Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

 • Prima pagină
 • ...
 • Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Chorvátsko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Obete trestných činov majú v predsúdnom konaní a trestnom konaní viacero práv, pričom osobitná ochrana sa poskytuje deťom a obetiam trestných činov proti sexuálnej slobode a obchodovaniu s ľuďmi

Obeť trestného činu:

 1. na prístup k službám podpory pre obete trestných činov;
 2. právo na účinnú psychologickú a inú odbornú pomoc a podporu zo strany orgánu, organizácie alebo inštitúcie, ktorá pomáha obetiam trestných činov v súlade so zákonom,
 3. na ochranu pred zastrašovaním a odvetou;
 4. na ochranu svojej dôstojnosti pri poskytovaní dôkazov v úlohe obete;
 5. byť vypočutá bez zbytočného odkladu po podaní trestného oznámenia a následne byť vypočúvaná iba v rozsahu, v akom je to absolútne nevyhnutné na účely trestného konania;
 6. byť sprevádzaná osobou, ktorej dôveruje, pri akýchkoľvek úkonoch, na ktorých sa zúčastňuje;
 7. absolvovať minimálne lekárske postupy, a to iba vtedy, ak sú absolútne nevyhnutné na účely trestného konania;
 8. podať návrh na stíhanie alebo podať súkromnú žalobu podľa trestného zákonníka, zúčastniť sa na trestnom konaní ako poškodený, byť informovaná o zamietnutí trestného oznámenia (článok 206 ods. 3 zákona) a o rozhodnutí prokurátora neprijať žiadne opatrenia a viesť stíhanie individuálne bez prokurátora;
 9. byť informovaná prokurátorom o opatreniach prijatých na základe jej oznámenia (článok 206a zákona) a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi (článok 206b tohto zákona);
 10. požiadať o informácie o prepustení páchateľa z väzby alebo vyšetrovacej väzby, o úteku alebo prepustení páchateľa z väznice a o opatreniach prijatých na zaistenie ochrany obete a bezodkladne dostať takéto informácie;
 11. požiadať o informácie o akomkoľvek konečnom rozhodnutí o ukončení trestného konania a dostať takéto informácie;
 12. iné práva stanovené zákonom.

Obeť trestného činu proti sexuálnej slobode alebo trestného činu obchodovania s ľuďmi má okrem uvedených práv tieto práva:

 1. porozprávajte sa s konzultantom pred vypočutím na náklady rozpočtu;
 2. splnomocneného zástupcu, ktorý sa účtuje na ťarchu rozpočtu,
 3. vypočúvaná osobou rovnakého pohlavia v polícii a prokuratúre a, ak je to možné, vypočúvaná tou istou osobou v prípade opätovného výsluchu,
 4. odmietnuť odpovedať na otázky, ktoré nie sú trestného charakteru a ktoré sa týkajú prísneho osobného života obete;
 5. vyžadovať, aby boli testované pomocou audiovideo zariadení (článok 292 ods. 4 tohto zákona),
 6. dôvernosť osobných údajov;
 7. požadovať vylúčenie verejnosti z pojednávania.

Ak je dieťa obeťou trestného činu, má okrem práv uvedených vyššie tieto práva:

 1. zástupca na náklady rozpočtu,
 2. dôvernosť osobných údajov,
 3. vylúčenie verejnosti.

Deti sú všetky osoby mladšie ako 18 rokov.

Dieťa, ktoré je svedok alebo obeť, vypočúva vyšetrujúci sudca na vypočutí svedkov a predvolanie sa posiela jeho rodičom alebo poručníkom.

Súkromná prokuratúra

Po oznámení trestného činu bude prokurátor vo väčšine prípadov stíhať ex officio.

V prípade trestných činov, v súvislosti s ktorými sa začalo trestné konanie na základe súkromnej obžaloby, možno podať súkromnú žalobu. Súkromná obžaloba sa musí podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená fyzická alebo právnická osoba dozvedela o trestnom čine a páchateľa.

Súvisiaca žaloba o náhradu škody

Žalobu súkromnej osoby o náhradu škody môže podať poškodená strana.

Obeť trestného činu je tiež poškodenou stranou a má právo podať na súd súvisiacu žalobu o náhradu škody.

Takáto žaloba môže zahŕňať tieto nároky:

 • náhrada škody, ktorá môže byť hmotná alebo nehmotná (utrpená bolestina, strach);
 • vrátenie vecí – ak poškodená osoba môže dokázať, že bola vlastníkom alebo zákonným držiteľom;
 • zrušenie konkrétnej právnej transakcie – ak trestný čin viedol k právnemu úkonu, ktorý má povahu majetkového práva (ak vás obvinená osoba viedla k uzavretiu zmluvy násilím).

Súvisiaca žaloba o náhradu škody sa môže podať v trestnom konaní alebo v samostatnom občianskom súdnom konaní proti odporcovi. Ak sa žaloba podá počas trestného konania, podmienkou jej prijatia je, aby súd uznal obžalovaného za vinného.

To nie je podmienkou úspechu žaloby v občianskom súdnom konaní.

