Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Luksemburga


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir šādām tiesas instancēm.

1. Rajona tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizvieto, ja prasība pārsniedz 10 000 euro.

2. Miertiesnesis, ja prasība nepārsniedz 10 000 euro.

3. Darba tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizvieto, neatkarīgi no prasības apmēra strīdos, kas saistīti ar

  • darba līgumiem, kvalifikācijas līgumiem un papildu pensijas shēmām, starp darba devējiem un viņu darba ņēmējiem, tostarp strīdiem, kas radušies pēc saistību izbeigšanās;
  • maksātnespējas apdrošināšanas izmaksām saskaņā ar 1999. gada 8. jūnija likuma V nodaļu par papildu pensijas shēmām, kas radušies starp šā likuma 21. pantā minēto struktūru vai 24. panta 1. punktā minēto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, no vienas puses, un darba ņēmējiem, bijušajiem darba ņēmējiem un citām tiesīgām personām, no otras puses.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Šādām tiesu instancēm ir jurisdikcija lemt par paziņojumu par iebildumu un pārskatīšanas pieprasījumu.

1. Rajona tiesa, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis rajona tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizstāj.

2. Galvenais miertiesnesis vai tiesnesis, kas viņu aizstāj, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis miertiesnesis.

3. Darba tiesa, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis darba tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizstāj.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Luksemburgai kā saziņas līdzeklis ir pieņemama nosūtīšana pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Luksemburgā ir pieņemama franču un vācu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/04/2020