Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Rumeenia


Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui teile on tekitatud füüsilist, moraalset või materiaalset kahju sellise teoga, mis liigitub kohaldatavas siseriiklikus õiguses kuriteoks. Kuriteoohvrina käsitatakse samuti kuriteo tagajärjel surnud isiku pereliikmeid, kes kannatavad kahju oma lähedase surma tõttu.

Kuriteoohvrina on teil teatavad õigused enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja pärast seda.

Rumeenia kriminaalmenetluse kaks esimest etappi on kriminaaluurimine ja kohtumenetlus. Kriminaaluurimine tähendab, et kriminaaluurimisasutused uurivad prokuröri järelevalve all juhtumit ja koguvad tõendeid, et leida kurjategija. Kriminaaluurimise lõpus saadab politsei toimiku prokuratuuri. Toimikusse on kogutud kõik politsei käsutuses olevad andmed ja tõendid. Pärast toimiku kättesaamist tutvub toimikuga asja menetlev prokurör, kes otsustab, kas alustada kohtumenetlust või tuleks uurimine lõpetada.

Kui toimik jõuab kohtusse, tutvub kohtunikekogu faktiliste asjaoludega ja kuulab ära asjaomased isikud, et otsustada, kas süüdistatav on süüdi. Kui süüdistatava süü on tuvastatud, määratakse talle karistus. Kui kohus leiab, et süüdistatav ei ole süüdi, siis ta vabastatakse.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake järgnevatel linkidel.

Lingil klikates avaneb uus aken1 – Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 – Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 – Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 – Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 – Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/02/2021