Navigatsioonitee

Sisukaart


Üldlehed
Sisulehed
 
 • COVID-19 viiruse mõju õigusvaldkonnale
 • Õigus
 • Kohtupraktika
  • ELi kohtupraktika
  • Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)
  • Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliides
  • Liikmesriikide kohtupraktika
  • Rahvusvaheline kohtupraktika
 • Kohtusüsteemid
  • ELi kohtud
  • Kohtukorraldus liikmesriikides
   • Üldkohtud
   • Erikohtud
 • Õigusvaldkonna ametid ja õigusalased võrgustikud
  • Euroopa õigusalase koostöö võrgustik kriminaalasjades
  • Eurojust
  • Euroopa Õigusinstituut
  • Õigusvaldkonna ametid
  • EuroPris
 • Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades
 • Kohtuasja algatamine
  • Millises liikmesriigis?
  • Kuidas toimida?
  • Millist õigust kohaldatakse?
  • Õigusabi
  • Menetluskulud
  • Seadusjärgne viivisemäär
  • Põhiõigused
  • Rahalised nõuded
  • Perekonnaasjad
   • Lahutus
   • Vanemlik vastutus
   • Vanema sooritatud lapserööv
   • Elatisnõuded
   • Lapse seaduslik äraviimine
   • Abikaasade varasuhe
   • Registreeritud kooselu varalised tagajärjed
   • Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda
  • Kohtuotsuste täitmine
   • Otsuse jõustamise menetlused
   • Sundenampakkumine
   • Euroopa täitekorraldus
 • Õigusabi
 • Vahendus
 • Pärimine
 • Kuriteoohvrid
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses
 • Vahendid kohtutele ja õigusvaldkonna spetsialistidele
  • Üldine teave
  • Koostöö tsiviilasjades
   • Tõendite kogumine
   • Dokumentide kättetoimetamine
   • Esialgse õiguskaitse või hagi tagamise abinõu
   • Menetlustähtajad
   • Automaatne töötlemine
   • Otsuse jõustamise menetlused
   • Euroopa täitekorraldus
   • Väiksemad kohtuvaidlused
   • Maksejõuetus
   • Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmed
   • „Maksekäsu” menetlused
   • Kohtualluvus
  • Koostöö kriminaalasjades
   • Euroopa vahistamismäärus
   • Õigusabitaotlus
    • Konfiskeerimine
    • Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine
   • Kinnipidamine ja kinnipeetavate üleviimine
   • Euroopa lähenemiskeeld
   • Trahvide maksmine
   • Kohtualluvus
   • Euroopa justiitsatlas kriminaalasjades
 • Registrid
  • Äriregistrid
  • Kinnistusraamat
  • Maksejõuetuse registrid
 • Leia…
  • Leia äriühing
  • Leia advokaat
  • Leia notar
  • Leia õigustõlkija või õigustõlk
  • Leia vahendaja
  • Leia ekspert
  • Leia kohtuekspert
 • Sõnastikud ja terminoloogia
 • Euroopa õigusalane koolitus
 • Dünaamilised vormid
  • Euroopa maksekäsu vormid
  • Väiksemate kohtuvaidluste vormid
  • Kuriteoohvritele hüvitise maksmisega seotud blanketid
  • Euroopa täitekorralduse blanketid
  • Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsuste blanketid
  • Õigusabi vormid
  • Abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud blanketid
  • Ülalpidamiskohustuse blanketid
  • Dokumentide kättetoimetamise blanketid
  • Tõendite kogumise vormid tsiviil- ja kaubandusasjades
  • Pangakontode Euroopa arestimismääruse vormid
  • Euroopa pärimistunnistus
  • Avalikud dokumendid
  • Kaitsemeetmete vormide vastastikune tunnustamine
 • Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades
 • Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades