Alte materiale

 • Alte materiale
  • Statul membru: România
  • Titlu: The Guide on the conclusion of distance contracts for financial services, 2018.
  • Provenind de la: National Authority for Administration and Regulation in Communications and National Authority for Consumer Protection
  • URL: http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Ghid_contracte_la_distanta_2018.pdf
  • Cuvinte-cheie: distance contracts, off-premises contracts, electronic services
 • Articole din directivă
  Consumer Rights Directive, link
 • Notă preliminară

  Ghidul privind incheierea la distanta a contractelor de servicii financiare 2018.


  The Guide presents the views of ANCOM and ANPC as regards the application of GEO 34/2014 to the (distance or off-premises) contracts concluded between consumers and the providers of electronic services.

 • Notă generală
 • Text integral

  GHID

  PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR LA DISTANȚĂ

  ȘI ÎN AFARA SPAȚIILOR COMERCIALE

  CE AU CA OBIECT FURNIZAREA DE SERVICII

  DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

  DESTINATE PUBLICULUI

  Cuprins

  INTRODUCERE ....................................................................................................... 1

  I. Definiții: .............................................................................................................. 2

  A. Contract la distanță ............................................................................................... 2

  B. Contract în afara spaţiilor comerciale ....................................................................... 3

  C. Spaţiu comercial .................................................................................................... 4

  D. Contract cu obiect mixt (vânzare produse și prestări servicii)..................................... 4

  E. Suport durabil ....................................................................................................... 5

  II. Încheierea contractelor la distanță și în afara spațiilor comerciale .................. 6

  A. Diferitele mijloace prin care sunt încheiate contractele la distanță sau în afara spațiilor

  comerciale ........................................................................................................... 6

  B. Informarea precontractuală în cazul contractelor încheiate la distanță și al celor

  încheiate în afara spațiilor comerciale ..................................................................... 6

  C. Forța obligatorie a informării precontractuale ......................................................... 13

  D. Cererea expresă pentru furnizarea imediată a serviciilor .......................................... 13

  E. Încheierea contractelor la distanță și în afara spațiilor comerciale. Confirmarea

  încheierii contractelor ........................................................................................... 14

  F. Prevederi speciale pentru încheierea contractelor la distanță printr-un mijloc de

  comunicare ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei ....... 15

  1. Informațiile minime precontractuale în cazul contractelor încheiate la distanță prin

  mijloace ce permit un spațiu sau timp limitat pentru afișarea informației .............. 15

  2. Încheierea contractelor la distanță prin telefon................................................... 16

  3. Alte mijloace utilizate pentru încheierea contractelor la distanță care presupun un

  spațiu sau timp limitat pentru afișarea informației .............................................. 17

  G. Prevederi speciale pentru încheierea contractelor printr-un mijloc electronic

  (online) ................................................................................................................... 17

  III.Dreptul de retragere ....................................................................................... 18

  IV. Livrarea produselor ........................................................................................ 25

  V. Considerente finale .......................................................................................... 26

  1

  INTRODUCERE

  Prezentul Ghid privind încheierea la

  distanță sau în afara spațiilor comerciale a

  contractelor dintre consumatori și furnizorii

  de servicii de comunicații electronice

  destinate publicului care au ca obiect

  furnizarea de servicii de comunicaţii

  electronice destinate publicului (denumit în

  continuare Ghid) reprezintă punctul de

  vedere comun al Autorității Naționale

  pentru Administrare și Reglementare în

  Comunicații (ANCOM) și al Autorității

  Naționale pentru Protecția Consumatorilor

  (ANPC), referitor la modul de aplicare a

  prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

  Guvernului nr. 34/20141 la încheierea

  acestui tip de contracte.

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr.34/2014 a transpus în legislația

  națională Directiva 2011/83/UE a

  Parlamentului European și a Consiliului din

  25 octombrie 2011 privind drepturile

  consumatorilor, de modificare a Directivei

  93/13/CEE a Consiliului și a Directivei

  1999/44/CE a Parlamentului European și a

  Consiliului și de abrogare a Directivei

  85/577/CEE a Consiliului și a Directivei

  97/7/CE a Parlamentului European și a

  Consiliului2. Având în vedere acest fapt, la

  redactarea prezentului Ghid au fost luate în

  considerare și Instrucțiunile3 emise de

  Direcția Generală Justiție și Consumatori a

  Comisiei Europene în vederea interpretării

  Directivei 2011/83/UE (document denumit

  în continuare Instrucțiuni).

  Prezentul Ghid reprezintă un

  document explicativ, pentru toate părțile

  interesate, cu privire la Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr.34/2014.

  1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014

  privind drepturile consumatorilor în cadrul

  contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi

  pentru modificarea şi completarea unor acte

  normative, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.

  157/2015;

  Având în vedere competențele celor

  două Autorități, Ghidul vizează doar

  contractele încheiate de furnizorii de

  servicii de comunicații electronice destinate

  publicului cu consumatorii. Însă, luând în

  considerare faptul că, în conformitate cu

  prevederile legislației din domeniul

  comunicațiilor electronice, furnizorilor de

  servicii de comunicații electronice destinate

  publicului le incumbă aceleași obligații în

  cazul contractelor încheiate cu utilizatorii

  finali persoane juridice, ANCOM va ține

  cont de prevederile prezentului Ghid și în

  cazul acestora.

  De asemenea, învederăm faptul că

  încheierea și executarea acestui tip de

  contracte, încheiate la distanță sau în afara

  spațiilor comerciale, se supun atât

  legislației generale din domeniul protecției

  consumatorilor, precum Legea

  nr.363/2007 privind combaterea practicilor

  incorecte ale comercianților în relația cu

  consumatorii, Legea nr.193/2000 privind

  clauzele abuzive din contractele încheiate

  între comercianți și consumatori, cât și

  legislației generale din domeniul

  comunicațiilor electronice precum

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr.111/2011 .

  Precizăm că Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr.34/2014 privind drepturile

  consumatorilor în cadrul contractelor

  încheiate cu profesioniștii reprezintă

  legislația specială în domeniul protecției

  consumatorilor.

  Ghidul poate fi modificat de cele două

  instituții ori de câte ori este necesar pentru

  a răspunde unor situații nou apărute în

  practică.

  2 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

  RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&fr

  om=RO;

  3 http://ec.europa.eu/justice/consumermarketing/

  files/crd_guidance_en.pdf;

  2

  I. Definiții:

  A. Contract la distanță

  Orice contract încheiat între

  profesionist şi consumator în cadrul

  unui sistem de vânzări sau de

  prestare de servicii la distanţă

  organizat, fără prezenţa fizică

  simultană a profesionistului şi a

  consumatorului, cu utilizarea

  exclusivă a unuia sau a mai multor

  mijloace de comunicare la distanţă,

  până la şi inclusiv în momentul în care

  este încheiat contractul4.

  o Având în vedere cerința referitoare

  la utilizarea exclusivă a mijloacelor de

  comunicare la distanță pentru încheierea

  contractului, în practică pot apărea situații

  care, dat fiind că poate exista și un contact

  nemijlocit între furnizor și consumator

  înainte sau după încheierea contractului, ar

  putea să creeze dificultăți în ceea ce

  privește încadrarea contractului și

  aplicabilitatea prevederilor Ordonanței de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014.

  De exemplu, considerentul nr. 20 din

  Directiva 2011/83/UE clarifică o astfel de

  situație. Mai exact, se precizează că orice

  contract negociat în spațiul comercial al

  furnizorului, dar încheiat prin intermediul

  mijloacelor de comunicare la distanță nu

  este considerat un contract încheiat la

  distanță. Totuși, considerăm că trebuie

  avut în vedere că, în acest caz, deși acordul

  final al utilizatorului, după negocierea

  ofertei în spațiul comercial al furnizorului,

  se obține printr-un mijloc de comunicare la

  distanță, contractul trebuie încheiat cu

  respectarea dispozițiilor art. 51 alin. (4) din

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

  111/2011 privind comunicaţiile

  4 Art.2 pct.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014;

  electronice5, potrivit cărora aceste

  contracte se încheie în scris, cu un font

  lizibil, având mărimea de cel puţin 10p, pe

  hârtie sau alt suport durabil, vizibil şi uşor

  de citit.

  De asemenea, o altă situație este cea

  în care, după încheierea contractului prin

  mijloace de comunicare la distanță, părțile

  se întâlnesc la momentul livrării produsului

  sau al efectuării plății. În acest caz, astfel

  cum rezultă și din secțiunea 5.1. paragraf 3

  din Instrucțiuni, faptul că părțile se

  întâlnesc după încheierea contractului, la

  momentul livrării produsului sau al plății, nu

  trebuie să schimbe încadrarea contractului,

  acesta rămânând un contract la

  distanță.

  Dacă prezentarea ofertei și acceptul

  abonatului pentru încheierea contractului

  se realizează telefonic, faptul că echipa

  tehnică a furnizorului care se deplasează la

  adresa consumatorului pentru instalarea

  serviciilor care fac obiectul contractului

  încheiat la telefon pune la dispoziția

  consumatorului un contract în formă scrisă

  (oferta confirmată) la momentul instalării

  serviciilor și obține semnătura abonatului în

  acest mod, nu schimbă încadrarea

  contractului din contract la distanță în

  contract încheiat în afara spațiilor

  comerciale.

  Tot un contract la distanță este și cel

  încheiat telefonic, dar al cărui formular de

  contract este pus la dispoziția

  consumatorului și semnat la momentul

  livrării acestuia prin intermediul serviciilor

  de curierat.

  5 Aprobată, cu modificări și completări, prin Legea

  nr. 140/2012, cu modificările şi completările

  ulterioare.

  3

  o În ceea ce privește condiția ca

  încheierea unui contract la distanță să se

  realizeze în cadrul unui sistem organizat de

  vânzări sau de prestare de servicii la

  distanţă, trebuie avută în vedere situația în

  care nu ar trebui considerat un contract la

  distanță contractul încheiat cu un

  consumator prin e-mail sau telefon dacă

  furnizorul încheie numai în mod

  excepțional un astfel de contract, după ce

  a fost contactat de către consumator (pct.

  5.1 din Instrucțiuni). Situațiile exacte care

  intră sub umbrela acestei excepții vor fi

  analizate de la caz la caz de cele două

  Autorități.

  o Sunt considerate contracte la

  distanță atât cele inițiate de consumator,

  cât și cele încheiate ca urmare a apelării

  unui consumator de către furnizorul de

  servicii de comunicații electronice. În cadrul

  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, singura mențiune ce diferențiază

  o obligație de informare în funcție de

  inițiatorul unui apel pentru încheierea unui

  contract la distanță se referă la situația în

  care consumatorul este apelat de

  profesionist și este obligatorie declararea

  scopului comercial al apelului.

  o În cazul în care este încheiat un

  contract la distanță, informațiile primite de

  consumator pe un suport durabil (fie la

  momentul confirmării ofertei sau la

  confirmarea încheierii contractului) ar

  trebui să conțină mențiunea că respectivul

  contract este încheiat la distanță. De

  asemenea, se recomandă precizarea

  mijlocului de comunicare la distanță

  utilizat.

  6 Art.2 pct.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014;

  B. Contract în afara spaţiilor

  comerciale

  Orice contract dintre un

  profesionist şi un consumator, întruna

  din următoarele situaţii:

  a) încheiat în prezenţa fizică

  simultană a profesionistului şi a

  consumatorului, într-un loc care nu

  este spaţiul comercial al

  profesionistului;

  b) încheiat ca urmare a unei oferte

  din partea consumatorului în aceleaşi

  circumstanţe ca cele menţionate la lit.

  a);

  c) încheiat în spaţiile comerciale

  ale profesionistului sau prin orice

  mijloace de comunicare la distanţă,

  imediat după ce consumatorul a fost

  abordat în mod personal şi individual,

  într-un loc care nu este spaţiul

  comercial al profesionistului, în

  prezenţa fizică simultană a acestuia şi

  a consumatorului;

  d) încheiat în cursul unei deplasări

  organizate de profesionist cu scopul

  sau efectul de a promova şi a vinde

  consumatorului produse sau servicii6.

  o În cazul în care contractul a fost

  încheiat prin mijloace de comunicare la

  distanță sau în spațiile comerciale ale

  furnizorului imediat după ce utilizatorul

  final a fost abordat personal și individual în

  afara spațiilor comerciale ale furnizorului,

  contractul va fi considerat ca fiind încheiat

  în afara spațiilor comerciale.

  Pe de altă parte, în situația în care

  contractul a fost negociat în afara spațiilor

  comerciale ale furnizorului și încheiat prin

  mijloace de comunicare la distanță sau în

  spațiile comerciale ale furnizorului, dar nu

  imediat după ce utilizatorul a fost abordat

  4

  personal și individual în afara spațiilor

  comerciale, contractual încheiat este un

  contract la distanță sau, după caz, un

  contract încheiat în spațiile furnizorului.

  o Se recomandă ca, în cazul în care

  un contract este încheiat în afara spațiilor

  comerciale, formularul de contract semnat

  de consumator să conțină o mențiune

  referitoare la acest aspect.

  C. Spaţiu comercial

  Orice unitate care îndeplineşte

  una dintre următoarele condiţii:

  a) unitate imobilă de vânzare cu

  amănuntul, în care profesionistul îşi

  desfăşoară activitatea în

  permanenţă;

  b) unitate mobilă de vânzare cu

  amănuntul, în care profesionistul îşi

  desfăşoară activitatea în mod

  obişnuit7.

  Prin „spații comerciale” se înțelege

  locul permanent sau obișnuit de

  desfășurare a activității comerciale, inclusiv

  atunci când acestea sunt utilizate în mod

  sezonier. De asemenea, tot spații

  comerciale ale furnizorului sunt considerate

  și spațiile comerciale ale persoanelor care

  fac parte din rețeaua de distribuție a

  acestora, societățile partenere fiind

  autorizate să încheie contracte cu

  consumatorii în numele și pe seama

  furnizorului.

  ”În afara spatiului comercial” se

  referă și la vizitele comerciantului la

  locuința sau la locul de muncă al

  consumatorului, indiferent dacă vizita a

  fost solicitată de consumator sau nu.

  7 Art.2 pct.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014;

  D. Contract cu obiect mixt

  (vânzare produse și prestări

  servicii)

  Potrivit art. 2 pct. 5 din Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014, prin

  contract de vânzare se înțelege ”orice

  contract în temeiul căruia profesionistul

  transferă sau se angajează să transfere

  proprietatea asupra unor produse către

  consumator, iar consumatorul plăteşte sau

  se angajează să plătească preţul acestora,

  inclusiv orice contract care are drept

  obiect atât produse, cât şi servicii ”, în

  timp ce contractul de prestări de

  servicii este definit8 ca fiind un contract Ӕn

  temeiul căruia profesionistul prestează sau

  se angajează să presteze un serviciu

  consumatorului, iar acesta plăteşte sau se

  angajează să plătească preţul acestuia”.

  În practică, pot exista situații în care

  distincția dintre cele două tipuri de

  contracte - contract de vânzare sau

  contract de prestări servicii - nu este ușor

  de realizat întrucât, așa cum se arată și la

  art. 2.2 din Instrucțiuni: ”multe contracte

  încheiate între comercianți și consumatori,

  cărora li se aplică directiva, conțin

  elemente atât din domeniul serviciilor, cât

  și din cel al bunurilor. În aceste cazuri,

  ultima parte a definiției de la articolul 2

  alineatul (5) este relevantă deoarece

  definește un contract de vânzare ca

  <<orice contract care are drept obiect atât

  bunuri, cât și servicii>>”.

  Prin urmare, în cazul în care un

  contract are ca obiect atât vânzarea

  anumitor echipamente, cât și prestarea

  unor servicii de comunicații electronice

  destinate publicului, contractul poate fi

  calificat drept un contract de vânzare.

  8 Art. 2 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014;

  5

  De altfel, în cadrul art. 2.2 din

  Instrucțiuni, achiziționarea unui telefon

  mobil nou împreună cu abonamentul la un

  serviciu de comunicații electronice este

  indicată ca exemplu de contract care

  acoperă atât bunuri cât și servicii și care ar

  trebui, în mod normal, să fie considerat

  contract de vânzare.

  E. Suport durabil

  Prin suport durabil se înțelege

  orice instrument care permite

  consumatorului sau profesionistului

  să stocheze informaţii care îi sunt

  adresate personal, într-un mod

  accesibil pentru referinţe ulterioare

  pentru o perioadă de timp adecvată,

  în vederea informării, şi care permite

  reproducerea neschimbată a

  informaţiilor stocate9.

  În cadrul considerentului nr. 23 din

  Directiva 2011/83/UE se arată că

  „suporturile durabile ar trebui să îi permită

  consumatorului să stocheze informațiile

  atât timp cât este necesar în scopul

  protejării intereselor proprii care decurg din

  relația sa cu comerciantul. Printre

  suporturile durabile ar trebui să se numere,

  în special, hârtia, stickurile de memorie

  USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, cardurile de

  memorie sau discurile dure ale

  computerelor, precum și e-mailurile.”

  În cadrul art. 5.4 din Instrucțiuni sunt

  prevăzute precizări suplimentare, fiind

  amintită și hotărârea Curții de Justiție în

  cauza C-49/11 Content Services Ltd privind

  Directiva 97/7/CE privind vânzările la

  distanță, referitoare la definiția sintagmei

  „suport durabil”. Conform hotărârii Curții, o

  simplă furnizare de informații pe un site

  internet nu constituie un suport durabil:

  9 Art.2 pct.10 din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014

  «Articolul 5 alineatul (1) din Directiva

  97/7/CE trebuie interpretat în sensul că o

  practică comercială care constă în a face

  accesibile informațiile prevăzute de această

  dispoziție doar printr-un hiperlink pe site-ul

  internet al întreprinderii în discuție nu

  îndeplinește cerințele dispoziției

  menționate, deoarece aceste informații nu

  sunt nici „furnizate” de această

  întreprindere, nici „primite” de consumator,

  în sensul aceleiași dispoziții, și că un site

  internet cum este cel în cauză în acțiunea

  principală nu poate fi considerat „suport

  durabil”, în sensul articolului 5 alineatul (1)

  sus-menționat.» În același timp, Curtea nu

  a exclus posibilitatea ca anumite site-uri

  internet să se califice ca suport durabil dacă

  îndeplinesc cerințele. Prin urmare, un cont

  privat al unui consumator pe site-ul

  comerciantului unde comerciantul încarcă

  informațiile adresate consumatorului și pe

  care nu le poate îndepărta sau

  modifica unilateral, ar putea fi

  considerat un suport durabil în sensul

  directivei. Dacă un astfel de cont este

  singura modalitate a comerciantului de a

  furniza confirmarea contractului, ar trebui

  asigurată accesibilitatea permanentă a

  consumatorului la acesta pe o perioadă

  adecvată și după rezilierea contractului

  consumatorului cu comerciantul. (subl.ns.)

  În situația în care contul abonatului

  răspunde cerințelor care l-ar califica drept

  suport durabil, o perioadă adecvată în care

  să fie asigurată accesibilitatea utilizatorilor

  la informații după rezilierea contractului ar

  putea fi acea perioadă în interiorul căreia

  utilizatorii să fie notificați cu privire la faptul

  că într-un anumit termen urmează să le fie

  dezactivat contul, că au posibilitatea de ași

  copia informațiile relevante pe un alt

  suport durabil și de a le acorda în acest

  sens un interval de timp rezonabil (o lună,

  două săptămâni etc.), cu condiția ca acele

  6

  informații să poată fi utilizate/reproduse

  neschimbat de ambele părți ale

  contractului.

  II. Încheierea contractelor la distanță și în afara spațiilor comerciale

  A. Diferitele mijloace prin care

  sunt încheiate contractele la

  distanță sau în afara spațiilor

  comerciale

  În sectorul comunicațiilor electronice,

  în funcție de mijloacele de comunicare

  la distanță utilizate pentru încheierea la

  distanță a contractelor pentru furnizarea de

  servicii de acces şi conectare la reţele

  publice de comunicaţii electronice ori de

  servicii de comunicaţii electronice destinate

  publicului, sunt întâlnite în principal

  următoarele scenarii:

   Acțiuni de retenție a clienților

  existenți, prin apelarea acestora de

  către departamentele furnizorului,

  specializate în acest scop;

   Indicarea, prin intermediul pliantelor

  sau altor materiale publicitare, a unui

  număr de telefon la care clienții noi

  sau existenți pot comanda servicii de

  comunicații electronice;

   Clienții noi sau existenți pot comanda

  servicii prin intermediul paginilor de

  internet ale furnizorilor, în cadrul

  unor secțiuni tip magazin on-line;

   Clienții existenți pot solicita

  suplimentarea sau modificarea

  serviciilor de care beneficiază

  accesând contul propriu disponibil pe

  pagina de internet a furnizorilor sau

  prin intermediul meniului interactiv al

  telefonului (IVR);

   Activarea de către utilizator, conform

  instrucțiunilor puse la dispoziție de

  furnizor, a unor opțiuni suplimentare

  prin intermediul meniului interactiv al

  telefonului (USSD) sau prin SMS.

  În ceea ce privește contractele

  încheiate în afara spațiilor comerciale

  pentru a beneficia de servicii de comunicații

  electronice, cele mai des întâlnite în

  practică sunt vânzările door to door, la

  domiciliul clienților, cazuri în care agenții de

  vânzări prezintă oferta consumatorilor iar

  contractul de furnizare a serviciilor se

  încheie pe loc.

