Nationale jurisprudentie

België

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bronnen van rechtspraak en de inhoud ervan, alsook van de verwijzingen naar de overeenkomstige databanken.

Inhoud aangereikt door
België

Beschikbare websites

De JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak bestaat sinds eind 2017.

De databank is consulteerbaar via de nieuwe JUPORTAL-zoekmachine die sinds november 2020 de Jure-Juridat zoekmachine vervangt.

Een deel van de in de JUPORTAL databank opgenomen rechtspraak is ook consulteerbaar via de Europese ECLI-zoekmotor, met name de rechtspraak van de volgende hoven en rechtbanken:

  • het Grondwettelijk Hof,
  • het Hof van Cassatie,
  • de Hoven van beroep,
  • de arbeidshoven,
  • de rechtbanken van eerste aanleg,
  • de ondernemingsrechtbanken,
  • de arbeidsrechtbanken.

Volgen van hangende procedures

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Is informatie beschikbaar over:

een eventueel beroep?

Ja

Ja

de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

de onherroepelijkheid van een beslissing?

Nee

Nee

verdere procedures voor

een andere rechterlijke instantie (grondwettelijk hof … )?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee


Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Voor de beslissingen van bepaalde rechterlijke instanties?

Bestaan er bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak?

Nee

Nee


Er zijn niet-bindende gedragsregels.

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Wordt de tekst integraal gepubliceerd of alleen een selectie?

Een selectie

Een selectie

Wanneer alleen een selectie wordt gepubliceerd, op basis van welke criteria wordt die selectie gemaakt?

Het maatschappelijk en juridisch belang

Het maatschappelijk en juridisch belang

Laatste update: 20/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.