Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridische beroepen - Slovenië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Sloveens

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de juridische beroepen in Slovenië.

Openbare aanklagers
Rechters
Advocaten
Notarissen
Landsadvocaten


Juridische beroepen

Organisatie van de juridische beroepen

Juridische beroepen

In de Republiek Slovenië mag een persoon met een universitaire graad in de rechten (univerzitetni diplomirani pravnik) verschillende juridische beroepen uitoefenen, waaronder rechter, openbare aanklager, landsadvocaat, advocaat en notaris.
Openbare aanklagers

Organisatie

Krachtens artikel 135 van de grondwet van de Republiek Slovenië stellen openbare aanklagers strafrechtelijke vervolging in en hebben zij andere bij wet bepaalde bevoegdheden. De organisatie en de bevoegdheden van de openbare aanklager zijn met name neergelegd in de wet betreffende openbare aanklagers (Zakon o državnem tožilstvu) en de wet betreffende strafvordering (Zakon o kazenskem postopku).

Er zijn in Slovenië elf arrondissementsparketten (okrožno državno tožilstvo)(Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj et Slovenj Gradec), naast een nationaal Bureau van de speciale openbare aanklager (specializirano državno tožilstvo), en een De link wordt in een nieuw venster geopend.Landelijk Parket van de Republiek Slovenië (Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) in Ljubljana.

Het Bureau van de speciale openbare aanklager is verantwoordelijk voor het vervolgen van criminele activiteiten op het gebied van traditionele en economische misdrijven, terrorisme, corruptie en andere criminele activiteiten waarvoor opsporing en vervolging door speciaal georganiseerde en opgeleide openbare aanklagers vereist is. De afdeling voor onderzoek naar en vervolging van functionarissen met bijzondere bevoegdheden (speciale onderzoeksafdeling) functioneert als een onafhankelijke eenheid binnen het Gespecialiseerde Parket. Openbare aanklagers van deze speciale onderzoeksafdeling zijn verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten die zijn begaan door politiefunctionarissen, functionarissen met politiebevoegdheden die in dienst zijn van een afdeling Interne zaken, militaire politiefunctionarissen, functionarissen van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van het ministerie van Defensie en functionarissen van de Sloveense inlichtingen- en veiligheidsdienst. Ook begeleiden zij politiefunctionarissen die in dienst zijn van de afdeling.

Het Landelijk Parket van de Republiek Slovenië is het hoogste parket in het land en bestaat uit:

 • de eerste procureurs-generaal en de advocaten-generaal;
 • openbare aanklagers met een tijdelijke of deeltijdtaak.

In beroepsprocedures voor gerechtshoven worden de beroepszaken behandeld door advocaten-generaal. In procedures inzake buitengewone rechtsmiddelen op het gebied van strafrecht en op het gebied van civiele en administratieve zaken wordt het openbaar ministerie voor het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië vertegenwoordigd door procureurs-generaal.

Het Landelijk Parket bestaat uit:

 • drie afdelingen (de afdeling strafzaken (kazenski oddelek), de afdeling civiele en administratieve zaken (civilno-upravni oddelek) en de afdeling inzake opleiding en deskundig toezicht (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor), en
 • het deskundigheidscentrum, dat tot taak heeft deskundige bijstand te verlenen op fiscaal, financieel en boekhoudkundig gebied en met betrekking tot andere disciplines die vereist zijn voor het efficiënte functioneren van openbare aanklagers en het waarborgen van de ontwikkeling, uniformiteit en uitvoering van informatieve ondersteuning van de bureaus van de openbare aanklagers.

Rol en taken

De belangrijkste taak van de openbare aanklagers is het vervolgen van strafbare feiten. In dit kader zijn zij verantwoordelijk voor:

 • het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor het opsporen van criminele activiteiten en het opsporen van daders en voor het sturen van de werkzaamheden van de politie voorafgaand aan het strafproces, waarbij de politie organisatorisch gezien onafhankelijk is;
 • het indienen van verzoeken tot uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken;
 • het aanhangig maken van zaken bij de desbetreffende rechtbanken, en
 • het aantekenen van beroep tegen niet-definitieve rechterlijke uitspraken, en het instellen van buitengewone rechtsmiddelen tegen definitieve rechterlijke uitspraken (rechtsmiddelen in strafzaken tegen uitspraken van rechtbanken in eerste aanleg worden ingesteld door de openbare aanklager die de strafzaak aanhangig maakte bij de rechtbank van eerste aanleg, terwijl buitengewone rechtsmiddelen door procureurs-generaal worden ingesteld).

Het strafrecht staat openbare aanklagers ook toe om in het kader van de bestrijding van criminele verenigingen in bepaalde omstandigheden te kiezen voor alternatieven voor strafrechtelijke vervolging. Zo kan vooreerst worden gekozen voor een schikkingsprocedure en een voorwaardelijke opschorting van de strafvervolging als de verdachte bereid is de instructies van de openbare aanklager na te leven en bepaalde handelingen te verrichten volgens de aanwijzingen van de openbare aanklager. Als de schikking of de voorwaardelijke opschorting van de vervolging resultaat heeft, kan de openbare aanklager afzien van vervolging, dat wil zeggen dat de zaak buiten de rechtbank wordt geschikt.. De openbare aanklager kan de rechtbank ook voorstellen een werkstraf op te leggen, waarbij de rechtbank de verdachte veroordeelt tot een specifieke straf of maatregel, zonder dat een zitting wordt gehouden.

Daarnaast voert het Landelijk parket aan het Hof taken uit die buiten het strafrecht vallen. In een van de drie afdelingen van het Landelijk parket, de afdeling civiele en administratieve zaken, kunnen advocaten-generaal een verzoek indienen tot bescherming van de rechtmatigheid (zahteva za varstvo zakonitosti) tegen beslissingen van hogere hoven in litigieuze, niet-contentieuze en andere civiele rechtszaken. De voorwaarde voor het instellen van dit buitengewone rechtsmiddel is de bescherming van het algemeen belang, een kwestie die alleen kan worden beoordeeld door het Landelijk parket. De procespartijen kunnen dus geen verzoeken indienen tot bescherming van de rechtmatigheid.

Rechters

Organisatie

Professionele rechters en lekenrechters

De status van rechter is geregeld in de artikelen 125 tot en met 134 van de grondwet van de Republiek Slovenië en in de wet betreffende juridische dienstverlening (Zakon o sodniški službi). Rechters worden aangesteld door het nationale parlement op voorstel van de Raad voor de rechtspraak. Rechters worden voor onbepaalde tijd benoemd. Leeftijdsvereisten en andere voorwaarden voor verkiezing zijn in de wet vastgelegd.

Om als rechter te worden aangesteld, moet een persoon voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. hij/zij is Sloveens burger is en beheerst de Sloveense taal actief;
 2. hij/zij moet rechtsbevoegd zijn en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij/zij is ten minste 30 jaar oud;
 4. hij/zij moet beschikken over de in Slovenië behaalde universitaire graad van jurist of over de beroepstitels bachelor en master in de rechten, of hij/zij moet in het buitenland een gelijkwaardige juridische opleiding hebben voltooid, die die wordt geattesteerd door een buitenlands opleidingscertificaat met bijgevoegd advies over de kwalificatie, door een besluit tot erkenning van de opleiding voor arbeidsdoeleinden of door een homologatiebesluit;
 5. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 6. hij/zij mag niet zijn veroordeeld voor een opzettelijk strafbaar feit,
 7. hij/zij mag niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbeschuldigingstelling of, op basis van een tenlastelegging, van een procedure betreffende een  opzettelijk strafbaar feit dat ambtshalve wordt vervolgd.

Rechters die recht hebben gesproken of uitspraak hebben gedaan in onderzoeksprocedures of gerechtelijke procedures waarbij het oordeel de fundamentele vrijheden en mensenrechten heeft geschonden, voldoen bij het verstrijken van hun ambtstermijn niet meer aan de voorwaarden om opnieuw als rechter te worden aangesteld.

Rechters hebben de status van openbaar ambtenaar en zijn bij de uitoefening van hun taken gebonden door de grondwet en de wetten. Het rechtersambt is niet verenigbaar met ambten bij andere staatsorganen, plaatselijke overheidsorganen en organen van politieke partijen, en evenmin met andere ambten en activiteiten die bij wet zijn bepaald. Er is geen formele gespecialiseerde opleiding tot rechter. Het juridisch terrein waarop de rechter hoofdzakelijk actief is, hangt af van de interne organisatie van het individuele gerecht dat voor de uiteenlopende soorten geschillen verschillende juridische afdelingen heeft waarbinnen rechters worden aangewezen conform een jaarlijks werkprogramma. De Raad voor de rechtspraak beslist over bevordering tot een hogere juridische positie en een hogere bezoldiging. Dit orgaan stelt ook aan het nationale parlement voor een rechter uit zijn/haar ambt te ontheffen wanneer deze in de uitoefening van zijn taken de grondwet heeft geschonden of een ernstige inbreuk heeft gemaakt op het recht of wanneer deze opzettelijk een strafbaar feit heeft begaan door misbruik te maken van zijn/haar ambt. De rangen binnen het rechtsambt zijn beschreven in de organisatie van de rechtbanken in Slovenië. Rechters kunnen verbonden zijn aan plaatselijke rechtbanken, arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven of het hooggerechtshof.

