Tõendite kogumine

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsasjade osakond)

Direzione Generale della Giustizia Civile (tsiviilõiguse peadirektoraat)

Ufficio I – Affari civili internazionali (I kantselei – rahvusvahelised tsiviilasjad)

Vía Arenula n. 70

00186 – ROMA – ITALIA

Telefon: + 39 06 6885 2480/2517

Faks: + 39 06 6889 7529

E-post: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Itaalia keel

Või: taotleva kohtu riigi keeles täidetud vormid, eeldusel et neile on lisatud tõlge itaalia keelde ja et tõlke on kinnitanud kas riiklik ametiasutus või ametlik tõlkija.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Tõendite kogumise taotlused võib saata posti või faksiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 – ROMA – ITALIA

Telefon: + 39 06 6885 2480/2517

Faks: + 39 06 6889 7529

E-post: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Itaalia ei kavatse kasutada võimalust säilitada või sõlmida tõendite kogumise hõlbustamise eesmärgil lepinguid või kokkuleppeid teiste ELi liikmesriikidega, sest tema arvates on määruse (EÜ) nr 1206/2001 sätted asjakohased ja piisavad.

Viimati uuendatud: 12/01/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.