Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Естония

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Тази страница съдържа кратък преглед на неплатежоспособността на търговския регистър на Естония и на информацията, предоставена от официалните търговски доклади.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация относно несъстоятелността се предлага в Естония?

Естония няма отделен регистър по несъстоятелност, а информация за процедурите по несъстоятелност и преобразуване на дълговете както на юридически, така и на физически лица, може да бъде намерена в официалната онлайн публикация Връзката отваря нов прозорец Ametlikud Teadaanded. Освен това търговският регистър на Връзката отваря нов прозорецЕстония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите са включвали вписвания в производството по несъстоятелност на юридически лица и на самостоятелно заети лица.

Официалните съобщения включват например съда и синдиците:

 • уведомяване за времето и мястото на процедурата по обявяване в несъстоятелност и уведомяване за забраната за предявяване на иск;
 • обявяване в несъстоятелност;
 • известие за събранието на кредиторите;
 • бележка, потвърждаваща първоначалното предложение за разпределение;
 • уведомление за прекратяване на производството по несъстоятелност;
 • уведомление за одобрение на план за преобразуване на дълга.

Съобщенията, публикувани в пълния списък, могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на официалните съобщения“.

Въз основа на съдебно решение в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония се вписва следната информация:

 • прекратяване на производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • декларации за обявяване в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен код на синдика, както и бележка, в която се посочва, че той или тя представлява дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност, заедно с вписване, което показва продължаване на дейността на дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра или продължаването на дейността на дружеството;
 • споразумение и срок за изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, със забележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • прекратяване на компромис относно приемането на този период и освобождаването на синдик;
 • назначаването на управител на покритите облигации, както и неговото име и личен идентификационен код, както и посочване, че той е представител на кредитната институция при управлението и управлението на портфейлите от покрити облигации.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забраните, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забраните за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридическите лица в несъстоятелност:

 • наименование на юридическото лице;
 • регистрационен код;
 • адрес;
 • данни за синдика;
 • данни на член на Изпълнителния съвет;
 • данни за администратора на обезпечения;
 • дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Достъпът до данните относно несъстоятелността безплатен ли е?

Данните за регистрацията могат да се видят Връзката отваря нов прозорецонлайн и в Връзката отваря нов прозорецнотариална кантора.

Достъпът до Връзката отваря нов прозорец официални съобщения е безплатен.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с Връзката отваря нов прозорецнаредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нотариалните такси.

Подробности за търговски забрани са публикувани и могат да бъдат намерени безплатно Връзката отваря нов прозорецонлайн.

Как да търся информация относно несъстоятелността?

В официалните известия данните относно несъстоятелността на физически или юридически лица могат да се търсят по име или личен идентификационен номер/регистрационен номер при общо търсене по ключова дума. Търсенето позволява лесен достъп до всички предстоящи и публикувани обявления в производствата по несъстоятелност. В края на процедурата съобщенията се съхраняват в архивите, с изключение на уведомлението за ликвидация, което остава публично за срок от три години.

Можете да направите справка за юридическо лице или самостоятелно заето лице в информационната система на търговския регистър по име на юридическо или физическо лице или по регистрационен код. Статусът на дадено юридическо или самостоятелно заето лице показва дали това лице е обявено в несъстоятелност.

От есента на 2019 г. Ametlikud Teadaanded (Официални известия) е интерфейсът на регистрите по несъстоятелност на портала за електронно правосъдие, който позволява на дружествата, кредиторите и инвеститорите, които желаят да инвестират в други държави членки, да извършват предварителна проверка директно от регистъра по несъстоятелност на друга държава. Набор от многоезични решения ще направят информацията относно несъстоятелността трансгранична по-прозрачна и по-лесно достъпна. Информацията е достъпна безплатно. Порталът е предназначен за търсене на обикновено търсене, което позволява търсене чрез името на длъжника на всички свързани регистри и разширено търсене, където критериите за търсене зависят от това коя държава е идентифицирана с длъжника. В случая на Естония е възможно да се търси името на длъжника и личен идентификационен номер/код на регистъра.

История на информацията относно несъстоятелността

Услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/07/2019