Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Malta


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklikud ECLI koordinaatorid on Malta kohtud (Lingil klikates avaneb uus akencourts.csa@courtservices.mt).

Riigikood

Malta riigikood on: [MT]

Riikliku ECLI moodustamine

Maltas ei saa ECLI numbrit moodustada üldsusele kättesaadavate kohtulahendite numbrite põhjal. See moodustatakse automaatselt, kui kohtuotsus sisestatakse kohtuinfo süsteemi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/10/2020