Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Nemecko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Na tejto stránke nájdete informácie o právnických profesiách v Nemecku.


Právnické profesie

Prokurátor

Úloha a funkcie

Prokuratúra(Statsanwaltschaft) je nezávislý orgán trestnej jurisdikcie, ktorý má rovnakú štruktúru ako samotné súdy. Prokuratúra je zodpovedná za vedenie vyšetrovania, podanie obžaloby a zastupovanie na súdnom konaní a výkon trestu. Pokiaľ zákon nestanovuje inak, prokuratúra má tiež právomoc stíhať trestný čin ako správny delikt v rámci trestného konania.

Prokuratúra je v prípade dostatočných dôkazov povinná zasiahnuť v súvislosti so všetkými trestnými činmi, ktoré možno stíhať (zásada zákonnosti). To znamená, že pred rozhodnutím o tom, či sa má podať verejná žaloba, prokuratúra musí preskúmať a vykonať právne preskúmanie všetkých skutočností, o ktorých sa dozvedela. Prokuratúra je viazaná povinnosťou objektivity a nestrannosti. Musí preukázať tak usvedčujúce, ako aj oslobodzujúce skutočnosti. Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, musí podať obžalobu. Ak sa konanie týka trestného činu, prokuratúra sa môže zdržať trestného stíhania, ak by sa vina páchateľa považovala za maloletú a neexistuje verejný záujem na trestnom stíhaní. Za určitých podmienok stanovených zákonom sa vyžaduje aj súhlas súdu, ktorý má právomoc začať konanie vo veci samej. Obvinený môže tiež podliehať povinnostiam a pokynom, na základe ktorých sa prípad uzavrie.

Pri vyšetrovaní trestného konania má prokuratúra právomoc využiť iných vyšetrovateľov. Patria k nim príslušníci polície, daňoví vyšetrovatelia a colníci. Tieto osoby sa pri vykonávaní svojich úloh musia riadiť pokynmi prokuratúry.

Trestné stíhanie je nevyhnutným predpokladom pre následné súdne konanie v trestnom konaní. S výnimkou správnych deliktov musí obžalobu vždy podať prokuratúra. Na súdnom konaní sa zvyčajne zúčastňuje prokurátor ako zástupca prokuratúry.

Prokuratúra koná tak na prvom stupni, ako aj na odvolacom stupni (odvolanie a opravný prostriedok „Revision“).

Počas súdneho konania musí obžalobu prečítať prokurátor alebo prokurátor. Majú právo klásť obvineným a svedkom otázky. Môžu tiež podať vlastné žiadosti o dôkazy. Na konci súdneho konania má prokurátor právny dôvod, v ktorom sa posudzuje skutková a právna situácia. Od odporcu sa pravidelne požaduje, aby bol odsúdený na konkrétny trest alebo zbavenie obvinenia.

So súhlasom prokuratúry, súdu a obvineného možno trestné konanie v tomto štádiu konania zastaviť, napríklad ak sa vina obvineného považuje za nízku po skončení súdneho konania.

Ak je prokurátor presvedčený, že rozhodnutie súdu sa musí preskúmať zo skutkového alebo právneho hľadiska, môže podať odvolanie, a to aj v prospech obvineného.

Organizácia

Prokuratúra má sídlo na krajskom súde, na Vyššom krajinskom súde a na federálnom súde a má hierarchickú štruktúru.

Vzhľadom na federálny systém je v Nemecku potrebné rozlišovať medzi právomocami na spolkovej úrovni a právomocami na úrovni spolkových krajín.

Prokuratúra spolkových krajín

S výnimkou trestných činov, ktoré patria do právomoci Generalbundesanwalt na Spolkovom súdnom dvore, sú prokuratúry spolkových krajín príslušné na trestné stíhanie. Generálny prokurátor na federálnom súde a prokuratúra na krajinskej úrovni sú rôzne a samostatné orgány. Medzi spolkovou úrovňou a úrovňou spolkových krajín neexistuje žiadna hierarchická štruktúra. Vo výnimočných prípadoch však generálny prokurátor na spolkovom súde môže vo výnimočných prípadoch postúpiť konanie mimo svojej právomoci na prokuratúru spolkovej krajiny alebo viesť ku konaniu vo vlastnej oblasti.

Všetkých 16 spolkových krajín má svoju vlastnú prokuratúru, ktorá je organizovaná takto:

Každému krajinskému súdu je pridelený úrad prokuratúry, ktorý je príslušný aj pre okresné súdy spadajúce do jurisdikcie krajinského súdu.

Úrady prokuratúry podliehajú generálnej prokuratúre príslušných vyšších krajinských súdov, nad ktorými vykonáva služobný dohľad ministerstvo spravodlivosti príslušnej spolkovej krajiny.

Prokuratúra je zodpovedná za odvolacie konania pred vyššími krajskými súdmi. V prípade, že takéto konanie spadá do oblasti pôsobnosti Spolkového najvyššieho súdu, úlohy prokurátora preberá generálny spolkový prokurátor.

Ďalšie informácie o prokuratúre možno nájsť v časti“ Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne a prokuratúry“ na webovom sídle spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Mnohé prokuratúry disponujú svojimi vlastnými webovými stránkami, ktoré sú dostupné cez justičné portály jednotlivých spolkových krajín.

Generálny prokurátor na Spolkovom súdnom dvore

Súdnictvo v Spolkovej republike Nemecko je v zásade záležitosťou spolkových krajín (články 30, 92 a 96 Základného zákona). „Spolkový generálny prokurátor na Spolkovom súdnom dvore“ je jedinou spolkovou prokuratúrou. Ďalej sa označuje ako „Bundesanwaltschaft“. Okrem spolkového generálneho prokurátora sa skladá aj z iných spolkových advokátov, vyšších prokurátorov, prokurátorov a iných zamestnancov. Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) je spolkovou prokuratúrou na Spolkovom súdnom dvore.

Generálny prokurátor Spolkového súdneho dvora vykonáva prokuratúru vo všetkých závažných trestných veciach týkajúcich sa štátnej ochrany, ktoré majú osobitný vplyv na vnútornú bezpečnosť (najmä teroristické násilie) alebo vonkajšiu bezpečnosť (treason a špionáž). V prípade iných trestných činov, ktoré majú povahu štátnej ochrany, Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) Spolkového súdneho dvora preberá zodpovednosť za určitých podmienok stanovených zákonom v § 120 ods. 2 zákona o súdnom systéme („Evokationsrecht“). Medzi úlohy Generalbundesanwalt na Spolkovom súdnom dvore patrí aj trestné stíhanie trestných činov podľa Ľudového trestného zákonníka a účasť na odvolaniach a odvolaniach pred trestnými senátmi Spolkového súdneho dvora.

Generálneho spolkového prokurátora vymenúva spolkový prezident na návrh spolkového ministra spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Návrh musí schváliť Spolková rada. Generálny spolkový prokurátor podlieha administratívnemu dohľadu spolkového ministra spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Spolková ministerka však nemôže vykonávať žiadny administratívny dohľad ani právomoc nad prokurátormi spolkových krajín.

Sudcovia

Organizácia

Povolanie sudcov tak na spolkovej úrovni, ako aj na úrovni spolkových krajín upravuje nemecký zákon o sudcoch [Deutsches Richtergesetz] ( DriG). Ďalšia právna úprava vyplýva z príslušných zákonov na úrovni spolkových krajín.

Služobný dohľad nad sudcami v spolkových krajinách vykonávajú ministerstvá spravodlivosti príslušných spolkových krajín. Sudcovia na spolkovej úrovni, s výnimkou sudcov Spolkového ústavného súdu, podliehajú vecne príslušným spolkovým ministerstvám.

Úloha a funkcie

Sudcovia z povolania a prísediaci sudcovia

Sudcovia z povolania pôsobia na spolkovej úrovni alebo na úrovni spolkových krajín. Sudcovia provincií vykonávajú svoje povinnosti napríklad na okresnom súde, krajskom súde alebo na vyššom krajinskom súde. Väčšina sudcov pracuje na úrovni spolkovej krajiny.

