Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Ġermanja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema legali Ġermaniża.


Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija stat demokratiku, federali u soċjali skont l-istat tad-dritt. Flimkien mal-prinċipji ta’ stat tad-dritt demokratiku, federali u soċjali, id-drittijiet fundamentali huma n-nukleu invjolabbli tal-Kostituzzjoni Ġermaniża, li l-osservanza tagħha tissorvelja l-Qorti Kostituzzjonali Federali.

Sorsi legali

Il-Kostituzzjoni Ġermaniża hija l-Liġi Bażika. Hemm qafas għall-qafas legali u ta’ valur tal-Ġermanja. Din tistipula:

  • il-prinċipji gwida bażiċi tad-drittijiet fundamentali
  • l-ordni ta’ stat bażiku u l-prinċipji ewlenin ta’ governanza tal-istat u l-ogħla istituzzjonijiet tiegħu
  • il-prinċipji tal-elezzjonijiet Bundestag
  • l-istatus u d-drittijiet tal-membri eletti b’mod ħieles tal-Bundestag
  • l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Bundestag.

Tipi ta’ strumenti legali — deskrizzjoni

Fil-Ġermanja, il-Kostituzzjoni, il-liġijiet, ir-regolamenti u l-istatuti huma s-sorsi ewlenin tal-liġi. Barra minn hekk, sorsi ta’ dritt mhux miktuba huma rregolati mir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali u tad-dritt konswetudinarju. Fil-prinċipju, il-każistika mhijiex sors tal-liġi, għalkemm għandha rwol importanti fil-prattika. Huma biss ċerti deċiżjonijiet tal-Qorti Federali Kostituzzjonali li għandhom is-saħħa ta’ liġi.

Il-Ġermanja hija stat federali bi 16 Länder. Bħala konsegwenza, il-liġijiet federali japplikaw “l-ambitu tagħhom biex ikopru t-territorju kollu tar-Repubblika Federali” u l-liġijiet nazzjonali, li japplikaw biss fl-istat federali inkwistjoni. Kull Land għandu l-kostituzzjoni tiegħu u, fil-kuntest tad-drittijiet mogħtija lilu mil-Liġi Bażika, għandu wkoll il-poter li jgħaddi l-liġijiet u r-regolamenti u l-istatuti.

Is-setgħat leġiżlattivi tal-Gvern Federali u tal-Länder huma rregolati fid-dettall fil-Liġi Bażika. Il-Länder iżommu s-setgħa li jilleġiżlaw, sakemm dawn ma jkunux ġew ittrasferiti lill-Gvern Federali skont il-Liġi Fundamentali. Is-setgħat leġiżlattivi ewlenin tal-Federazzjoni jirriżultaw mill-Artikolu 71 sa 74 tal-Liġi Bażika. Setgħat leġiżlattivi federali oħra huma wkoll previsti f’diversi partijiet tal-Liġi Bażika.

Setgħa leġiżlattiva esklużiva tal-Gvern Federali

Fil-qasam tal-leġiżlazzjoni federali esklużiva, il-Länder għandhom is-setgħa li jilleġiżlaw biss jekk u sa fejn huma espressament awtorizzati li jagħmlu dan f’liġi federali (l-Artikolu 71 tal-Kostituzzjoni Ġermaniża).

Skont l-Artikolu 73 tal-Liġi Fundamentali, il-Gvern Federali għandu, fost l-oħrajn, leġiżlazzjoni esklużiva dwar: l-Affarijiet barranin, id-difiża (inkluża l-protezzjoni ċivili), iċ-ċittadinanza, il-moviment, il-passaport, ir-reġistrazzjoni u t-tkeċċija, l-immigrazzjoni u l-emigrazzjoni, u l-estradizzjoni, monetarji, monetarji u ta’ skambju, l-unità tad-dwana u ż-żona kummerċjali, it-trasport bl-ajru, il-kooperazzjoni bejn il-Gvern Federali u l-Länder fil-pulizija kriminali u l-liġi dwar l-armi u l-isplussivi.

Leġiżlazzjoni li qed tikkompeti

Fil-qasam ta’ leġiżlazzjoni konkorrenti, il-Länder għandhom is-setgħa li jilleġiżlaw sakemm, u sa fejn, il-Gvern Federali ma jagħmilx użu finali mill-kompetenza leġiżlattiva tiegħu fl-istess qasam (l-Artikolu 72 tal-Liġi Bażika). Il-leġiżlazzjoni li qed tikkompeti tkopri, inter alia, l-oqsma li ġejjin: il-liġi ċivili, il-liġi kriminali, it-trasport bit-triq, il-liġi dwar l-assoċjazzjonijiet, ir-residenza u d-dritt ta’ stabbiliment tal-barranin, il-liġi tal-ekonomija, il-liġi tax-xogħol u ċerti aspetti tal-protezzjoni tal-konsumatur. F’ċerti oqsma elenkati fl-Artikolu 74 tal-Liġi Bażika, li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni f’kompetizzjoni, il-Gvern Federali għandu biss is-setgħa li jilleġiżla biss jekk u sa fejn il-produzzjoni ta’ kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ għajxien fil-Ġermanja jew il-preservazzjoni tal-entità legali jew ekonomika fl-interess tal-gvern ġenerali teħtieġ leġislazzjoni fil-livell federali.

Il-liġi Fundamentali tirregola wkoll il-każ ta’ kunflitt bejn il-liġi federali u l-liġi tal-Land. Ir-regola bażika hija stabbilita fl-Artikolu 31 tal-Liġi Fundamentali: “Il-liġi federali tikser il-liġi nazzjonali”. Dan il-prinċipju japplika mingħajr preġudizzju għall-ġerarkija tal-kunflitti fil-liġi, b’tali mod li, pereżempju, l-ordnijiet federali jieħdu preċedenza fuq kostituzzjoni tal-istat.

Ġerarkija ta’ normi

Fil-quċċata tal-piramida standard nazzjonali hija l-Liġi Fundamentali. Għandha klassifikazzjoni ogħla minn kwalunkwe sors legali nazzjonali ieħor. Bħala kostituzzjoni, hija tifforma l-bażi tas-sistema legali kollha Ġermaniża. Fil-Ġermanja, il-leġiżlazzjoni kollha trid tkun kemm formali kif ukoll sostantiva. L-Artikolu 20(3) tal-Liġi Fundamentali jipprovdi, f’dan ir-rigward, li l-leġiżlazzjoni dwar l-ordni kostituzzjonali u l-vjolenza eżekuttiva u l-ġurisprudenza huma marbuta bil-liġi u bil-liġi. Id-drittijiet fundamentali stabbiliti fl-Artikolu 1 sa 19 tal-Liġi Bażika jorbtu l-leġiżlazzjoni, il-vjolenza eżekuttiva u l-ġurisprudenza bħala liġi direttament applikabbli (l-Artikolu 1(3)). Il-preminenza tal-Liġi Fundamentali fl-aħħar mill-aħħar hija infurzata mill-Qorti Kostituzzjonali Federali. Il-Qorti Federali Kostituzzjonali biss tista’ tiddikjaraha invalida fil-każ ta’ nuqqas ta’ kostituzzjonalità ta’ Att Parlamentari.

L-Artikolu 79(2) jistipula li l-emenda għal-Liġi Fundamentali għandha teħtieġ l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bundestag u żewġ terzi tal-Kunsill Federali. Il-Bundesrat huwa l-istituzzjoni li permezz tagħha l-istati federali jipparteċipaw fil-leġiżlazzjoni u l-amministrazzjoni tal-Gvern Federali u fi kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ċerti elementi ewlenin tal-Liġi Bażika, jiġifieri l-istruttura tal-gvern federali f’pajjiżi, il-prinċipju ta’ parteċipazzjoni fil-leġiżlazzjoni jew il-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 1 u 20, huma kompletament irtirati (l-Artikolu 79(3)).

