Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Algemene informatie - Engeland en Wales

Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

INHOUDSOPGAVE

 

Dit informatieblad is opgesteld in samenwerking met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van notarissen van de Europese Unie(CNUE).

 

1 Hoe wordt de uiterste wilsbeschikking (testament, gemeenschappelijk testament, erfovereenkomst) opgesteld?

De wilsbeschikking wordt opgesteld door de erflater(s). Er bestaat geen vereiste ten aanzien van juridisch advies of betrokkenheid van een juridische beroepsbeoefenaar.

2 Moet de wilsbeschikking worden geregistreerd en, zo ja, hoe?

Het is evenmin vereist het testament te registreren.

Krachtens het testament gaat de nalatenschap van de erflater over naar de executeurs (persoonlijke vertegenwoordigers) van de erflater. Het testament houdt geen eigendomsoverdracht in.

3 Gelden er beperkingen voor de bevoegdheid om bij uiterste wil te beschikken (bv. een wettelijk erfdeel)?

Nee, maar bepaalde gezins-/familieleden en personen die door de erflater werden onderhouden, kunnen bij de rechter een verzoek tot toekenning van een financiële voorziening uit de nalatenschap indienen krachtens de De link wordt in een nieuw venster geopend.Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.

4 Wie erft er en hoeveel, wanneer er geen uiterste wilsbeschikking is?

Indien, of voor zover, de erflater geen geldig testament heeft opgesteld, zal de nalatenschap worden verdeeld volgens de regels voor erfopvolging bij versterf zoals opgenomen in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Administration of Estates Act 1925 (zoals gewijzigd).

5 Welke autoriteiten zijn bevoegd:

5.1 op het gebied van erfopvolging?

5.2 om een verklaring houdende verwerping of aanvaarding van de nalatenschap te ontvangen?

5.3 om een verklaring houdende verwerping of aanvaarding van een legaat te ontvangen?

5.4 om een verklaring houdende verwerping of aanvaarding van een wettelijk erfdeel te ontvangen?

De nalatenschap van de erflater gaat over naar de persoonlijke vertegenwoordigers van de erflater. Zij kunnen de rechter verzoeken om een grant of representation, d.w.z. een document ten bewijze van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid (in het geval van een testament gaat het om een probate en in het geval van erfopvolging bij versterf gaat het om een letters of administration, een document waarmee een persoon wordt aangewezen als beheerder van een nalatenschap). De grant bevestigt hun bevoegdheid om de nalatenschap af te wikkelen overeenkomstig het testament of de regels voor erfopvolging bij versterf, al naargelang hetgeen van toepassing is. Geschillen met betrekking tot het recht op erfopvolging of de grant kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Gerechtelijke procedures worden geregeld door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Non-Contentious Probate Rules of de De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Procedure Rules.

6 Korte beschrijving van de procedure voor de behandeling van een erfopvolging uit hoofde van het nationale recht, waaronder de vereffening van de nalatenschap en de verdeling van de goederen (geef ook aan of de erfopvolgingsprocedure ambtshalve wordt ingeleid door een gerecht of een andere bevoegde autoriteit).

De persoonlijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het inventariseren en bijeenbrengen van de goederen van de erflater in de nalatenschap, waarna de schulden van de erflater worden voldaan (met inbegrip van de De link wordt in een nieuw venster geopend.successierechten) en het saldo van de nalatenschap wordt verdeeld onder de begunstigden overeenkomstig het testament of de regels voor erfopvolging bij versterf.

7 Hoe en wanneer wordt iemand erfgenaam of legataris?

Bij overlijden van de erflater of, in het geval van begunstigden die komen te overlijden tijdens de afwikkeling van de nalatenschap, bij overlijden van de eerdere rechthebbende.

8 Zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de schulden van de erflater en, zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. De aansprakelijkheid rust op de nalatenschap van de erflater.

9 Welke documenten en/of informatie zijn normaliter vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 5, gaat de nalatenschap van de erflater over naar de persoonlijke vertegenwoordigers van de erflater. Deze vertegenwoordigers zullen onroerende goederen overdragen aan de rechthebbende tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. De begunstigde zal van de grant of representation en de overdracht bewijs overhandigen aan het Land Registry (het kadaster) overeenkomstig de desbetreffende Land Registration Rules (kadastrale voorschriften).

9.1 Is de benoeming van een beheerder verplicht of op verzoek verplicht? Indien dat verplicht is of verplicht is op verzoek, welke maatregelen moeten er dan worden genomen?

Zie het antwoord op vraag 9.

9.2 Wie is er gerechtigd de uiterste wilsbeschikking van de erflater uit te voeren en/of de nalatenschap te beheren?

Zie het antwoord op vraag 9.

9.3 Over welke bevoegdheden beschikt een beheerder?

Zie het antwoord op vraag 9.

10 Welke documenten worden krachtens het nationale recht gewoonlijk gebruikt tijdens of aan het einde van een erfopvolgingsprocedure ter staving van de rechtspositie en de rechten van de rechthebbenden? Hebben zij een specifieke bewijskracht?

De persoonlijke vertegenwoordigers beheren de nalatenschap en dragen zorg voor de verdeling van de nettobaten. De vorm waarin de betreffende goederen worden overgedragen, hangt af van de aard ervan. Bepaalde goederen kunnen in bezit worden gesteld. Geld kan per cheque worden uitbetaald. Zie vraag 9 wat betreft grond.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 27/01/2020