Spolkoví sudcovia rozhodujú v konaniach prebiehajúcich na Spolkovom ústavnom súde, Spolkovom najvyššom súde, Spolkovom pracovnom súde, Spolkovom finančnom súde, Spolkovom sociálnom súde, Spolkovom správnom súde a na Spolkovom patentovom súde.

Okrem sudcov z povolania sú na trestnom konaní prítomní aj prísediaci sudcovia. Ide o čestnú funkciu, do ktorej sú vymenovaní jednotlivci z radov občanov. Teoreticky to možno urobiť aj bez súhlasu dotknutej osoby. Občan vymenovaný za hovorcu môže byť oslobodený od tejto povinnosti len za osobitných okolností. Prísediaci sudcovi sú prideľovaní na okresné sudy a na trestné senáty a senáty pre mladistvých v rámci krajinských súdov.

Sudcovia majú v zásade rovnaké hlasovacie práva ako profesionálni sudcovia. To znamená, že rozhodujú spoločne o otázke viny obvineného a o výške trestov.

Podľa § 36 ústavného zákona o súdoch [Gerichtsverfassungsgesetz] ( GVG) sú prísediaci sudcovia volení každých päť rokov. Úrad hovorcu môže vykonávať len nemčina (§ 31 GVG). Funkcia hovorcu sa nevymenuje ( § 33 GVG), ktorý:

  • ešte nedovŕšil vek dvadsaťpäť rokov alebo dosiahol vek sedemnásteho alebo do začiatku funkčného obdobia;
  • nemajú trvalý pobyt v príslušnej obci,
  • nie sú zdravotne spôsobilí na výkon tejto funkcie,
  • Nie sú spôsobilí na výkon tejto funkcie z dôvodu nedostatočnej znalosti nemeckého jazyka,
  • v prípade poklesu aktív;

Nie je schopný plniť povinnosti lyžice,

  • osoba, ktorá na základe nároku sudcu nemá spôsobilosť zastávať verejnú funkciu alebo bola odsúdená na trest odňatia slobody na viac ako šesť mesiacov za úmyselný trestný čin, alebo
  • Alebo je vyšetrovaný za trestný čin, ktorý môže viesť k strate verejnej funkcie (§ 32 GVG).

Prísediaci sudcovia majú nárok na náhradu, ktorej výšku upravuje zákon o súdnych odmenách a náhradách [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (§ 55 GVG). Spolkové krajiny poskytujú informačné brožúry na informovanie prísediacich sudcov o ich funkcii. Tieto brožúry sa uverejňujú aj na internete. Spolkové krajiny zároveň zabezpečujú pre prísediacich sudcov odbornú prípravu.

Súdni úradníci

Súdni úradníci sú zamestnancami justičnej služby. Ako „druhý pilier tretej sily“ plnia najmä úlohy v oblasti tzv. nesporovej jurisdikcie (napr. prípady dedenia, starostlivosti, detstva a adopcie, katastrálne veci, obchodné, družstevné a partnerské registre, veci týkajúce sa združení, veci katastra nehnuteľností, prípady týkajúce sa registra lodí atď.), ale sú zodpovedné aj za veľký počet iných súdnych činností, ako sú napríklad súdne rozhodnutia o platbách, právna pomoc, presadzovanie práva, zabavenie majetku a správa majetku, súdne presadzovanie atď.

Počet súdnych úradníkov na obvodných súdov už teraz prevyšuje počet sudcov. Pôsobnosť súdnych úradníkov upravuje zákon o súdnych úradníkoch. Podobne ako sudcovia sú súdni úradníci pri plnení svojich úloh a prijímaní svojich rozhodnutí vecne nezávislí, pričom sú viazaní len zákonom a právom. V zásade proti ich rozhodnutiam možno použiť zákonné prostriedky prípustné podľa všeobecných procesno-právnych predpisov.

