Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatisnõuded

Kui soovite nõuda ülalpidamist, näiteks taotleda lapse ülalpidamiseks igakuist elatist lapsest eraldi elavalt vanemalt, võimaldab ELi õigus teil kasutada teie koduriigi kohtuid, et teha kindlaks elatist väidetavalt maksma kohustatud isiku ülalpidamiskohustus ja elatise suurus. Seda kohtuotsust tunnustatakse ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.


Euroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Uued õigusnormid 2011. aasta juunist

Alates 18. juunist 2011 kohaldatakse elatisküsimuste suhtes Lingil klikates avaneb uus akenuusi õigusnorme. Ka uute normidega tagatakse elatist saama õigustatud isiku kohtulik kaitse, võimaldades sellel isikul esitada elatist maksma kohustatud isiku vastu hagi oma koduriigi kohtusse. Lisaks määratakse suurema osa juhtude puhul 2007. aasta Lingil klikates avaneb uus akenHaagi protokolliga kindlaks ülalpidamiskohustuse suhtes kohaldatav õigus ning kõik ülalpidamist käsitlevad liikmesriikide kohtude otsused ringlevad vabalt Euroopa Liidus ja neid võib kõikides liikmesriikides ilma täiendavate formaalsusteta jõustada. Lisaks pakuvad liikmesriigid ülalpidamist saama õigustatud isikutele ja ülalpidamist andma kohustatud isikutele haldusabi.

Uued õigusnormid kehtivad kõigis 27 ELi liikmesriigis, sealhulgas Taanis vastavalt Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele 19. oktoobri 2005. aasta kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlevale lepingule. Taani ei kohalda siiski kõiki uusi norme, eriti kohaldatavat õigust ja keskasutuste vahelist koostööd reguleerivaid norme.

Määrusega nähakse samuti ette, et haldusasutused võivad ülalpidamiskohustustega seotud menetluste puhul täita kohtu ülesandeid. Nende asutuste nimekirja leiate siitPDF(219 Kb)et.

Kui ülalpidamist saama õigustatud isik või ülalpidamist andma kohustatud isik elab kolmandas riigis, võib laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise Lingil klikates avaneb uus akenkonventsioonist ja ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitlevast Lingil klikates avaneb uus akenprotokollist olla abi elatise sisse nõudmisel nende aktidega ühinenud kolmandast riigist. Konventsioon jõustus ELi jaoks kolmandatest riikidest osalisriikide suhtes 1. augustil 2014.

Mittekohustuslik tüüpvorm elatisvõlast teatamiseks

Selleks et lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse elluviimist praktikas ning tagada kodanike õiguste tõhus kasutamine kogu ELis, on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostanud mittekohustusliku tüüpvormi elatisvõlast teatamiseks.

See mittekohustuslik vorm aitab elatisvõlga sisse nõuda ja on olemas 23 keeles. Vormile on lisatud selle täitmise juhend. Vormi saab kasutada järgmises vormingus: PDFPDF(697 Kb)et ja XLSExcel(202 Kb)et.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 05/01/2021