Skont il-Kostituzzjoni, il-liġijiet federali u reġjonali huma rregolati mir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali. Dawn jinkludu d-dritt internazzjonali konswetudinarju u l-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali, u mhux il-liġi internazzjonali tal-liġi. Il-liġi Fundamentali tiddikjara espressament li r-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali huma parti integrali mil-liġi federali, jaġixxu fil-liġijiet u jipproduċu drittijiet u obbligi direttament għall-abitanti tat-territorju federali (l-Artikolu 25). Ir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali li huma importanti għall-individwu, jiġifieri, ir-regoli protettivi individwali, jinkludu, b’mod partikolari, id-dritt internazzjonali obbligatorju, l-għoti ta’ protezzjoni legali adegwata għall-barranin jew il-prinċipju ta’ speċifikazzjoni, li skontu l-proċedimenti kriminali għandhom ikunu limitati bil-kunsens tal-estradizzjoni tal-Istat barrani.

Liġijiet sempliċi huma taħt il-Kostituzzjoni. Huma jiġu deċiżi mill-Bundestag bl-involviment tal-Bundesrat. Jistgħu jiġu ppreżentati abbozzi ta’ liġijiet mill-Gvern Federali, mill-Bundesrat u mill-Bundestag (minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 5 % tal-membri) lill-Bundestag. Il-liġi Bażika tistabbilixxi l-każijiet li fihom id-deċiżjoni leġiżlattiva tal-Bundestag teħtieġ l-approvazzjoni tal-Bundesrat (skont l-istatistika ppubblikata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Bundesrat fuq is-sit web tagħha, attwalment dan huwa madwar 45 % tal-liġijiet kollha). Il-Bundesrat jista’ jappella biss kontra d-deċiżjonijiet leġiżlattivi l-oħra, li l-Bundestag jista’ jiċħad. F’każ ta’ tilwima bejn il-Bundestag u l-Bundesrat, korp konsultattiv konġunt jista’ jintalab jagħti pariri dwar l-abbozzi ta’ liġijiet (magħrufa bħala l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni). Dan jikkonsisti mill-istess numru ta’ membri mill-Bundestag u mill-Bundesrat (bħalissa 16). Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni huwa mistenni jfassal proposti għal ftehim, iżda ma jistax jiddeċiedi dwar il-pożizzjoni kemm tal-Bundestag kif ukoll tal-Bundesrat.

Ir-regolamenti jikklassifikaw taħt il-liġijiet. Jinħarġu mill-Gvern Federali, minn ministru federali jew gvern federali. L-istatuti huma aktar baxxi mill-istrumenti statutorji. Jinħarġu minn korp irregolat mil-liġi pubblika, eż. muniċipalità.

Il-qafas istituzzjonali

Korpi tal-leġiżlatura

Fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-leġiżlazzjoni hija r-responsabbiltà tal-parlamenti. Il-Bundestag Ġermaniż għalhekk huwa l-korp ewlieni tal-leġiżlatura. Huwa jiddeċiedi — bil-parteċipazzjoni tal-Bundesrat — il-liġijiet kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern Federali.

Il-membri u l-gruppi politiċi fil-Bundestag jistgħu, bħal-Bundesrat u l-Gvern Federali, jintroduċu abbozzi ta’ liġijiet ġodda jew li jemendaw il-liġijiet fil-Bundestag. Hawnhekk, wara proċess definit sew, id-dibattitu, id-diskussjoni u l-vot dwar l-abbozz tal-liġi jseħħu.

Hekk kif l-istati federali għandhom parti sinifikanti mis-saħħa tal-istat fis-sistema federali tal-Ġermanja, il-Bundesrat huwa involut ukoll fil-proċess leġiżlattiv. Huwa jirċievi l-liġijiet kollha għall-votazzjoni u jista’ wkoll ifalli, skont in-natura tal-liġi.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fil-paġni tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bundestag.

