Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel - Sverige


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski nalog za blokadu računa


Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

En ansökan om kvarstad på bankmedel ska göras hos tingsrätt.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Informationsmyndighet är Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten

Box 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Telefon: +46 771-73 73 00

Telefon för samtal från utlandet: +46 8 564 851 50

Fax: +46 8 29 2614

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterkronofogdemyndigeten@kronofogden.se

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Banker är skyldiga att på begäran av informationsmyndigheten uppge om gäldenären har ett bankkonto hos dem, dvs. metoden enligt artikel 14.5(a). Detta följer av 4 § i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ett överklagande som avser ett beslut som har meddelats av en tingsrätt prövas av hovrätten. Hovrättens beslut prövas av Högsta domstolen. Överklagandet ska dock ges in till den domstol som har meddelat det beslut som överklagas.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Behörig myndighet är Kronofogdemyndigheten.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Verkställande myndighet är Kronofogdemyndigheten.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

När det gäller lös egendom får den beläggas med kvarstad om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken (1981:774) jfr 16 kap. 13 §). Detta gäller även medel på gemensamma konton och förvaltarkonton. Vad gäller bankkonton som två personer innehar gemensamt antas de normalt äga hälften av behållningen var om inte annat visas.Frågan om egendomen tillhör gäldenären prövas i varje enskilt fall utifrån de omständigheter som görs gällande.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Bestämmelser om vad som får undantas från kvarstad finns i 5 kap. Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken (1981:774). Det kan t.ex. avse pengar, banktillgodohavanden, annan fordran och förnödenheter om tillgången behövs för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock inte utan synnerliga skäl för tid längre än en månad.Bestämmelserna om beneficium ska tillämpas av verkställande myndighet ex officio, dvs. gäldenären behöver inte åberopa dem särskilt.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Banker får inte ta ut en avgift för att säkerställa en kvarstad eller en motsvarande säkerhetsåtgärd enligt svensk rätt och får inte heller ta ut en avgift för att lämna ut bankkontoinformation till informationsmyndigheten.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Bestämmelser om avgifter för verkställighet finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterförordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. I ett mål om verkställighet tas ut ersättning för förrättningskostnaderna ut i form av grundavgift, förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift. Grundavgiften uppgår till 600 kr. I ett ärende om verkställighet av ett kvarstadsbeslut som har meddelats med stöd av EU:s kvarstadsförordning kommer endast grundavgiften om 600 kr att tas ut.

I ett informationsinhämtningsärende kan en avgift om 300 kr komma att tas ut av informationsinhämtningsmyndigheten (Kronofogdemyndigheten).

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Det förekommer ingen rangordning av svenska beslut om kvarstad.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Behörig domstol att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 33.1 är den domstol som har meddelat beslutet om kvarstad (9 § första stycket Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen [2016:757] om kvarstad på bankmedel inom EU).

Kronofogdemyndigheten är behörig att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 34.1 (10 § Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen [2016:757] om kvarstad på bankmedel inom EU).

Behörig domstol att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 34.2 är den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken prövar överklaganden av Kronofogdemyndighetens beslut (enligt 10 § andra stycket Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen [2016:757] om kvarstad på bankmedel inom EU). 18 kap. 1 § Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken hänvisar till 17 kap. 1 § Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsförordningen (1981:981). Av 17 kap. 1 § Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsförordningen följer att behörig tingsrätt är följande. Med svaranden avses gäldenären.

Saknar gäldenären hemvist i Sverige är Nacka tingsätt behörig att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 34.2.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Ett beslut som har meddelats av en domstol enligt artikel 33 och artikel 35.1 och 35.3 överklagas till hovrätt och till Högsta domstolen. Överklagandet ska ges in till den domstol som har meddelat beslutet som överklagas. Överklagande ska ges in inom tre veckor från den dag då beslutet som överklagas meddelades. Bestämmelser om överklagande finns i 49 kap. och 52 kap Länken öppnas i ett nytt fönsterrättegångsbalken.

Ett beslut som har meddelats av Kronofogdemyndigheten enligt artikel 34.1 eller 35.3 och 35.4 överklagas till följande tingsrätter. Med svaranden avses gäldenären.

Saknar gäldenären hemvist i Sverige är Nacka tingsätt behörig domstol att pröva Kronofogdemyndighetens avgörande. Överklagandet ska dock ges in till Kronofogdemyndigheten. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från det att beslutet delgavs klaganden. Bestämmelser om överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut finns i 18 kap. Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken (1981:774) och 17 kap. Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsförordningen (1981:981).

Ett beslut som har meddelats av en tingsrätt enligt artikel 34.2 överklagas till hovrätt. Om det är en hovrätt som har meddelat beslutet överklagas det till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock ges in till den domstol som har meddelat beslutet som överklagas.Överklagandet ska ges in inom tre veckor från dagen för beslutet om beslutet innebär att ärendet har avgjorts, om beslutet har meddelats vid ett sammanträde eller om det vid ett sammanträde har angetts när beslutet kommer att meddelas. I annat fall är klagotiden tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Bestämmelser om överklagande finns i 38-41 §§ Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen (1996:242) om domstolsärenden.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Bestämmelser om domstolsavgifter finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Avgiften för en ansökan om kvarstad på bankmedel är 2 800 kr.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in till domstolen.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Engelska


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/01/2017