Rechters zijn lid van de Sloveense Vereniging van rechters, die is aangesloten bij de Internationale Vereniging van rechtersverenigingen. Het lidmaatschap van de vereniging is op vrijwillige basis.

Lekenrechters verlenen bijstand aan de professionele rechters in de kamers. Wanneer de wet voorziet in een proces door een rechtsprekende formatie, wordt de kamer samengesteld, tenzij anders bepaald in de wet, uit een professionele rechter als voorzitter van de kamer en twee lekenrechters als leden. Wanneer de wet voorziet in een rechtsprekende formatie van vijf leden, wordt de kamer samengesteld uit een professionele rechter als voorzitter van de kamer, uit een andere professionele rechter, en drie lekenrechters als leden, tenzij anders bepaald in de wet. Als lekenrechter kan worden aangesteld iedere onderdaan van de Republiek Slovenië ouder dan dertig jaar, die niet definitief is veroordeeld voor een strafbaar feit dat ambtshalve wordt vervolgd, die in goede gezondheid verkeert en over de nodige persoonlijke kwalificaties beschikt  om deel te nemen aan de rechtsbedeling en die actief de Sloveense taal beheerst. De ambtstermijn van lekenrechters bedraagt 5 jaar en is hernieuwbaar. De president van elk gerechtshof benoemt en ontslaat de lekenrechters bij de regionale rechtbanken die in het rechtsgebied van het betrokken gerechtshof vallen.

De Raad voor de rechtspraak van de Republiek Slovenië

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor de rechtspraak van de Republiek Slovenië (Sodni svet) is het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor de regulering van het beroep.

De Raad voor de rechtspraak bestaat uit 11 leden.

Op voorstel van de president van de Republiek worden er door het nationale parlement vijf leden gekozen uit hoogleraren in de rechten aan de universiteit, advocaten en andere juristen; rechters die voor onbepaalde tijd benoemd zijn, kiezen uit hun midden zes andere leden. De leden van de Raad voor de rechtspraak kiezen uit hun midden de voorzitter.

De Raad voor de rechtspraak heeft de volgende bevoegdheden:

 • het voordragen van kandidaten voor verkiezing in een rechterlijk ambt bij het nationale parlement;
 • het ontslag van een rechter voorstellen aan het nationale parlement;
 • het benoemen en ontslaan van presidenten van rechtbanken, behalve de president van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië;
 • het nemen van besluiten over de bevordering naar een hogere justitiële functie en over een snellere promotie in rang, naar de functie van senior rechter (svetnik) of naar een hogere justitiële betrekking, en over buitengewone promotie tot een hogere justitiële functie;
 • het doen van een uitspraak over een beroep tegen het besluit tot overplaatsing of benoeming tot een gerechtelijke positie, tot een justitiële functie of tot de positie van senior rechter en tegen het besluit tot indeling in een rang;
 • het nemen van besluiten over de onverenigbaarheid met openbare functies als deze een negatieve invloed hebben op de rechterlijke macht;
 • het uitbrengen van advies over een begrotingsvoorstel voor de rechtbanken en advies aan het nationale parlement over de regelgeving met betrekking tot de status, rechten en plichten van rechters en juristen;
 • de gerechtelijke ethische code goedkeuren;
 • enerzijds de selectiecriteria goedkeuren voor de kandidaten voor de functie als rechter op advies van de minister van Justitie en anderzijds de kwaliteitscriteria voor het werk van de rechters voor de evaluatie van het werk van de rechtbanken;
 • het beleid goedkeuren van opsporing en beheersing van risico's van corruptie in de rechtbanken en blootstelling hieraan en toezien op tenuitvoerlegging daarvan;
 • de leden van de Commissie ethiek en integriteit benoemen;
 • het behandelen van en een besluit nemen over een beroep door een rechter die van mening is dat zijn/haar wettelijke rechten, onafhankelijke positie of de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn geschonden;
 • het uitvoeren van andere taken, indien daarin bij wet is voorzien.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is er een tweederdemeerderheid van stemmen van alle raadsleden nodig voor besluiten over voorstellen met betrekking tot:

 • de keuze van rechters;
 • de benoeming, promotie en indeling van rechters in salarisschalen;
 • het beroep tegen het besluit tot overplaatsing of benoeming tot een gerechtelijke positie, tot een justitiële functie of tot de positie van senior rechter;
 • het beroep tegen het besluit tot indeling in een rang;
 • het ontslag van rechters;
 • de selectiecriteria voor de kandidaten voor de functie van rechter en de kwaliteitscriteria voor het werk van de rechters en de rechtbanken, respectievelijk;
 • het Reglement van orde voor de Raad van de rechtspraak.

Advocaten

In artikel 137 van de grondwet van de Republiek Slovenië is bepaald dat de advocatuur (Odvetništvo) een autonome, onafhankelijke dienst is binnen het gerechtelijk systeem, die bij wet wordt geregeld. De advocatenwet (Zakon o odvetništvu) bepaalt dat een advocaat bij de uitoefening van zijn/haar taken juridisch advies verstrekt, partijen voor de gerechten en andere overheidsorganen vertegenwoordigt en verdedigt, documenten opstelt en partijen vertegenwoordigt inzake hun rechtsbetrekkingen. Alleen een advocaat kan een partij tegen betaling voor een rechtbank vertegenwoordigen, tenzij de wet anders bepaalt.

Een advocaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij/zij moet een Sloveens staatsburger zijn;
 2. hij/zij moet vakbekwaam zijn;
 3. hij/zij moet de volgende beroepstitel hebben behaald in de Republiek Slovenië of een equivalente kwalificatie in het buitenland hebben verkregen, zoals erkend in overeenstemming met de wet betreffende de erkenning en beoordeling van diploma's:
  • de beroepstitel van advocaat met een universitaire graad (univerzitetni diplomirani pravnik),
  • de beroepstitel van bachelor in de rechten (VN) en master in de rechten,
  • de beroepstitel van master in de rechten op basis van een masterprogramma uit de tweede Bologna-cyclus;
 4. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 5. hij/zij moet vier jaar praktijkervaring hebben als advocaat met een universitaire graad in de rechten, waarvan ten minste één jaar - na het behalen van het staatsexamen - bij een advocaat of advocatenpraktijk, een rechtbank, het openbaar ministerie, de landsadvocaat of een notaris in een normale arbeidsrelatie gesloten op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst;
 6. hij/zij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 7. hij/zij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een advocaat;
 8. hij/zij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een advocaat;
 9. hij/zij is geslaagd voor een examen voor het testen van de kennis over de advocatuur, het officiële tarief voor advocatenvergoedingen en de gedragscode voor advocaten aangesloten bij de Orde van Advocaten van Slovenië (Odvetniška zbornica Slovenije).

In de advocatenwet (Zakon o odvetništvu) is bepaald dat advocaten in de uitoefening van hun taken:

 • juridisch advies verstrekken;
 • partijen voor de gerechten en andere overheidsorganen vertegenwoordigen en verdedigen;
 • documenten opstellen, en
 • partijen vertegenwoordigen inzake hun rechtsbetrekkingen.

Alleen een advocaat kan een partij tegen betaling voor een rechtbank vertegenwoordigen; in bepaalde gevallen kan een stagiair de plaats van de advocaat innemen.

In strafzaken mag alleen een advocaat optreden als raadsman voor de verdachte.

In civiele zaken kan een partij voor een plaatselijke rechtbank worden vertegenwoordigd door eenieder met volledige rechtsbevoegdheid, terwijl uitsluitend een advocaat of een andere persoon die een staatsexamen voor advocaten heeft afgelegd een gemachtigde vertegenwoordiger kan zijn voor een arrondissementsrechtbank, een gerechtshof of het Hooggerechtshof. In procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht (met uitzondering van een partij of een wettelijke vertegenwoordiger die zelf is geslaagd voor het staatsexamen rechten).

Vertegenwoordiging door een advocaat is ook verplicht voor alle procedures die onder de wet op de geestelijke gezondheidszorg (Zakon o duševnem zdravju) vallen.

Een buitenlandse advocaat die gerechtigd is in eigen land het ambt van advocaat uit te oefenen, mag in de Republiek Slovenië onder de voorwaarden zoals bepaald in de wet, het volgende doen:

 • specifieke advocaatdiensten verrichten die verband houden met de praktijkvoering van een advocaat;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de titel van het ambt uit zijn/haar eigen land;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de Sloveense titel “odvetnik”.

Zijn/haar eigen land wordt geacht het land te zijn waarin de advocaat gerechtigd is het ambt van advocaat uit te oefenen met de ambtstitel die hij/zij heeft verkregen in overeenstemming met de regels van dat land.

Ingevolge de desbetreffende wet zijn advocaten uit andere lidstaten van de Europese Unie degenen die gerechtigd zijn het ambt van advocaat in enige lidstaat van de Europese Unie uit te oefenen met de ambtstitel die zij hebben verkregen krachtens de regels van dat land. Een advocaat uit een ander land dat een lidstaat is van de Europese Unie wordt opgenomen in het register van buitenlandse advocaten die het ambt van advocaat mogen uitoefenen in de Republiek Slovenië onder de beroepstitel van "odvetnik", met alle rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op een advocaat indien die persoon voldoet aan alle wettelijke bepalingen en is geslaagd voor het examen om de kennis te testen van de nationale wetgeving van de Republiek Slovenië. Nadere details over het examen en de procedure voor het afleggen ervan zijn opgenomen in het besluit betreffende het examen voor advocaten uit andere landen (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav).

De advocaat mag in beperkte mate reclame maken voor zijn activiteit, want de wet schrijft de toegestane vormen van reclame voor. Hij/zij oefent zijn/haar ambt zelfstandig of in een advocatenpraktijk uit. De Orde van Advocaten in Slovenië is de belangrijkste organisatie van advocaten en heeft haar eigen rechten en statuten. Het recht om het ambt van advocaat uit te oefenen wordt verkregen door inschrijving op het tableau van advocaten, dat door de Orde van Advocaten wordt bijgehouden. Een advocaat die beschikt over het vereiste niveau of de juiste specifieke opleiding, kan onder bepaalde voorwaarden aan de Orde van Advocaten vragen hem/haar de status van gespecialiseerd advocaat te verlenen. De betaling voor de diensten van een advocaat is geregeld in de tarievenlijst die wordt opgesteld door de Orde van Advocaten met instemming van de minister van Justitie.

Juridische gegevensbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Basisregelgeving met betrekking tot de advocatuur is in het Engels beschikbaar op de website van de Orde van Advocaten.

De Orde van Advocaten beheert een De link wordt in een nieuw venster geopend.zoekmachine (in het Sloveens en het Engels), die kan worden gebruikt om te zoeken naar advocaten op:

 • naam;
 • regio;
 • kennis van buitenlandse talen, en
 • werkgebieden.

Notarissen

Organisatie

Artikel 137, lid 2, van de grondwet van de Republiek Slovenië bepaalt dat het notariaat een bij wet geregeld overheidsambt is. De notariswet (Zakon o notariatu) bepaalt het volgende: in overeenstemming met de bepalingen van deze wet stellen notarissen, als personen die het vertrouwen van het publiek genieten, authentieke akten op betreffende juridische transacties, intentieverklaringen en rechtsfeiten; zij nemen documenten, geld en waardepapieren in bewaring voor levering aan derden of aan overheidsorganen; zij voeren op aanwijzing van de rechter de taken uit die aan hen krachtens de wet kunnen worden toevertrouwd.

Om te worden benoemd, moet een notaris aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij/zij moet een staatsburger van de Republiek Slovenië, van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie of een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn;
 2. hij/zij moet rechtsbevoegd zijn en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij/zij moet aan een universiteit in Slovenië een universitaire graad hebben behaald, met als beroepstitel advocaat, of de beroepstitel bachelor of law (VN) en master of law, of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie in de rechten die wordt geattesteerd door een buitenlands kwalificatiecertificaat met een bijgevoegd advies over de kwalificatie of een bijgevoegd besluit tot erkenning van de kwalificatie voor arbeidsdoeleinden of een certificaat van erkenning, of een door de Republiek Slovenië erkende graad van een juridische faculteit in het buitenland;
 4. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 5. hij/zij moet vijf jaar praktijkervaring hebben als advocaat-stagiair, waarvan ten minste één jaar bij een notaris en één jaar bij een rechtbank, een advocaat of een landsadvocaat;
 6. hij/zij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 7. hij/zij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 8. hij/zij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 9. hij/zij moet jonger zijn dan 64 jaar.

Niettegenstaande het bovenstaande punt 1, kunnen ook burgers van landen die geen lid zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie of een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling tot notaris worden benoemd, mits er sprake is van wettelijke en feitelijke wederkerigheid.

De taken van een notaris zijn onverenigbaar met die van een advocaat, een bezoldigd ambt of een bezoldigde functie.

Een notaris is niet bevoegd om taken uit te voeren die onverenigbaar zijn met het vereiste aanzien en de vereiste integriteit of die afbreuk doen aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van een notaris of de geloofwaardigheid van de door hem/haar opgestelde documenten.

Een notaris wordt door de minister van Justitie benoemd op een vacante post. Voordat een notaris wordt benoemd, wordt het oordeel van de Sloveense Orde van notarissen (Notarska zbornica Slovenije) over de kandidaat gevraagd. Het aantal notarissen is beperkt en wordt bepaald op grond van criteria die worden vastgesteld door het ministerie van Justitie. Alleen in geval zich enige in de wet omschreven onregelmatigheid voordoet, wordt de notaris ontslagen door de minister van Justitie. De Orde van notarissen is de belangrijkste organisatie voor notarissen.

Notarissen zijn bij wet verplicht lid te worden van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Sloveense Kamer van Notarissen (Notarsko zbornico Slovenije).

Rol en taken

Notarissen voeren een overheidsambt uit en stellen voornamelijk openbare en particuliere documenten op die van groot belang zijn voor de betrouwbaarheid van juridische transacties.

Openbare documenten die vaak door notarissen worden opgesteld, zijn notariële verslagen en notariële notulen. Hoewel een notaris elk soort schriftelijke overeenkomst kan opstellen voor partijen, zijn er bepaalde soorten overeenkomsten en statuten van kapitaalvennootschappen (vennootschap op aandelen en vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) overeenkomstig de Sloveense wetgeving uitsluitend geldig indien ze zijn opgesteld als notariële akte (in notariële vorm). Een notaris kan ook de laatste wilsbeschikking en het testament van personen vastleggen. Daarnaast is het soms nodig om afschriften van documenten en handtekeningen te laten legaliseren door een notaris, zodat hun geldigheid in de rechtbank wordt erkend. Documenten en waardepapieren kunnen bij een notaris in bewaring worden gegeven.

Juridische gegevensbanken

De website van de Orde van notarissen biedt toegang tot een De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst van alle notarissen in Slovenië met contactgegevens en een eenvoudige zoekmachine.

Via de website verkrijgt u toegang tot drie registers die worden beheerd door de Orde van notarissen:

Andere juridische beroepen

Juridische hulpPDF(372 Kb)en

Landsadvocaten

De taken van landsadvocaten (državen pravobranilec) worden omschreven in een wet betreffende de landsadvocaat (Zakon o državnem pravobranilstvu). Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau van de landsadvocaat (Državno pravobranilstvo) vertegenwoordigt bij de rechtbank de overheid, haar organen en overheidsinstellingen die rechtspersonen zijn, en verricht andere wettelijke taken. De taken van het kantoor van de landsadvocaat worden verricht door de procureur-generaal (generalni državni pravobranilec), landsadvocaten en medewerkers van landsadvocaten (pomočniki državnega pravobranilca). Landsadvocaten en medewerkers worden aangesteld door de Sloveense regering op voordracht van de minister van Justitie na raadpleging van de procureur-generaal. De ambtstermijn is acht jaar met de mogelijkheid van verlenging. De voorwaarden voor benoeming tot landsadvocaat zijn dezelfde als die voor juridische ambten met aanvullende eisen voor wat betreft de praktijkervaring. De landsadvocaat verricht zijn taken overeenkomstig de grondwet en de wetten. Hij/zij moet de overheid ambtshalve vertegenwoordigen. De landsadvocaat en zijn of haar assistenten hebben recht op een basissalaris volgens de salarisschaal van de functie waarin ze zijn benoemd. De bepalingen inzake onverenigbaarheid van rechterlijke taken gelden mutatis mutandis voor de landsadvocaat. Hij/zij vertegenwoordigt de Republiek Slovenië tevens bij zaken voor het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van het landelijk parket van de Republiek Slovenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van de Raad voor de rechtspraak

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van de Sloveense rechterlijke macht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van de Orde van Advocaten van Slovenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van de Sloveense Orde van notarissen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over juridische beroepen op de website van het kantoor van de landsadvocaat


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 17/02/2017