menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatisnõuded

Keeleversioon, mida te nüüd vaatate, on praegu tõlkimisel.
Järgmised keeleversioonid:inglise keelon juba tõlgitud.

Kui soovite nõuda ülalpidamist, näiteks taotledes lapse ülalpidamiseks igakuist elatusraha lapsega koos mitteelavalt vanemalt, võimaldab ELi õigus teil kasutada teie koduriigi kohtuid, et teha kindlaks elatist väidetavalt maksma kohustatud isiku ülalpidamiskohustus ja elatise suurus. Seda kohtuotsust tunnustatakse ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.


Euroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

Üksikasjalikuma teabe saamiseks valige palun üks ekraani paremas servas asuvatest lippudest.

Uued eeskirjad alates 2011. aasta juunist

Alates 18. juulist 2011 kohaldatakse elatisküsimuste suhtes Lingil klikates avaneb uus akenuusi eeskirju. Ka uute eeskirjadega tagatakse elatist saama õigustatud isiku kohtulik kaitse, võimaldades sellel isikul esitada elatist maksma kohustatud isiku vastu hagi oma koduriigi kohtusse. Peale selle edastatakse Euroopa Liidus vabalt kõiki liikmesriikide kohtutes tehtud elatisnõudeid käsitlevaid kohtuotsuseid ning neid saab täiendavate formaalsusteta pöörata täitmisele igas liikmesriigis. Lõpetuseks pakuvad liikmesriigid elatist saama õigustatud isikutele ja elatist maksma kohustatud isikutele haldusabi.

Kui elatist on kohustatud maksma või on õigustatud saama isik, kes ei ela ELi liikmesriigis, võib laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise Lingil klikates avaneb uus akenkonventsioonist ning ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitlevast Lingil klikates avaneb uus akenprotokollist olla abi selle konventsiooniga ühinenud ELi mittekuuluvates riikides.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 03/12/2014