Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Slovensko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Na této stránce naleznete informace o právním systému na Slovensku.


Informace o právním řádu Slovenska jsou k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.Evropské soudní síti: Zákon občanského práva.

Prameny práva

Druhy právních nástrojů – popis

Pojem „prameny práva“ se používá ve třech rovinách:

 1. prameny práva v materiálním smyslu – materiální zdroje práva;
 2. prameny práva v epistologickém smyslu – prameny práva;
 3. prameny práva ve formálním smyslu – formální prameny práva.

Na základě právních předpisů a závazné podoby, v níž jsou vyjádřeny, se tradičně rozlišují čtyři druhy právních předpisů:

 • právní zvyklosti;
 • precedenty (soudcovského práva);
 • normativní akty;
 • normativní smlouvy;
 • obecné právní zásady,
 • zdravý rozum;
 • současné knihy, právní nauka a zprávy odborníků;
 • mezinárodní smlouvy, pokud jsou řádně začleněny do právního řádu Slovenské republiky.

Hierarchie norem

Jednou ze základních zásad slovenského právního systému je hierarchie norem. Pochopení jejího správného místa v legislativní praxi a provádění je nesmírně důležité z hlediska zákonnosti. Hierarchie norem však není pouhou otázkou přímočaré či podřízenosti. Hierarchie se týká celé otázky legitimního orgánu. Zahrnuje rovněž kategorický požadavek, aby právní předpis mohl být stanoven pouze orgánem, který k tomu má oprávnění aktem, a to v mezích tohoto zákona a jeho vlastních legislativních pravomocí.

Právní ustanovení jsou klasifikována jako „právní síla“. Právní závaznost odkazuje na vlastnosti právních ustanovení, přičemž jedno ustanovení je podřízeno jinému ustanovení (tj. ustanovení s větší právní silou) nebo v případě, kdy je ustanovení odvozeno z ustanovení větší právní síly. V situaci, která zahrnuje právní předpisy s odlišnou právní silou, nesmí být slabší ustanovení v rozporu se silnějším ustanovením, zatímco přísnější ustanovení může mít přednost před slabší normou.

Podle stupně právní síly je možné organizovat následující právní předpisy:

Primární právní předpisy (zákony)

 • ústavní zákony (vždy primární)
 • zákony (primární nebo odvozené od ústavních zákonů)

Sekundární právní předpisy (podzákonné)

 • Vládní nařízení – vždy sekundární
 • právní předpisy ústředních orgánů státní správy – vždy sekundární
 • právní předpisy orgánů územní samosprávy (úřady) – primární nebo sekundární
 • právní předpisy výjimečně vydávané jinými než státními orgány – vždy sekundární

Přednost zákona v systému právních předpisů znamená, že všechny ostatní právní předpisy musí ze zákona vyplývat, být s ním v souladu a neodporovat jeho znění. To v praxi znamená, že pokud právní norma na nižší pozici v hierarchii odporuje výše postavené právní normě, je nutno dát přednost výše postavené normě.

Institucionální rámec

Orgány zodpovědné za přijímání právních předpisů

Níže uvedené orgány mají pravomoc přijímat právní předpisy (statutární orgány):

 • Národní rada Slovenské republiky – ústava, ústavní zákony, zákony, mezinárodní smlouvy vyšší než zákony, mezinárodní smlouvy uzavřené se zákonem
 • Vláda Slovenské republiky – vládní nařízení
 • Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy – vyhlášky, prohlášení a opatření
 • Obecní a městské orgány – obecně závazné předpisy
 • Obecní a městské orgány a orgány místní správy – nařízení s obecnou působností

Proces přijímání

Fáze legislativního procesu:

 • předložení návrhu zákona – zahájení právních předpisů
 • projednání návrhu
 • hlasování (rozhodnutí o návrhu zákona)
 • podpis přijatého návrhu zákona
 • vyhlášení (publikace) právního předpisu

Rozhodovací proces

Legislativní proces

Předložení návrhu zákona – zahájení právních předpisů

Návrh zákona podle čl. 87 odst. 1 zákona č. 460/1992 Sb. (Ústava Slovenské republiky) může být předložena:

 • výbory Národní rady Slovenské republiky
 • členové Národní rady Slovenské republiky.
 • Vláda Slovenské republiky

Předložené faktury jsou uvedeny v odstavci s důvodovou zprávou.

Projednání návrhu

V souladu s jednacím řádem Národní rady Slovenské republiky (zákon č. 350/1996 Sb.) jdou na účty tři údaje.

 1. V prvním čtení se koná všeobecná rozprava o podstatě nebo „filozofii“ navrhovaného právního předpisu. V tomto čtení není možné předkládat pozměňovací návrhy.
 2. Při druhém čtení projednává návrh zákona vnitrostátní výbor (výbory) Rady, kterému byl návrh přidělen. Každý návrh zákona musí projít Ústavním výborem, zejména pokud jde o jeho slučitelnost se slovenskou ústavou, ústavními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou pro Slovenskou republiku závazné, zákony a předpisy Evropské unie. Poté mohou být předloženy pozměňovací návrhy a doplnění, o nichž se hlasuje poté, co proběhnou diskuse ve výboru. Proto je třeba spojit různé postoje před tím, než bude návrh zákona projednán v Národní radě. Pokud příslušný výbor schválí společnou zprávu výborů zvláštním usnesením, bude návrh zákona předán Národní radě Slovenské republiky. Tento základ tvoří základ rozpravy a hlasování Národní rady Slovenské republiky o návrhu ve druhém čtení.
 3. Třetí čtení je omezeno na ta ustanovení zákona, u nichž byly změny nebo dodatky schváleny ve druhém čtení. Pokud jde o třetí čtení, jedinými změnami, které mohou poslanci změnit, jsou opravy legislativních chyb a chyby v gramatických a pravopisu. Pozměňovací návrhy, jejichž cílem je odstranit další chyby, musí předložit nejméně 30 členů Národní rady. Po jejich projednání se hlasuje o návrhu zákona jako celku.

Hlasování (rozhodnutí o návrhu zákona)

Aby mohl být přijat zákon, musí o něm hlasovat alespoň polovina přítomných členů.

Ústava může být pozměněna a jednotlivé články by mohly být zrušeny pouze kvalifikovanou většinou, což znamená třípětinovou většinu všech členů Národní rady (tj. 3/5 ze dne 150).

Národní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů.

Podpis přijatého zákona

Návrh zákona je podepsán:

 • Prezident Slovenské republiky
 • předsedkyně Národní rady
 • předseda vlády

Tento krok v rámci postupu zahrnuje kontrolu obsahu, procesní správnosti a konečné podoby přijaté faktury. Podpisem tito nejvýše postavili ústavní kanceláře schvalují ustanovení, které je formulováno.

Předseda má právo uplatnit tzv. „odkladný právo“ a odmítnout přijetí přijatého aktu z důvodu vadného obsahu. Poté musí zaslat přijatý akt spolu se svými připomínkami zpět Národní radě, o níž se bude znovu jednat.

Vrácený akt prochází druhým a třetím čtením, na kterém může národní rada – ale nemusí – brát připomínky předsedy v úvahu. Národní rada může zrušit právo veta tím, že znovu hlasuje, přičemž v takovém případě musí být akt vyhlášen, a to i bez podpisu předsedy.

Vyhlášení (publikace) právního předpisu

Vyhlášení je poslední fází legislativního procesu. Právní ustanovení celostátní územní působnosti jsou formálně zveřejňována ve Sbírce zákonů Slovenské republiky, která je zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky. Sbírka zákonů je veřejný vydavatelský nástroj Slovenské republiky. Sbírka zákonů je vydávána v elektronické podobě a v papírové podobě. Forma elektronické a papírové podoby sbírky právních předpisů má stejné právní účinky a stejný obsah. Elektronická forma sbírky právních předpisů je zdarma k dispozici prostřednictvím portálu EUR-Lex.

Vstup v platnost/účinek

Právní úprava vstupuje v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Právní předpisy vstupují v platnost patnáctým dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, pokud není stanoveno pozdější datum vstupu v platnost.

Ostatní akty se stávají závaznými dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Způsoby řešení sporů mezi různými původy práva

Normativní akt nižšího stupně právní síly nesmí být v rozporu s normativním aktem vyššího stupně.

Normativní akt může být zrušen nebo změněn pouze legislativním aktem stejného nebo vyššího pořadí.

V případě nesouladu v právních předpisech stejné právní síly je právní praxí tyto rozpory vyřešen v souladu se zásadou, že pozdější nařízení ruší nebo mění starší pravidlo a podle zásady, že zvláštní pravidlo ruší nebo mění obecné pravidlo.