Databázy

K verejne prístupným databázam zameraným na súdne profesie patria:

Informácie možno nájsť aj na webových stránkach Združenia sudcov Odkaz sa zobrazí v novom okne(Deutscher Richterbund) alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneFederácie nemeckých súdnych úradníkov (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Advokát

V Nemecku je približne 166 000 právnikov. Advokáti musia mať rovnaké vzdelanie ako sudcovia a sú oprávnení poskytovať svojim klientom odborné poradenstvo a zastupovanie vo všetkých právnych záležitostiach. Môžu konať na súde a mimosúdne; podľa nemeckého práva neexistujú žiadni osobitní právnici pre právne zastupovanie. Súdna právomoc zastupovania sa v zásade uplatňuje na všetky súdy v Nemecku bez rozdielu. Výnimkou je len zastupovanie v občianskych veciach na Spolkovom najvyššom súde, v prípade ktorého sa uplatňujú osobitné požiadavky na registráciu. Ďalšou výnimkou sú interní právnici (právnici zamestnaní zamestnávateľom, ktorý nie je právnikom, aby mu radili a zastupovali ho v jeho právnych záležitostiach). Nemôžu zastupovať svojho zamestnávateľa pred niektorými súdmi.

Činnosť advokátov sa riadi ustanoveniami spolkového zákona o advokácii [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO). Výkon advokácie upravujú okrem toho v rámci jej samosprávy ďalšie pracovnoprávne predpisy, a síce etický kódex pre advokátov [Berufsordnung für Rechtsanwälte] (BORA) a etický kódex pre špecializovaných advokátov [Fachanwaltsordnung] (FAO). Odmeňovanie advokátov je stanovené zákonom o odmeňovaní advokátov (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokáti sú organizovaní v 27 regionálnych advokátskych združeniach a v advokátskej komore na Spolkovom súdnom dvore. Komory sú príslušné pre zápis do zoznamu advokátov a K ich ďalším úlohám patrí okrem iného aj dohľad nad dodržiavaním profesijnej etiky advokátov.

Databázy

Úplné informácie o právnickej profesii sú k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkovej advokátskej komory (BRAK). Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom oknenemecká advokátska komora (DAV), ktorá je najväčším nemeckým slobodným zastúpením právnikov, poskytuje širokú škálu informácií o povolaní advokáta, a to aj v angličtine a francúzštine.

Pomoc pri hľadaní advokáta nájdete vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefederálnom úradnom registri právnikov, v ktorom sú uvedení všetci právnici (k dispozícii v nemčine a angličtine) a Odkaz sa zobrazí v novom oknenemecké advokátske informácie.

Patentový zástupca

V Nemecku pôsobí približne 3 500 patentových zástupcov. Patentoví zástupcovia musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého alebo technického zamerania a dodatočné právnické vzdelanie. Medzi jej právomoci patrí poradenstvo a zastupovanie v oblasti práv priemyselného vlastníctva (najmä: Patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajn), najmä ich registrácia a monitorovanie. Svojich klientov sú oprávnení zastupovať pred Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky, Spolkovým patentovým súdom a v osobitných prípadoch aj pred Spolkovým najvyšším súdom. Na krajinských a vyšších krajinských súdoch sú patentoví zástupcovia oprávnení predložiť v mene svojho klienta len pripomienky, nesmú však podať obžalobu.

Činnosť patentových zástupcov upravuje zákon Zákonníka patentových zástupcov (Patentanwaltsordnung – PAO). Patentoví zástupcovia sú organizovaní v združení patentových zástupcov.

Databázy

Informácie o patentovom úrade možno získať na webovom sídle združenia Odkaz sa zobrazí v novom oknepatentových zástupcov. K dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom okneje aj federálny úradný register patentových zástupcov.

Notár

V súčasnosti je v Nemecku takmer 7 000 notárov, ktorí musia mať v zásade rovnakú odbornú prípravu ako sudca. Notári poskytujú nezávislé, nestranné a objektívne poradenstvo a podporu pri dôležitých právnych úkonoch a pri výkone preventívnej spravodlivosti. Dôležitou súčasťou notárskej činnosti je aj osvedčovanie právnych úkonov.