Práva poškodených osôb počas vyšetrovania a trestného konania

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, má nárok:

 • používať svoj vlastný jazyk vrátane nepočujúcich a hluchoslepého posunkového jazyka a na pomoc tlmočníkovi, ak nerozumie alebo nepoužíva chorvátčinu, alebo pomoc prekladateľovi alebo tlmočníkovi posunkovej reči, ak je nepočujúci alebo nepočujúci;
 • podať súvisiacu žalobu o náhradu škody a návrhy na dočasné súdne príkazy;
 • zástupca;
 • predstaviť skutočnosti a predložiť dôkazy;
 • zúčastniť sa na vypočúvaní svedkov;
 • zúčastniť sa na konaní, zúčastniť sa na dokazovaní a predniesť záverečné vyhlásenie;
 • prístup k spisu,
 • požiadať, aby bola prokurátorom informovaná v súvislosti s opatreniami podniknutými na základe jej oznámenia a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi;
 • odvolanie;
 • požiadať o obnovu predchádzajúceho stavu;
 • byť informovaný o výsledku trestného konania.

Prokuratúra aj súd musia pred trestným konaním a v ktorejkoľvek fáze počas neho zvážiť možnosť, že obvinený môže poskytnúť náhradu škody poškodenému za akúkoľvek stratu spôsobenú trestným činom. Poškodenú osobu tiež upozornia na právo používať svoj vlastný jazyk vrátane posunkovej reči nepočujúcich a hluchoslepého jazyka a na pomoc tlmočníka, ak nehovorí alebo nerozumie chorvátčine, alebo tlmočníkovi či tlmočníkovi posunkovej reči, ak je nepočujúci alebo hluchoslepý, právo podať žiadosť o občianskoprávnu žalobu a predbežné bezpečnostné opatrenia, podať skutkové vyhlásenie a predložiť dôkazy v konaní, podať konečné vyjadrenie k žalobe v konaní.

Právo na finančnú náhradu

Zákon o finančnej kompenzácii obetí trestných činov (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 80/08 a 27/11] ustanovuje právo na finančnú náhradu pre obete násilností spáchaných s úmyslom v Chorvátsku alebo ich príbuzných za podmienok stanovených v tomto zákone.

Stanovuje sa v ňom právo na finančné odškodnenie obetí násilných trestných činov spáchaných úmyselne a stanovujú sa v ňom podmienky a postup na uplatnenie práva na odškodnenie, orgány, ktoré prijímajú rozhodnutia a zúčastňujú sa na rozhodovacom procese o práve na odškodnenie, ako aj orgány a postupy v cezhraničných prípadoch.

Obete násilných trestných činov spáchaných úmyselne majú právo na finančné odškodnenie zo štátneho rozpočtu.

Polícia, úrad prokurátora a súdy sú povinné poskytnúť informácie o práve na odškodnenie, poskytnúť potrebné formuláre žiadosti a na žiadosť obete poskytnúť všeobecné usmernenia a informácie o tom, ako vyplniť žiadosť, a o požadovaných podporných dokumentoch.

Žiadosti o finančnú náhradu musia byť podané na ministerstve spravodlivosti na formulári, ktorý je k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky ministerstva.

Formulár žiadosti o finančné odškodnenie obetí trestných činov_sk PDF(223 Kb)SK

Žiadosti sa musia podať do šiestich mesiacov odo dňa spáchania trestného činu. Ak existujú oprávnené dôvody, pre ktoré obeť nemohla podať takúto žiadosť v stanovenej lehote, musí tak urobiť do troch mesiacov odo dňa, keď tieto dôvody pominuli, a v každom prípade do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Ak je obeť maloletou osobou alebo osobou zbavenou právnej spôsobilosti a jej právny zástupca nepodal žiadosť do šiestich mesiacov odo dňa spáchania skutku, šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa, keď daná osoba dosiahne vek 18 rokov, alebo odo dňa začatia trestného konania po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť, alebo odo dňa, keď bola obnovená právna spôsobilosť osoby.

Osoby oprávnené na finančnú náhradu:

 • obete trestných činov súvisiacich s násilím, ktoré sú občanmi Chorvátskej republiky, občanmi členského štátu Európskej únie alebo majú trvalý pobyt v Európskej únii, a ak bol trestný čin spáchaný v Chorvátsku;
 • obeť, ktorá utrpela ťažkú ujmu na zdraví alebo ktorej zdravie sa v dôsledku trestného činu zhoršilo (takáto osoba má nárok na náhradu nákladov na ošetrenie za predpokladu, že nie je krytá povinným zdravotným poistením, do výšky zdravotného poistenia v Chorvátskej republike a náhrady za stratu príjmu do výšky 35 000 HRK);
 • osoba, ktorá je blízkym príbuzným zosnulej obete (manžel alebo partner, dieťa, rodič, adoptívny rodič, osvojené dieťa, nevlastný rodič, nevlastné dieťa, partner rovnakého pohlavia, starý rodič a vnuk, ak patrila do tej istej domácnosti ako obeť) (takáto osoba má nárok na náhradu škody až do výšky 70 000 HRK za stratu zákonného výživného);
 • v prípade úmrtia obete má osoba, ktorá zaplatila výdavky na pohreb, nárok na náhradu až do výšky 5000 HRK;
 • ak je trestný čin oznámený polícii alebo prokuratúre alebo ho polícia alebo prokuratúra podá do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spáchaný, bez ohľadu na to, či je páchateľ známy alebo nie.

Ak sa stanoví výška náhrady škody, zohľadní sa správanie obete počas trestného činu a po ňom alebo jej podiel na príčine škody a v rozsahu škody, či je obeťou bezprostrednej obete a či oznámila trestný čin príslušným orgánom a kedy a kedy. Okrem toho sa posudzuje spolupráca obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred súd, pričom sa zohľadní, či priama obeť pomohla spôsobiť škodu alebo zhoršila škodu; v každom z týchto prípadov sa náhrada škody, na ktorú má obeť nárok, primerane zníži. Žiadosť o odškodnenie sa zamietne alebo sa zníži suma, ak sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo zločineckej organizácie. Náhradu škody možno odmietnuť alebo znížiť aj sumu, ak by poskytnutie úplnej náhrady bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálky a verejného poriadku.

Oznámenie o prepustení páchateľa

Keď je obžalovaný odsúdený na trest odňatia slobody, ministerstvo spravodlivosti, služby na podporu obetí a svedkov informuje obeť o dátume prepustenia (o riadnom a podmienečnom prepustení) väzňov vo výkone trestu odňatia slobody.

Zákonná povinnosť informovať obete prepustenia väzňov

V súlade s ustanoveniami zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ministerstva spravodlivosti o výkone trestu, služba na podporu obetí a svedkov) informuje obeť, poškodenú stranu alebo ich rodinu o prepustení väzňov z väzenia.

Obete sú informované o prepustení väzňa v prípadoch trestných činov proti sexuálnej slobode a sexuálnej morálky, života a zdravia alebo trestných činov spojených s násilím.

Uvedené informácie sa poskytujú obeti, poškodenej strane alebo jej rodine bez ohľadu na to, či je väzeň bezpodmienečne alebo v skúšobnej lehote prepustený.

Pri rozhodovaní o tom, či opustí alebo neopustí väzňa do miesta svojho bydliska alebo bydliska, môžu väzenské zariadenia/väznenky požiadať službu na podporu obetí a svedkov o informácie o reakcii obete alebo rodiny obete v súvislosti s identifikáciou možnosti profitovať z výstupu. Na základe výsluchov s obeťou útvar na podporu obetí a svedkov vypracúva správy, ktoré vydáva väzeň/väzeň.

Podpora svedkov a obetí

Podporu obetiam a svedkom v Chorvátskej republike koordinuje služba na podporu obetí a svedkov zriadená na ministerstve spravodlivosti.

Obete a svedkovia môžu získať podporu a informácie o svojich právach a postupoch od odboru podpory obetí a svedkov súdu.

Jednotky na podporu obetí a svedkov sú zriadené na 7 okresných súdoch v Záhrebe, Zadare, Osijek, Vukovar, Split, Sisak a Rijeke. Oddelenia poskytujú emocionálnu podporu, praktické informácie a informácie o právach obetí, ako aj podporu a informácie pre svedkov a sprevádzajúce osoby. Podporu poskytujú aj útvary príslušných mestských a priestupkových súdov (općinski a prekršajni sudovi).

Obete môžu získať aj informácie o svojich právach a druhoch pomoci, ktorú majú k dispozícii, prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 116 006 Národného volacieho centra pre obete trestných činov a incidentov (pozri webovú stránku Národného telefonického centra).

Ministerstvo spravodlivosti vrátane obetí a svedkov poskytuje informácie o právach a podpore a môže sa obrátiť na: emailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneZrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr alebo na webovú stránku chorvátskeho ministerstva spravodlivosti: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/

Podpora obetí a svedkov v cezhraničných prípadoch

Služba na podporu obetí a svedkov zriadená ministerstvom spravodlivosti poskytuje podporu a informácie obetiam a svedkom predvolaným na súd prostredníctvom medzinárodnej právnej pomoci (vrátane svedkov vojnových zločinov).

Informačné listy sa zasielajú svedkom, ktorí sú predvolaní, aby vypovedali na súdoch Chorvátskej republiky, alebo chorvátskym svedkom, ktorí sú predvolaní na zahraničné súdy.

Svedkom vojnových zločinov sa v prípade potreby poskytne lekár a pomoc pri príprave odchodov a organizovaní prístupu k príslušnému súdnemu orgánu (svedkom a iným účastníkom, ktorí sú v trestnom konaní vyzvaní na výsluch vojnových zločinov pred príslušnými justičnými orgánmi Chorvátskej republiky, ako aj mimo Chorvátskej republiky, ak je takáto podpora predmetom žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc).

Ak chcete nájsť potrebné informácie, kliknite na tieto odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – práva, ktoré požívam ako obeť trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – oznamovanie trestného činu a mojich práv počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – odškodnenie

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – moje práva na podporu a pomoc


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 22/12/2020