Cour constitutionnelle (Ústavní soud Slovenské republiky) ověřuje a rozhoduje o splnění podmínek:

 • zákony s Ústavou
 • Právní předpisy vlády, obecně závazné právní předpisy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy s Ústavou, ústavními zákony a zákony
 • univerzálně závazné předpisy místních orgánů s ústavou a zákony;
 • všeobecně závazná právní ustanovení místních orgánů státní správy s Ústavou, zákony a jinými všeobecně závaznými právními předpisy;
 • všeobecně závazné právní předpisy s mezinárodními smlouvami vyhlašované způsobem stanoveným pro vyhlášení právních předpisů.

Pokud ústavní soud rozhodne, že existují rozpory mezi právními předpisy, přestanou být ustanovení nebo jejich příslušné části nebo pravidla v nich obsažená účinná. Jestliže subjekty, které ustanovení vydaly, uvedou je do souladu s příslušnými nadřazenými nástroji v rámci zákonné lhůty ode dne vydání rozhodnutí, ustanovení nebo příslušné části předpisů nebo pravidel, která jsou v nich obsažena, již nejsou v platnosti.

Právní databáze

Databáze Ministerstva spravedlnosti Slovenska

Portál slovenského ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně. „Electronic Bulletin Laws“ (Electronic Bulletin) vychází ze dvou propojených informačních systémů:

 1. ECrolly — informační systém pro poskytování závazných elektronických konsolidovaných právních textů a jiných norem v oblasti práv, která jsou jim určena
 2. ELegislation — informační systém řízení procesů ve všech fázích legislativního procesu, vybavený moderními nástroji pro úpravu právních předpisů pro tvůrce právních předpisů

Přínosy pro cílové skupiny:

Slovenský projekt přispěje k lepšímu provádění této zásady tím, že zajistí účinný přístup pro všechny stávající právní předpisy, přičemž zohlední základní zásadu práva a povinnosti každého jednotlivce a je si vědom svých práv a povinností, které je v praxi stále obtížnější uplatňovat s ohledem na rostoucí objem a složitost právních norem.

 • Vnitrostátní projekt bude mít zejména prospěch z projektu ve formě věcného a věcného práva k dostupným právům a ke zvýšení povědomí o nových právních předpisech.
 • Právníci – aby získali trvalý přístup k platnému právu a upozornili na nové právní předpisy Slovenské republiky nebo Evropské unie, a to jak obecně, tak konkrétně na předpisy upravující oblasti, v nichž se specializují
 • Podnikatel také získává bezplatný a trvalý přístup k použitelnému právu a možnost být informován o nových právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropské unie obecně, ale také konkrétně o předpisech, jimiž se řídí oblasti, v nichž působí, a o zlepšení právního prostředí s cílem vytvořit příznivější podmínky pro podnikání a snížit administrativní zátěž spojenou s podnikáním.
 • Místní orgány — získat bezplatný a trvalý přístup ke zdroji použitelného práva a zároveň snížit administrativní zátěž – administrativní a nákladná povinnost umožnit v pracovních dnech přístup ke sbírce zákonů „sbírky zákonů“, která je spojena se shromažďováním zákonů a jejich archivací, nahradit zatěžující povinnosti zajistit asistovaný přístup ke sbírce zákonů v pracovních dnech.
 • Vnitrostátní správní orgány — projekt poskytne bezplatný a nepřetržitý přístup ke zdroji platného práva, snížení administrativní zátěže, a tím i finanční náklady legislativního procesu, možnost lepšího plnění úkolů v oblasti tvorby právních předpisů a uplatňování pravidel Evropské unie.
 • Justiční orgány — zajištění nepřetržitého a rychlého přístupu k právu platnému v kterémkoli z vybraných dnů historie, možnost uvedení právních předpisů platných v době platných právních předpisů, které umožní alespoň částečné odstranění rutinních činností a zvýšení účinnosti práce soudců a soudců a státních zástupců
 • Zákonodárce – bude moci použít účinný nástroj pro tvorbu právních předpisů a správu legislativního procesu, který je zbaví některých složitých administrativních postupů a umožní jim lépe se zaměřit na obsah tohoto stanoviska.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Právní a informační portál


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 22/10/2019