  B. Informarea precontractuală

  în cazul contractelor

  încheiate la distanță și al

  celor încheiate în afara

  spațiilor comerciale

  Potrivit dispozițiilor art. 6 din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, înainte ca un contract la

  distanţă sau în afara spaţiilor

  comerciale să producă efecte

  obligatorii asupra consumatorului,

  profesionistul trebuie să îi furnizeze

  consumatorului cel puțin următoarele

  informaţii, în mod clar şi inteligibil:

  a) principalele caracteristici ale

  produselor sau serviciilor oferite, care

  urmează a fi contractate

  Detaliile care trebuie comunicate

  depind de complexitatea serviciului sau

  produsului dar, în orice caz, este important

  să se pună accent, pe lângă descrierea

  principalelor caracteristici ale produselor

  sau serviciilor, și pe explicarea oricăror

  7

  condiții restrictive privind oferta, dacă este

  cazul10.

  b) identitatea profesionistului/

  denumirea sa comercială

  În cazul în care comerciantul îi

  telefonează consumatorului în vederea

  încheierii unui contract la distanță,

  comerciantul își declină identitatea la

  începutul conversației și specifică scopul

  comercial al apelului.

  c) adresa poştală la care

  profesionistul este stabilit, precum şi, în

  cazul în care există, numărul de telefon,

  numărul de fax şi adresa de poştă

  electronică ale acestuia la care poate fi

  efectiv contactat, pentru a-i permite

  consumatorului să ia rapid legătura cu

  profesionistul şi să comunice cu acesta în

  mod eficient şi, dacă este cazul, adresa

  poştală şi identitatea profesionistului în

  numele căruia acţionează

  Furnizorul trebuie să comunice

  consumatorului adresa sediului său social,

  precum și numărul de telefon, fax și adresa

  de e-mail la care acesta poate fi contactat

  rapid și eficient în legătură cu respectivul

  contract. Având în vedere și cerințele de la

  art. 6 alin. (1) lit. d), rezultă că la datele de

  contact comunicate de furnizor

  consumatorul trebuie să poată depune în

  mod rapid și eficient inclusiv reclamații

  referitoare la respectivul contract.

  d) în cazul în care este diferită de

  adresa furnizată în conformitate cu lit. c),

  adresa poştală a locului în care

  profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi,

  după caz, adresa poştală a profesionistului

  în numele căruia acţionează, la care

  consumatorul poate trimite eventualele

  reclamaţii

  Se indică adresa poștală la care

  consumatorii pot transmite eventuale

  reclamații dacă aceasta este diferită de

  adresa poştală furnizată conform lit. c) de

  mai sus.

  e) preţul total al produselor şi

  serviciilor cu toate taxele incluse sau, în

  cazul în care preţul nu poate fi calculat

  dinainte în mod rezonabil dată fiind natura

  produselor sau a serviciilor, modalitatea de

  calcul al preţului şi, după caz, toate

  costurile suplimentare de transport, de

  livrare, taxele poştale sau de orice altă

  natură sau, în cazul în care acestea nu pot

  fi calculate dinainte în mod rezonabil,

  menţionarea faptului că aceste costuri

  suplimentare ar putea fi suportate de

  consumator, inclusiv perioada de

  valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În

  cazul serviciilor de acces şi conectare la

  reţele publice de comunicaţii electronice ori

  de servicii de comunicaţii electronice

  destinate publicului se vor menţiona

  contravaloarea planului tarifar, cu

  precizarea numărului de minute, a

  creditului sau a traficului de date inclus,

  precum şi a condiţiilor de utilizare a

  acestora, dacă este cazul, extraopţiunile

  disponibile şi contravaloarea acestora,

  tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori

  traficul de date suplimentar, după caz,

  tariful de conectare sau instalare, cu toate

  taxele incluse. În cazul unui contract pe

  durată nedeterminată sau al unui contract

  care include un abonament, preţul total va

  include costurile totale pe perioada de

  facturare. În cazul în care aceste contracte

  sunt taxate la un tarif fix, preţul total va

  cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul

  în care costul total nu poate fi calculat

  dinainte trebuie indicat modul în care se

  calculează preţul;

  10 Așa cum se arată în Orientările elaborate de

  Comisie referitoare la implementarea DIRECTIVEI

  2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale:

  http://ec.europa.eu/justice/consumermarketing/

  files/ucp_guidance_en.pdf

  8

  Dacă prin contractul (actul adițional)

  încheiat la distanță/în afara spațiilor

  comerciale se modifică sau este completat

  un contract în vigoare, pe lângă informațiile

  menționate anterior, se vor preciza și

  modificările pe care le suportă oferta

  comercială de care beneficia abonatul,

  precum și faptul că celelalte prevederi

  contractuale rămân în vigoare, dacă este

  cazul. De exemplu, în cazul în care

  consumatorul beneficiază de un

  abonament lunar și de o extraopțiune și se

  încheie un contract la distanță pentru

  modificarea abonamentului, se va preciza

  dacă extraopțiunea rămâne în vigoare sau

  dacă se dezactivează automat.

  În cazul modificării/completării

  printr-un contract (act adițional) încheiat la

  distanță/în afara spațiilor comerciale, a

  unui contract încheiat în spațiile comerciale

  ale furnizorilor, prevederile legale privind

  contractele încheiate la distanță sau în

  afara spațiilor comerciale se aplică doar

  obiectului actului modificator

  (serviciile/produsele nou achiziționate). De

  exemplu, dacă printr-un act adițional

  încheiat la distanță se achiziționează un

  echipament, prevederile OUG nr. 34/2014

  (informații transmise, obținere

  consimțămînt, drept de retragere etc.) se

  aplică doar pentru această achiziție.

  f) costul de utilizare a mijloacelor de

  comunicare la distanţă în vederea încheierii

  contractului, atunci când este calculat pe

  baza unui alt tarif decât tariful de bază

  Această prevedere se aplică în cazul

  în care este indicat un mijloc de comunicare

  la distanță de tipul unui apel/SMS cu

  suprataxă, de exemplu.

  g) modalităţile de plată, livrare,

  executare, data până la care profesionistul

  De exemplu, din punctul de vedere al informațiilor care trebuie comunicate potrivit art. 6 lit.

  a), e) și i), în cazul încheierii unui contract nou, constând în achiziționarea unui pachet care

  conține un abonament pentru servicii de telefonie și date mobile cu resurse incluse,

  o extraopțiune pentru suplimentarea numărului de minute naționale incluse,

  precum și un terminal la preț subvenționat, se va preciza faptul că urmează să fie încheiat

  un contract pentru furnizarea serviciilor de telefonie mobilă și acces la internet mobil cu viteza

  maximă estimată de x Mbps pentru descărcare și x Mbps pentru încărcare și vor fi indicate

  marca și modelul terminalului, tipul terminalului (smartphone, compatibil 3G/4G) etc. Apoi, în

  ceea ce privește contravaloarea planului tarifar, se precizează în mod obligatoriu valoarea

  abonamentului lunar, cu menționarea inclusiv a sumei de plată sau a modului de calcul al

  acesteia corespunzătoare primei facturi care nu cuprinde un ciclu întreg de facturare, dacă este

  cazul, beneficiile incluse (minute naționale/în rețea/internaționale, SMS/MMS, trafic date,

  apeluri video etc.), extraopțiunea ce urmează să fie activată, numărul de minute naționale

  incluse și valoarea acesteia, tarifele ce vor fi aplicate pentru apeluri (situație întâlnită în cazul

  depășirii minutelor incluse în abonament), SMS-uri/MMS-uri transmise și pentru traficul de date

  efectuat după depășirea unităților incluse, ordinea de consum a minutelor/datelor incluse în

  abonament, costurile de transport pentru primirea echipamentului achiziționat și, după caz,

  pentru returnarea acestuia în cazul retragerii din contract. Tarifele prezentate vor fi cele finale,

  cu TVA inclus.

  Cu privire la costurile de livrare, taxele poștale sau de altă natură, în cazul în care acestea nu

  pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, este necesară menţionarea faptului că aceste costuri

  suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul în care este omisă această

  informație, consumatorul nu va plăti costurile respective.

  9

  se angajează să livreze produsele sau să

  presteze serviciile şi, după caz, procedura

  profesionistului de soluţionare a

  reclamaţiilor

  De exemplu, i se va comunica

  consumatorului când intră în vigoare noul

  plan tarifar dacă este modificat un contract

  în vigoare, data până la care se va instala

  și/sau activa un serviciu nou și/sau va fi

  livrat echipamentul ce face obiectul unui

  contract cu obiect mixt, modalitățile de

  plată a serviciului sau echipamentului.

  h) în cazul în care există un drept de

  retragere, condiţiile, termenele şi

  procedurile de exercitare a dreptului

  respectiv, în conformitate cu art. 11 alin.

  (1), precum şi formularul tipizat de

  retragere, prezentat în partea B din anexa

  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

  34/2014

  De exemplu, în cazul în care se

  încheie un contract la distanță prin

  intermediul apelului telefonic, i se va

  comunica consumatorului că dispune de un

  drept de retragere, condițiile, procedurile și

  termenul în care acesta poate fi exercitat,

  precum și faptul că acesta își poate exercita

  dreptul fie prin utilizarea unui formular

  tipizat, pe care îl va primi pe suport durabil

  împreună cu oferta, fie printr-o declarație

  neechivocă în acest sens.

  De asemenea, în cadrul secțiunii

  CAPITOLUL 1: A. Model de instrucţiuni

  privind retragerea, anexă a Ordonanței de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014, sunt

  prezentate informațiile minime ce trebuie

  oferite pentru a se considera că furnizorul

  își îndeplinește obligațiile de informare

  prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h), i) și j).

  Mai multe detalii despre informațiile

  care trebuie comunicate referitoare la

  dreptul de retragere și modalitatea de

  11 Potrivit art. 6 alin.(6) din Ordonanța de urgență

  nr. 34/2014.

  exercitare a acestuia se regăsesc mai jos,

  în cadrul pct. III Dreptul de retragere.

  i) acolo unde este cazul, informaţia

  potrivit căreia consumatorul va trebui să

  suporte costul aferent returnării produselor

  în caz de retragere şi, pentru contractele la

  distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura

  lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin

  poştă, costul aferent returnării produselor

  Dacă este omisă această informație,

  consumatorul nu are obligația plății

  acestui cost11.

  j) în cazul în care consumatorul îşi

  exercită dreptul de retragere după

  formularea unei cereri în conformitate cu

  art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8),

  informaţia potrivit căreia consumatorul

  este obligat să achite profesionistului

  costuri rezonabile, în conformitate cu art.

  14 alin. (3)

  De exemplu, în contextul în care

  consumatorul este informat că poate

  beneficia imediat de servicii dacă solicită

  expres acest lucru, acesta va fi avertizat că

  în cazul exercitării dreptului de retragere

  (ulterior formulării cererii de furnizare a

  serviciilor) i se poate percepe

  contravaloarea abonamentului pentru zilele

  în care a fost activat serviciul și/sau

  contravaloarea serviciilor utilizate (de

  exemplu, contravaloarea apelurilor

  realizate în cazul serviciilor de telefonie sau

  contravaloarea operațiunilor de instalare

  și/sau activare a serviciilor) până la data la

  care consumatorul a informat furnizorul de

  decizia sa de a se retrage din contract. În

  cazul operațiunilor de activare sau instalare

  se va comunica și valoarea acestor servicii,

  dacă aceasta poate fi stabilită anterior

  prestării efective. De asemenea, în cazul în

  care consumatorul a achiziționat și un

  telefon, i se va comunica faptul că, în cazul

  în care se retrage din contract, poate fi

  10

  obligat să plătească costuri rezonabile,

  egale cu diminuarea valorii produsului

  achiziționat și utilizat în perioada de

  retragere, care rezultă din manipulări,

  altele decât cele necesare pentru

  determinarea naturii, calității și funcționării

  produsului. Este recomandat ca utilizatorul

  să fie informat și asupra modalităților prin

  care sumele menționate anterior vor fi

  plătite furnizorului, dacă este cazul.

  k) în cazul în care dreptul de

  retragere nu este prevăzut în conformitate

  cu art. 16, informaţia conform căreia

  consumatorul nu va beneficia de un drept

  de retragere sau, după caz, circumstanţele

  în care consumatorul îşi pierde dreptul de

  retragere;

  Deși în cazul furnizării de servicii de

  comunicații electronice destinate

  consumatorilor ANCOM și ANPC nu au

  identificat situații care se pot încadra întruna

  dintre excepțiile de la dreptul de

  retragere prevăzute la art. 16 din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, pentru situația în care există

  exceptări de la dreptul de retragere potrivit

  dispozițiilor art. 16, consumatorul va trebui

  să fie informat cu privire la faptul că își

  pierde acest drept.

