Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Horvātijas Republikas tiesu sistēma

Horvātijas Republikas Konstitūcijā noteikts, ka Horvātijā vara tiek organizēta saskaņā ar varas dalīšanas principu, t.i., likumdevējs ir Horvātijas parlaments, izpildvaru īsteno Horvātijas Republikas valdība, bet tiesu varu – Horvātijas tiesas. Tiesas kā tiesu varas īstenotājas nodrošina tiesiskumu saskaņā ar Konstitūciju, normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, kurus Horvātija ir parakstījusi un ratificējusi. Tiesu funkcijas izpilda tiesneši, kurus iecēlusi Valsts Tiesnešu padome. Lai pildītu savus tiesnešu pienākumus, tiesnešiem saskaņā ar likumu jābūt neatkarīgiem un autonomiem, un tie bauda imunitāti. Tiesneša amats ir pilna laika nodarbe, un tiesnesis nedrīkst pildīt citus pienākumus.

Tiesu sistēmas organizācija Horvātijā

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija pilda:

 • juridiskus un citus pienākumus saistībā ar:

civiltiesībām, krimināltiesībām un tirdzniecības tiesībām un administratīvo tieslietu administrēšanu, tiesnešu, prokuroru un tiesu darbinieku struktūru, funkcijām un profesionālo apmācību, valsts apsūdzības iestādēm, kuras atbild par likumpārkāpumu procedūrām, un iestādēm, kuras atbild par kriminālsodu piemērošanu, administratīvajiem un citiem uzdevumiem saistībā ar notāru un prokuroru darbu, tiesu un notāru nodevām, starptautisko tiesisko palīdzību un citiem tiesiskās palīdzības veidiem, kriminālsodu izpildi, apžēlošanām un atbrīvošanām, cietušo un liecinieku atbalsta sistēmu datorizāciju, institucionalizāciju un koordināciju tiesu iestādēs, darbībām saistībā ar informācijas un atbalsta sniegšanu cietušajiem un lieciniekiem, jautājumiem saistībā ar atlīdzības izmaksāšanu nepamatoti apcietinātām un nepatiesi apsūdzētām personām, un administratīvajiem uzdevumiem saistībā ar finansiālo atlīdzinājumu noziegumā cietušajiem,

 • tiesu sistēmas administrācijas darbības, prokuratūras un iestāžu, kuras veic likumpārkāpumu procedūras, pārraudzību,
 • administratīvus un citus uzdevumus saistībā ar:

īpašumtiesībām, mantiskajiem jautājumiem saistībā ar ekspropriāciju un citiem īpašumtiesību ierobežojumiem, mantiskajiem jautājumiem saistībā ar būvniecības, lauksaimniecības un mežu zemēm, lauku saimniecību paplašināšanu, zemes un ēku pārdošanu un pirkšanu un tām lauksaimnieciskām darbībām, kuras neietilpst citu valsts iestāžu kompetencē, ārvalstnieku īpašumu, atlīdzības izmaksu par īpašumu, kas tika konfiscēts Dienvidslāvijas komunistiskā režīma laikā un kas neietilpst citu valsts iestāžu kompetencē, un īpašuma mantošanu, bijušās DSFR tiesībām un saistībām,

 • administratīvus un profesionālus uzdevumus, kas saistīti ar Horvātijas Republikas valdības sadarbību ar starptautiskajām krimināltiesām, Horvātijas Republikas pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, Starptautiskajā Tiesā un citās starptautiskajās tiesās, ja vien kādā konkrētā Horvātijas valdības lēmumā nav noteikts citādi, un uzdevumus saistībā ar cilvēktiesību un nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzību,
 • uzdevumus saistībā ar Horvātijas dalību Eiropas Savienības iestāžu darbību tajās jomās, kuras ietilpst ministrijas kompetencē,
 • citus uzdevumus, kas saskaņā ar konkrētu likumu ietilpst ministrijas kompetencē.

Tiesnešu akadēmija

Tiesnešu akadēmija ir neatkarīga valsts iestāde, kas sniedz kvalitatīvu sākotnējo profesionālo apmācību tiesu struktūru praktikantiem un Valsts Tiesu amatpersonu skolas studentiem, kā arī nodrošina un pastāvīgi uzlabo tiesu amatpersonu un tiesu struktūru konsultantu mūžizglītību.

Struktūra

 1. Valsts Tiesu amatpersonu skola
 2. Praktikantu, tiesu struktūru konsultantu un tiesu amatpersonu profesionālās apmācības direktorāts
  • Reģionālie centri Zagrebas, Splitas, Rijekas, Osijekas un Varaždinas apgabaltiesās
  • Tiesnešu akadēmiju pārvalda tiesneši, prokurori, universitātes profesori un citi eksperti

Tiesnešu akadēmija ir aktīvi iesaistījusies starptautiskajā sadarbībā un piedalās Eiropas Savienības projektos gan kā saņēmēja, gan kā dalībniece. Šo projektu mērķis ir stiprināt akadēmiju kā iestādi un profesionāli pilnveidot tās mērķgrupas.

Tiesnešu akadēmijas likums

Horvātijas Republikas tiesas

Tiesu likums reglamentē tiesu struktūru, kompetenci un jurisdikciju.

Horvātijas Republikā tiesas īsteno tiesu varu un ir no valsts varas nodalītas struktūras. Tās īsteno savu varu autonomi un neatkarīgi saskaņā ar tiesību aktos noteikto apmēru un kompetenci.

Tiesas sargā Horvātijas tiesisko kārtību, kā to paredz Konstitūcija, tiesību akti un starptautiskie līgumi, un nodrošina likuma vienotu piemērošanu un visu personu līdztiesību likuma priekšā.

Tiesas taisa nolēmumus lietās saistībā ar cilvēku pamattiesībām un pamatpienākumiem, Horvātijas Republikas un vietējo un reģionālo pašpārvalžu struktūru tiesībām un pienākumiem un citu juridisku personu tiesībām un pienākumiem, pasludina sodus un citus pasākumus pret noziedzniekiem, likumpārkāpējiem un tiesību aktos un citos aktos noteiktiem pārkāpumiem, pārskata valsts pārvaldes iestāžu vispārējo un atsevišķu aktu likumību, lemj par strīdiem saistībā ar pilsoņu personīgajām attiecībām, izskata darba strīdus, komerclietas, īpašumtiesību un citas civillietas, un izskata citas juridiskas lietas kā tas paredzēts tiesību aktos.

Tiesas nodrošina tiesiskumu saskaņā ar konstitūciju, tiesību aktiem, starptautiskajiem līgumiem un citiem spēkā esošiem tiesību avotiem.

Tiesu varu Horvātijas Republikā īsteno parastās un specializētās tiesas, un Horvātijas Republikas Augstākā tiesa.

Parastās tiesas ir vietējās tiesas un apgabaltiesas.

Specializētās tiesas ir komerctiesas, administratīvās tiesas, likumpārkāpumu tiesas, Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa, Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa un Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa.
Vietējās un likumpārkāpumu tiesas aptver vienas vai vairāku pašvaldību teritoriju, vienu vai vairākas pilsētas vai pilsētu rajonu daļas, savukārt apgabaltiesas, komerctiesas un administratīvās tiesas aptver viena vai vairāku apgabalu teritoriju.
Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa, Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa, Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa un Horvātijas Republikas Augstākā tiesa aptver Horvātijas Republikas teritoriju.

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa ir augstākā tiesa Horvātijā.

Ar tiesību aktu var izveidot citas parastās vai specializētās tiesas, kuru kompetencē ietilpst konkrēta tehniskā vai tiesību joma.

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa

Apgabaltiesas (15)

Augstā komerctiesa (1)

Augstā administratīvā tiesa (1)

Augstā likumpārkāpumu tiesa (1)

Vietējās tiesas (67)

Komerctiesas (7)

Administratīvās tiesas (4)

Likumpārkāpumu tiesas (61)

Jāņem vērā, ka 2015. gada 1. aprīlī tiks izveidots jauns vietējo tiesu un komerctiesu tīkls, kurā ietilps 24 vietējās tiesas un astoņas komerctiesas. 2015. gada 1. jūlijā tiks izveidots jauns tīkls, kurā ietilps 22 likumpārkāpumu tiesas. Tās pārvaldīs Tiesu (jomu un atrašanās vietu) likums (OV 128/14)
Šeit sniegtā informācija pašlaik ir aktuāla un precīza, taču tā tiks mainīta pēc 2015. gada 1. aprīļa un 2015. gada 1. jūlija.

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa atrodas Zagrebā.

 1. Tā nodrošina tiesību aktu vienādu īstenošanu un ikvienas personas līdztiesību to piemērošanā.
 2. Tā lemj par parastiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja to paredz konkrēts tiesību akts.
 3. Tā lemj par tiesiskās aizsardzības ārkārtas līdzekļiem saistībā ar Horvātijas tiesu galīgajiem lēmumiem.
 4. Tā lemj par jurisdikcijas kolīzijām, ja to paredz konkrēts tiesību akts.
 5. Tā izskata aktuālos juridiskos jautājumus saistībā ar tiesu praksi, analizē nepieciešamību pilnveidot tiesnešu, konsultantu un tiesas praktikantu profesionalitāti un iesaistās citās tiesību aktos paredzētās darbībās.

Horvātijas Republikas Augstākās tiesas adrese:
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Tālr.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fakss: +385 1 481 00 35
e-pasts: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Tiesu likums

Tiesu (jomu un atrašanās vietu) likums

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443
Šie likumi šobrīd ir spēkā.
Jauno Tiesu (jomu un atrašanāš vietu) likumu pieņēma un publicēja Oficiālajā Vēstnesī (NN) Nr. 128/14, un tas stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī vai 2015. gada 1. jūlijā, tādējādi aizstājot spēkā esošos tiesību aktus.

Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas birojs

Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas birojs ir īpašs prokuratūras birojs, kas aptver visu Horvātijas Republikas teritoriju un uztur valsts apsūdzību gadījumos, kas saistīti ar korupciju un organizētās noziedzības kriminālsodāmām darbībām.

Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas biroja adrese:
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Tālr.: +385 4591 874
Fakss: + 385 1 4591 878
e-pasts: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas biroja likums

Lapa atjaunināta: 20/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.