Proċeduri leġiżlattivi

Il-leġiżlazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-abbozzi jew il-mudelli jiġu ppreżentati mill-Gvern Federali. Bħala livell ċentrali ta’ kontroll, hija għandha l-akbar esperjenza ta’ implimentazzjoni u hija direttament konxja ta’ fejn fil-prattika hemm bżonn ta’ leġiżlazzjoni ġdida.

Madankollu, liġijiet ġodda ma jistgħux jiġu abbozzati biss mill-Gvern Federali. Il-Bundesrat u l-Bundestag għandhom ukoll id-dritt li jissottomettu abbozzi ta’ liġijiet.

Inizjattivi tal-Gvern Federali jew tal-Bundesrat

Jekk il-Gvern Federali jixtieq jemenda jew jemenda liġi, il-Kanċillier Federali jew il-Kanċillier Federali għandu l-ewwel jgħaddi l-abbozz ta’ liġi lill-Bundesrat.

Imbagħad il-Bundesrat normalment ikollu sitt ġimgħat biex joħroġ opinjoni li fuqha l-gvern jista’ jagħmel kummenti bil-miktub. Il-Kanċillier Federali u l-Kanċillier Federali mbagħad jibagħtu l-abbozz lill-Bundestag bl-opinjoni tal-Bundesrat. Eċċezzjoni għal din il-proċedura hija l-Att dwar il-Finanzi: Hawnhekk, il-kontijiet jintbagħtu simultanjament lill-Bundesrat u lill-Bundestag.

Proċedura simili tapplika għall-inizjattiva leġiżlattiva tal-Kunsill Federali. Wara li l-maġġoranza tal-membri tal-Bundesrat ikunu għażlu abbozz ta’ liġi, l-abbozz għandu jieħu preċedenza fuq il-Gvern Federali. Inti normalment tipprovdi opinjoni lill-Bundestag fi żmien sitt ġimgħat u mbagħad tgħaddiha lill-Bundestag.

Inizjattivi minn nofs il-Bundestag

Abbozzi ta’ liġijiet jistgħu jinbdew ukoll mill-Membri tal-Bundestag: Jew minn tal-inqas grupp politiku wieħed jew mill-inqas ħamsa fil-mija mill-Bundestag.

Dawn l-abbozzi ma għandhomx għalfejn jiġu ppreżentati lill-Bundesrat. Għalhekk, il-gvern qed ifassal kontijiet partikolarment iffukati dwar il-gruppi parlamentari tagħhom.

Distribuzzjoni tal-mudell

Qabel ma abbozz ta’ liġi jkun jista’ jiġi diskuss fil-Bundestag, dan għandu l-ewwel jiġi mgħoddi lill-President tal-Bundestag u rreġistrat mill-amministrazzjoni.

Huwa mbagħad jitqassam lill-membri kollha tal-Bundestag, il-Bundesrat u l-ministeri federali, jew f’forma stampata jew, bħala regola, b’mezzi elettroniċi.

Ladarba l-abbozz tal-liġi jkun fuq l-aġenda plenarja, huwa rnexxielu jikseb l-ewwel parti tal-mozzjoni tiegħu: Issa qiegħed iħabbat wiċċu ma’ seduta pubblika u uffiċjali tiegħu fil-Bundestag.

Qari ta’ tliet qari fil-plenarja

B’mod ġenerali, abbozzi ta’ liġijiet fis-seduta plenarja tal-Bundestag jgħaddu minn tliet dibattiti — l-hekk imsejħa qari.

L-ewwel qari huwa soġġett għal skambju ta’ fehmiet biss jekk ikun hemm qbil mill-Kunsill ta’ l-anzjani (il-korp eżekuttiv tal-Bundestag) jew jekk ikun mitlub minn wieħed mill-gruppi politiċi. Dan huwa spiss il-każ għal proġetti leġiżlattivi li huma partikolarment kontroversjali jew interessanti għall-pubbliku.

L-objettiv primarju tal-ewwel qari huwa li jiġu identifikati kumitat wieħed jew aktar abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar it-Tixjiħ, li ser jittratta mal-abbozz ta’ liġi u jippreparaha għat-tieni qari.

Fejn jinħatru diversi kumitati, kumitat għandu jkun il-kumitat ewlieni. Huwa għalhekk responsabbli għall-progress tal-proċedimenti. Il-kumitati l-oħra għandhom rwol konsultattiv.

Ħidma fil-kumitati

Il-ħidma dettaljata tal-leġiżlazzjoni ssir fil-kumitati permanenti b’membri mill-gruppi politiċi kollha. Il-membri tal-Kumitat jinsabu f’dan il-qasam ta’ diskussjoni u ta’ laqgħat. Huma jistgħu wkoll jistiednu partijiet interessati u esperti f’seduti ta’ smigħ pubbliċi.

B’mod parallel għall-ħidma tal-kumitat, il-gruppi politiċi waqqfu gruppi ta’ ħidma li jiddefinixxu u jiddefinixxu l-pożizzjonijiet tagħhom.

Il-kumitati rarament jibnu rabtiet bejn il-gruppi politiċi. L-interazzjoni bejn il-gruppi tal-gvern u tal-oppożizzjoni tfisser li l-biċċa l-kbira tal-kontijiet huma bejn wieħed u ieħor riveduti.

Fi tmiem il-proċedimenti, il-kumitat responsabbli għandu jippreżentarapport lill-Assemblea dwar il-progress u l-eżitu tad-diskussjonijiet. Ir-rakkomandazzjonijiet għad-deċiżjonijiet huma l-bażi għat-tieni qari fil-plenarja.

It-2 qari tad-dibattitu

Qabel it-tieni qari, il-Membri kollha rċevew ir-rakkomandazzjoni ppubblikata għal deċiżjoni fil-forma stampata. Huma ppreparati sew għad-dibattitu. Barra minn hekk, il-gruppi politiċi preċedentement, fil-laqgħat interni, irfinaw il-pożizzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu juru l-unità matul it-tieni laqgħa pubblika.

Wara d-dibattitu ġenerali, id-dispożizzjonijiet kollha tal-abbozz ta’ liġi jistgħu jissejħu b’mod individwali. Madankollu, bħala regola ġenerali, il-votazzjoni fuq l-abbozz ta’ liġi ssir direttament.

Kull Membru tal-Parlament jista’ jqiegħed fuq il-Mejda emendi li mbagħad jiġu ttrattati direttament fil-plenarja. Jekk l-Assemblea tiddeċiedi li temendaha, l-ewwel trid tiġi stampata u distribwita l-verżjoni l-ġdida tal-abbozz ta’ liġi. Żewġ terzi tal-membri preżenti jistgħu, madankollu, jagħtu l-kunsens għal din il-proċedura. Imbagħad, huwa possibbli li wieħed jipproċedi direttament fit-tielet qari.

Votazzjoni fit-tielet qari

Dibattitu ġdid għandu jsir fit-tielet qari biss jekk meħtieġ minn grupp politiku jew mhux inqas minn ħamsa fil-mija tal-membri tal-Bundestag.

Barra minn hekk, l-emendi ma għadhomx permessi mill-MEPs individwali iżda biss mill-gruppi politiċi jew minn ħamsa fil-mija tal-membri tal-Bundestag u biss fl-emendi fit-tieni qari.

Fl-aħħar tat-tielet qari ser issir il-votazzjoni finali. Bi tweġiba għall-mistoqsija magħmula mill-President tal-Bundestag wara l-approvazzjoni, il-votazzjoni kontra u l-astensjonijiet, il-Membri joqogħdu bilwieqfa mill-membri tagħhom.

Jekk l-abbozz tal-liġi jkun sab il-maġġoranza meħtieġa fil-Bundestag, din tintbagħat lill-Bundesrat bħala liġi.

Approvazzjoni tal-Bundesrat

Il-Bundesrat jaġixxi permezz tal-Bundesrat. Id-drittijiet ta’ parteċipazzjoni tagħhom huma definiti b’mod ċar.

Il-Bundesrat ma jistax jemenda l-liġi adottata mill-Bundestag. Madankollu, jekk ma jaqbilx mal-liġi, huwa jista’ jirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Il-Kumitat ta’ konċiljazzjoni jiġbor flimkien l-istess numru ta’ membri tal-Bundestag u l-Bundesrat.

F’xi liġijiet, l-approvazzjoni tal-Bundesrat hija obbligatorja. Dawn huma, pereżempju, leġiżlazzjoni li tittratta r-responsabbiltajiet finanzjarji u amministrattivi tal-Länder.

Fil-każ ta’ atti ta’ oġġezzjoni, il-Bundestag jista’ jippermetti li l-liġi tidħol fis-seħħ anki jekk ma jkun intlaħaq l-ebda qbil fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Madankollu, votazzjoni ġdida fil-Bundestag titlob maġġoranza assoluta.

Dħul fis-seħħ

Ladarba l-abbozz ta’ liġi jkun għadda lill-Bundestag u lill-Bundesrat, irid isirilha xogħol ulterjuri qabel ma jkun jista’ jidħol fis-seħħ bħala liġi.

Il-liġi adottata hija stampata l-ewwel u mibgħuta lill-Kanċillier Federali u lill-Kanċillier Federali u lill-ministru rilevanti għall-kontrafirma tiegħu.

Il-President Federali mbagħad jirċievi l-kopja tal-liġi. Huwa għandu jeżamina jekk ġiex stabbilit skont il-kostituzzjoni u ma jkunx manifestament kontra l-Liġi Bażika u ma jkunx manifestament kuntrarju għall-kontenut tiegħu. Imbagħad tiffirmaha u tippubblikah fil-Bundesgesetzblatt [il-Gazzetta tal-Liġi Federali].

Il-liġi hija għalhekk ippromulgata. Jekk l-ebda data speċifika tad-dħul fis-seħħ ma hija speċifikata fl-Att, dan għandu japplika awtomatikament mill-14 jum wara l-ħruġ tal-Gazzetta Federali.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fil-paġni tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bundestag.

Databases legali

Fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-internet għaċ-ċittadini interessati, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja jipprovdu liċ-ċittadini interessati b’kważi l-leġiżlazzjoni federali attwali kollha mingħajr ħlas fuq l-internet. Il-liġijiet u r-regolamenti jistgħu jiġu kkonsultati fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom. Huma kkonsolidati miċ-ċentru ta’ dokumentazzjoni fl-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja. Ħafna liġijiet importanti huma disponibbli wkoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabl-Ingliż.

Barra minn hekk, il-Gvern Federali, taħt l-awspiċji tal-Ministeru Federali għall-Intern, għall-bini u d-dar, jagħmel disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-internet bażi ta’ data kbira ta’ regoli amministrattivi aġġornati tal-awtoritajiet tal-ogħla federali mingħajr ħlas fuq l-internet.

Peress li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija stat federali, il-Länder jirregolaw il-pubblikazzjoni tagħhom stess. Fuq din il-bażi waqqfu s-siti web tagħhom stess, li huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida marbuta mal-Portal tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni u mal-istati federali.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Federali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġijiet fuq l-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTraduzzjoni ta’ kontijiet bl-Ingliż għal liġijiet fuq l-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-governanza tal-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tal-Ġustizzja tal-Gvern Federali u tal-Länder

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundestag

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gvern Federali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019