  În ceea ce privește dispozițiile de

  art.16 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014,

  subliniem faptul că acestea nu pot fi

  invocate de către furnizori ca temei al unei

  eventuale exceptări de la dreptul de

  retragere al consumatorilor având în

  vedere faptul că, de exemplu, în cazul unui

  contract cu executare succesivă cum este

  cazul contractelor ce au ca obiect

  furnizarea de servicii de comunicații

  electronice, momentul prestării complete a

  serviciilor coincide cu data încetării

  contractului.

  12http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Cod

  _conduita_deblocare_terminale.pdf

  De asemenea, pentru situațiile în

  care consumatorul nu beneficiază de un

  drept de retragere, această informație va fi

  transmisă utilizatorului.

  În ceea ce privește încheierea

  contractelor în afara spatiilor comerciale,

  pentru furnizarea de servicii de comunicații

  electronice destinate persoanelor juridice,

  se vor aplica excepțiile prevăzute în mod

  specific la art. 52. alin. (2) din Ordonanța

  de Urgenta nr. 111/2011 privind

  comunicațiile electronice.

  l) o menţiune referitoare la existenţa

  unei garanţii legale privind conformitatea

  produselor;

  m) acolo unde este cazul, existenţa şi

  condiţiile de asistenţă după vânzare

  acordată consumatorului, serviciile

  prestate după vânzare şi garanţiile

  comerciale;

  Conform art. 4.3.5 din Instrucțiuni,

  aceste informații ar trebui furnizate numai

  dacă beneficiile suplimentare respective

  sunt oferite în practică.

  n) existenţa codurilor de conduită

  relevante, astfel cum sunt definite în art. 2

  lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind

  combaterea practicilor incorecte ale

  comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi

  armonizarea reglementărilor cu legislaţia

  europeană privind protecţia

  consumatorilor, cu modificările ulterioare,

  şi modalitatea în care pot fi obţinute copii

  ale acestora, după caz;

  Un exemplu de astfel de cod este

  Codul de conduită pentru stabilirea

  condițiilor standard de deblocare a

  terminalelor blocate în rețelele de

  comunicații mobile din România12.

  o) durata contractului, după caz, sau,

  dacă contractul este încheiat pe durată

  11

  nedeterminată sau urmează să fie prelungit

  în mod automat, condiţiile de încetare a

  contractului, inclusiv penalităţile aplicabile,

  dacă este cazul;

  Art.4.4 din Instrucțiuni detaliază

  aceste obligații, în sensul că sunt avute în

  vedere informațiile cu privire la condițiile de

  reziliere a unui contract pe durată

  nedeterminată sau a unui contract care

  este prelungit automat și care ar trebui să

  privească în special taxele aplicabile și

  procedura de reziliere, inclusiv perioada de

  preaviz și mijloacele prin care ar trebui

  notificată rezilierea (de exemplu, adresa de

  e-mail sau poștală la care abonatul poate

  solicita rezilierea).

  Se va avea în vedere că prevederile

  referitoare la plata unei sume fixe în cazul

  denunţării unilaterale sunt considerate

  abuzive. De asemenea, la stabilirea unor

  eventuale penalități sau condiții de reziliere

  a contractului, se va ține cont de

  prevederile Legii nr. 193/2000 privind

  clauzele abuzive din contractele încheiate

  între profesioniști și consumatori,

  republicată, cu completările ulterioare.

  p) acolo unde este cazul, durata

  minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi

  revin consumatorului conform contractului;

  Potrivit art.4.4 din Instrucțiuni,

  această durată se referă la o perioadă

  minimă în care contractul nu poate fi

  reziliat la inițiativa

  consumatorului/utilizatorului final fără ca

  acesta să fie obligat la plata unor sume cu

  titlu de penalități. În cazul în care există

  perioade minime diferite pentru serviciile

  dintr-un pachet, se va preciza durata

  obligatorie pentru fiecare serviciu/opțiune

  suplimentară.

  q) acolo unde este cazul, existenţa şi

  condiţiile aferente avansurilor sau altor

  garanţii financiare care trebuie plătite sau

  oferite de consumator la cererea

  profesionistului;

  Din explicațiile oferite de art. 4.5.2

  din Instrucțiuni reiese că aceste garanții

  sau avansuri se referă la ipoteza în care

  acestea ar fi solicitate de profesioniști

  anterior furnizării serviciului contractat sau

  livrării unui echipament. De exemplu, poate

  fi vorba de solicitarea plății unei garanții

  pentru activarea serviciului de roaming

  internațional sau orice alte garanții

  solicitate de furnizor înainte de încheierea

  contractului. În acest caz, astfel cum este

  subliniat și în Instrucțiuni, se vor transmite

  informații referitoare la condițiile în care se

  constituie aceste garanții, cuantumul lor,

  modalitatea de plată, condițiile și

  modalitățile de restituire etc.

  r) acolo unde este cazul,

  funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor

  măsuri tehnice de protecţie pentru

  conţinutul digital;

  Mai multe informații cu privire la

  conținutul digital sunt conținute în

  Instrucțiuni, inclusiv în anexa nr. 1 la

  acestea.

  s) acolo unde este cazul, orice

  interoperabilitate relevantă a conţinutului

  digital cu componentele hardware şi

  software de care profesionistul are

  cunoştinţă sau se aşteaptă în mod

  rezonabil să aibă cunoştinţă;

  Mai multe detalii cu privire la măsurile

  tehnice de protecție pentru conținutul

  digital, cât și cu privire la

  interoperabilitatea conținutului digital cu

  componentele hardware și software ale

  consumatorului se regăsesc în

  considerentul nr. 19 din Directiva

  2011/83/UE și la art. 12.3 din Instrucțiuni,

  precum și în anexa nr. 1 la acestea.

  t) acolo unde este cazul, posibilitatea

  şi modalitatea de a recurge la un mecanism

  extrajudiciar de depunere şi soluţionare a

  reclamaţiilor căruia i se supune

  profesionistul.

  12

  Se va indica faptul că, în cazul în care

  consumatorii consideră că drepturile lor

  care izvorăsc din OUG nr. 34/2014

  referitoare la încheierea contractelor la

  distanță/în afara spațiilor comerciale au

  fost încălcate, se pot adresa adresa ANPC

  (cu indicarea datelor de contact) sau

  ANCOM (cu indicarea datelor de contact).

  Totodată, precizăm că, potrivit

  prevederilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa

  nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă

  a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi,

  “comercianţii informează consumatorii cu

  privire la entitatea sau entităţile SAL de

  care aceştia aparţin atunci când

  comercianţii se angajează să utilizeze

  respectivele proceduri. Informaţiile

  respective includ adresa site-ului internet al

  entităţii sau entităţilor SAL relevante”.

  În ceea ce privește mijloacele prin

  care informațiile prezentate mai sus trebuie

  transmise consumatorului, în cazul

  contractelor în afara spațiilor

  comerciale, din prevederile art. 7 alin. (1)

  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 reiese că informarea

  precontractuală a consumatorului se

  realizează în mod obligatoriu în scris, pe

  suport hârtie sau, în cazul în care

  consumatorul este de acord, pe un alt

  suport durabil. În cazul contractelor la

  distanță, Ordonanța nu stabilește mijloace

  specifice prin care informațiile

  precontractuale trebuie comunicate

  consumatorului.

  De asemenea, subliniem că sarcina

  probei referitoare la îndeplinirea cerinţelor

  în materie de informare stabilite atât de

  prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014, cât și de

  celelalte articole care fac parte din Capitolul

  III din Ordonanță, revine profesionistului13,

  prin urmare informarea consumatorilor

  13 Astfel cum rezultă din prevederile art. 6 alin. (10)

  din Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 34/2014;

  trebuie realizată astfel încât să fie luat în

  calcul acest fapt. Reamintim că, din

  jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii

  Europene, cauza C-449/1314, rezultă că

  instanța nu poate considera că obligația de

  informare a fost îndeplinită atunci când

  utilizatorul final a recunoscut deplina și

  corecta executare a obligațiilor

  precontractuale care incumbă furnizorului

  prin simpla existență a unei clauze în

  contract prin care consumatorul

  recunoaște că a fost informat întrucât acest

  lucru ar însemna o răsturnare a sarcinii

  probei executării obligațiilor de informare

  precontractuală care incumbă furnizorului,

  și nu consumatorului.

  Cu privire la cerința clarității și

  inteligibilității informațiilor transmise în

  temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014,

  considerentul nr. 34 din Directiva

  2011/83/UE subliniază că, la furnizarea

  informațiilor precontractuale, „[…]

  comerciantul ar trebui să țină seama de

  nevoile specifice ale consumatorilor care

  prezintă o vulnerabilitate deosebită ca

  urmare a infirmității psihice, fizice sau

  psihologice a acestora, a vârstei sau a

  credulității lor, într-un mod pe care

  comerciantul l-ar putea prevedea în mod

  rezonabil. Cu toate acestea, faptul că se

  ține seama de astfel de nevoi specifice nu

  ar trebui să ducă la niveluri diferite de

  protecție a consumatorului.”

  Prin urmare, deși nu este necesară

  crearea unor niveluri diferite de protecție,

  ANCOM și ANPC recomandă luarea în

  considerare a nevoilor speciale de

  informare ale anumitor categorii de

  consumatori care necesită un grad mai

  mare de claritate și inteligibilitate a

  informațiilor transmise.

  14 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

  RO/TXT/?qid=1463402491360&uri=CELEX:

  62013CJ0449

  13

  C. Forța obligatorie a

  informării precontractuale

  Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5)

  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, informațiile transmise potrivit

  prevederilor art. 6 alin. (1) fac parte

  integrantă din contractul la distanță sau din

  contractul în afara spațiilor comerciale.

  Astfel cum este subliniat și în Instrucțiuni,

  aceste informații, odată comunicate

  consumatorului, pot fi modificate doar cu

  acordul părților. Mai exact, oferta

  prezentată telefonic trebuie să coincidă cu

  cea comunicată pe un suport durabil și cu

  informațiile incluse în contract.

  De asemenea, confirmarea

  ofertei/confirmarea încheierii contractului

  sau formularul de contract semnat în afara

  spațiilor comerciale se completează, după

  caz, cu art. 51 alin (1)–(3) din Ordonanţa

  de urgență a Guvernului nr. 111/2011

  privind comunicaţiile electronice.

