Ander materiaal

 • Richtlijnartikelen
  Consumer Rights Directive, Chapter 2, Article 5 , Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6 , Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 7
 • Koptekst
  Guidance document issued by the Federal Public Service Economy detailing the information requirements businesses should adhere to in their dealings with consumers.
 • Algemene opmerking
 • Integrale tekst
  Informatie aan de consument
  Buiten verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening
  gesloten overeenkomst

  Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht (Boeken VI en XIV WER)

  Ondernemingen (boek VI WER) – art. VI.64 et 65 WER
  Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.39 en 40 WER

  Voor de sluiting van de overeenkomst

  De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep informeert de consument in een duidelijke en begrijpelijke taal, op papier of met de instemming van de consument op een andere duurzamegegevensdrager (e-mail, CD, USBstick, enz.) over:
  •de identiteit van de onderneming (handelsnaam en ondenemingsnummer) of de beoefenaar van een vrij beroep (naam en ondernemingsnummer), haar geografisch adres (geen postbus), haar telefoonnummers en fax alsook haar e-mailadres;
  •de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
  •de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten (vracht-, leverings-, portokosten, enz.) of als deze redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, de berekeningswijze van de belastingen en de vermelding dat extra kosten verschuldigd kunnen zijn. De totale prijs omvat de totale kosten per factureringsperiode, in het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt. Als voor deze overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, dan omvat de totale prijs ook de
  totale maandelijkse kosten of, indien deze niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend;
  •de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst en de termijn van levering van de goederen of uitvoering van de dienst voorzien door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep;
  •de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van het herroepingsrecht alsook het modelformulier voor herroeping;
  •de redelijke kosten te betalen aan de onderneming of aan de beoefenaar van een vrij beroep, ingeval van herroeping, wanneer de consument uitdrukkelijk heeft gevraagd :
  o aan de onderneming, de levering van een dienst of de levering van water, gas of
  elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een
  bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming, tijdens de herroepingstermijn ;
  o aan de beoefenaar van een vrij beroep, de levering van de dienst tijdens de
  herroepingstermijn ;
  •de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;

  Desgevallend, verstrekt de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep aan de consument eveneens volgende informatie:
  •het niet bestaan van een herroepingsrecht of de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;
  •de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor opzegging, wanneer het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlening betreft;
  •het beleid inzake klachtenbehandeling;
  •het feit dat de consument de kosten voor het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten voor het terugzenden van de goederen;
  •het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;
  •het bestaan van relevante deontologische gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;
  •de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst (bijvoorbeeld, in geval van permanente of periodieke levering van een goed of een dienst);
  •het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep moet betalen of bieden;
  •de functionaliteit van digitale inhoud (computerprogramma’s, toepassingen, video’s, enz. online gedownload), met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen (voorbeelden: regionale encodering, enz.);
  •interoperabiliteit (compatibiliteit) met hardware en software (het besturingssysteem of de gebruikte versie bijvoorbeeld) die de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep redelijkerwijze zou moeten kennen;
  •de mogelijke rechtsmiddelen en de modaliteiten voor toegang tot een buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedure waaraan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep onderworpen is .

  Als deze informatie op een duurzame gegevensdrager wordt verstrekt, dan is zij in leesbare vorm. Deze informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening en wordt niet gewijzigd, behalve als de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen.