Drittijiet fundamentali

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Il-qrati nazzjonali

L-Ombudsman

Ombudsmen Speċjali

Il-protezzjoni tad-data personali

Għajnuna legali b’xejn

Il-qrati nazzjonali

Ir-rwol speċjali fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem huwa tal-qrati stabbiliti bil-liġi u li l-Kostituzzjoni tiggarantixxi l-awtonomija u l-indipendenza. Biex tiġi ggarantita t-tgawdija tal-libertajiet u d-drittijiet kostituzzjonali, mekkaniżmu speċifiku — azzjoni kostituzzjonali mressqa minn ċittadin jekk iqis li att individwali ta’ awtorità statali, korp ta’ unità ta’ awtogovernanza lokali u reġjonali jew persuna ġuridika b’setgħat pubbliċi, li tkun iddeċidiet dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħha, jew suspett jew akkuża ta’ reat — jikser dritt tal-bniedem jew libertà fundamentali garantita mill-Kostituzzjoni. L-azzjoni għandha titressaq biss wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji kollha disponibbli.

Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja
Trg St Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251 faks:
+385 1 4551 055 https://www.usud.hr/
https://www.usud.hr/

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 faks:
+385 1 481 00 35 email:
Vsrh@vsrh.hr http
://

Qorti tal-Kontea
Općinski sud

Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja Berislavićeva
11, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 489 68 88 faks:
+385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
qrati kummerċjali fir-Repubblika tal-Kroazja PDF (192 Kb)https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=1d16f573-274b-43fc-a566-87de0c153560 MT

Tribunali tal-kummerċ

 

Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja Frankopanska
16, 10 000, Zagreb
tel: +385 1 480 78 00 faks:
+385 1 480 79 28 http://www.upravnisudrh.hr/
http://www.upravnisudrh.hr/

Il-qrati amministrattivi

Qorti Għolja ta’ Mġiba Ħażina tar-Repubblika tal-Kroazja
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 480 75 10 faks:
+385 1 461 12 91 email:
Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr http://Judiciary.en
/VPSRH/

Ombudsman (Ombudsman)

Kwadra tal-Kroazja, 6
10 000 Zagreb
Repubblika tal-Kroazja
tel: +385 1 4851 855, + 385 1 4851 853 posta elettronika:
Info@ombudsman.hr
fax: + 385 1 6431 628

L-Ombudsman, skont l-Artikolu 93. Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja hija l-plenipotenzjarju tal-Parlament Kroat għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem stabbiliti fil-Kostituzzjoni, il-liġijiet u l-atti legali internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet aċċettati mir-Repubblika tal-Kroazja.

L-Ombudsman u d-Deputati jiġu eletti mill-Parlament għal tmien snin. Hija għandha l-għan li tipproteġi liċ-ċittadini minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem ikkawżat mill-imġiba ta’ korpi amministrattivi statali u persuni ġuridiċi b’setgħat pubbliċi, hija korp ċentrali kontra d-diskriminazzjoni u twettaq il-kompiti tal-Mekkaniżmu Nazzjonali ta’ Prevenzjoni għall-Prevenzjoni tat-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra. Huwa indipendenti u indipendenti fil-ħidma tiegħu.

Il-kompetenzi:

Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem

Iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jressqu lmenti lill-Ombudsman f’każijiet fejn iqisu li d-dritt tagħhom inkiser minn awtorità pubblika. Abbażi tal-ilment u d-dokumentazzjoni pprovduta, l-Ombudsman iwettaq l-investigazzjoni. L-awtoritajiet pubbliċi kollha, il-korpi li għandhom setgħat pubbliċi u l-awtoritajiet lokali u reġjonali (reġjonali) — jiġifieri l-korpi kollha rregolati mil-liġi pubblika — huma meħtieġa jipprovdu l-informazzjoni mitluba.

Abbażi ta’ fatti stabbiliti, l-Ombudsman jista’ joħroġ opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u twissijiet lill-korpi kkonċernati mill-korpi superjuri u, jekk ikun meħtieġ, jinforma lill-Parlament Kroat b’dan.

Barra minn hekk, l-Ombudsman jissorvelja l-konformità mal-Kostituzzjoni Kroata u l-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u jista’ jiġbed l-attenzjoni tal-Gvern Kroat għall-ħtieġa li jemenda jew jadotta regolamenti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem. Tista’ wkoll tiġbed l-attenzjoni tal-Parlament Kroat għall-ħtieġa li r-regolamenti jinġiebu f’konformità mal-Kostituzzjoni u l-liġijiet, kif ukoll id-dritt li jinbdew proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja biex tiġi eżaminata l-kompatibbiltà ta’ liġijiet u regolamenti oħra mal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem

Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tinkludi attivitajiet ta’ riċerka u analiżi, l-iżvilupp u ż-żamma ta’ bażijiet ta’ data u dokumentazzjoni, komunikazzjoni f’waqtha u regolari mal-pubbliku u l-partijiet interessati, inkoraġġiment attiv u ż-żamma ta’ kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet internazzjonali u istituzzjonijiet ta’ riċerka xjentifika, u l-inkoraġġiment tal-approssimazzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ma’ standards internazzjonali u Ewropej.

Korp ċentrali kontra d-diskriminazzjoni

L-Ombudsman jirċievi rapporti mill-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha, jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar id-drittijiet u l-obbligi u l-possibbiltajiet għal protezzjoni ġudizzjarja u protezzjoni oħra, jeżamina lmenti individwali u jieħu l-azzjonijiet meħtieġa fil-ġurisdizzjoni tiegħu biex jelimina d-diskriminazzjoni u jipproteġi d-drittijiet tal-persuna diskriminata jekk ma jkun hemm l-ebda proċess ġudizzjarju kontinwu, imexxi proċedimenti ta’ medjazzjoni bil-possibbiltà li jikkonkludi soluzzjoni barra l-qorti bil-kunsens tal-partijiet u jressaq ilmenti kriminali rigward każijiet ta’ diskriminazzjoni lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku kompetenti.

Mekkaniżmu ta’ prevenzjoni nazzjonali

L-Ombudsman iwettaq il-kompiti tal-Mekkaniżmu Nazzjonali ta’ Prevenzjoni għall-Prevenzjoni tat-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti Oħra fil-postijiet fejn jinsabu l-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom, kif ukoll persuni li ġew ordnati li jinżammu, jiġu mitfugħa l-ħabs jew jitqiegħdu f’post taħt kontroll pubbliku u li ma jitħallewx jitilqu mill-post tat-testment tagħhom.

Dan ifisser li f’din il-kapaċità, ir-rappreżentanti tal-Uffiċċju tal-Ombudsman qed iżuru ħabsijiet, penitenzjarji, unitajiet ta’ detenzjoni, iżda wkoll għadd kbir ta’ faċilitajiet li jospitaw persuni b’disturbi mentali, sabiex jieħdu azzjoni preventiva biex jipproteġu persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom jew li huma ristretti.

Istituzzjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (NHRI — National Human Rights Institution)

Sa mill-2009, l-Ombudsman kien l-unika istituzzjoni nazzjonali għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem (NHRI) fir-Repubblika tal-Kroazja bi status “A” skont il-Prinċipji ta’ Pariġi tan-NU li jiddefinixxu l-parametri tal-indipendenza tal-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem.

Dan l-ogħla status ta’ indipendenza tal-istudju ġie kkonfermat lill-Uffiċċju tal-Ombudsperson għal darb’ oħra f’Lulju 2013, wara li sadanittant in-NU mmonitorjat l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħha relatati mal-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-istatus indipendenti.

OmbudsmenSpeċjali

L-Ombudsman għat-Tfal;

Teslina 10
10 000 Zagreb
il-Kroazja bil-posta
elettronika: Info@dijete.hru
tel.: 01/4929669 faks
: 01/4921277 http://www.dijete.hr
http://www.dijete.hr

L-ambitu tax-xogħol

Jissorvelja l-konformità tal-liġijiet u r-regolamenti fir-Repubblika tal-Kroazja relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal mad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u ma’ dokumenti internazzjonali oħra relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal; jissorveljaw il-ksur tad-drittijiet individwali tat-tfal u jistudjaw il-fenomeni ġenerali u l-mezzi ta’ ksur tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal; huwa favur il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal bi bżonnijiet speċjali; jipproponi li jittieħdu miżuri biex tinbena sistema komprensiva ta’ protezzjoni u promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u biex tiġi evitata l-ħsara li taffettwa l-interessi tagħhom; jinforma u jagħti pariri lit-tfal dwar kif jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet u l-interessi tagħhom, jinvolvu ruħhom mat-tfal, iħeġġiġhom isemmgħu leħinhom, jibdew u jipparteċipaw f’attivitajiet pubbliċi mmirati lejn it-titjib tas-sitwazzjoni tat-tfal, u jipproponi miżuri biex jiżdied l-impatt tagħhom fis-soċjetà; hija għandu jkollha aċċess għal u aċċess għad-data, l-informazzjoni u l-atti kollha relatati mad-drittijiet u l-protezzjoni tat-tfal, irrispettivament mil-livell ta’ klassifikazzjoni tagħhom, u għandu jkollha d-dritt ta’ aċċess għal u spezzjoni tal-istituzzjonijiet, il-korpi tal-amministrazzjoni pubblika, il-persuni ġuridiċi u fiżiċi kollha maħtura b’regolamenti speċjali għall-kura tat-tfal u l-komunitajiet reliġjużi, fejn it-tfal jgħixu jew huma temporanjament jew permanentement akkomodati.

Jekk isir konxju li tifel jew tifla kienu soġġetti għal vjolenza fiżika jew mentali, abbuż sesswali, abbuż jew sfruttament, negliġenza jew kondotta ħażina, għandu jirrapporta minnufih lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku kompetenti u javża liċ-ċentru ta’ protezzjoni soċjali kompetenti u jipproponi miżuri biex jiġu protetti d-drittijiet u l-interessi tat-tfal; hija tista’ titlob assistenza esperta minn persuni u istituzzjonijiet xjentifiċi u professjonali li l-mandat tagħhom huwa l-protezzjoni, il-kura, l-iżvilupp u d-drittijiet tat-tfal, u għandha tkun meħtieġa tipprovdi tali assistenza f’perijodu ta’ żmien xieraq.

Ombudsman għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
tel: +385 1 48 48 100 faks:
+385 1 48 44 600 email:
Ravnopravnost@prs.hr http
://

L-ambitu tax-xogħol

Jittratta lmenti dwar diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-istat konjugali jew tal-familja u l-orjentazzjoni sesswali; hija għandha tikkunsidra każijiet ta’ ksur tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi, id-diskriminazzjoni kontra individwi jew gruppi ta’ individwi jew individwi mwettqa minn awtoritajiet pubbliċi, unitajiet ta’ awtogovernanza lokali u reġjonali u awtoritajiet pubbliċi oħra, impjegati minn tali korpi u persuni ġuridiċi u fiżiċi oħra.

Fil-qadi ta’ dmirijietu, l-Ombudsman għandu s-setgħa li javża, jipproponi u jagħmel rakkomandazzjonijiet.

Jekk hija tqis li l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi nkiser, l-Ombudsman għandu d-dritt li jagħmel proposta għal rieżami tal-kostituzzjonalità tal-liġi, jiġifieri l-kostituzzjonalità u l-legalità ta’ regolamenti oħra.

Ombudsman għal Persuni b’Diżabilità

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6102 170 faks:
+385 1 6177 901 email:
ured@posi.hr

L-ambitu tax-xogħol

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għal Persuni b’Diżabilità huwa istituzzjoni statali indipendenti li r-rwol ewlieni tagħha huwa li timmonitorja u tippromwovi d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità skont il-Kostituzzjoni Kroata, it-trattati u l-liġijiet internazzjonali. F’każ ta’ ksur tad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, l-Ombudsman għandu jkollu s-setgħa li javża, jipproponi miżuri, jagħmel rakkomandazzjonijiet, jinforma u jitlob rapporti dwar l-azzjoni meħuda.

Jekk l-Ombudsperson jirrikonoxxi li soluzzjoni legali tkun għad-detriment ta’ persuni b’diżabilità jew tfal b’diżabilità, li hija mċaħħda minnhom jew li tiżvantaġġahom fil-konfront ta’ persuni mingħajr diżabilità, l-Ombudsperson se jagħmel proposta biex tiġi emendata din is-soluzzjoni legali.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għal Persuni b’Diżabilità (Ombudsperson għal Persuni b’Diżabilità) jirċievi lmenti individwali minn persuni b’diżabilità u dawk li jaħdmu għall-benefiċċju tagħhom, jikkunsidra każijiet ta’ ksur tad-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità u f’kuntatt mal-istituzzjonijiet responsabbli biex jittrattaw dawn il-kwistjonijiet, ifittex li jikseb l-aktar soluzzjoni favorevoli. L-Ombudsman għall-Persuni b’Diżabilità jipprovdi pariri lill-persuni b’diżabilità dwar kif jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet u l-interessi tagħhom.

Il-protezzjoni tad-data personali

L-Aġenzija għall-Protezzjoni tad-Data Personali

Martićeva 14
10 000 Zagreb

telefown: +385 460 90 00 faks:
+385 4609–099
email: Azop@azop.hr http
://

L-Aġenzija għall-Protezzjoni tad-Data Personali hija persuna ġuridika b’setgħat pubbliċi li twettaq kompiti b’mod indipendenti u indipendenti fi ħdan il-mandat u l-kompetenza tagħha. L-attività tal-Aġenzija hija li twettaq kompiti amministrattivi u professjonali relatati mal-protezzjoni tad-data personali. L-Aġenzija, fi ħdan il-qafas tas-setgħat pubbliċi tagħha, tissorvelja l-prestazzjoni tal-protezzjoni tad-data personali, tindika l-perċezzjoni ta’ abbużi ta’ ġbir ta’ data personali, tfassal lista ta’ Stati u organizzazzjonijiet internazzjonali li għandhom regolamentazzjoni xierqa tal-protezzjoni tad-data personali, tittratta applikazzjonijiet għal sejba ta’ ksur tad-drittijiet garantiti mill-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali u żżomm Reġistru Ċentrali ta’ Kollezzjonijiet ta’ Data Personali.

Għajnuna legali b’xejn

Bl-adozzjoni tal-Att dwar l-Għajnuna Legali Ħielsa, il-Ministeru tal-Ġustizzja beda jwettaq il-kompitu estensiv u diffiċli li jistabbilixxi sistema ta’ għajnuna legali mingħajr ħlas.

Is-sistema ta’ għajnuna legali tippermetti liċ-ċittadini żvantaġġati biex iqabbdu avukat u jiksbu għajnuna legali għal azzjonijiet legali individwali u aċċess ugwali għal proċedimenti ġudizzjarji u amministrattivi.

 

Benefiċjarji ta’ għajnuna legali bla ħlas

Il-benefiċjarji tal-għajnuna legali skont it-tifsira tal-Att dwar l-Għajnuna Legali Bla Ħlas għandhom ikunu:

 • ċittadini tal-Kroazja
 • wild li mhuwiex ċittadin Kroat u mhux akkumpanjat fir-Repubblika tal-Kroazja minn adult responsabbli skont il-liġi
 • barranin li joqogħdu fuq bażi temporanja soġġett għar-reċiproċità u barranin b’residenza permanenti
 • barranin taħt protezzjoni temporanja
 • barranin b’residenza illegali u barranin fuq soġġorni qosra fi proċedimenti għall-adozzjoni ta’ ordni ta’ tkeċċija jew ordni ta’ ritorn
 • persuni li jfittxu asil, persuni li jfittxu asil u barranin taħt protezzjoni sussidjarja, u l-membri tal-familja tagħhom li jirrisjedu legalment fir-Repubblika tal-Kroazja, fi proċedimenti fejn l-għajnuna legali ma tingħatax lilhom minn liġi speċjali.

Fornituri ta’ għajnuna legali b’xejn

L-att dwar l-Għajnuna Legali Ħielsa, bħala fornitur ta’ għajnuna legali bla ħlas, jipprevedi:

 • avukati,
 • assoċjazzjonijiet awtorizzati
 • kliniki legali
 • Uffiċċji tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontej

Tipi ta’ għajnuna legali bla ħlas

Tipi ta’ għajnuna legali b’xejn huma għajnuna legali primarja u għajnuna legali sekondarja.

 

Għajnuna legali primarja

Il-forom ta’ għajnuna legali primarja għandhom ikunu:

 • informazzjoni legali ġenerali
 • parir legali
 • jagħmlu sottomissjonijiet lill-korpi rregolati mil-liġi pubblika, lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-organizzazzjonijiet internazzjonali skont it-trattati internazzjonali u r-regoli tal-operat ta’ dawn il-korpi;
 • rappreżentanza fi proċedimenti quddiem korpi rregolati mid-dritt pubbliku
 • għajnuna legali f’soluzzjoni bonarja tat-tilwima barra mill-qorti.

L-għajnuna legali primarja tingħata mill-uffiċċji tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontej, l-assoċjazzjonijiet awtorizzati u l-kliniċi legali. Fl-għoti ta’ għajnuna legali primarja,
l-Uffiċċji huma awtorizzati jipprovdu informazzjoni legali ġenerali, pariri legali u sottomissjonijiet.

L-applikanti li jfittxu għajnuna legali primarja għandhom jikkuntattjaw fornitur ta’ għajnuna legali primarja direttament.

 

Għajnuna legali sekondarja

Il-forom ta’ għajnuna legali sekondarja huma:

 • parir legali
 • is-sottomissjonijiet fil-proċess tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema quddiem l-impjegatur
 • preżentazzjoni ta’ sottomissjonijiet fi proċedimenti ġudizzjarji
 • rappreżentanza fi proċedimenti ġudizzjarji
 • għajnuna legali għal ftehim bonarju
 • eżenzjoni mill-ħlas tal-ispejjeż tal-proċedimenti legali
 • eżenzjoni mill-ħlas ta’ tariffi tal-qorti.

L-għajnuna legali sussidjarja hija pprovduta minn avukati.

Minħabba t-tip ta’ proċedura, l-għajnuna legali sekondarja tista’ tingħata fil-proċeduri li ġejjin:

 • dwar drittijiet in rem, ħlief proċeduri tar-reġistru tal-artijiet
 • minn relazzjonijiet ta’ impjieg
 • minn relazzjonijiet familjari, ħlief fi proċedimenti ta’ divorzju b’kunsens reċiproku fejn il-konjuġi ma jkollhomx tfal minuri, konġunti jew adottati jew tfal li fuqhom jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri wara maġġoranza;
 • proċedimenti ta’ infurzar u ta’ sigurtà fir-rigward tal-eżekuzzjoni jew il-garanzija ta’ pretensjoni li tirriżulta minn proċedimenti li għalihom tista’ tingħata għajnuna legali skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att;
 • soluzzjoni bonarja tat-tilwima
 • bħala eċċezzjoni, fil-proċeduri ġudizzjarji l-oħra kollha amministrattivi u ċivili fejn tali ħtieġa tirriżulta miċ-ċirkustanzi tal-ħajja speċifiċi tal-applikant u tal-membri tal-unità domestika, skont l-għan fundamentali tal-liġi dwar l-għajnuna legali.

Il-proċedura għall-għoti ta’ għajnuna legali sekondarja tinbeda billi titressaq applikazzjoni lill-uffiċċju kompetenti tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontea jew lill-korp amministrattiv kompetenti tal-Belt ta’ Zagreb.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali Ħielsa, persuna li tixtieq tibbenefika minn għajnuna legali tissottometti formola ta’ applikazzjoni mimlija għall-għoti ta’ għajnuna legali lill-uffiċċju tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontea skont il-post ta’ residenza tal-applikant. L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata wkoll minn kunsens espliċitu bil-miktub mill-applikant u mill-membri adulti tal-familja tiegħu għall-permess li tiġi kkonsultata kwalunkwe informazzjoni dwar il-proprjetà u li tiġi aċċettata r-responsabbiltà materjali u kriminali tal-applikant għall-veraċità tat-talbiet magħmula.

Il-formola tal-applikazzjoni tista’ titniżżel mis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja, fl-uffiċċji tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontej, fil-qrati muniċipali, jew fil-bini taċ-ċentri tal-assistenza soċjali matul il-ħinijiet tal-uffiċċju regolari tagħhom.

L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata personalment jew bil-posta rreġistrata, u ma għandhom jitħallsu l-ebda tariffi amministrattivi għas-sottomissjoni tagħha.

L-għoti ta’ għajnuna legali jirreferi għall-ħlas sħiħ jew parzjali tal-ispejjeż tal-għajnuna legali skont is-sitwazzjoni finanzjarja tal-applikant. Huwa previst li l-benefiċjarju tal-għajnuna legali, skont iċ-ċirkustanzi materjali tiegħu, ikun jista’ jikkontribwixxi ċertu perċentwali għall-ispejjeż tal-proċedura.

Meta l-għajnuna legali tingħata fuq skala mnaqqsa, id-differenza sal-ammont sħiħ tal-premju u r-rimborż tal-ispejjeż imġarrba mill-avukat għandhom jiġu rimborżati mill-utent għall-proporzjon li jifdal skont il-valur tal-azzjoni meħuda kif stabbilit fit-Tariffa fuq l-onorarji tal-avukati u r-rimborż tal-onorarji.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jisma’ appelli minn applikanti tat-tieni istanza għall-għajnuna legali, jisma’ fl-ewwel istanza r-reġistrazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet u kliniċi legali fir-Reġistru tal-Fornituri ta’ Għajnuna Legali Primarja, jiġġestixxi r-reġistru u jwettaq superviżjoni amministrattiva u superviżjoni esperta tax-xogħol tal-fornituri primarji tal-għajnuna legali.

Informazzjoni dwar l-għajnuna legali bla ħlas tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Kroazja jew permezz tal-posta elettronika: mailto:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hrBesplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr u tistenna tweġiba malajr kemm jista’ jkun.

Tista’ wkoll tindirizza kwalunkwe mistoqsija direttament lill-uffiċċji tal-amministrazzjoni tal-istat fil-kontej.

Tilwim transkonfinali

Tilwima transkonfinali hija tilwima li fiha l-applikant għal għajnuna legali jkun domiċiljat jew residenti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li ma jkunx l-Istat Membru li fih tkun ikkostitwita l-qorti jew li fih is-sentenza għandha tiġi eżegwita.

L-għajnuna legali f’tilwim transkonfinali tingħata fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, proċeduri ta’ medjazzjoni, soluzzjonijiet barra mill-qorti, infurzar ta’ strumenti awtentiċi u pariri legali f’dawn il-proċeduri, filwaqt li d-dispożizzjonijiet dwar tilwim transkonfinali ma japplikawx fi proċeduri fiskali u proċeduri amministrattivi oħra.

Applikant li jkun domiċiljat jew residenti fir-Repubblika tal-Kroazja u li jfittex għajnuna legali f’tilwima transfruntiera quddiem qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea għandu jippreżenta applikazzjoni lill-uffiċċju tal-post tar-residenza jew tar-residenza tiegħu. L-Uffiċċju kompetenti għandu jibgħat it-talba lill-Ministeru tal-Ġustizzja fi żmien tmint ijiem minn meta jirċievi t-talba. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu jittraduċi l-applikazzjoni u d-dokumenti mehmuża fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea u tal-awtorità kompetenti riċeventi u jgħaddihom lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea li fih hija kkostitwita l-qorti jew li fih tintalab l-eżekuzzjoni tas-sentenza (l-awtorità riċeventi) fi żmien 15 jum minn meta tasal it-talba. Jekk l-għajnuna legali ma tingħatax, l-applikant għandu jintalab iħallas lura l-ispejjeż tat-traduzzjoni.

L-applikant jista’ wkoll japplika direttament għand l-awtorità kompetenti biex tirċievi l-applikazzjoni fl-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea fejn il-qorti hija kkostitwita jew fejn is-sentenza għandha tiġi eżegwita.

Rikorrent li huwa domiċiljat jew residenti fi Stat Membru tal-UE u li jfittex għajnuna legali f’tilwima transfruntiera quddiem qorti fir-Repubblika tal-Kroazja huwa intitolat għal għajnuna legali skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali Ħielsa. L-applikant jew l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa jirrisjedi jew jirrisjedi (awtorità tat-trażmissjoni), japplika għall-għajnuna legali fir-Repubblika tal-Kroazja lill-Ministeru tal-Ġustizzja (l-awtorità riċeventi). Il-formoli u d-dokumenti ta’ sostenn għandhom jiġu ppreżentati bil-Kroat, u fin-nuqqas ta’ dan it-talba tiġi miċħuda.

L-applikazzjoni għandha ssir bl-użu tal-formola stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/844/KE tat-9 ta’ Novembru 2004 li tistabbilixxi l-forma ta’ applikazzjonijiet għal għajnuna legali skont id-Direttiva 2003/8/KE biex jittejjeb l-aċċess għall-qrati f’tilwimiet bejn il-konfini billi jiġu stabbiliti regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn.
L-aħħar aġġornament: 16/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.