Vzhľadom na federálne usporiadanie existujú v Nemecku rôzne kategórie notárov. Vo väčšine spolkových krajín vykonáva notár svoju činnosť ako hlavnú zárobkovú činnosť (tzv. nezávislý notársky úrad). V niektorých spolkových krajinách sa notárske povolanie vykonáva popri povolaní advokáta (notárske povolanie). Vo všetkých prípadoch menujú notárov justičné orgány príslušnej spolkovej krajiny, ktoré nad nimi zároveň vykonávajú dohľad.

Pracovnoprávne ustanovenia týkajúce sa notárskej činnosti sú uvedené v spolkovom zákone o notároch [Bundesnotarordnung] (BNotO). Poplatky za jednotlivé notárske úkony upravuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov [Kostenordnung] (KostO).

Notári sú členmi príslušných regionálnych notárskych komôr.

Databázy

Komplexné informácie o rôznych témach notárov sú k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkovej notárskej komory. Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam notárov slúži aj ako pomôcka pri hľadaní notára. Informácie uvedené na tejto stránke sú dostupné v nemeckom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Iné právnické povolania

Právnické profesie podľa zákona o právnej službe

Zákon o právnej službe [Rechtsdienstleistungsgesetz] (RDG) umožňuje exekútorom, dôchodkovým poradcom a právnym poradcom so špecializáciou v oblasti zahraničného práva ponúkať právne služby pri mimosúdnych záležitostiach. V určitých prípadoch sú poskytovatelia služieb vymáhania dlhov a poradcovia v oblasti dôchodkov oprávnení zastupovať svojich klientov na súde. Činnosť podlieha registrácii zo strany súdu na žiadosť súdu. Zoznam registrovaných osôb je Odkaz sa zobrazí v novom okneuverejnený v registri právnych služieb

Hoci pre týchto poskytovateľov právnych služieb neexistuje žiadna zákonná povinnosť členstva v komore alebo v inom profesijnom združení, Poskytovatelia zberných služieb a poradcovia v oblasti dôchodkov sú čiastočne organizovaní v profesijných združeniach; najväčšími združeniami sú Spolková asociácia nemeckých dlhových spoločností, Spolková asociácia nemeckých právnych poradcov/poskytovateľov právnych služieb a Spolková asociácia poradcov dôchodkového zabezpečenia.

Databázy

Register právnych služieb so zoznamom poskytovateľov právnych služieb a súdov príslušných pre ich registráciu je dostupný prostredníctvom nemeckého justičného portálu. Webové stránky Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkového združenia nemeckých dlhových spoločností, Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkového združenia nemeckých právnych poradcov/poskytovateľov právnych služieb a Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkového združenia poradcov dôchodkového zabezpečenia poskytujú širokú škálu ďalších informácií.

Organizácie poskytujúce bezplatné právne služby

V Nemecku poskytuje bezplatné právne poradenstvo (v súlade s § 6 a § 8 zákona o právnej službe) množstvo dobročinných združení. Niektoré z najdôležitejších z nich sú:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál justičných orgánov federálnej vlády a štátnej správy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o súdoch a prokuratúre, spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Hamburgu

Odkaz sa zobrazí v novom okneBerlínske ministerstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Bavorska

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecké združenie sudcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecká spolková advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneCeloštátny oficiálny zoznam právnikov

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecká advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie nemeckého advokáta

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomora patentových právnikov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam notárov

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolková notárska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister právnych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Odkaz sa zobrazí v novom okneCharitatívne organizácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácie sociálneho zabezpečenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneŽidovský ústredný úrad sociálneho zabezpečenia v Nemecku

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký Červený kríž

Odkaz sa zobrazí v novom okneParitätischer Wohlfahrtsverband (Združenie paritnej sociálnej starostlivosti)


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020