Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentide kättetoimetamine - Läti


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Dokumentide kätteandmine


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Artikkel 3 - Keskasutus

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Muudest liikmesriikidest pärit dokumentide kättetoimetamise taotlusi ja dokumentide kättetoimetamisteatiseid aksepteeritakse Lätis siis, kui need on esitatud posti teel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1393/2007 ette nähtud tüüpvormidel esitatavaid muid teatiseid võib saata ka muude sidevahendite kaudu, mis on asjaomasele Läti kohtule kättesaadavad.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Läti tunnustab läti või inglise keeles esitatud taotluse tüüpvorme.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Keskasutus on Läti Vabariigi Justiitsministeerium.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Läti

Tel.: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Faks: (+371) 210823

E-post: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Lätis tunnustatakse määruse I lisas sätestatud vormil esitatud dokumendi kättetoimetamistaotlust juhul, kui see esitatakse läti või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelhispaania keeltšehhi keelsaksa keelinglise keelprantsuse keelhorvaadirumeenia keelon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lätis tunnustatakse määruse I lisas sätestatud vormil esitatud dokumendi kättetoimetamisteatist juhul, kui see esitatakse läti või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Läti ametiasutused ei toimeta dokumente kätte määruse artikli 11 lõike 2 punktis a sätestatud korras ning seega ei edasta Läti artikli 11 lõikes 2 osutatud teavet.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Läti ei luba dokumente kätte toimetada määruse artikli 13 lõikes 1 sätestatud korras, välja arvatud juhul, kui dokumendid toimetatakse kätte asjaomase liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Läti õigusaktide kohaselt ei ole Lätis lubatud dokumente kätte toimetada määruse artiklis 15 sätestatud korras.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 19 lõikest 1, võib Läti kohus või kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui määruse artikli 19 lõikes 2 nimetatud tingimused on täidetud. Lätis ei ole kindlaks määratud ajavahemikku, pärast mida peetakse kostja avaldust kohtuotsuse edasikaebamise tähtaja ennistamiseks vastuvõetamatuks, kui määruse artikli 19 lõikes 4 nimetatud tingimused on täidetud.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelhispaania keeltšehhi keelsaksa keelinglise keelprantsuse keelhorvaadirumeenia keelon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/06/2019