Europees betalingsbevel

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde, met standaardformulieren gevolgde procedure voor grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist.

Voor het Europees betalingsbevel zijn standaardformulieren opgesteld, die hier in alle talen beschikbaar zijn. Deze link bevat ook meer informatie over welke rechtbanken een Europees betalingsbevel kunnen uitvaardigen en waar de vorderingsformulieren moeten worden ingediend.

Eerst moet formulier A worden ingevuld, met vermelding van alle gegevens omtrent de partijen en van de aard en het bedrag van de vordering. De rechtbank behandelt het verzoek en vaardigt, als het formulier correct is ingevuld, binnen 30 dagen het bevel uit.

Het Europees betalingsbevel wordt vervolgens door de rechtbank betekend aan of ter kennis gebracht van de verweerder. De verweerder kan het bedrag betalen, dan wel betwisten. Hij kan binnen 30 dagen een verweerschrift indienen. In dat geval kan de zaak, afhankelijk van de keuze van de eiser, hetzij naar de gewone civiele rechter worden verwezen om krachtens het nationale recht te worden behandeld, hetzij met een Europese procedure voor geringe vorderingen worden voortgezet, hetzij worden stopgezet.

Is er geen verweerschrift ingediend, dan wordt het Europees betalingsbevel van rechtswege uitvoerbaar. Van het bevel worden een kopie en in voorkomend geval een vertaling gestuurd naar de bevoegde instanties van de lidstaat waar het ten uitvoer wordt gelegd. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar dat geschiedt. De tenuitvoerlegging wordt nader beschreven in de desbetreffende rubriek.

In de handleiding is geen rekening gehouden met twee wijzigingen, die op 14 juli 2017 in werking zijn getreden. Met de eerste wijziging wordt de mogelijkheid toegevoegd om de procedure voort te zetten in geval van indiening van een verweerschrift overeenkomstig de regels van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. De tweede wijziging breidt het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen uit tot vorderingen met een waarde van niet meer dan 5 000 EUR.

Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening en naar artikel 2 van Verordening (EG) nr. 861/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421.

Link

Europees betalingsbevel – kennisgevingen door de lidstaten en een zoekfunctie voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

Er zijn ook nationale betalingsbevelprocedures. Klik op een van de vlaggen voor informatie over de procedure in dat land.

Laatste update: 03/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.