Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Niemcy

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat sądów powszechnych w Niemczech.


Sądy powszechne – wstęp

Jurysdykcja cywilna

Sądy rejonowe są właściwe jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych, głównie w sprawach dotyczących roszczeń nieprzekraczających 5 000 EUR. jednakże sądy te posiadają jurysdykcję niezależną pod względem wartości, jak w przypadku sporów dotyczących umów najmu lub dzierżawy oraz w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.

W sądzie lokalnym istnieje jeden akt prawny.

Sądy rejonowe jako sądy pierwszej instancji są odpowiedzialne za wszystkie sprawy cywilne, które nie należą do właściwości sądów rejonowych. Jest to zazwyczaj spór, w którym wartość przedmiotu sporu przekracza 5 000 EUR.

W postępowaniu przed sądem krajowym jeden sędzia zazwyczaj podejmuje również decyzję. Trudne i podstawowe spory prawne zostaną jednak rozstrzygnięte w sali posiedzeń plenarnych. Składa się on z trzech sędziów zawodowych.

Sądy rejonowe orzekające w drugiej instancji są właściwe do wnoszenia odwołań od orzeczeń sądów rejonowych. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje izba zazwyczaj składająca się z trzech sędziów.

Ponadto w sądach rejonowych można tworzyć podziały handlowe. Są one właściwe w pierwszej i drugiej instancji w sprawach handlowych. Zespół tych izb składa się z składu sędziowskiego i dwóch handlowców jako sędziów honorowych.

Sądy wyższej instancji są na ogół sądami drugiej instancji. W sprawach cywilnych Wyższy Sąd Krajowy orzeka w przedmiocie odwołań od orzeczeń sądów okręgowych i odwołań od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach rodzinnych.

Wyższe sądy okręgowe składają się zazwyczaj z trzech sędziów zawodowych. Sprawy cywilne, które nie są szczególnie trudne i nie mają zasadniczego znaczenia, mogą również zostać przekazane do jednego sędziego.

Najwyższym sądem jest Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Sprawiedliwości. Jest to ostateczna instytucja i jest wyłącznie odpowiedzialna za przegląd. W skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej weszło pięciu sędziów zawodowych.

Jurysdykcja karna

Sądy pierwszej instancji

Ustawa o systemie sądownictwa określa jurysdykcję sądów w sprawach karnych. Amtsgericht jest Sądem Pierwszej Instancji w sprawach karnych, chyba że ustanowiona zostanie jurysdykcja sądu krajowego lub wyższego sądu krajowego (§ 24 (1) zdanie 1 pkt 1 – 3 GVG). W przypadku przestępstw, o których mowa w § 25 GVG, sąd ten orzeka, co następuje:

  • będzie sądzony przez podmiot prywatny;
  • nie przewiduje się kary o wymiarze wyższym niż kara pozbawienia wolności na okres dwóch lat.

We wszystkich pozostałych przypadkach powołano sąd (§ 28 GVG). Składa się on z zawodowego sędziego i dwóch ławników.

Sądy o umiarkowanej wadze, w odniesieniu do których miejscowy sąd jest właściwy (§ 24 (1) GVG), o ile nie zostały przekazane do sądu karnego (§ 25 GVG), są określane przez sądy. Dotyczy to przypadków, w których należy spodziewać się kary pozbawienia wolności od dwóch do czterech lat. Na wniosek prokuratury (§ 29 (2) GVG) można utworzyć tak zwany rozszerzony sąd odwoławczy, jeżeli prokurator i sąd uznają za konieczne zaangażowanie drugiego sędziego, ponieważ jego zaangażowanie wydaje się konieczne ze względu na zakres sprawy.

Sekcja 74 (1) GVG reguluje właściwość sądu okręgowego. Oznacza to, że sąd okręgowy jest właściwy dla wszystkich przestępstw, które nie należą do właściwości sądu rejonowego lub do sądu krajowego wyższego szczebla, tj. do wszystkich przestępstw, w przypadku których spodziewany jest dłuższy okres pozbawienia wolności.

Niemiecki kodeks karny rozróżnia przestępstwa i przestępstwa. Przestępstwo jest przestępstwem podlegającym karze grzywny w wymiarze jednego roku. Przestępstwo jest zatem przestępstwem poważniejszym niż przestępstwo.

Za każdy czyn zagrożony karą niż 4 lata pozbawienia wolności odpowiada Sąd Okręgowy (§ 74 (1) (2) GVG). Jest on również właściwy dla prokuratury do wniesienia aktu oskarżenia do sądu rejonowego ze względu na szczególną wagę sprawy, mimo że sąd rejonowy jest właściwy.

Sprawy karne rozstrzyga Sąd Rejonowy w Sądzie Rejonowym. Zwykle składa się z trzech sędziów i 2 pętli. Zgodnie z § 76 (2) GVG Wielka izba może postanowić o wszczęciu postępowania głównego lub o zaplanowaniu postępowania głównego, że w postępowaniu przed sądem krajowym zostanie ono obsadzone tylko przez dwóch sędziów i dwie komisje orzekające.

Sąd pierwszej instancji jest w pierwszej instancji odpowiedzialny za przestępstwa wymienione w sekcji 120 (1) i (2) GVG. Większość wymienionych przestępstw zagraża bezpieczeństwu i/lub istnieniu Republiki Federalnej Niemiec. Wyrok Trybunału Federalnego może zostać wykonany przez pięciu sędziów, w tym przewodniczącego składu orzekającego. Jednakże w momencie otwarcia rozprawy Sąd Karny może podjąć decyzję o jego uzupełnieniu do postępowania głównego obejmującego trzech sędziów, w tym przewodniczącego, chyba że stopień lub stopień trudności sprawy wymaga zaangażowania dwóch pozostałych sędziów (§ 122 (2) zdanie 1 i § 2 GVG).

Prawo wniesienia skargi do sądu

Sąd okręgowy odpowiada za odwołania od orzeczeń Sądu Okręgowego (art. 312 Kodeksu postępowania karnego [StPO]). Postępowanie odwoławcze odbywa się na zasadzie tzw. izby drobnej (§ 76 (1) GVG). W skład personelu wchodzą sędziowie zawodowi i dwa zestawy. W przypadku odwołania od wyroku sądu rozszerzonej uczestniczy jeszcze raz drugi sędzia (sekcja 76 (6) GVG). Ponadto § 335 kodeksu postępowania karnego stanowi, że orzeczenie, od którego można wnieść odwołanie, jest dopuszczalne zamiast odwołania („krok revision”).

Odwołanie od wszystkich wyroków sądu okręgowego lub wyższego sądu okręgowego pierwszej instancji (§ 333 kodeksu postępowania karnego). Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest organem kontrolnym wszystkich orzeczeń sądów okręgowych wyższego szczebla oraz dużych sądów karnych sądów okręgowych (sekcja 135 (1) GVG). Senat (federalny trybunał sprawiedliwości) jest w trakcie podejmowania decyzji w sprawie rewizji złożonej z pięciu sędziów, w tym przewodniczącego. Sąd okręgowy (Oberlandesgericht) orzeka w przedmiocie odwołania od (innych) wyroków Sądu Okręgowego.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Sprawiedliwości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019