодателни проекти, които са особено спорни или интересни за обществеността.

Основната цел на първото четене е да се определят една или повече комисии въз основа на препоръките на Съвета по въпросите на застаряването, които ще се занимават с проектозакона и ще го подготвят за второ четене.

Когато са определени няколко комитета, водещата комисия е водеща комисия. Поради това той носи отговорност за развитието на производството. Другите комисии имат консултативна роля.

Работа в комитетите

Подробната работа на законодателството се извършва в постоянните комисии с членове от всички политически групи. Членовете на Комитета са в областта на обсъждането и на заседанията. Те могат също така да канят заинтересовани страни и експерти на публични изслушвания.

Успоредно с работата на комисиите политическите групи създадоха работни групи, в които определят и определят позициите си.

Комисиите рядко изграждат мостове между политическите групи. Взаимодействието между правителствените и опозиционните групи означава, че по-голямата част от сметките са преразгледани в по-голяма или по-малка степен.

След приключване на процедурата компетентната комисия представя на Асамблеята доклад за напредъка и резултатите от обсъжданията. Неговите препоръки за решения са основата за второто четене в момента на пленарно заседание.

2-ро четене

Преди второто четене всички членове на ЕП получиха публикуваната препоръка за решение в печатна форма. Те са добре подготвени за дебата. Освен това политическите групи преди, по време на вътрешни заседания, прецизираха своята позиция, така че да могат да демонстрират единство по време на второто публично заседание.

След общото разискване могат да се прилагат всички разпоредби на законопроекта. Като общо правило обаче проектозаконът се гласува директно.

Всеки член на Парламента може да внася изменения, които след това се разглеждат направо на пленарно заседание. Ако Общото събрание реши да го измени, новият текст на законопроекта трябва първо да бъде разпечатан и разпространен. Две трети от присъстващите членове обаче могат да дадат съгласие за тази процедура. След това може да се пристъпи направо към трето четене.

Гласуване на трето четене

Нов дебат се провежда на трето четене само ако се изисква от политическа група или най-малко пет процента от членовете на Бундестага.

Също така измененията вече не се допускат от отделни членове на ЕП, а само от политически групи или 5 % от членовете на Бундестага и само в изменения на второ четене.

В края на третото четене ще се проведе окончателното гласуване. В отговор на въпроса, поставен от председателя на Бундестага след одобрение, гласуване „против „и „въздържал се“, членовете на ЕП се защитават от своите членове.

Ако проектозаконът намери необходимото мнозинство в Бундестага, той ще бъде изпратен на Бундесрата като закон.

Одобряване на Бундесрата

Бундесратът действа с помощта на Бундесратът. Техните права на участие са ясно определени.

Федералният съвет не може да изменя закона, приет от Бундестага. Ако обаче не е съгласен със закона, той може да отнесе въпроса до помирителния комитет. Помирителният комитет обединява същия брой членове на Бундестага и Бундесрата.

В някои закони одобрението на Бундесрата е задължително. Такива са например законодателството, което се занимава с финансовите и административните отговорности на провинциите.

В случай на възражения, Бундестагът може да разреши влизането в сила на закона дори ако не бъде постигнато споразумение в помирителния комитет. При все това ново гласуване в Бундестага призовава за абсолютно мнозинство.

Влизане в сила

След като проектозаконът бъде приет от Бундестага и Бундесрата, той трябва да продължи да работи, за да влезе в сила като закон.

Приетият закон се отпечатва първо и се изпраща на федералния канцлер и федералния канцлер и съответния министър за целите на подписването му.

След това Федералният президент ще получи копие от закона. Той проверява дали е било установено в съответствие с конституцията и не е в явно противоречие с Основния закон и не е в явно противоречие с неговото съдържание. След това го подписва и го публикува в Bundesgesetzblatt [Федерален държавен вестник].

Следователно законът се обнародва. Ако в закона не е посочена конкретна дата на влизане в сила, тя автоматично се прилага от 14-ия ден след издаването на Държавен вестник.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страниците на Връзката отваря нов прозорецБундестага.

Правни бази данни

В Връзката отваря нов прозорецинтернет за заинтересованите граждани Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите и Федералната служба на правосъдието предоставят на заинтересованите граждани почти всички действащи понастоящем федерални закони в интернет. Законовите и подзаконовите актове могат да бъдат консултирани в техните актуализирани версии. Те се консолидират от центъра за документация във Федералното министерство на правосъдието. Много важни закони са достъпни и на Връзката отваря нов прозорецанглийски език.

Освен това федералното правителство, под егидата на Федералното министерство на вътрешните работи, за изграждането и за дома предоставя Връзката отваря нов прозорецна разположение в интернет голяма база данни с актуализирани административни правила на най-висшите федерални органи в интернет.

Тъй като Федерална република Германия е федерална държава, провинциите уреждат тяхното публикуване. Те са създали свои собствени уебсайтове на тази основа, които са Връзката отваря нов прозорец свързани с правосъдния портал на Федерацията и федералните провинции.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецФедерален държавен вестник

Връзката отваря нов прозорецЗакони в интернет

Връзката отваря нов прозорецПревод на английски език на законите в интернет

Връзката отваря нов прозорецУправление на интернет

Връзката отваря нов прозорецПорталът за правосъдие на федералното правителство и на федералните провинции (Länder)

Връзката отваря нов прозорецБундестаг

Връзката отваря нов прозорецФедерално правителство


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/08/2019