Tipi ta’ professjonijiet legali

Estonija

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali lejn l-organizzazzjoni tal-professjonijiet legali fl-Estonja.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Professjonijiet legali — introduzzjoni

Il-professjonijiet legali fl-Estonja huma magħmula minn:

 • il-Prosekutur pubbliku;
 • Imħallfin;
 • Imħallfin lajċi;
 • assistenti mħallfin u skrivana tal-qorti;
 • avukati;
 • nutar;
 • uffiċjali ġudizzjarji tal-infurzar;
 • fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur huwa korp tal-gvern li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Dan jikkonsisti f’żewġ livelli: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali (bħala l-uffiċċju tal-prosekutur superjuri) u erba’ uffiċċji tal-prosekutur distrettwali.

Il-qasam ta’ ħidma tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jkopri l-Estonja kollha u l-oqsma ta’ ħidma tal-Uffiċċji tal-Prosekutur Distrettwali jikkoinċidu mal-oqsma ta’ ħidma tal-prefetturi tal-pulizija. L-Uffiċċju tal-Prosekutur huwa mmexxi mill-Prosekutur Ġenerali, li jinħatar fl-uffiċċju għal ħames snin mill-gvern Estonjan fuq proposta tal-Ministru tal-Ġustizzja, wara li jkun sema’ l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Estonjan.

Kull sena fis-sessjoni tar-rebbiegħa tal-Parlament, il-Prosekutur Ġenerali jagħti lill-Kumitat Kostituzzjonali tal-Parlament ħarsa ġenerali tal-prestazzjoni matul is-sena kalendarja preċedenti tal-kompiti assenjati bil-liġi lill-Uffiċċju tal-Prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Distrettwali huwa mmexxi minn kap prosekutur, li jiġi maħtur ukoll għal ħames snin mill-Ministru għall-Ġustizzja fuq proposta tal-Prosekutur Ġenerali.

B’kollox hemm tmien tipi ta’ prosekuturi fl-Estonja: Il-prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huma l-Prosekutur Pubbliku Ewlieni, il-prosekuturi pubbliċi ewlenin, il-prosekuturi pubbliċi u l-assistenti prosekuturi; il-prosekuturi fl-uffiċċji tal-prosekuturi distrettwali huma prosekuturi ewlenin, prosekuturi anzjani, prosekuturi speċjalizzati, prosekuturi distrettwali u assistenti prosekuturi.

Ara wkoll l— Att dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur.

Rwol u dmirijiet

Skont l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur:

 • jipparteċipaw fl-ippjanar ta’ insegwimenti transkonfinali għall-prevenzjoni u l-kxif ta’ reati kriminali;
 • imexxi proċedimenti kriminali ta’ qabel il-proċess biex jiżgura l-legalità u l-effettività tiegħu;
 • jirrappreżenta lill-prosekuzzjoni pubblika fil-qorti;
 • iwettaq dmirijiet oħra imposti bil-liġi fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur iwettaq id-dmirijiet tiegħu skont l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur b’mod indipendenti.

Peress li jmexxi l-proċedimenti kriminali, il-prosekutur jiggwida lill-korp investigattiv fil-ġbir tal-provi u jiddeċiedi jekk iressaqx akkużi kontra persuna fuq il-bażi tal-fatti stabbiliti.

Skont l-Istatuti tal-Uffiċċju tal-Prosekutur:
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali:

 • tiżgura l-legalità u l-effettività tal-proċedimenti kriminali ta’ qabel il-proċess u tirrappreżenta l-prosekuzzjoni pubblika fil-qrati kollha fil-livelli kollha ta’ reati professjonali, ekonomiċi, militari, ambjentali, kontra l-ġustizzja u l-kriminalità organizzata li huma transfruntiera jew fejn hemm interess pubbliku għoli, delitti kontra l-umanità u s-sigurtà internazzjonali, reati aktar serji kontra l-istat, reati mwettqa minn prosekuturi u reati oħra ordnati mill-Prosekutur Ġenerali;
 • janalizza, jimmonitorja u jagħti pariri lill-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi distrettwali u janalizza u jiġġeneralizza l-prattika ġudizzjarja u ta’ prosekuzzjoni;
 • iwettaq obbligi li jirriżultaw mill-kooperazzjoni internazzjonali, inkluża l-partiċipazzjoni fix-xogħol tal-Eurojust;
 • jipparteċipa fl-abbozzar ta’ abbozzi ta’ atti, abbozzi ta’ regolamenti u ordnijiet tal-Gvern kif ukoll abbozzi ta’ regolamenti u direttivi tal-Ministru tal-Ġustizzja li jirregolaw l-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur;
 • jipparteċipa fl-elaborazzjoni ta’ pjanijiet ta’ żvilupp relatati mal-Uffiċċju tal-Prosekutur u l-kompiti tiegħu;
 • jorganizza l-attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi tal-Uffiċċju tal-Prosekutur u għandu jinforma lill-pubbliku tal-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur;
 • jorganizza l-persunal u t-taħriġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur u l-kwistjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-uffiċjali u l-persunal, iżomm rekords tal-persunal;
 • torganizza l-ġestjoni tal-kompetizzjonijiet tal-prosekuturi;
 • ifassal l-abbozz tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Prosekutur u jiżgura l-użu mmirat tar-riżorsi baġitarji;
 • jorganizza l-amministrazzjoni tal-assi tal-istat fil-pussess tal-Uffiċċju tal-Prosekutur;
 • iwettaq kompiti oħra assenjati lilu bil-liġi, deċiżjoni tar-Riigikogu, digriet tal-President tar-Repubblika, regolament u ordni tal-Gvern tar-Repubblika u regolament u ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Imħallef irid ikun ċittadin Estonjan li kiseb Grad ta’ Master fil-liġi rikonoxxut nazzjonalment, kwalifika ekwivalenti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu28 (22) tal-Att dwar l-Edukazzjoni tar-Repubblika tal-Estonja jew kwalifika barranija ekwivalenti, irid ikun profiċjenti fl-Estonjan f’livell avvanzat, ikun ta’ karattru morali għoli u jkollu l-ħiliet u l-karatteristiki personali meħtieġa biex jaħdem bħala mħallef. L-imħallfin jiġu maħtura għal ħajjithom kollha. Il-Ministru tal-Ġustizzja ma għandu l-ebda dritt ta’ kmand jew awtorità dixxiplinarja fuq l-imħallfin. Imħallef jista’ jitneħħa mill-kariga biss fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti li tkun daħlet fis-seħħ. L-imħallfin jistgħu jservu sal-età ta’ 67 sena, iżda dan jista’ jiġi estiż.

Dawn li ġejjin m’għandhomx jinħatru bħala mħallef:

 • kwalunkwe persuna ħatja ta’ reat kriminali;
 • persuni li tneħħew mill-kariga ta’ mħallef, nutar jew bailiff;
 • persuni li tkeċċew mill-Kamra tal-Avukati Estonjana;
 • persuni li jkunu nħelsu mis-servizz pubbliku għal reat dixxiplinarju;
 • persuni li huma falluti;
 • persuni li l-attivitajiet professjonali tagħhom bħala awditur ikunu ġew itterminati ħlief it-terminazzjoni fuq il-bażi tal-applikazzjoni ta’ awditur;
 • persuni li ġew imċaħħda mill-kwalifika ta’ aġent tal-privattivi, ħlief iċ-ċaħda ta’ kwalifika abbażi tal-applikazzjoni ta’ aġent tal-privattivi.
 • li ġew imċaħħda mill-professjoni ta’ traduttur ġuramentat abbażi tal-klawżola 28 (3) 3) tal-Att dwar it-Tradutturi li ħadu l-ġurament.

Persuna li, wara li tkun kisbet il-kwalifika rilevanti, ikollha mill-inqas ħames snin esperjenza legali jew tkun serviet bħala konsulent tal-qorti jew avukat ġenerali għal mill-inqas tliet snin u tkun għaddiet jew ġiet eżentata mill-eżami ta’ mħallef tista’ tinħatar bħala mħallef ta’ kontea jew qorti amministrattiva.

Kull min huwa avukat ta’ esperjenza u rikonoxxut u jkun għadda mill-eżami ta’ mħallef jista’ jinħatar bħala mħallef ta’ qorti distrettwali. Kull min ħadem bħala mħallef eżatt qabel il-ħatra tiegħu m’għandux għalfejn jagħmel l-eżami għal imħallef.

Avukati ta’ esperjenza u rikonoxxuti jistgħu jinħatru fl-uffiċċju ta’ mħallef tal-Qorti Suprema.

L-imħallfin huma maħtura permezz ta’ kompetizzjoni miftuħa.

Imħallef ma jistax ikollu impjieg ieħor apparti l-uffiċċju ta’ mħallef, ħlief fil-kapaċità ta’ tagħlim jew riċerka. Imħallef għandu jinforma lill-President tal-Qorti bl-impjiegi tiegħu kollha apparti dak fil-kariga ta’ mħallef. Kull impjieg ieħor minbarra l-kariga ta’ mħallef jista’ jfixkel it-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tal-imħallef jew l-imparzjalità tiegħu fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Imħallef ma jistax ikun membru tar-Riigikogu jew membru ta’ kunsill muniċipali jew muniċipali; Membru ta’ partit politiku; fundatur, sieħeb maniġerjali, membru tal-bord tad-diretturi jew bord superviżorju ta’ kumpanija jew maniġer ta’ fergħa ta’ kumpanija barranija; amministratur tal-insolvenza, membru tal-bord tal-insolvenza jew amministrazzjoni obbligatorja tal-proprjetà immobbli; arbitru magħżul mill-partijiet fit-tilwima.

Imħallef jista’ jitneħħa mill-kariga biss b’sentenza tal-qorti. Akkużi kriminali kontra imħallef ta’ qorti tal-prim’ jew tat-tieni istanza jistgħu jitressqu matul it-terminu tal-ħatra tiegħu jew tagħha biss fuq proposta tal-Qorti Suprema en banc bil-kunsens tal-President tar-Repubblika. Akkużi kriminali kontra imħallef tal-Qorti Suprema jistgħu jitressqu matul it-terminu tal-ħatra tiegħu jew tagħha biss fuq proposta tal-Kanċillier tal-Ġustizzja bil-kunsens ta’ maġġoranza tal-Parlament Estonjan.

Ir-rekwiżiti applikabbli għall-imħallfin, għas-servizz preparatorju u għall-obbligi tagħhom huma stabbiliti fl-Att dwar il-Qrati.

Rwol u dmirijiet

Il-professjoni ġudizzjarja hija rregolata mil-liġi. L-imħallfin Estonjani kollha li jservu flimkien (en banc) adottaw kodiċi ta’ etika. Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal-Qrati Estonjani u s-sit elettroniku tal-Qorti Suprema.

Ir-rwol ta’ mħallef huwa li jamministra l-ġustizzja skont il-Kostituzzjoni u l-atti legali, li fuq il-bażi tagħhom l-imħallef jiddeċiedi dwar soluzzjoni ġusta għall-partijiet għall-kawża. Imħallef jiżviluppa l-liġi bl-interpretazzjoni tal-atti legali u bir-riċerka.

Imħallef iwettaq id-dmirijiet uffiċjali tiegħu b’mod imparzjali mingħajr interess personali u josserva l-interessi tas-servizz anki barra l-attivitajiet professjonali tiegħu. Imħallef irid iġib ruħu b’mod impekkabbli kemm fl-attivitajiet professjonali tiegħu kif ukoll lil hinn minnhom u għandu joqgħod lura milli jwettaq atti li jistgħu jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-qorti. Imħallef ma jistax jiżvela informazzjoni li jsir jaf biha waqt sessjoni tal-qorti li tkun saret fil-privat jew waqt diskussjonijiet li saru biex jintlaħaq ftehim. L-obbligu tal-kunfidenzjalità japplika dejjem, anki meta l-imħallef ikun irtira. L-imħallef għandu jagħti struzzjonijiet lill-imħallfin tal-prim’ istanza b’inqas minn tliet snin servizz, dawk li jwettqu programm preparatorju għall-assistenti mħallfin u studenti li huma apprendisti. Imħallef ma jistax ikollu aktar minn żewġ konsulenti fl-istess ħin. Imħallef għandu jiżviluppa l-għarfien u l-ħiliet professjonali tiegħu b’mod regolari u għandu jipparteċipa fit-taħriġ.

Garanziji soċjali għall-imħallfin

L-imħallfin igawdu garanziji soċjali differenti bil-liġi: salarji, bonusijiet, pensjonijiet tal-imħallfin, liv tal-imħallfin, ħwejjeġ tal-imħallfin u garanziji soċjali oħra.

Is-salarju ta’ mħallef huwa stabbilit fl-Att dwar is-Salarji Uffiċjali tal-Persunal tal-Istat Anzjan.

Il-bażi għad-determinazzjoni tal-pensjoni tal-imħallef hija stabbilita fl-Att dwar il-Qrati.

Il-pensjoni ta’ mħallef hija pensjoni tax-xjuħija ta’ mħallef, pensjoni tal-irtirar ta’ mħallef, pensjoni tal-invalidità ta’ mħallef u pensjoni tas-superstiti ta’ membru tal-familja tal-imħallef. Il-pensjoni ta’ mħallef ma titħallasx matul l-impjieg bħala mħallef. Jekk imħallef irtirat jiġi impjegat x’imkien huwa jirċievi l-pensjoni ta’ mħallef sħiħa irrispettivament mill-qligħ. Il-pensjoni ta’ mħallef ma titħallasx lil xi ħadd li jkun tkeċċa mill-kariga għal ksur tar-regoli tad-dixxiplina jew li nstab ħati ta’ reat kriminali kommess intenzjonalment. Il-pensjoni ta’ mħallef tiġi rtirata mingħand kull persuna ħatja ta’ reat kontra l-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

L-imħallef huwa intitolat għal leave annwali. Il-liv annwali għandu jkun ta’ 35 jum kalendarju u liv addizzjonali għandu jingħata sa sebat ijiem kalendarji b’kollox għall-perjodu ta’ xogħol ġudizzjarju skont il-kundizzjonijiet deskritti fl-Att dwar il-Qrati.

Imħallfin onorarji

L-imħallfin lajċi jieħdu sehem fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja fi qrati tal-kontea biss f’każijiet kriminali rigward delitt tal-ewwel grad. Imħallef lajk għandu l-istess status, l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet bħal imħallef fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Ċittadin tal-Estonja li għandu bejn 25 u 70 sena li huwa residenti fl-Estonja u li għandu għarfien tal-Estonjan fil-livell C1 jew ekwivalenti skont l-Att dwar il-Lingwa u li għandu l-karatteristiċi morali xierqa għall-eżerċizzju ta’ mħallef lajk jista’ jinħatar bħala mħallef lajk għal perjodu ta’ erba’ snin. Imħallef lajk ma jistax jinħatar għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

L-ebda persuna ma tista’ tinħatar bħala mħallef lajk jekk: misjuba ħatja ta’ reat kriminali; debitur fallimentari; mhux tajba għal raġunijiet ta’ saħħa; kellu residenza permanenti, jiġifieri, li l-indirizz tiegħu huwa rreġistrat fir-reġistru tal-popolazzjoni, għal inqas minn sena fit-territorju tal-komun li nnominah bħala mħallef lajk; qorti, uffiċċju tal-prosekutur jew servizz tal-pulizija tas-sigurtà; is-servizz militari; avukat, nutar jew bailiff; Membru tal-Gvern tar-Repubblika; Membru ta’ gvern muniċipali jew tal-belt; Il-President tar-Repubblika; Membru tal-Parlament Estonjan. Kull min huwa akkużat b’reat kriminali ma jistax jinħatar bħala imħallef lajk matul il-proċedimenti kriminali.

Essenzjalment, ir-rwol ta’ mħallef lajk huwa li jirrappreżenta, fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-perspettiva ta’ persuna ordinarja li tikkunsidra l-proċeduri legali iktar minn perspettiva umanitarja milli minn waħda legali. Il-Kunsilli tal-gvern lokali huma responsabbli biex jeleġġu l-kandidati għall-pożizzjoni ta’ mħallef lajk.

Imħallfin assistenti u skrivana tal-qorti

Assistent imħallef huwa uffiċjal tal-qorti li jwettaq id-dmirijiet speċifikati mil-liġi. Assistent imħallef huwa indipendenti, iżda jrid jikkonforma mal-istruzzjonijiet ta’ mħallef sal-punt preskritt mil-liġi. Assistent imħallef huwa kompetenti li jagħmel annotazzjonijiet fir-reġistri (eż. fir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru kummerċjali) u li joħroġ regolamenti dwar iż-żamma tar-reġistri, inklużi li jimponi penali. Assistenti imħallfin jistgħu jimplimentaw proċedura aċċellerata għal ordnijiet ta’ ħlas. Ir-restrizzjonijiet fuq iż-żamma ta’ uffiċċju ta’ mħallef japplikaw ukoll għall-assistenti imħallfin.

Persuna li kisbet lawrja ta’ Master rikonoxxuta nazzjonalment fil-qasam tal-liġi, kwalifika korrispondenti skont it-tifsiratat-Taqsima 28 (22) tal-Att dwar l-Edukazzjoni tar-Repubblika tal-Estonja, jew kwalifika barranija korrispondenti, għarfien tal-Estonjan fil-livell C1 jew ekwivalenti skont l-Att dwar il-Lingwa, għandha karattru morali għoli, lestiet programm preparatorju għall-assistenti mħallfin, ma ġietx eżentata mill-bord tal-għażla, tista’ tinħatar bħala assistent imħallef. Persuna li tkun għaddiet mill-eżami ta’ mħallef tista’ wkoll tinħatar bħala assistent imħallef.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala assistent imħallef: kwalunkwe persuna ħatja ta’ reat kriminali; persuni li tneħħew mill-kariga ta’ mħallef, nutar jew bailiff; persuni li tkeċċew mill-Kamra tal-Avukati Estonjana; persuni li jkunu nħelsu mis-servizz pubbliku għal reat dixxiplinarju; persuni li huma falluti; persuni li l-attivitajiet professjonali tagħhom bħala awditur ikunu ġew itterminati ħlief it-terminazzjoni fuq il-bażi tal-applikazzjoni ta’ awditur; persuni li ġew imċaħħda mill-kwalifika ta’ aġent tal-privattivi, ħlief iċ-ċaħda ta’ kwalifika abbażi tal-applikazzjoni ta’ aġent tal-privattivi. li mingħandhom tkun ġiet irtirata l-istedina ta’ traduttur ġuramentat abbażi tat-Taqsima 28 (3) (3) tal-Att dwar it-Tradutturi li ħadu l-ġurament; kull min tneħħa mill-uffiċċju ta’ mħallef minħabba l-inadegwatezza tiegħu għall-uffiċċju — għal tliet snin wara l-ħatra tagħhom fl-uffiċċju.

L-assistenti imħallfin huma maħtura permezz ta’ kompetizzjoni miftuħa.

Ir-rekwiżiti għall-assistenti mħallfin huma stabbiliti fl-Att dwar il-Qrati

Skrivan tal-qorti huwa uffiċċjal tal-qorti li jipparteċipa, jew b’mod indipendenti jew bis-superviżjoni ta’ mħallef, fit-tħejjija u l-ġestjoni ta’ kawżi sa fejn huwa stipulat fl-Att li jirregola l-proċedura tal-qorti. Skrivan tal-qorti għandu s-setgħa jwettaq l-istess atti u jieħu l-istess deċiżjonijiet bħal assistent imħallef jew uffiċċjal tal-qorti ieħor skont l-Att li jirregola l-proċedura tal-qorti. Skrivan tal-qorti huwa imparzjali fil-qadi ta’ dmirijietu, imma jrid jikkonforma ruħu mal-istruzzjonijiet ta’ mħallef sa fejn dan ikun preskritt mil-liġi.

Ir-rekwiżiti imposti fuq l-iskrivana tal-qorti huma l-istess bħal dawk imposti fuq l-assistenti mħallfin. Sabiex jimtela post battal ta’ skrivan tal-qorti ssir kompetizzjoni pubblika.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala skrivana tal-qorti: kull min ikun instab ħati ta’ reat kriminali imwettaq volontarjament; kull min instab ħati ta’ reat imwettaq volontarjament kontra l-Istat, irrispettivament jekk id-dettalji tal-ħtija ġewx ikkanċellati; kull min ġieh irtirat id-dritt li jaħdem bħala skrivan tal-qorti minħabba sentenza tal-qorti eżekuttiva; kull min jiġi minn jew huwa sieħeb ta’ persuna li tissuperviżjona direttament skrivan tal-qorti.

Minbarra l-Avukat Ġenerali Kelma (521 Kb) u l-assistent MTimħallef (373 Kb),l-iskrivani PDF tal-qorti jinkludu d-Direttur MTtal-Qorti (367 Kb) u r-Reġistratur PDF għas-Smigħ (364 MTKb). fileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Avukati

L-avukati jinkludu l-avukati li jipprattikaw il-qorti u l-assistenti tagħhom.

L-avukati huma membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Estonjana u huma rregolati mill-Att dwar l-Assoċjazzjoni tal-Avukati. Kull min jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Att dwar il-Kamra tal-Avukati u jkun għadda mill-eżami ta’ avukat jista’ jkun membru tal-Kamra tal-Avukati Estonjana.

Il-Kamra tal-Avukati Estonjana hija assoċjazzjoni professjonali awtoregolatorja li ġiet stabbilita sabiex tipprovdi servizzi legali kemm fl-interess privat kif ukoll fl-interess pubbliku u sabiex tipproteġi d-drittijiet professjonali tal-avukati. L-assoċjazzjoni tal-Avukati Estonjana timmonitorja l-attivitajiet professjonali tal-membri tagħha u l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti tal-etika professjonali. Il-Kamra tal-Avukati Estonjana torganizza wkoll it-taħriġ professjonali intern tal-avukati u tipprovdi l-għajnuna legali mill-istat. Permezz tal-membri tagħha, il-Kamra tal-Avukati tiżgura l-għoti ta’ għajnuna legali mill-Istat.

L-assoċjazzjoni tal-Avukati Estonjana taġixxi permezz tal-korpi tagħha. Dawn jinkludu l-assemblea ġenerali, il-bord, il-president, il-kumitat ta’ verifika, il-qorti tal-etika professjonali u l-kumitat ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza professjonali.

L-avukati li jipprattikaw fil-qrati għandhom l-awtorità biex:

 • jirrappreżentaw u jiddefendu lill-klijenti fil-qorti u fi proċedimenti ta’ qabel il-proċess u fi proċedimenti oħrajn kemm fl-Estonja kif ukoll barra mill-pajjiż;
 • jiġbru l-provi;
 • jagħżlu bil-libertà kollha u jużaw mezzi u miżuri legali meta jipprovdu servizzi legali;
 • jiksbu mingħand awtoritajiet nazzjonali u lokali l-informazzjoni meħtieġa sabiex jipprovdu servizzi legali, ikollhom aċċess għal dokumenti u jiksbu kopji u siltiet minnhom, sakemm l-avukati ma jiġux ipprojbiti bil-liġi milli jiksbu din l-informazzjoni u din id-dokumentazzjoni;
 • jipproċessaw data personali ta’ persuna għajr il-klijent miksuba b’kuntratt jew bil-liġi, inklużi kategoriji speċjali ta’ data personali, mingħajr il-kunsens tagħhom, fejn dan ikun meħtieġ għall-forniment ta’ servizz legali;
 • jivverifikaw firem u kopji ta’ dokumenti mressqa quddiem il-qorti u quddiem korpi uffiċjali oħrajn bħala parti mis-servizzi legali pprovduti lil klijent;
 • jipprovdi s-servizz ta’ persuna ta’ kuntatt;
 • jagħmluha ta’ arbitri jew ta’ konċiljaturi fil-proċedura stabbilita fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni;
 • jagħmluha ta’ fiduċjari fi proċeduri ta’ falliment, jekk ikunu membri tal-Kamra.

L-assistenti tal-avukati li jipprattikaw fil-qrati għandhom l-istess awtorità bħalhom fil-limiti pprovduti mil-liġi.

L-assistenti avukati li jipprattikaw fil-qrati mhumiex awtorizzati li jkunu arbitri jew konċiljaturi fil-proċedura stabbilita fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni. Huma ma għandhomx l-awtorità biex jirrappreżentaw jew jiddefendu lil klijenti fil-Qorti Suprema sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. L-assistenti tal-avukati li jipprattikaw fil-qrati ma jistgħux jagħmluha ta’ fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment.

Assistent avukat li jipprattika fil-qrati jista’ jipprovdi servizzi legali biss taħt is-superviżjoni tas-superjur tiegħu, li jkun avukat li jipprattika fil-qrati.

Meta avukat jipprovdi servizzi legali, huwa jaġixxi b’mod indipendenti u skont il-liġi, l-atti u d-deċiżjonijiet legali adottati mill-korpi tal-Kamra tal-Avukati Estonjana, ir-rekwżiti tal-etika professjonali tal-avukati, il-prattika tajba u l-kuxjenza tiegħu.

L-informazzjoni żvelata lil avukat hija kunfidenzjali. Avukat jew impjegat tal-Kamra tal-Avukati jew uffiċċju tal-liġi li jkun qed jinstema’ bħala xhud ma jistax jiġi interrogat jew jintalab jipprovdi spjegazzjonijiet dwar kwistjonijiet li huwa jkun sar jaf bihom matul il-forniment ta’ servizzi legali.

Il-mezzi tad-data relatati mal-provvista ta’ servizzi legali minn avukat huma invjolabbli.

It-twettiq minn avukat tad-dmirijiet professjonali tiegħu ma jistgħux iwasslu biex huwa jiġi identifikat ma’ klijent jew mal-kawża tal-klijent il-qorti.

Avukat ma jistax jiġi detenut, imfittxija jew arrestat għal raġunijiet professjonali, ħlief fuq il-bażi ta’ ordni maħruġa mill-qorti tal-kontea. Ma jistgħux isiru perkwiżizzjonijiet f’uffiċċju legali minn fejn avukat jipprovdi servizzi legali minħabba raġunijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet professjonali tal-avukat.

Fuq is-sit elettroniku tal-Kamra tal-Avukati Estonjana ssib lista ta’ avukati u ta’ ditti tal-avukati u informazzjoni oħra utli. Il-funzjoni ta’ “sib avukat”, madankollu, tagħmilhapossibbli li jinstab avukat fl-Unjoni Ewropea kollha.

Databases legali

Ma hemmx bażijiet tad-data apparti minn dawk imniżżla hawn fuq.

Konsulenti legali

L-Estonja ma għandha l-ebda avukat jew konsulent legali regolat bil-liġi.

In-nutara

Organizzazzjoni

In-nutara kollha fl-Estonja għandhom kompetenza ndaqs. Il-professjoni tan-nutara hija rregolata mill-Att dwar in-Nutara. Kemm il-Ministeru tal-Ġustizzja kif ukoll il-Kamra tan-Nutara huma responsabbli għar-regolamentazzjoni u l-ġestjoni tal-attivitajiet professjonali tan-nutara. Il-Kamra tan-Nutara hija entità legali rregolata mid-dritt pubbliku u n-nutara kollha maħtura f’din il-kariga huma membri tagħha. Il-kompiti li għalihom hija responsabbli jinkludu l-monitoraġġ ta’ jekk in-nutara humiex qed iwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom b’mod kuxjenzjuż u korrett, l-armonizzazzjoni tal-attivitajiet professjonali tan-nutara, l-arranġamenti għat-taħriġ tan-nutara, l-organizzazzjoni tas-servizz tal-kandidati, l-amministrazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ informazzjoni elettronika fir-rigward tan-nutara, u l-għoti ta’ assistenza lill-Ministru tal-Ġustizzja rigward attivitajiet ta’ superviżjoni, eċċ. Is-sit elettroniku tal-Kamra tan-Nutara tipprovdi informazzjoni dwar in-nutara u d-dmirijiet notarili.

Rwol u responsabbiltajiet

Nutar huwa detentur ta’ kariga fil-liġi pubblika. Huwa jew hija għandhom is-setgħa mill-Istat li jaffermaw, fuq talba ta’ persuni, fatti u avvenimenti li għandhom tifsira legali, u li jwettqu atti notarili oħra sabiex jiżguraw iċ-ċertezza legali.

In-nutara jridu jkunu imparzjali, affidabbli u indipendenti fl-attivitajiet tagħhom. Huma obbligati jaċċertaw l-intenzjonijiet effettivi tal-partijiet għal tranżazzjoni u ċ-ċirkustanzi mitluba sabiex titwettaq tranżazzjoni korretta kif ukoll li jispjegaw lill-partijiet il-modi differenti kif tista’ titwettaq it-tranżazzjoni u l-konsegwenzi tat-tranżazzjoni.

In-nutara jwettqu l-atti notarili li ġejjin, fejn jintalbu jagħmlu dan:

 • jipprovdu ċertifikazzjoni notarili (diversi kuntratti, atti ta’ delega, testmenti) u awtentikazzjoni notarili (kopji, firem, kopji stampati, eċċ.);
 • isolvu kwistjonijiet ta’ suċċessjoni;
 • Il-ħruġ, abbażi tal-Artikolu 60 l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1–32), ċertifikat dwar it-tfassil ta’ strument notarili eżegwibbli fl-Estonja;
 • Li joħroġ, abbażi tal-Artikolu 59(1) u l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĠU L 201, 27.07.2012, p. 107–134), il-ħruġ ta’ ċertifikat dwar il-forza legali ta’ strument notarili fl-Estonja u l-ħruġ ta’ ċertifikat dwar it-tfassil ta’ strument notarili eżegwibbli fl-Estonja skont l-Artikolu 60(2) u l-Anness II;
 • toħroġ, abbażi tal-Artikolu 48(3) u l-Annessi III u IV tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment (ĠU L 007, 10.01.2009, p. 1–79) estratt mit-tfassil ta’ strument notarili li għandu jiġi infurzat fl-Estonja;
 • jiddikjaraw dokumenti ta’ awtorizzazzjoni invalidi skont l-Att dwar in-Notarizzazzjoni;
 • jiddikjaraw li l-ftehimiet konklużi permezz ta’ avukat li jkun qed jaqdi l-funzjoni ta’ konċiljatur jew permezz ta’ nutar ieħor ikunu eżegwibbli;
 • joħorġu ċertifkati (apostilles);
 • fuq it-talba ta’ persuni ġuridiċi, iressqu r-rapporti finanzjarji annwali tagħhom quddiem il-qorti li żżomm ir-reġistru;
 • jikkonfermaw żwiġijiet u divorzji u jħejju għall-entrati taż-żwiġijiet u d-divorzji;
 • jaċċettaw depożiti ta’ flus, titoli u dokumenti;
 • jipprovdu aċċess għad-dejta mniżżla fir-reġistru tad-dipartiment tal-artijiet jew fid-dipartiment ta’ reġistrazzjoni jew f’dokuent miżmum fir-reġistru;
 • jissottomettu avviżi u applikazzjonijiet fuq talba ta’ kumpanija, jirċievu dokumenti jew informazzjoni oħra minn awtoritajiet ekonomiċi amministrattivi u jwasslu att amministrattiv lil kumpanija;
 • id-dħul fir-reġistru tad-data fuq talba tal-operatur ekonomiku;
 • il-forniment ta’ data dwar is-sjieda benefiċjarja fuq talba ta’ persuna ġuridika jew fiduċjarju.

Il-klijent irid iħallas lin-nutar id-dritt stabbilit bil-liġi għal dawn it-tranżazzjonijiet.

In-nutara jistgħu joffru s-servizzi uffiċjali li ġejjin:

 • jagħtu konsulenza legali lil hinn mill-proċedura ta’ attestazzjoni;
 • jagħtu pariri rigward il-liġi dwar it-tassazzjoni u l-liġi ta’ pajjiż barrani, irrispettivament minn jekk dan ikunx parti jew le minn proċedura ta’ attestazzjoni;
 • joffru l-konċiljazzjoni skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni;
 • Jaġixxu bħala arbitru skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;
 • imexxu subbasti, votazzjonijiet, lotteriji u t-tlugħ bix-xorti, u jivverifikaw ir-riżultati;
 • jieħdu ġuramenti u jawtentikaw ċertifikati maħlufa;
 • iressqu petizzjoniiet u avviżi mhux marbuta ma’ kompiti uffiċjali u joħorġu ċertifikati dwar it-twassil jew l-impossibiltà ta’ twassil ta’ dawn il-petizzjonijiet u/jew avviżi;
 • il-forniment ta’ servizz ta’ persuna ta’ kuntatt;
 • jaċċettaw depożiti ta’ flus — bl-eċċezzjoni ta’ flus kontanti — titoli, dokumenti u oġġetti oħrajn jekk dan ma jkunx att notarili jew dmir uffiċjali li jirriżulta minnu;
 • iwieġbu għal talba għal spjegazzjoni sottomessa minn kumpanija

Tista’ ssib informazzjoni dwar is-servizzi uffiċjali offruti min-nutara fis-sit elettroniku tal-Kamra tan-Nutara. Id-drittijiet għas-servizzi tan-nutara jiġu miftiehma bejn il-klijent u n-nutar qabel ma jiġi pprovdut is-servizz.

Professjonijiet legali oħra

Il-bailiffs

Fl-Estonja, din hija professjoni legali libera: il-marixxalli jaġixxu f’isimhom stess u jerfgħu r-responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom. Bailiff irid ikun imparzjali u responsabbli fid-dmirijiet tiegħu. L-attivitajiet uffiċjali ta’ bailiff huma regolati taħt l-Att dwar il-Bailiffs.

Sa minn Jannar 2010 bdiet topera organizzazzjoni professjonali konġunta għall-bailiffs u għall-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment, il-Kamra tal-Bailiffs u tal-Fiduċjarji fi Proċeduri ta’ Falliment (minn issa ‘l quddiem il-Kamra). L-attivitajiet uffiċjali tal-bailiffs, is-superviżjoni, ir-responsabbiltà dixxiplinari u l-attivitajiet tal-assoċjazzjoni professjonali tagħhom huma rregolati mill-Att dwar il-Bailiffs. Il-kompitu tal-Kamra huwa li tiżviluppa u tippromwovi professjonijiet legali b’xejn, inkluż l-iżvilupp u l-monitoraġġ ta’ prattiki professjonali u professjonali tajbin, it-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet għall-armonizzazzjoni tal-prattika professjonali, l-organizzazzjoni ta’ taħriġ kontinwu, l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ informazzjoni, eċċ. L-Awla għandha wkoll Qorti Onorarja tal-Ġustizzja. Għal aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kamra ara s-sit elettroniku.

Id-dmirijiet professjonali ta’ bailiff huma li:

 1. iwettaq proċeduri eżekuttivi skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Eżekuttiva;
 2. jinnotifika dokumenti skont il-kodiċijiet proċedurali;
 3. jagħmel inventarji tal-proprjetajiet u jamministra l-proprjetajiet skont l-Att dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni;
 4. fil-każijiet u skont il-proċeduri stabbiliti bil-liġi, fuq talba ta’ qorti jew korp amministrattiv, li jmexxi rkant barra mill-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni;
 5. medjazzjoni ta’ manteniment barrani skont l-Att dwar il-Benefiċċji tal-Familja.

Id-dritt tal-bailiff biex iwettaq dawn id-dmirijiet uffiċjali huwa stabbilit fl-Att dwar il-Bailiffs.

Fuq talba ta’ xi ħadd, il-bailiff jista’ jwettaq is-servizzi professjonali li ġejjin:

 1. imexxi subbasti għal propjetà mobbli u immobbli
 2. iwassal id-dokumenti;
 3. li jagħti parir legali u jfassal dokumenti legali jekk l-edukazzjoni tiegħu jew tagħha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 47 (1) (1) tal-Att dwar il-Qrati;
 4. li jiġi pprovdut servizz ta’ ġbir ta’ informazzjoni legali barra mill-proċedimenti tal-qorti;
 5. Jaġixxi bħala konċiljatur skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni;
 6. iservu bħala arbitri skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Il-bailiffs għandhom dritt jirrifjutaw li jagħtu servizz professjonali.

Il-kundizzjonijiet għall-forniment ta’ servizzi professjonali u l-arranġamenti ta’ remunerazzjoni għandhom jiġu miftiehma mal-applikant bil-miktub qabel il-forniment tas-servizz. It-termini u l-ħlas maqbula għandhom ikunu konformi ma’ prattika professjonali tajba.

Fl-għoti ta’ servizzi professjonali, il-bailiffs ma jistgħux jeżerċitaw dawk id-drittijiet li ngħataw lilhom mil-liġi biex iwettqu l-obbligi professjonali tagħhom jew li ġejjin mill-kariga tagħhom.

Informazzjoni dwar is-servizzi provduti mill-bailiffs tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Kamra. http://www.kpkoda.ee/

Is-superviżjoni amministrattiva tal-attivitajiet tal-uffiċjali ġudizzjarji titwettaq mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mill-Kamra.

Il-bailiffs huma responsabbli għall-ħsara kkważata intenzjonalment matul l-attivitajiet professjonali tagħhom, anke jekk il-ħsara tkun ġiet ikkawżata minn impjegat fl-uffiċċju tiegħu. Jekk it-talbiet għal kumpens minħabba ħsara kkważata minn att professjonali ta’ bailiff ma jistgħux jiġu ssodisfati mill-assi ta’ bailiff jew minn persuna oħra responsabbli għall-ħsara jew jekk it-talbiet ma jistgħux jiġu ssodisfati bi sħiħ, il-Kamra hija responsabbli għall-ħsara kkważata. L-Istat għandu r-responsabbiltà aħħarija għall-azzjonijiet tal-bailiffs. Kemm il-Kamra kif ukoll l-Istat għandhom id-dritt ta’ rikors kontra l-persuna responsabbli għad-dannu; l-Istat għandu wkoll id-dritt ta’ rikors kontra l-Kamra.

Prattikanti fl-insolvenza

Fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huwa persuna maħtura mill-qorti li, fuq il-bażi tar-rwol tagħha, twettaq tranżazzjonijiet u atti oħrajn relatati ma’ proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment u tirrappreżenta lid-debitur fil-qorti f’tilwim relatat ma’ proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment. L-obbligu prinċipali ta’ fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huwa li jiddefendi d-drittijiet u l-interessi tal-kredituri kollha u tad-debitur u li jiżgura ruħu minn proċeduri ta’ falliment li jkunu legali, fil-pront u finanzjarjament raġonevoli. Fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment iwettaq id-dmirijiet tiegħu personalment. Dawn li ġejjin jistgħu jaġixxu bħala fiduċjarji f’falliment: persuni fiżiċi li ngħataw l-awtorità biex jaġixxu bħala fiduċjarji fi stat ta’ falliment mill-Kamra, mill-avukati, mill-awdituri statutorji u mill-marixxalli. Il-Kamra żżomm lista ta’ fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment. Il-lista tinkludi data dwar dawk kollha li huma intitolati li jkunu fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment u hija aċċessibbli għall-pubbliku mis-sit elettroniku tal-Kamra. Fiduċjarju mniżżel fil-lista irid jiżgura ruħu li d-data tkun preċiża.

Id-dmirijiet prinċipali ta’ fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huma li:

 1. jiddetermina t-talbiet tal-kredituri, jamministra l-proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment u jorganizza l-formazzjoni u l-bejgħ tal-proprjetà minbarra li jissodisfa t-talbiet tal-kredituri mill-proprjetà.
 2. jiddetermina r-raġunijiet għall-insolvenza tad-debitur u d-data li fiha sseħħ;
 3. jagħmel arranġamenti, fejn dan ikun meħtieġ, sabiex l-attivitajiet kummerċjali tad-debitur jibqgħu għaddejjin;
 4. iwettaq, fejn dan ikun meħtieġ, il-likwidazzjoni tad-debitur, jekk id-debitur ikun persuna ġuridika;
 5. jipprovdi informazzjoni lill-kredituri u lid-debitur fil-każijiet stabbiliti mil-liġi;
 6. jirrapporta dwar l-attivitajiet tagħhom u jipprovdi informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment lill-qorti, lill-uffiċjal superviżorju u lill-kumitat tal-falliment.

Is-superviżjoni mill-Istat tal-attivitajiet tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment titwettaq mill-Ministeru tal-Ġustizzja, fuq il-bażi ta’ lmenti jew ta’ data oħra mibgħuta lilu dwar il-fiduċjarju u li tagħti x’tifhem lill-awtoritajiet li l-fiduċjarju naqas milli jissodisfa l-obbligi tiegħu. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu d-dritt, meta jimmonitorja l-attivitajiet ta’ fiduċjarju, li jivverifika kemm ikunu xierqa u legali l-attivitajiet professjonali tal-fiduċjarju. Il-Ministru għall-Ġustizzja jista’ jieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront ta’ fiduċjarju li jonqos milli jikkonforma mal-obbligi li jirriżultaw mill-atti legali li jistabbilixxu l-attivitajiet professjonali tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment. Il-Ministru għall-Ġustizzja ma jistax jieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront tal-avukati li jipprattikaw fil-qrati li jaġixxu bħala fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment. Madankollu, il-Ministru għandu d-dritt li jagħti bidu għal proċeduri tal-etika professjonali fil-Kamra tal-Avukati.

Minbarra s-superviżjoni amministrattiva, l-attivitajiet tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment jiġu mmonitorjati wkoll mill-kumitat tal-falliment, mil-laqgħa ġenerali tal-kredituri, mill-qorti u mill-Kamra fil-qasam tal-kompetenza tagħhom.

Links relatati

Ministeru tal-Ġustizzja

Organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Alleanza tal-avukati

Fondazzjoni tal-Uffiċċju għas-Servizzi Legali

Kamra tal-Avukati Estonjana

Uffiċċju tal-Prosekutur

Kamra tan-Nutara

Kamra tal-Bailiffs u tal-Fiduċjarji fi Proċeduri ta’ Falliment

L-aħħar aġġornament: 02/10/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.