Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt - Portugal

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Kuidas saan taotleda hüvitist või muud hüvitist või rahulolu õigusrikkuja suhtes (kriminaalmenetluse kontekstis)? Kellega ma peaksin kandideerima?

Portugalis tuleks hüvitist taotleda kriminaalmenetluses. Kriminaalmenetluse esemeks olevad asjaolud võivad tuleneda ka tsiviilvastutusest, niivõrd kui see mõjutab rahalisi huve vastavalt tsiviilõigusele.

Kriminaalmenetluse seadustikuga kaasneb ühinemise põhimõte, mille kohaselt tuleb kuriteo toimepanemisel põhinev tsiviilkahju hüvitamise nõue asjaomases kriminaalmenetluses maha arvata ja selle võib esitada tsiviilkohtule üksnes seaduses sätestatud ja selles sätestatud juhtudel tsiviilkohtule.

Olukorras, kus ohver elab Euroopa Liidu liikmesriigis ja on kuriteoohver liikmesriigis, mis ei ole tema elukohariik, võib ta taotleda hüvitist asutusele, kellel on pädevus kuulata ära ja määrata kindlaks sellised nõuded oma elukohariigis, kes edastab sellise taotluse selle riigi pädevale asutusele, kus õigusrikkumine aset leidis.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Kuriteoohver peaks märkima soovi taotleda hüvitist kaebuse esitamise ajal või kuni uurimise lõpuni, siis teavitatakse ohvrit süüdistussüüdistusest ja tal on sellise nõude esitamiseks aega 20 päeva.

Isegi kui hüvitisnõuet ei ole esitatud, võib kohtunik omal algatusel ja ohvri olukorda arvestades anda süüdistatavale korralduse kanda kantud kahju eest hüvitist, välja arvatud juhul, kui kannatanu on selle vastu.

Vägivallakuriteo ohvrite puhul võib taotluse esitada kuni ühe aasta jooksul pärast lõpliku otsuse tegemist.

Kui kuriteoohver on kuriteo toimepanemise ajal alaealine, võib ta esitada taotluse kuni ühe aasta jooksul pärast täisealiseks saamist või sellest, et ta ei olnud enam lubatud.

Mida ma saan taotleda ja kuidas ma peaksin seda tegema? Kas tuleks märkida kogu summa ja/või täpsustada tegelik kahju, saamata jäänud tulu ja intress?

Taotleda võib kahju hüvitamise taotlust, kuna:

 • Varaline kahju: nende hulka kuuluvad kuriteoga tekitatud kahju (mis on näiteks haiglaravi kulud, konsultatsioonid, ravimid jne) ning kasu, mida ohver enam ei saa (mis on näiteks palk, mida te ei saanud kätte saada).
 • Moraalne kahju: kuigi neid ei saa majanduslikult hinnata, võib neid majanduslikult vähemalt kompenseerida (nt heaolu, au, hea nimi, st füüsiline valu, vaimsed kahjustused, emotsionaalsed kannatused).

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Ei. Taotlus peab sisaldama selliste asjaolude lühikirjeldust, millel taotlus põhineb, ning näitama ära kantud kahju ja tekitatud kahju suuruse.

Kui taotlus ületab 5000 eurot, tuleb tasuda lõiv ja taotluse peab esitama advokaat.

Riiklik hüvitis

 1. Vägivallakuriteo puhul võib riik ette näha ettemakse ja eraldi vorm, mis näitab taotletava hüvitise suurust, ning mõned dokumendid, nagu ohvri ja taotleja (kui see on erinev) maksudeklaratsioon selle aasta kohta, mis on kuriteo toimepanemisele eelnenud aasta, ning vormil märgitud kulusid tõendavad dokumendid.
  Lingil klikates avaneb uus aken https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. Koduvägivalla korral võib riik ette näha ettemakse ja olemas on eraldi vorm koos samade dokumentidega, millele on osutatud punktis a.
  Lingil klikates avaneb uus aken https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Kannatanu peab esitama kõik temale tekitatud kahju tõendavad dokumendid (vt punkt 1.1). Samuti esitab ta tunnistajale, kes suudab tõendada ja parandada oma nõuet.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Kui taotlus on väiksem kui 5000 eurot, tasusid ei tohi maksta ja ohver ise võib need esitada.

Kui taotlus ületab 5000 eurot, peab taotluse esitama ohvrit esindav advokaat, kelle suhtes kohaldatakse kohtulõivu, välja arvatud juhul, kui kannatanul on õigus saada õigusabi.

Vägivalla- ja koduvägivalla ohvrite puhul saadetakse ettemakse kuriteoohvrite kaitsenõukogule (CPVCd) ja on vabastatud kõigist kannatanule antavatest kuludest.

Kui kuritegu pandi toime teise ELi liikmesriigi territooriumil, võib taotluse esitada CPVCle, tingimusel et taotleja peamine elukoht on Portugalis.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Jah, võite taotleda õigusabi ühes või muus olukorras.

Ohvril on õigus saada õiguslikke konsultatsioone ja anda nõu oma rolli kohta menetluse käigus.

Kui soovite saada abi assistendina või tsiviilisikuna, peaksite taotlema õigusabi menetluse varajases etapis või siis, kui te olete tunnistajaks, siis soovite, et Teil oleks kaasas advokaat ja teil ei oleks majanduslikke vahendeid oma kulude kandmiseks.

Samuti võite taotleda õigusabi:

 • Täielikult või osaliselt vähendada kohtulõivu;
 • Advokaaditasude määramine ja maksmine; või
 • Kohtukulude või advokaaditasude järkjärguline tasumine.

Märkus: Isik, kes otsustab tasuta õigusabi taotluste üle, on sotsiaalkindlustussüsteem, võttes aluseks valemi, milles võetakse arvesse taotleja vara, sissetulekut ja kulusid. Sotsiaalkindlustusasutused võivad tasuta õigusabi taotluse esitada faksi, posti või Interneti teel, täites sel juhul asjaomase digitaalse vormi. Taotlusele lisatakse hulk dokumente, mille eesmärk on kinnitada taotleja majanduslikke raskusi, kusjuures otsus tehakse maksimaalselt 30 päeva jooksul. Selle nõude esitamisega ei kaasne ohvrile mingeid kulusid.

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kui süüteo toimepanemisel ei ole süüdimõistmist tehtud.

Kui ohver ei tõenda kantud kahju.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Jah. Te võite otsuse edasi kaevata, kui olete menetluses assistent.

Samuti võib ta kasutada tavalisi vahendeid (tsiviilkohtud), kui taotlust ei ole mingil põhjusel hinnatud.

Kui ma saan kohtu poolt kahjuhüvitist, siis kuidas ma saan tagada, et kohtuotsus õigusrikkuja vastu pööratakse täitmisele? Millist toetust ma saan?

Jah. Kui kostja ei maksa hüvitist vabatahtlikult, võib kannatanu jätkata täitemenetlust, st nõuda kohtult hüvitisnõude täitmist, näiteks pangakonto arestimise määruse, pangakonto, kinnisvara või mööbli kaudu kuni kannatanule määratud hüvitise väärtuseni.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 27/08/2019