Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Austria


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Austria õigusega ei nähta määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohase kohaldatava õiguse valiku kokkuleppe suhtes ette täiendavaid ametlikke nõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Austria õiguse kohaselt (rahvusvahelise eraõiguse seaduse (IPRG) paragrahvi 11 lõige 3) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse ka kohtus menetluse käigus, kui õiguse valik on tehtud selgesõnaliselt ega pole ainuüksi käitumise järgi kaudselt tuletatav.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/08/2017