Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Grieķija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas (Ειρηνοδικεία) un pirmās instances tiesas (Πρωτοδικεία).

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas (Υπουργείο Οικονομικών) Banku kontu un maksājumu kontu reģistru sistēma (Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών).

Finanšu ministrijas IT sistēmu ģenerālsekretariāts (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), e-pasts: gen-gramm@gsis.gr, tālr. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas Banku kontu un maksājumu kontu reģistru sistēma tika izveidota, lai ar tās palīdzību uz kredītiestādēm nosūtītu informācijas pieprasījumus no iestādēm, dienestiem un citām publiskā sektora struktūrām. Šos pieprasījumus ar drošas trešās personas (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) starpniecību elektroniski nosūta kredītiestādēm, kuras, izmantojot to pašu kanālu, nosūta savu atbildi ar informāciju par attiecīgajiem kontiem (14. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā (μονομελούς πρωτοδικείου), savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā (εφετείο).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Par pārsūtīšanu atbildīgā kompetentā iestāde ir pirmās instances tiesa. Par apķīlāšanas rīkojuma saņemšanu, izsniegšanu vai paziņošanu atbildīgi ir tiesu izpildītāji (δικαστικοί επιμελητές).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesu izpildītāji.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apķīlāt var vienīgi kopīgos kontus, bet ne nominālos kontus. Uz kopīgo kontu apķīlāšanu neattiecas nekādi citi nosacījumi.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Civilprocesa kodeksa (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) 982. panta 2. punktā ir noteikts, ka apķīlāšana neattiecas uz prasījumiem saistībā ar uzturlīdzekļiem, algām, pensijām, apdrošināšanas pabalstiem u. c. Internetā nav pieejama saite uz Civilprocesa kodeksu. Minēto naudas summu atbrīvošanai no apķīlāšanas nekāds parādnieka pieteikums nav nepieciešams.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Nav nekādu speciālu normu, kas reglamentētu maksas ieturēšanu par bankas konta apķīlāšanu vai konta informācijas (rekvizītu) sniegšanu, tomēr Grieķijas Banku apvienība (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) uzskata, ka kredītiestādes ir tiesīgas pieprasīt izmaksu segšanu, kā (pēc analoģijas) nepārprotami noteikts 30.A un 30.B pantā Valsts ieņēmumu kodeksā (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) (Leģislatīvais dekrēts Nr. 356/1974 grozītajā un spēkā esošajā redakcijā).

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Valsts ieņēmumu dienests (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), kas ir neatkarīga iestāde, neietur nekādu maksu par savām darbībām saistībā ar apķīlāšanas rīkojuma izskatīšanu. Tā kā apķīlāšanas rīkojuma izpildi veic tiesu izpildītāji, viņi tieši ietur maksu no ikviena principāla. Internetā nav pieejamas saites uz vietni, kurā būtu minētas tiesu izpildītāju ieturētās maksas. Finanšu ministrija neietur maksu par kontu informācijas sniegšanu saskaņā ar 14. pantu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu uzskata par līdzvērtīgu apķīlāšanas pasākumam (ασφαλιστικό μέτρο), kas veikts saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem. Nekur nav noteikts, kāds ir tā rangs (prioritāte) attiecībā pret līdzvērtīgiem iekšzemes rīkojumiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšana ir piekritīga tiesai, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, proti, rajona civiltiesas tiesnesim, ja prasības summas dēļ lieta ir piekritīga rajona civiltiesai, bet pārējos gadījumos – pirmās instances tiesai viena tiesneša sastāvā. Attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 34. panta 1. un 2. punktā, lietās, kurās runa ir par naudas summu līdz 20 000 EUR, kompetentā tiesa ir rajona civiltiesa. Attiecībā uz naudas summām virs 20 000 EUR kompetentā tiesa ir pirmās instances tiesa.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā, savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā. Pārsūdzība ir iesniedzama 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas parādniekam.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesas ieturētā valsts nodeva ir apmēram 0,4 procenti no prasības summas. Šis aprēķins vienlīdz attiecas uz prasībām par apķīlāšanas rīkojuma izdošanu un prasībām saistībā ar tiesību aizsardzības līdzekļiem pret šādu rīkojumu.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Tiek pieņemti vienīgi dokumenti grieķu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/11/2019