Europese executoriale titel

De Europese executoriale titel is een eenvoudige procedure die kan worden toegepast bij niet-betwiste grensoverschrijdende schuldvorderingen. Via deze procedure kan een rechterlijke beslissing betreffende een niet-betwiste schuldvordering die in een lidstaat is gegeven, eenvoudig worden erkend en ten uitvoer worden gelegd in een andere lidstaat.

Voor het waarmerken van zijn beslissing als Europese executoriale titel (EET) maakt de rechter gebruik van een standaardformulier, dat hier beschikbaar is.

De Europese executoriale titel dient na het afgeven daarvan door de rechter, te worden toegezonden aan de tenuitvoerleggingsautoriteit van de lidstaat waar de schuldenaar woont of waar zijn/haar vermogensbestanddelen zich bevinden.

Naast de Europese executoriale titel moeten ook een afschrift van de oorspronkelijke beslissing en eventueel – afhankelijk van de talen die worden aanvaard door de tenuitvoerleggingsautoriteit in de andere lidstaat – een vertaling van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel worden toegezonden. Daarna kan de rechterlijke beslissing zonder verdere formaliteiten in de andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd.

Links

Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale Titel PDF (1138 Kb) nl

Europese executoriale titel – kennisgevingen door de lidstaten en een zoekfunctie voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Laatste update: 10/02/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.