Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva (rozvodu), byly členské státy požádány o informování strany, která podává návrh na rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se manželé přestěhují do jiného členského státu (členský stát B), kde budou žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté dojde k rozluce páru; manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B návrh na rozvod.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměna nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku atd.). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly profesní etiky a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v mezích spravedlivé umírněnosti (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady na soudní řízení, odvolací řízení a alternativní řešení sporů


Případová studie

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporů


Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Je tato možnost u tohoto typu případů k dispozici?

Náklady

Případ A

82 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

ne

Případ B

82 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

ne

 

Náklady na advokáta, soudního exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Soudní exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 2 500 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 500 EUR

ne

přibližně 350 EUR

přibližně 350 EUR

ne


Náklady na náhrady svědkům, jistota nebo jiná záruka a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo jiná záruka

Jiné náklady


Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

ano

4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Případ B

ano

4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

 

Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

 

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další náklady týkající se přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva (svěření dětí do péče), byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace z pohledu právníka v členském státě A: Dvě osoby spolu v členském státě (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se přestěhují do jiného členského státu (členský stát A), jak povoluje rozhodnutí soudu, zatímco otec zůstane v členském státě B. O několik let později matka podá k soudu v členském státě A návrh na změnu práva styku otce s dítětem.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměna nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku atd.). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly profesní etiky a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v mezích spravedlivé umírněnosti (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady na soudní řízení, odvolací řízení a alternativní řešení sporů


Případová studie

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Je tato možnost u tohoto typu případů k dispozici?

Náklady

Případ A

52 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

ne

Případ B

52 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

neNáklady na advokáta, soudního exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Soudní exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 500 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo jiná záruka a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo jiná záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další náklady týkající se přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva, výživného, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech na řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka podává v této věci žalobu.

Případ B – přeshraniční situace z hlediska právníka v členském státě A: dvě osoby žily společně mimo manželství v jednom členském státě (členský stát B). Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor. Týká se výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka podává v této věci žalobu v členském státě A.

Důležitá předběžná poznámka: Náklady a odměny advokátů nejsou v Belgii regulovány (tyto náklady a odměny závisejí na obtížnosti a významu případu, jménu a pověsti advokáta, naléhavosti případu, výsledku případu atd.). V Belgii jsou však advokáti vázáni etickými pravidly a jsou ze zákona povinni odhadovat náklady a poplatky v mezích spravedlivého a přiměřeného (viz výše).

Odhad nákladů a poplatků je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady na soudní řízení, odvolací řízení a alternativní řešení sporů (MARC)

Praktický případ

Řízení před soudem

Odvolací postupy

Alternativní způsob řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady na řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Počáteční náklady na řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Jiné náklady

Je tato možnost v takových případech k dispozici?

Náklady

Případ A

27 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

82 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

ne

Případ B

27 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

82 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

neNáklady na advokáta, soudního exekutora a znalce

Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jejich zásah povinný?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, místopřísežné prohlášení nebo jinou záruku a další související náklady

Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Místopřísežné prohlášení nebo jiná záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Případ A

ano

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení může povinnost poskytnout jistotu při zahájení řízení zpravidla vzniknout v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. V tomto případě může být žadatel, který je cizím státním příslušníkem, povinen složit jistotu. Žalovaný v Belgii může požadovat, aby žalobce nebo zahraniční vedlejší účastník poskytl jistotu. Článek 852 upřesňuje formu, kterou může ručitel přijmout (peněžní částka, zajištění,...). Viz přehled o transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení může povinnost poskytnout jistotu při zahájení řízení zpravidla vzniknout v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. V tomto případě může být žadatel, který je cizím státním příslušníkem, povinen složit kauci. Žalovaný v Belgii může požadovat, aby žalobce nebo zahraniční vedlejší účastník poskytl jistotu. Článek 852 upřesňuje formu, kterou může ručitel přijmout (peněžní částka, zajištění,...). Viz přehled o transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Viz část „Soudní pomoc“ na stránce o nákladech řízení.

Náklady na překlady a tlumočení

Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Jiné náklady související s nadnárodními spory?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

jsou-li dokumenty nezbytné pro řízení

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

pokud žalovaný nerozumí jazyku řízení

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Případ B

jsou-li dokumenty nezbytné pro řízení

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

pokud žalovaný nerozumí jazyku řízení

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

náklady na prohlášení vykonatelnosti

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva, smluv, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Jedna společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státě B dodá zboží v hodnotě 20 000 EUR kupujícímu v členském státě A. Na smlouvu se vztahují právní předpisy členského státu B a smlouva je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující nacházející se v členském státě A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Důležitá předběžná poznámka: Náklady a odměny advokátů nejsou v Belgii regulovány (tyto náklady a odměny závisejí na obtížnosti a významu případu, jménu a pověsti advokáta, naléhavosti případu, výsledku případu atd.). V Belgii jsou však advokáti vázáni etickými pravidly a jsou ze zákona povinni odhadovat náklady a poplatky v mezích spravedlivého a přiměřeného (viz výše).

Odhad nákladů a poplatků je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady na soudní řízení, odvolací řízení a alternativní řešení sporů (MARC)

Praktický případ

Řízení před soudem

Odvolací postupy

Alternativní způsob řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady na řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Počáteční náklady na řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Je tato možnost v takových případech k dispozici?

Náklady

Případ A

82 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, MB 1.12.1939)

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii.

Případ B

52 EUR (European Payment Order)

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stranu (královský dekret č.° 64 ze dne 30.11.1939, zveřejněný v belgickém úředním věstníku Moniteur belge dne 1.12.1939)

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii.

Náklady na advokáta, soudního exekutora a znalce

Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jejich zásah povinný?

Případ A

ne

přibližně 2000 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 2000 EUR

ne

přibližně 52 EUR

přibližně 100 EUR

ne


Náklady na náhrady svědkům, místopřísežné prohlášení nebo jinou záruku a další související náklady

Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Místopřísežné prohlášení nebo jiná záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Případ A

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení může povinnost poskytnout jistotu při zahájení řízení zpravidla vzniknout v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. V tomto případě může být žadatel, který je cizím státním příslušníkem, povinen složit jistotu. Žalovaný v Belgii může požadovat, aby žalobce nebo zahraniční vedlejší účastník poskytl jistotu. Článek 852 upřesňuje formu, kterou může ručitel přijmout (peněžní částka, zajištění,...). Viz přehled o transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení může povinnost poskytnout jistotu při zahájení řízení zpravidla vzniknout v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. V tomto případě může být žadatel, který je cizím státním příslušníkem, povinen složit kauci. Žalovaný v Belgii může požadovat, aby žalobce nebo zahraniční vedlejší účastník poskytl jistotu. Článek 852 upřesňuje formu, kterou může ručitel přijmout (peněžní částka, zajištění,...). Viz přehled o transparentnosti nákladů.


Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Viz část „Soudní pomoc“ na stránce o nákladech řízení.


Náklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Jiné náklady související s nadnárodními spory?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

jsou-li dokumenty nezbytné pro řízení

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

pokud žalovaný nerozumí jazyku řízení

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Případ B

jsou-li dokumenty nezbytné pro řízení

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

pokud žalovaný nerozumí jazyku řízení

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

náklady na prohlášení vykonatelnosti

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva (odpovědnosti), byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli jako vybavení jeho domácnosti (a instaluje je). Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny strany (výrobce, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státě B dodá instalační firmě v členském státě C topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státě A jako vybavení jeho domácnosti (a instaluje je). Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny strany (výrobce, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státě. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit v členském státě A o plnou náhradu škody s výrobcem, instalační firmou a pojišťovnou v členském státě A.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměna nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku atd.). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly profesní etiky a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v mezích spravedlivé umírněnosti (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady na soudní řízení, odvolací řízení a alternativní řešení sporů

Případová studie

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Počáteční náklady řízení

Poplatek za vyhotovení záznamu

Je tato možnost u tohoto typu případů k dispozici?

Náklady

Případ A

82 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

ano

Viz oddíl „Náklady mediace“ na stránce týkající se mediace v Belgii.

Případ B

82 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR za stránku (královská vyhláška č. 64 ze dne 30.11.1939, belgický úř. věst. 1.12.1939)

ano

Viz oddíl „Náklady mediace“ na stránce týkající se mediace v Belgii.Náklady na advokáta, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokát

Soudní exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo jiná záruka

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo jiná záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

200 BEF nebo 4,96 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem. Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další náklady týkající se přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

7,57 EUR až 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

31,61 EUR až 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.