Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Soome

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: soome keelon juba tõlgitud.

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus. Teavet väiksemate õigusrikkumiste, näiteks liiklusnõuete rikkumise kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlasummalist karistust, näiteks rahatrahvi, leiate Lingil klikates avaneb uus akenteabelehelt nr 5.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.


Kriminaalmenetlus

Kriminaalmenetluse tavapärased etapid on järgmised.

 • Kriminaaluurimine
 • Süüdistuse esitamise ja prokuröri muude otsuste tegemise kaalumine
 • Kohtumenetlus
 • Karistuse täideviimine

Üksikasjad kriminaalmenetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll:

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1 – Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2 - Minu õigused kohtueelse uurimise ajal

 • Ülekuulamine
 • Vahistamine
 • Esimene kohtulik arutelu
 • Enne kohtuistungit
 • Politseitoimingute peale kaebuse esitamine
 • Keelelised õigused

Lingil klikates avaneb uus aken3 - Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4 - Minu õigused pärast seda, kui kohus on langetanud otsuse

Lingil klikates avaneb uus aken5 – Liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalmenetlus piirkonnakohtus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/01/2020