  După încheierea contractului la

  distanță sau în afara spațiilor comerciale,

  modificarea acestor informații, și, prin

  urmare, a contractului, se mai poate realiza

  doar cu acordul părților sau printr-o

  modificare unilaterală a contractului

  realizată în condițiile art. 51 alin. (7)-(9) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  111/2011 și cu respectarea prevederilor

  Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive

  din contractele încheiate între comercianți

  și consumatori.

  D. Cererea expresă pentru

  furnizarea imediată a

  serviciilor

  În cazul în care consumatorul doreşte

  ca prestarea serviciilor de comunicații

  electronice ce fac obiectul contractului

  încheiat la distanță sau în afara spațiilor

  15 Art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014;

  comerciale să înceapă în timpul perioadei

  de retragere, furnizorul trebuie să solicite

  consumatorului să formuleze o cerere

  expresă în acest sens.

  În cazul contractelor încheiate în

  afara spațiilor comerciale, cererea

  consumatorului privind furnizarea

  serviciilor în timpul perioadei de retragere

  trebuie să fie făcută pe suport durabil15.

  Cu privire la modalitatea prin care

  poate fi realizată această cerere de către

  consumator, în cadrul art. 6.5.1 din

  Instrucțiuni sunt prezentate o serie de

  detalii. Astfel, se arată că termenii

  „solicitare/acord expres” în acest context ar

  trebui interpretați ca implicând o acțiune

  pozitivă din partea consumatorului, precum

  bifarea unei căsuțe […]. Utilizarea unei

  căsuțe bifate în prealabil sau a unei clauze

  în condițiile și termenii generali în acest

  sens este posibil să nu îndeplinească

  aceste cerințe. Aceste prevederi nu ar

  trebui să îl împiedice pe comerciant să

  propună în mod activ consumatorului să

  facă o astfel de solicitare.

  Prin urmare, având în vedere cele de

  mai sus, rezultă că o simplă clauză în

  contract care atestă acordul

  consumatorului cu privire la începerea

  furnizării serviciilor înainte de expirarea

  perioadei de retragere nu este suficientă.

  Furnizarea serviciilor în timpul

  perioadei de retragere (14 zile sau extinsă)

  fără a exista dovada cererii exprese din

  partea consumatorului îi dă dreptul

  acestuia de a nu plăti contravaloarea

  serviciilor furnizate (art. 14 alin. (6) lit. a)

  pct. ii) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014).

  14

  E. Încheierea contractelor la

  distanță și în afara spațiilor

  comerciale. Confirmarea

  încheierii contractelor

   Încheierea contractelor la distanță și în

  afara spațiilor comerciale. Momentul

  încheierii contractului

  În cazul contractului la distanță încheiat

  prin telefon, contractul îl angajează pe

  consumator abia după ce acesta semnează

  oferta sau își transmite consimțământul

  pentru oferta propusă, pe un suport

  durabil16.

  În cazul contractelor încheiate online,

  momentul încheierii contractului este cel

  stabilit de dispozițiile Legii nr. 365/2002

  privind comerțul electronic, republicată, cu

  modificările și completările ulterioare.

  În cazul contractelor încheiate prin alte

  mijloace la distanță decât cele menționate

  anterior (telefon/website), momentul

  încheierii contractului la distanță îl

  constituie momentul confirmării de către

  profesionist, pe un suport durabil, a

  acceptării comenzii transmise de

  consumator17.

  În cazul contractelor încheiate în afara

  spațiilor comerciale, atunci când acesta se

  încheie în prezența fizică simultană atât a

  furnizorului, cât și a consumatorului,

  contractul se consideră încheiat pe loc, la

  momentul semnării acestuia de către părți.

   Confirmarea încheierii contractelor la

  distanță și în afara spațiilor

  comerciale

  În ceea ce privește contractele

  încheiate la distanță, art. 8 alin. (7) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 stabilește că profesionistul are

  16 Art. 8 alin. (6) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014;

  obligația de a transmite

  consumatorului confirmarea

  încheierii contractului, pe un suport

  durabil, într-un termen rezonabil din

  momentul încheierii contractului la distanţă

  şi cel târziu la momentul livrării produselor

  sau înainte de începerea prestării

  serviciului solicitat.

  Respectiva confirmare include toate

  informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1)

  (inclusiv un exemplar al Formularului de

  retragere), cu excepţia cazului în care

  profesionistul a transmis deja informaţiile

  respective consumatorului, pe un suport

  durabil, înaintea încheierii contractului la

  distanţă.

  Referitor la termenul în care

  consumatorul trebuie să primească

  confirmarea încheierii contractului, în

  cadrul Instrucțiunilor la punctul 5.4 se

  precizează că, pentru servicii, nu există

  nicio cerință de a furniza confirmarea

  înainte de finalul perioadei de retragere

  (dacă executarea contractului începe după

  terminarea acestei perioade). Cu toate

  acestea, cerința ca trimiterea confirmării să

  aibă loc „într-un termen rezonabil” implică

  faptul că aceasta trebuie trimisă suficient

  de devreme pentru a permite

  consumatorului să își exercite dreptul de

  retragere. De la caz la caz, se va aprecia

  dacă o confirmare întârziată poate fi

  considerată ca fiind nerezonabilă.

  În ceea ce privește contractele în

  afara spațiilor comerciale, potrivit

  dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța

  de urgență a Guvernului nr. 34/2014,

  furnizorul pune la dispoziția consumatorului

  un exemplar original al contractului sau

  confirmarea acestuia pe suport hârtie,

  sau, dacă consumatorul este de

  acord, pe un alt suport durabil.

  17 Art. 8 alin. (9) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014;

  15

  F. Prevederi speciale pentru

  încheierea contractelor la

  distanță printr-un mijloc de

  comunicare ce permite un

  spaţiu sau un timp limitat

  pentru afişarea informaţiei18

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014 cuprinde prevederi referitoare

  la încheierea contractelor la distanță prin

  anumite tipuri de mijloace de comunicare

  la distanță care permit un spațiu sau timp

  limitat pentru afișarea informației. Aceasta

  reglementează atât informațiile

  precontractuale care trebuie transmise, cât

  și procesul de încheiere a acestor

  contracte.

  1. Informații minime precontractuale

  în cazul contractelor încheiate la

  distanță prin mijloace ce permit un

  spațiu sau timp limitat pentru

  afișarea informației

  În funcție de modalitatea de

  încheiere a contractului, informațiile ce

  trebuie furnizate consumatorului înainte de

  încheierea contractului pot fi comunicate

  telefonic, transmise prin e-mail sau prin

  orice alt mijloc de comunicare la distanță,

  pot fi puse la dispoziția consumatorului pe

  pagina de internet a furnizorului etc.

  Alegerea unei alternative sau a unei

  combinații între mijloacele menționate

  anterior ține, în principal, de cel care

  inițiază încheierea contractului (furnizorul

  sau consumatorul).

  Având în vedere diversele soluții

  aflate la dispoziția furnizorilor de servicii de

  comunicații electronice care pot constitui

  mijloace de comunicare la distanță în

  vederea încheierii unui contract cu

  consumatorii, Directiva 2011/83/UE

  recunoaște posibilitatea ca în practică să

  18 Art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014

  apară situații în care mijlocul utilizat să nu

  permită un spațiu sau timp suficient de

  mare pentru afișarea tuturor informațiilor

  precontractuale ce trebuie furnizate

  consumatorului.

  Astfel, având în vedere importanța

  acestor informații pentru decizia

  consumatorului de a încheia un contract la

  distanță, în cadrul art. 8 alin. (4) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 sunt indicate o serie de informații

  minime ce trebuie furnizate consumatorului

  în cazul în care este utilizat un astfel de

  mijloc de comunicare la distanță:

  - principalele caracteristici ale

  produsului sau serviciului (art. 6

  alin. (1) lit. a);

  - identitatea profesionistului (art.

  6 alin. (1) lit. b);

  - preţul total al serviciilor și/sau

  produselor (art. 6 alin. (1) lit. e);

  - dreptul la retragere (art. 6 alin. (1)

  lit. h);

  - durata contractului şi, în cazul

  contractelor pe durată

  nedeterminată, modalităţile de

  încetare a contractului (art. 6 alin.

  (1) lit. o).

  Referitor la aceste informații minime,

  în cadrul art. 5.2.3 din Instrucțiuni se arată

  că, deși nu este reținută în mod expres și

  cerința de la articolul 6 alin. (1) lit. (p), de

  furnizare a informațiilor privind „durata

  minimă de valabilitate a obligațiilor care

  revin consumatorului conform

  contractului”, orice astfel de perioadă

  minimă este, de asemenea, una dintre

  condițiile majore de reziliere a unui

  contract pe durată nedeterminată sau a

  unui contract prelungit automat în temeiul

  articolului 6 alineatul (1) litera (o).”

  16

  Astfel spus, pornind de la informațiile

  prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. o) care

  trebuie comunicate în acest caz, respectiv

  “o) durata contractului, după caz, sau, dacă

  contractul este încheiat pe durată

  nedeterminată sau urmează să fie prelungit

  în mod automat, condiţiile de încetare a

  contractului, inclusiv penalităţile aplicabile,

  dacă este cazul” , pe de o parte, și de la

  practica furnizorilor, pe de altă parte,

  condiţiile de încetare a contractului ar

  trebui să se refere atât la încetarea

  contractului în interiorul perioadei minime

  contractuale, cu penalitățile aferente, cît și

  la încetarea acestuia ulterior perioadei

  minime contractuale, fără penalități.

  Astfel, având în vedere obligația de a

  informa utilizatorii despre condițiile de

  încetare a contractului inclusiv în interiorul

  perioadei minime contractuale, considerăm

  că, în practică, respectarea acestei obligații

  implică informarea acestora și cu privire la

  durata minimă contractuală. În caz contrar,

  îndeplinirea obligației instituite prin

  prevederile art. 6 alin. (1) lit. o) ar fi lipsită

  de predictibilitate.

  2. Încheierea contractelor la distanță

  prin telefon

  Un mijloc de comunicare la distanţă

  ce presupune un timp limitat pentru

  comunicarea informațiilor precontractuale

  și care este des utilizat în practică îl

  reprezintă convorbirile telefonice.

  În mod special pentru acest mijloc de

  comunicare la distanță, în cadrul art. 8 alin.

  (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014 se arată că, ”în cazul în care

  urmează să se încheie un contract la

  distanţă prin intermediul telefonului,

  profesionistul trebuie să confirme oferta

  consumatorului, al cărui angajament

  începe doar după ce acesta a semnat oferta

  sau după ce şi-a trimis consimţământul

  scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe

  un suport durabil”.

  Astfel, în cazul în care consumatorul

  dorește încheierea contractului la distanță,

  după ce îi sunt oferite în cadrul apelului

  telefonic toate informațiile minime cerute

  de lege cu privire la ofertă, profesionistul

  trebuie să îi transmită acestuia, pe un

  suport durabil, informațiile privind oferta

  prezentată.

  Întrucât la art. 6 alin. (1) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 se arată că informațiile

  precontractuale trebuie aduse la cunoștința

  consumatorului înainte ca un contract la

  distanţă sau în afara spaţiilor

  comerciale să producă efecte

  obligatorii asupra consumatorului, iar

  art. 8 alin. (7) din același act normativ

  prevede că furnizorul trebuie să îi transmită

  consumatorului și confirmarea încheierii

  contractului, iar această confirmare trebuie

  să conțină toate informațiile la art. 6 alin.

  (1), în practică se poate ajunge la

  transmiterea către consumator a unui

  formular de contract/act adițional de

  modificare a contractului existent (cel mai

  adesea prin intermediul serviciilor poștale

  sau prin e-mail), care va conține toate

  informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) încă

  de la pasul de confirmare a ofertei.

  După primirea informațiilor care

  confirmă oferta prezentată, consumatorul

  semnează oferta (contractul) și o

  returnează furnizorului prin poștă sau își

  exprimă consimțământul pe un alt suport

  durabil (de exemplu, e-mail sau fax).

  În ceea ce privește pasul următor, al

  confirmării încheierii contractului, informații

  detaliate au fost prezentate în cuprinsul

  pct. II.E Încheierea contractelor la distanță

  și în afara spațiilor comerciale. Confirmarea

  încheierii contractului din prezentul Ghid.

  17

  3. Alte mijloace utilizate pentru

  încheierea contractelor la distanță

  care presupun un spațiu sau timp

  limitat pentru afișarea informației

  Alături de comunicarea prin telefon,

  există și alte mijloace de comunicare la

  distanță care permit un spaţiu sau un timp

  limitat pentru afişarea informaţiei, cum ar

  fi: SMS, IVR19, USSD20, receptoare digitale

  de televiziune. Totuși, aceste canale pot fi

  utilizate pentru încheierea unor contracte la

  distanță doar în măsura în care permit

  afișarea informațiilor precontractuale

  minime menționate la pct.1 și sunt

  completate prin transmiterea către

  consumator a confirmării încheierii

  contractului21, pe un suport durabil. În

  aceste cazuri, momentul încheierii

  contractului la distanţă îl constituie

  momentul confirmării de către profesionist

  a acceptării comenzii transmise de

  consumator, pe un suport durabil.

  De asemenea, tot în categoria

  contractelor încheiate prin mijloace de

  comunicare la distanță care presupun un

  spațiu limitat pentru afișarea informației se

  regăsește și efectuarea de diverse achiziții

  prin intermediul comerțului online, de pe

  dispozitive mobile (telefon, de exemplu),

  care nu dispun de același spațiu pentru

  afișarea informației ca în cazul unui

  computer de tip desktop/laptop.

  În cadrul art. 5.2.3 din Instrucțiuni se

  arată că, în aceste cazuri, comerciantul

  poate limita informațiile afișate pe ecranul

  utilizatorului la cele impuse în temeiul

  articolului 8 alineatul (4), dacă este cazul,

  într-un format extensibil, fără a obliga

  consumatorul să navigheze în afara paginii

  19 Sistem automat care permite unui apelant să

  navigheze într-un un meniu de opțiuni prin apăsarea

  butoanelor corespunzătoare de pe tastatura unui

  telefon;

  20 Tehnologie specifică rețelelor GSM ce permite un

  schimb interactiv de mesaje text între un telefon

  mobil (compatibil acces la internet) și o aplicație;

  folosite pentru plasarea comenzii, iar

  restul informațiilor precontractuale

  impuse în temeiul articolului 6 alineatul (1)

  ar putea, în acest caz, să fie disponibile

  prin intermediul unei legături

  hipertext (a se vedea considerentul 36

  [din Directivă] care menționează

  „asigurarea unui număr de telefon

  netaxat sau a unei legături hipertext către

  o pagină Internet” în cazul contractelor

  încheiate prin intermediul mijloacelor de

  comunicare la distanță cu restricții

  tehnice).

  G. Prevederi speciale pentru

  încheierea contractelor

  printr-un mijloc electronic

  (online)22

  Pentru contractele încheiate prin

  intermediul paginilor de internet (comenzi

  online), există obligații speciale referitoare

  la informațiile ce trebuie prezentate și

  modul de afișare a acestora.

  Astfel, potrivit dispozițiilor art. 8 alin.

  (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014, pe pagina care obligă

  consumatorul să plătească, în cazul unei

  comenzi online, trebuie să fie evidențiate

  grupat, într-un singur loc, într-o manieră

  clară şi foarte vizibilă, un set minim de

  informații:

  - principalele caracteristici ale

  produselor sau serviciilor (art. 6 alin.

  (1) lit. a);

  - contravaloarea planului tarifar,

  resursele incluse și tarifele aplicabile,

  precum și restul informațiilor

  prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e),

  după caz;

  21 Care va conține toate informațiile prevăzute la art.

  6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr.34/2014;

  22 Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 111/2011

  18

  - durata contractului, condițiile de

  încetare a acestuia și penalitățile ce

  pot fi aplicate, dacă este cazul (art. 6

  alin. (1) lit. o);

  - durata minimă de valabilitate a

  obligațiilor care îi revin

  consumatorului conform contractului,

  dacă este cazul (art. 6 alin. (1) lit. p).

  De asemenea, furnizorul trebuie să

  se asigure că, atunci când consumatorul

  face comanda, acesta din urmă recunoaşte

  în mod explicit că această comandă implică

  o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a face

  comanda este necesar să se activeze un

  buton sau o funcţie similară, butonul sau

  funcţia similară este etichetat/ă de o

  manieră lizibilă doar cu menţiunea

  "comandă ce implică o obligaţie de plată"

  sau o formulare neambiguă

  corespunzătoare, care să indice că a face

  comanda implică obligaţia consumatorului

  de a plăti serviciul/produsul comandat.

  În cadrul art. 5.2.2. din Instrucțiuni

  se arată că utilizarea unor termeni precum

  „cumpără acum”, „plătește acum” sau

  „confirmă cumpărarea” ar furniza mesajul

  impus de această dispoziție.

  Dacă nu există o astfel de atenționare,

  consumatorul nu are nicio obligație de plată

  în temeiul acelui contract. Această obligație

  se menține și în cazul contractelor încheiate

  prin mijloace de comunicare la distanță

  care presupun un spațiu limitat pentru

  afișarea informației (de exemplu,

  accesarea site-ului prin intermediul unor

  dispozitive mobile).

  Celelalte informații din ofertă,

  prevăzute de dispozițiile art. 6 alin. (1) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, vor fi puse la dispoziția

  utilizatorilor într-un mod adecvat mijlocului

  de comunicare la distanță utilizat, cum ar

  fi, de exemplu, pagina de internet a

  furnizorului, e-mail etc., într-un limbaj

  simplu și inteligibil.

  De asemenea, pagina de comandă din

  magazinul online trebuie să ofere

  consumatorului posibilitatea revizuirii

  comenzii, pentru a-i oferi posibilitatea

  corectării unor posibile erori.

  În plus față de aceste informații,

  amintim și că furnizorilor le incumbă și

  prevederile din Legea nr. 365/2002 privind

  comerțul electronic, republicată, precum și

  cele ale Ordonanței de urgență a

  Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea

  de stabilire a prestatorilor de servicii şi

  libertatea de a furniza servicii în România,

  aprobată, cu modificări și completări, prin

  Legea nr. 68/2010, iar, în cazul unui

  conflict între obligațiile de informare, de

  exemplu, stabilite de aceste acte normative

  și cele prevăzute de Ordonanța de urgență

  a Guvernului nr. 34/2014, prevederile

  acesteia din urmă vor prevala23.

  Instrucțiunile prevăd, în Anexa II, un

  tabel comparativ cu obligațiile care

  incumbă profesioniștilor potrivit actelor

  normative menționate mai sus.

  III.Dreptul de retragere

  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1)

  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  23 Art. 6 alin. (8) și (9) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014;

  34/2014, în cazul în care a fost încheiat un

  contract la distanță sau în afara spațiilor

  19

  comerciale, consumatorul beneficiază de o

  perioadă de 14 zile pentru a se retrage din

  contract, fără a fi nevoit să-și justifice

  această decizie.

   Momentul de la care începe să

  curgă termenul de 14 zile în care

  consumatorul se poate retrage din

  contract - art.9 alin.(2) din Ordonanța

  de urgență a Guvernului nr. 34/2014

  Termenul de 14 zile începe din ziua

  următoare datei la care are loc evenimentul

  relevant (încheierea contractului sau

  livrarea bunurilor) și se calculează pe zile

  calendaristice24.

  În cazul contractelor cu obiect mixt,

  termenul de retragere se calculează de la

  data livrării echipamentului achiziționat

  împreună cu serviciul de comunicații

  electronice (sau data livrării ultimului

  produs dacă printr-o singură comandă

  consumatorul a comandat mai multe

  produse).

  Zilele de sărbători legale, sâmbetele

  și duminicile sunt incluse în cele 14 zile. Cu

  toate acestea, dacă ultima zi a termenului

  se împlinește în una dintre aceste zile,

  acesta trebuie prelungit până la sfârșitul

  următoarei zile lucrătoare25.

   Omisiunea transmiterii

  informațiilor privind dreptul de

  retragere

  Așa cum se arată la art. 10 alin. (1)

  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 și art. 6.1 din Instrucțiuni, în cazul

  în care profesionistul nu a transmis toate

  informațiile necesare conform art. 6 alin.

  (1) lit. (h), mai precis informațiile cu privire

  24 În cadrul art. 6.1.2. Punct de pornire a perioadei

  de retragere din Instrucțiuni sunt detaliate diversele

  situații posibile, cu referire și la considerentele

  relevante din Directiva 2011/83/UE (considerentul

  nr. 40 din Directivă);

  la condițiile, termenele și procedurile de

  exercitare a dreptului de retragere,

  precum și formularul de retragere

  prezentat în partea B din anexa la

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, perioada de retragere expiră la

  12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale

  de retragere de 14 zile.

  Astfel, furnizorii au obligația de a

  accepta și de a procesa o de cerere de

  retragere din contract efectuată în

  interiorul acestui termen de 12 luni dacă

  aceștia nu fac dovada furnizării

  informațiilor necesare în temeiul articolului

  6 alin. (1) lit. (h) din Ordonanța de urgență

  a Guvernului nr. 34/2014.

  De asemenea, în cazul în care

  informațiile referitoare la dreptul de

  retragere au fost transmise în interiorul

  termenului de 12 luni de la data menționată

  la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență

  a Guvernului nr. 34/2014, perioada de

  retragere expiră în 14 zile de la data la care

  consumatorul primește informațiile

  respective (art. 10 alin. (2) din Ordonanța

  de urgență a Guvernului nr. 34/2014).

   Obligațiile de informare asupra

  dreptului de retragere

  În cadrul Capitolului 1: A. Model de

  instrucţiuni privind retragerea din Anexa la

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014 sunt prezentate informațiile

  minime ce trebuie oferite pentru a se

  considera că furnizorul își îndeplinește

  obligația de informare prevăzută de

  dizpozițiile art. 6 alin. (1) lit. h) - j) din

  25 Astfel cum rezultă și din Regulamentul (CEE,

  Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971

  privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor,

  datelor și expirării termenelor;

  20

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/201426.

  Potrivit art. 6.2. din Instrucțiuni,

  forma de prezentare a informațiilor de la

  pct. A. Model de instrucţiuni privind

  retragerea din Anexa la Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014 nu este

  obligatorie, iar comerciantul poate ajusta

  formularea lor. În schimb, comerciantul ar

  trebui să furnizeze întotdeauna

  consumatorului formularul tipizat de

  retragere (pct. B din anexa la Ordonanța

  de urgență a Guvernului nr. 34/2014) chiar

  și atunci când îi oferă consumatorului și

  opțiunea de completare și trimitere a unui

  formular pe site-ul său cu privire la dreptul

  de retragere, în conformitate cu articolul 11

  alin. (3) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014.

  Astfel, informațiile referitoare la

  dreptul de retragere prevăzute la art. 6

  alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014 trebuie să fie

  oferite consumatorului:

  - înainte de încheierea contractului la

  distanță sau în afara spațiilor

  comerciale (inclusiv în situațiile în

  care se utilizează un mijloc de

  comunicare la distanță ce permite un

  spațiu limitat de afișare a

  informațiilor – art. 8 alin. (4) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014);

  - în situațiile în care încheierea

  contractului se realizează printr-un

  apel telefonic, furnizorul informează

  consumatorul despre existența unui

  formular și ce conține acesta,

  modalitatea prin care formularul va fi

  transmis consumatorului etc.;

  - prin furnizarea formularului tip de

  retragere pe un suport durabil, în

  26 Conform prevederilor art. 6 alin. (4) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014;

  cazul contractelor încheiate la

  distanță (art. 7 alin. (1) și art. 8 alin.

  (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014) sau pe

  hârtie ori, în cazul în care

  consumatorul este de acord, pe un

  alt suport durabil, în cazul contactelor

  în afara spațiilor comerciale (din

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014).

  Ca efect al omisiunii informării privind

  dreptul de retragere, consumatorul are

  dreptul de a nu achita costurile pentru

  serviciile prestate în cursul perioadei de

  retragere și nici nu este responsabil pentru

  diminuarea valorii produselor achiziționate

  împreună cu serviciile (art. 14 alin. (3) și

  (6) lit. a) pct. i) din Ordonanța de urgență

  a Guvernului nr. 34/2014).

   Exercitarea dreptului de

  retragere

  Comunicarea cu privire la exercitarea

  dreptului de retragere trebuie transmisă

  de către consumator înaintea expirării

  perioadei de retragere. În acest scop,

  consumatorul poate utiliza formularul de

  retragere pus la dispoziție de furnizor sau

  poate face o cerere neechivocă în care îşi

  exprimă decizia de retragere din contract.

  În ceea ce privește conținutul

  declarației neechivoce, este suficientă

  indicarea produselor pe care consumatorul

  dorește să le returneze sau a contractului

  din care acesta dorește să se retragă în

  cazul furnizării de servicii, dar fără să fie

  obligatorie identificarea contractului prin

  număr, de exemplu, atâta timp cât din

  declarație contractul respectiv poate fi

  identificat ca urmare a altor informații

  furnizate de consumator. De asemenea, o

  altă mențiune constă în indicarea

  21

  obligatorie, în cuprinsul declarației, a

  datelor de identificare a consumatorului,

  nivelul de detaliu necesar în acest scop

  trebuind să fie menținut la minimul

  indispensabil.

  În situația în care anumite informații

  sunt considerate esențiale de către furnizor

  pentru a fi incluse în declarația neechivocă,

  acesta trebuie să informeze consumatorul

  înainte de încheierea contractului despre

  informațiile minime pe care trebuie să le

  cuprindă declarația neechivocă de

  retragere din contractul la distanță pentru

  a putea fi validată în cazul în care nu va

  folosi formularul tip.

  În cazul în care profesionistul pune la

  dispoziția utilizatorilor și un formular de

  retragere online pe care aceștia să îl poată

  completa în cazul în care doresc să se

  retragă din contract sau în cazul în care

  declarația neechivocă de retragere poate fi

  transmisă și online, la înregistrarea fiecărei

  cereri de retragere abonatul trebuie să

  primească o confirmare a primirii solicitării

  de retragere, astfel cum rezultă și din

  partea A din anexa la Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014 și din

  considerentul nr. 45 din Directiva nr.

  2011/83/UE.

  Considerentul nr. 44 din Directiva nr.

  2011/83/UE se referă la „returnarea

  bunurilor însoțită de o declarație clar

  formulată”: „[…] Cu toate acestea,

  consumatorul ar trebui să aibă în

  continuare libertatea de a se retrage

  folosind propriile formulări, cu condiția ca

  declarația sa către comerciant, care conține

  decizia sa de a se retrage din contract, să

  fie lipsită de echivoc. O scrisoare, un apel

  telefonic sau returnarea bunurilor însoțită

  de o declarație clar formulată ar putea

  satisface această cerință, dar sarcina

  probei privind retragerea în termenul fixat

  prin directivă ar trebui să îi revină

  consumatorului. Din acest motiv, este în

  interesul acestuia din urmă să utilizeze un

  suport durabil atunci când comunică

  comerciantului retragerea sa.”

  Art. 6.3 din Instructiuni subliniază că

  nu ar trebui să fie posibilă retragerea din

  contract doar prin simpla returnare a

  bunurilor fără nicio declarație explicită în

  acest sens. Refuzarea livrării sau

  neridicarea bunurilor de la oficiul poștal nu

  se vor considera ca modalități valabile de

  exprimare a dorinței de retragere.

  Având în vedere aceste precizări din

  Instrucțiuni, rezultă că o simplă returnare a

  bunurilor nu este suficientă pentru a fi

  considerată retragere din contract.

  Returnarea bunurilor trebuie să fie însoțită

  și de o declarație explicită în acest sens.

  De asemenea, tot înainte de

  încheierea contractului, furnizorul este

  obligat să transmită consumatorului și

  informații complete despre mijloacele pe

  care acesta le poate utiliza pentru

  transmiterea cererii de retragere (scrisoare

  trimisă prin poştă, fax, e-mail sau, dacă

  este cazul, formularul online), modalitatea

  prin care poate returna echipamentele

  achiziționate împreună cu serviciile,

  precum și informații referitoare la

  procedura pe care consumatorul trebuie să

  o urmeze în cazul în care dorește să se și

  porteze la momentul retragerii din contract.

  Precizăm și că, în cazul în care

  consumatorul a transmis o cerere expresă

  de începere a furnizării serviciilor de

  comunicații electronice înainte de expirarea

  perioadei de retragere, acesta beneficiază

  în continuare de dreptul de retragere. În

  cazul furnizării de servicii de comunicații

  electronice pe bază de abonament nu este

  aplicabilă excepția prevăzută de dispozițiile

  art. 16 lit. a) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014 având în vedere că

  nu avem de-a face cu o prestare completă

  de servicii.

  22

   Efectele retragerii

  “Art. 12: Efectele retragerii

  Exercitarea dreptului de retragere pune

  capăt obligaţiilor părţilor contractuale,

  după caz:

  a) de a executa contractul la distanţă

  sau contractul în afara spaţiului comercial;

  b) de a încheia un contract la

  distanţă sau în afara spaţiului comercial, în

  cazul în care consumatorul a efectuat o

  comandă.”

  Din aceste prevederi rezultă așadar

  că unul dintre efectele retragerii este acela

  al încetării contractului la distanță sau în

  afara spațiilor comerciale. ANCOM și ANPC

  consideră că data încetării

  contractului este data transmiterii

  cererii de retragere de către

  consumator, cu următoarele excepții:

  Astfel, potrivit prevederilor art. 12 lit.

  a), coroborate cu dispozițiile art. 14 alin.

  (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014, rezultă că, în cazul în care

  furnizarea serviciilor a început ca urmare a

  cererii exprese a consumatorului înainte de

  expirarea perioadei de retragere,

  consumatorul va fi facturat și va plăti (în

  mod proporțional cu durata de utilizare

  raportată la perioada de facturare) doar

  serviciile furnizate până la data la care

  consumatorul a informat furnizorul de

  retragerea din contract. Contractul va fi

  considerat încetat începând cu data

  transmiterii cererii de retragere

  (informării). Prin urmare, deși prevederile

  legale nu conțin un termen în care

  furnizorul este obligat să proceseze

  cererea, rezultă că este în interesul lui ca

  acest lucru să se realizeze în cel mai scurt

  termen posibil. Mai multe detalii cu privire

  la sumele exacte pe care consumatorul

  trebuie să le plătească la încetarea

  contractului sunt prevăzute mai jos, în

  cuprinsul punctului referitor la obligațiile

  consumatorului în cazul retragerii.

  O situație aparte o constituie cazul în

  care consumatorul dorește să se retragă

  din contractul la distanță/în afara spațiilor

  comerciale care are ca obiect furnizarea de

  servicii de telefonie, dar în același timp

  dorește să își păstreze numărul de telefon

  asignat, adică să se porteze la un alt

  furnizor (în continuare, furnizorul

  acceptor). În acest caz, ANCOM și ANPC

  apreciază că cererea de portare validă,

  transmisă furnizorului acceptor în interiorul

  termenului de retragere, este suficientă

  pentru a considera că abonatul s-a retras

  din contract, fără să fie nevoit să plătească

  penalități pentru rezilierea anticipată a

  acestuia, în cazul în care sunt percepute.

  Consumatorul datorează în schimb

  furnizorului donor plata aferentă serviciilor

  de care a beneficiat în intervalul cuprins

  între data cererii exprese de furnizare a

  serviciilor, anterioară expirării perioadei de

  retragere, și data finalizării procesului de

  portare. Revocarea de către consumator a

  cererii de portare în interiorul termenului

  de retragere împiedică producerea

  efectelor juridice ale acesteia. Totuși,

  revocarea cererii de portare nu afectează

  curgerea termenului de retragere.

  Prin urmare, în cazul în care

  doresc să se porteze în altă rețea, este

  suficient ca abonații serviciilor de

  comunicații electronice să transmită

  furnizorului acceptor o cerere de

  portare validă în interiorul termenului

  de retragere, fără să mai fie nevoie de

  transmiterea unei cereri distincte de

  retragere din contractul care are ca

  obiect furnizarea de servicii de

  comunicații electronice prin

  intermediului numărului care se

  dorește a fi portat.

  Potrivit art. 15 din Ordonanța de

  urgență a Guvernului nr. 34/2014, în cazul

  23

  în care consumatorul își exercită dreptul de

  retragere, orice contract auxiliar încetează

  în mod automat. Contractul auxiliar trebuie

  să fie încheiat în legătură cu obiectul

  principal al contractului la distanță sau în

  afara spațiilor comerciale și să fie oferit de

  același furnizor sau de un terț în baza unui

  contract încheiat cu furnizorul de servicii de

  comunicații electronice. De exemplu, în

  cazul retragerii unui utilizator din contractul

  încheiat la distanță sau în afara spațiilor

  comerciale care prevedea și livrarea unui

  echipament dar acesta nu a fost livrat,

  după retragere, nici obligatia de livrare nu

  mai trebuie executată.

  Explicații suplimentare cu privire la

  contractele auxiliare se regăsesc și la pct.

  6.7. din Instrucțiuni.

   Obligaţiile care revin

  profesionistului în cazul retragerii

  Art. 13 din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014 stabilește

  obligațiile profesionistului în cazul retragerii

  consumatorului dintr-un contract încheiat

  la distanță/în afara spațiilor comerciale,

  cum ar fi returnarea sumelor pe care le-a

  primit din partea consumatorului, inclusiv,

  după caz, a costurilor livrării, fără întârziere

  nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu

  de 14 zile de la data la care este informat

  de decizia de retragere din contract.

  În cadrul art. 6.4.3. din Instrucțiuni

  sunt oferite informații suplimentare. Astfel,

  se precizează că pentru contractele de

  vânzare, comerciantul poate amâna

  rambursarea dincolo de acest termen

  numai până la data recepționării bunurilor

  care au făcut obiectul vânzării sau până la

  momentul primirii unei dovezi din partea

  consumatorului conform căreia acesta a

  trimis bunurile către comerciant. Dacă

  bunurile sau dovada sunt primite după

  expirarea perioadei de 14 zile, comerciantul

  ar trebui să ramburseze suma

  consumatorului fără întârziere

  nejustificată.

  Ceea ce constituie „întârziere

  nejustificată” trebuie evaluat de la caz la

  caz; cu toate acestea, în circumstanțe

  normale, prelucrarea rambursării nu ar

  trebui să dureze mai mult de câteva zile.

  […] Deși articolul 14 alineatul (2) dă dreptul

  comerciantului să tragă la răspundere

  consumatorul pentru orice diminuare a

  valorii bunurilor cauzată de manipularea

  necorespunzătoare a acestora în timpul

  perioadei de retragere, în temeiul

  articolului 13 alineatul (3) comerciantul

  trebuie să ramburseze consumatorului

  suma după primirea dovezii conform căreia

  bunurile au fost trimise.

   Obligaţiile consumatorului în

  cazul retragerii

  În ceea ce privește obligațiile

  consumatorului în cazul retragerii din

  contractul încheiat la distanță sau în afara

  spațiilor comerciale, acestea se referă în

  principal la returnarea produselor primite,

  fără întârziere nejustificată, în decurs de cel

  mult 14 zile de la data la care acesta a

  comunicat profesionistului decizia sa de

  retragere din contract. Termenul de 14 zile

  este considerat ca fiind respectat dacă

  abonatul transmite produsele în interiorul

  acestui termen.

  Potrivit art. 14 alin. (2) din Ordonanța

  de urgență a Guvernului nr. 34/2014 și pct.

  6.4.2. din Instrucțiuni, costul direct al

  returnării bunurilor este plătit de

  consumator, cu excepția cazului în care

  comerciantul nu a informat consumatorul

  cu privire la această cerință în temeiul

  articolului 6 alineatul (1) litera (i) sau a

  convenit să suporte costul.

  Aceste două informații sunt incluse,

  24

  de asemenea, în modelul de instrucțiuni

  privind retragerea prevăzut în partea A din

  anexa la Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014, pe care

  comercianții îl pot folosi pentru a îndeplini

  obligația de informare a consumatorului.

  Noțiunea de „cost direct” ar trebui să

  excludă orice cost administrativ, de

  manipulare sau „de reaprovizionare”

  suportat de comerciant în legătură cu

  returnarea bunurilor.

  În cazul contractelor încheiate în

  afara spațiilor comerciale, dacă bunurile iau

  fost livrate de către furnizor

  consumatorului acasă la momentul

  încheierii contractului, furnizorul trebuie să

  recupereze, pe propria cheltuială, bunurile

  care, prin natura lor, nu pot fi returnate

  prin intermediul serviciilor poștale (art. 14

  alin. (2) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014).

  Cu excepția situației în care furnizorul

  nu l-a informat în mod corespunzător cu

  privire la dreptul de retragere,

  consumatorul este responsabil pentru

  situațiile în care valoarea produselor a fost

  diminuată ca urmare a manipulării acestora

  într-un mod diferit de ceea ce este necesar

  pentru determinarea naturii,

  caracteristicilor şi funcţionării produselor.

  Exercitarea dreptului de retragere din

  contractul încheiat la distanță sau în afara

  spațiilor comerciale nu poate fi

  condiționată de returnarea

  terminalului achiziționat. În cazul în

  care un utilizator nu returnează

  echipamentul în termen de 14 zile de la

  data transmiterii formularului de

  retragere/cererii neechivoce, sau

  echipamentul returnat este uzat/defect,

  furnizorul poate percepe despăgubiri

  proporționale cu diminuarea valorii

  produsului.

  Considerăm lămuritoare informațiile

  prevăzute în considerentul nr. 47 din

  DIRECTIVA 2011/83/UE ”Unii consumatori

  își exercită dreptul de retragere după ce au

  utilizat bunurile într-o măsură care

  depășește limita necesară stabilirii naturii,

  caracteristicilor și modului de funcționare a

  bunurilor. În acest caz, consumatorul nu ar

  trebui să își piardă dreptul de retragere, ci

  să răspundă pentru eventuala diminuare a

  valorii bunurilor. Pentru a stabili natura,

  caracteristicile și modul de funcționare a

  bunurilor, consumatorul ar trebui să le

  mânuiască și să le inspecteze în același

  mod în care i s-ar permite să o facă într-un

  magazin. […] Obligațiile consumatorului în

  cazul retragerii nu ar trebui să descurajeze

  consumatorul să exercite dreptul său de

  retragere”.

  Despăgubirile pentru diminuarea

  valorii unui produs returnat nu sunt

  stabilite prin textul de lege, ele fiind

  stabilite de furnizori, care trebuie să poată

  face dovada acestei diminuări. Costurile

  trebuie să fie însă proporționale, rezonabile

  (în sensul că nu trebuie să fie descurajante

  pentru utilizator în exercitarea dreptului de

  retragere) și să reflecte în mod corect

  eventuala diminuare a valorii bunurilor.

  Instrucțiunile, la pct. 6.4.4, aduc

  clarificări suplimentare în acest sens.

  Astfel, se precizează că valoarea diminuată

  a bunului returnat poate consta în costurile

  de curățare/reparare sau diferența de preț

  dintre un terminal nou și unul vândut ca

  fiind second hand. De exemplu,

  consumatorul poate desface cutia unui

  telefon, dar nu ar trebui să îi îndepărteze

  folia de protecție decât dacă acest lucru

  este strict necesar pentru testarea

  funcționalităților telefonului respectiv.

  Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014 nu stabilește nici modul în care

  îi pot fi imputate consumatorului aceste

  25

  costuri, prin urmare, furnizorul poate stabili

  modalitatea de recuperare a acestor sume.

  O altă obligație a consumatorului în

  cazul în care se retrage din contractul

  încheiat la distanță sau în afara spațiilor

  comerciale constă în aceea de a plăti o

  sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat

  până la momentul în care l-a informat pe

  profesionist cu privire la exercitarea

  dreptului de retragere, calculată pe baza

  preţului total convenit în contract, cu

  condiția ca acesta să fi solicitat furnizarea

  serviciilor anterior expirării perioadei de

  retragere; în cazul în care retragerea se

  efectuează prin depunerea unei cereri de

  portare, consumatorul va plăti o sumă

  proporțională cu ce s-a furnizat până la

  data realizării portării.

  Referitor la sumele ce pot fi

  percepute consumatorului în această

  situație, la art. 6.5.1 din Instrucțiuni se

  arată că un consumator care se retrage

  dintr-un contract de servicii de telefonie

  mobilă după ce a utilizat serviciul timp de

  10 zile ar trebui să plătească comerciantului

  o treime din abonamentul lunar plus prețul

  oricăror servicii suplimentare primite în

  timpul acelei perioade.

  În cazul în care prestarea serviciilor

  implică costuri unice pentru comerciant

  pentru a le pune la dispoziția

  consumatorului, comerciantul le poate

  include în calculul despăgubirilor. De

  exemplu, comerciantul poate include costul

  lucrărilor de instalare la reședința

  consumatorului care sunt realizate ca parte

  a unui contract de servicii de comunicații

  electronice înainte de retragerea

  consumatorului din contract.

  IV. Livrarea produselor

  În cazul contractelor cu obiect mixt,

  se vor aplica prevederile art. 18 și art. 20

  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  34/2014, relevante în contextul livrării unor

  produse contractate împreună cu

  furnizarea unui serviciu de comunicații

  electronice.

  În cazul încheierii unui contract la

  distanță sau în afara spațiilor comerciale,

  printre informațiile precontractuale ce

  trebuie furnizate obligatoriu

  consumatorului se numără și cele

  referitoare la modalităţile de plată, livrare,

  executare, inclusiv data până la care

  profesionistul se angajează să livreze

  produsele.

  De exemplu, dacă achiziționarea se

  realizează online, prin pagina de internet a

  furnizorului, acesta va trebui să indice pe

  acea pagină termenul până la care

  terminalul va fi livrat. Persoana care vinde

  terminalul (de cele mai multe ori furnizorul

  de servicii de comunicații electronice) este

  astfel persoana responsabilă în cazul în

  care termenul de livrare nu este respectat,

  și nu furnizorul de servicii poștale. Prin

  urmare, în cazul în care termenul de livrare

  nu este îndeplinit, consumatorul se va

  adresa vânzătorului/furnizorului de servicii

  de comunicații electronice, și nu

  furnizorului de servicii poștale. Remediile

  care stau la dispoziția consumatorului în

  acest caz sunt prevăzute de dispozițiile art.

  18 din Ordonanța de urgență a Guvernului

  nr. 34/2014, care vor fi detaliate mai jos.

  Astfel, potrivit prevederilor art. 18

  alin. (1) din Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr. 34/2014, termenul maxim

  de livrare a produselor este de 30 de zile

  de la încheierea contractului, cu excepția

  26

  cazurilor în care părțile au agreat un alt

  termen.

  În cazul în care livrarea produsului nu

  s-a realizat în termenul convenit/termenul

  maxim de 30 de zile sau într-un termen

  suplimentar acordat de consumator,

  consumatorul poate solicita rezoluţiunea

  sau rezilierea contractului.

  La rezoluţiunea sau, după caz, la

  rezilierea contractului, profesionistul

  rambursează fără întârzieri nejustificate

  toate sumele plătite în temeiul contractului

  de către consumator şi în decurs de cel

  mult 7 zile de la data la care consumatorul

  a comunicat profesionistului decizia sa de

  terminare a contractului.

  V. Considerente finale

  În contextul unei piețe competitive și

  având în vedere caracterul dinamic al

  ofertelor comerciale din domeniul

  comunicațiilor electronice, posibilitatea de

  a încheia contracte în afara spațiilor

  comerciale și prin mijloace de comunicare

  la distanță vine în sprijinul consumatorilor

  prin faptul că aceștia pot beneficia de

  oferte avantajoase, personalizate propriilor

  nevoi de consum. De asemenea, acest tip

  de contracte vine în sprijinul celor ce nu se

  pot deplasa la centrele comerciale ale

  furnizorilor sau doresc să economisească

  timp.

  În acest context, având în vedere

  importanța și gradul de utilizare a acestui

  mod de a încheia contracte în domeniul

  comunicațiilor electronice, ANCOM și ANPC

  subliniază că, pentru a oferi protecția

  necesară tuturor categoriilor de

  consumatori, este necesar ca informațiile

  furnizate acestora să fie transmise într-un

  limbaj simplu şi inteligibil, iar, în măsura în

  care respectiva informaţie este prezentată

  pe un suport durabil, în mod lizibil astfel

  încât consumatorii să fie informați în mod

  corect despre oferta aleasă, care se

  potrivește cel mai bine nevoilor lor de

  consum.

  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații