Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri v državah članicah - Romunija

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ta razdelek vsebuje pregled romunskega poslovnega registra, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.


Kateri podatki so v romunskem poslovnem registru?

Romunski Povezava se odpre v novem oknunacionalni urad poslovnega registra je javni organ s pravno osebnostjo, za katerega je pristojno ministrstvo za pravosodje. Urad je pristojen za vodenje, organiziranje in upravljanje osrednjega računalniško podprtega poslovnega registra.

Uradi poslovnega registra v pristojnosti nacionalnega urada poslovnega registra so v Bukarešti in vsakem izmed 41 okrožij v Romuniji. Pristojni so za vodenje, organiziranje in upravljanje lokalnih poslovnih registrov.

V skladu z zakonom št. 26/1990 poslovni register vsebuje informacije v zvezi s poslovnimi subjekti, vpisanimi v register, in sicer:

 • družbami,
 • nacionalnimi podjetji,
 • nacionalnimi družbami,
 • javnimi družbami,
 • zadrugami,
 • zadružnimi organizacijami,
 • finančnimi institucijami,
 • gospodarskimi interesnimi združenji,
 • evropskimi gospodarskimi interesnimi združenji,
 • evropskimi družbami,
 • evropskimi zadrugami,
 • samostojnimi podjetniki,
 • enoosebnimi družbami,
 • družinskimi podjetji in
 • drugimi osebami, kot so izrecno določene z zakonom.

V poslovni register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti in dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Na spletišču poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) so na voljo:

1. dokumenti;
2. informacije in storitve, urejene po razdelkih in storitvah;
3. informacije o nacionalnem uradu poslovnega registra in uradih za poslovne registre pri sodiščih;
4. različne informacije javnega značaja, ki so prosto dostopne;
5. obrazci, ki jih uporablja institucija;
6. formalnosti za vpis v poslovni register za vsako kategorijo družb in dejavnosti;
7. statistični podatki o vpisanih dejavnostih.

 • zgodovina institucije,
 • mreža ORC [urad poslovnega registra],
 • obrazci (za poslovne subjekte itd.) in formalnosti,
 • dajatve in pristojbine za storitve ONRC [nacionalni urad poslovnega registra],
 • storitve,
 • zakonodaja,
 • statistični podatki,
 • mediji.

Spletne storitve, ki jih zagotavlja poslovni register, so na voljo prek portala e-storitev Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada poslovnega registra, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sektorskega operativnega programa „Povečanje gospodarske konkurenčnosti“, „Naložbe za vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih nacionalni urad poslovnega registra prek posebnega portala zagotavlja poslovni skupnosti“.

Spletne storitve, ki jih prek portala e-storitev zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so:

 • Recom online,
 • predhodna preverjanja (razpoložljivost in/ali rezervacija imena/logotipa za pravne/fizične osebe, enoosebne družbe/družinska podjetja),
 • vpis v poslovni register,
 • posodabljanje kontaktnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register,
 • dostop do posodobljenih informacij v zvezi s preteklimi dejavnostmi družbe in statističnih podatkov,
 • izdajanje listin (potrdil),
 • stanje zadeve,
 • obvestila o prijavah, vloženih pri poslovnem registru,
 • sklepi o odložitvi prijav, vloženih pri poslovnem registru,
 • statistični podatki (postopki v osrednjem poslovnem registru, družbe s tujim kapitalom).

Storitev „Recom online“ zagotavlja naslednje informacije:

 • ime,
 • registrirani sedež,
 • edinstveno registrsko številko,
 • številko vpisa v poslovni register,
 • status družbe,
 • telefon,
 • teleks,
 • telefaks,
 • vpisani in vplačani kapital,
 • glavno dejavnost, ki jo je prijavil poslovni subjekt,
 • stranske dejavnosti, ki jih je prijavil poslovni subjekt,
 • podatke o članih, fizičnih ali pravnih osebah (naslov/registrirani sedež, kapital, število in vrsta delnic, datum in kraj rojstva članov, ki so fizične osebe, osebna identifikacijska številka/edinstvena registrska številka),
 • podatke o upravljavcih (naslov/registrirani sedež, državljanstvo, datum in kraj rojstva, pooblastila),
 • podatke o podružnicah in pododdelkih (registrirani sedež, telefon),
 • podatke o sekundarnih sedežih (registrirani sedež, telefon),
 • podatke o bilanci stanja (promet, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), kadar so take informacije na voljo.

Ali je dostop do romunskega poslovnega registra brezplačen?

Do podatkov, ki jih zagotavlja poslovni register, je mogoče dostopati Povezava se odpre v novem oknuna spletu prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra. Dostop je mogoč po registraciji uporabnika (ustvariti je treba uporabniško ime in geslo), potem ko je bila na podlagi zahtevka s plačilom pristojbine z uporabnikom sklenjena pogodba.

 • Splošne informacije za osebe, ki jih zanima opravljanje nekaterih reguliranih dejavnosti, kot je ustrezno (poslovni subjekti, fizične osebe, pravne osebe, javni organi itd.), so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • plačljiva komponenta storitve „Recom online“ je prav tako na voljo po registraciji uporabnika. Dostop je mogoč 24 ur na dan;
 • do elektronskih obrazcev je mogoče dostopati prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra samo po predhodni registraciji uporabnika (ustvariti je treba uporabniško ime in geslo);
 • dostop do razdelka o stanju prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • dostop do razdelka o sklepih o odložitvi prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • dostop do nekaterih javnih informacij (računovodski izkazi, prostovoljna likvidacija, prisilna likvidacija itd.) je brezplačen;
 • do vseh razdelkov spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ se lahko dostopa brezplačno in 24 ur na dan;
 • storitve, ki so na voljo prek portala nacionalnega urada poslovnega registra, so v skladu z veljavno zakonodajo delno brezplačne;
 • za dostopanje do katere koli storitve prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra je potrebna avtentikacija.

Kako iskati po romunskem poslovnem registru?

Informacije, ki so brezplačno na voljo prek storitve Povezava se odpre v novem oknuRecom online, je mogoče iskati z uporabo naslednjih meril:

 • imena družbe,
 • številke vpisa v poslovni register,
 • edinstvene registrske številke,
 • okrožja, v katerem je registrirani sedež.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki so na voljo brezplačno, vključujejo:

 • ime družbe,
 • mesto in okrožje, v katerem je registrirani sedež,
 • številko vpisa v poslovni register (ki jo dodeli računalniško podprti poslovni register),
 • edinstveno registrsko številko (ki jo dodeli ministrstvo za javne finance),
 • statut družbe,
 • nekdanji registrirani sedež,
 • nezamenljivo potrdilo o vpisu v register,
 • vpisani kapital do zakonsko dovoljene meje,
 • likvidacijo,
 • stečaj,
 • neobstoj letne bilance stanja pri poslovnem registru,
 • datum zadnjega vpisa v poslovni register.

Zgodovina romunskega poslovnega registra

Poslovni register je bil ustanovljen leta 1990 z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru.

Posebni portal, ki zagotavlja nove spletne storitve poslovni skupnosti in drugim zainteresiranim osebam, je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Cilji Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovne skupnosti, javnih organov, medijev in drugih zainteresiranih oseb o postopkih v poslovnem registru,
 • skrajšanje časa, potrebnega za dostop do informacij,
 • zmanjšanje gneče v uradih poslovnega registra,
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev dokumentov za vpis v poslovni register,
 • poenostavitev postopkov za vpis poslovnih subjektov, zagotovitev finančnih informacij ter zahteve za informacije in dokumente,
 • zagotovitev informacij v realnem času o podatkih v poslovnem registru za spletne vložnike.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Romunski poslovni register je bil ustanovljen in deluje v skladu z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen. Dovoljenje za ustanovitev subjektov, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, njihovo delovanje in vpise v poslovni register ter vpis kakršne koli spremembe ustanovitvenih aktov ali drugih izrecno določenih vidikov se izda v skladu z zakonom št. 26/1990, izredno uredbo vlade št. 116/2009, zakonom št. 359/2004 ter izvedbenimi pravili za vodenje poslovnih registrov, izvedbo vpisov in zagotavljanje informacij. Posebni vidiki vsake vrste dejavnosti, ki jo je treba vpisati v poslovni register, so urejeni s posebnimi zakonodajnimi akti. Najpomembnejši so zakon št. 31/1990, zakon št. 1/2005, zakon št. 566/2004, izredna uredba vlade št. 44/2008 in zakon št. 161/2003.

V spodnjih nacionalnih določbah je navedeno, da se lahko tretje osebe zanesejo na informacije in dokumente v poslovnem registru v skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kot je bil vstavljen z Direktivo 2012/17/EU.

 1. Člen 1(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa: „Pred začetkom gospodarske dejavnosti prijavo za registracijo oziroma vpis v poslovni register vložijo naslednje fizične ali pravne osebe: samostojni podjetniki, enoosebne družbe in družinska podjetja, družbe, nacionalne družbe in nacionalna podjetja, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadruge, zadružne organizacije, evropske družbe, evropske zadruge in evropska gospodarska interesna združenja z glavnim sedežem v Romuniji ter druge fizične ali pravne osebe, kot so določene z zakonom.“


  Poleg tega člen 1(2) zgoraj navedenega zakona določa: „Fizične in pravne osebe iz odstavka 1 med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v isti register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom.“
 1. Zagotovitev informacij, vpisanih v poslovni register, in izdaja kopij z njimi povezanih dokumentov se opravita v skladu s členom 4 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:

„(1) Poslovni register je javno dostopen.

(2) Urad poslovnega registra na stroške osebe, ki vloži zahtevo, zagotovi overjene kopije vpisov v register in predloženih dokumentov, informacije o podatkih v poslovnem registru in potrdila o tem, ali je bil določeni dokument ali akt vpisan v register.

(3) Dokumenti iz odstavka 2 se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.

(4) Dokumenti iz odstavka 1 se lahko izdajo v elektronski obliki in pošljejo po spletu z vsebovanim, dodanim ali logično povezanim razširjenim elektronskim podpisom.

(5) Stroški zagotovitve kopij in/ali informacij ne smejo presegati upravnih stroškov njihove zagotovitve ne glede na način dostave.“

Izvršljivost dokumentov in aktov oseb, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, je določena na podlagi člena 5 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:

„(1) Registracije in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v delu IV Uradnega lista Romunije ali v drugi publikaciji, kot je določeno z zakonom.

(2) Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so tretje osebe vedele za te dokumente in akte.“

Poleg tega v zvezi s tem za družbe veljajo posebne določbe, tj. členi 50–53 zakona št. 31/1990 o družbah, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:

„Člen 50
(1) Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so tretje osebe vedele zanje.

(2) Postopkov, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi poročila pristojnega sodnika v delu IV Uradnega lista Romunije (trenutno lahko o prijavah odloča vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra v skladu z izredno uredbo vlade št. 116/2009, kakor je bila spremenjena), ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, če lahko te dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Člen 51
Vendar se lahko tretje osebe sklicujejo na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim ni bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet njihov učinek.


Člen 52
(1) V primeru razlik med besedilom, predloženim uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v delu IV Uradnega lista Romunije ali časopisih, družba objavljenega besedila ne more uveljavljati zoper tretje osebe. Tretje osebe lahko objavljeno besedilo uveljavljajo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da so bile seznanjene z besedilom, predloženim uradu poslovnega registra.“
(Člen 52 poglavja IV naslova II je bil 1. decembra 2006 spremenjen s členom I(31) zakona št. 441/2006.)

Člen 12(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa:

„(1) Poslovni register vključuje register za vpis pravnih oseb, ki so družbe, nacionalne družbe ali nacionalna podjetja, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadružne organizacije, evropske družbe, evropska gospodarska interesna združenja, ali drugih pravnih oseb, izrecno določenih z zakonom, z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, register za vpis pravnih oseb, ki so zadruge ali evropske zadruge z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, in register za vpis samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij s poslovnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji. Ti registri se vodijo v računalniškem sistemu.“ (Člen 12(1) poglavja II je bil 16. julija 2015 spremenjen s členom I(5) zakona št. 152/2015.)

 1. Člen 6(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, v povezavi s členom 1 izredne uredbe vlade št. 116/2009 o uvedbi nekaterih ukrepov v zvezi z vpisi v poslovni register, odobrene s spremembami z zakonom št. 84/2010, določa: „Vpisi v poslovni register se opravijo na podlagi sklepa vodje urada poslovnega registra/osebe, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, ali – kjer je to ustrezno – pravnomočne sodne odločbe, če ni z zakonom določeno drugače.“


  Člen 26(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa: „Datum vpisa v poslovni register je datum, ko je bil vpis v register dejansko opravljen.“


  Poleg tega člen 26(2) zgoraj navedenega zakonodajnega akta v povezavi z izredno uredbo vlade št. 116/2009 določa: „Vpisi v poslovni register se opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v primeru vpisa poslovnega subjekta pa v 24 urah od datuma sklepa, s katerim se dovoli vpis v register.“


  V skladu s členom 51(2) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, se „vpisi v poslovni register opravijo elektronsko, tako v uradih poslovnega registra, povezanih s sodišči, kot v osrednjem računalniško podprtem registru.“


  Več informacij je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Sorodne povezave

Uradno spletišče romunskega Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada poslovnega registra

Portal e-storitev romunskega Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada poslovnega registra

Povezani dokumenti

Zakon št. 26/2012 PDF(669 Kb)ro

Izredna uredba št. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Izvedbena pravila z dne 10. oktobra 2008 o vodenju poslovnih registrovPDF(1034 Kb)ro

Zakon št. 359/2004PDF(527 Kb)ro


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 31/10/2016