Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
  Swipe to change

  Ülalpidamiskohustus

  Määrusega nr 4/2009 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

  Üldine teave

  Nõukogu määrus 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes.

  Selles määruses on esitatud üheksa tüüpvormi, mis peaksid lihtsustama keskasutuste vahelist suhtlemist ja võimaldama esitada avaldusi elektroonilisel teel.

  Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.

  Kavatsust rakendada määrust ulatuses, milles sellega muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001, kinnitas Taani deklaratsiooniga (ELT L 149, 12.6.2009, lk 80), mille aluseks on Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelne kokkulepe.

  Taani kinnitas oma kavatsust rakendada 10. novembril 2011 vastu võetud rakendusmäärust, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) X ja XI lisa. (Taani teatis. ELT L 195, 18.7.2013, lk 1)

  Taanit suhtes ei ole Haagi 2007. aasta protokoll siduv.

  Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

  Mittekohustuslik tüüpvorm elatisvõlast teatamiseks

  Selleks et lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse elluviimist praktikas ning tagada kodanike õiguste tõhus kasutamine kogu ELis, on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostanud mittekohustusliku tüüpvormi elatisvõlast teatamiseks.

  See mittekohustuslik vorm aitab elatisvõlga sisse nõuda ja on olemas 23 keeles. Vormile on lisatud selle täitmise juhend. Vormi saab kasutada järgmises vormingus: PDF PDF (697 Kb) et ja XLS Excel (202 Kb) et.

  Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

  Seonduvad lingid

  Määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) lisade kasutamise juhend

  Haagi 23. novembri 2007. aasta protokoll

  Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


  PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

  Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

  Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


  *kohustuslikud andmed
  Viimati uuendatud: 17/03/2022

  Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.