menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Portugalsko

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v Portugalsku.


Právnické profesie

Sudcovia súdnych súdnych orgánov a správnych a daňových súdov

Prokurátori

Právnici

Právni poradcovia

Advokáti

Výkonné subjekty#n06

Notári

Konzervatívci

Súdni úradníci#n09

Mediátori

Súdni úradníci ( Administradores Judiciais)

Úradník priemyselného vlastníctva ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizácie poskytujúce bezplatné právne služby (pro bono)

Sudcovia súdnych súdnych orgánov a správnych a daňových súdov

Ako sa uvádza v portugalskej ústave, sudcovia patria zvrchovanému orgánu – súdu.

Viazaný len zákonom, sudcovia vykonávajú spravodlivosť v mene ľudu.

Sudcovia súdneho súdu sa riadia ústavou a štatútom sudcov Súdneho dvora (Estatuto dos Magistrados Judiciais). V súlade s hierarchiou príslušných súdov existujú tri typy sudcov súdneho orgánu:

 • Sudcovia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça), určení ako Conselheiros;
 • Sudcovia odvolacích súdov (Tribunais das Relações), ktorí sú označení ako Descenores;
 • Sudcovia 1. stupňa, známy ako Juízes de Direito.

Sudcovia správneho a daňového súdu sa riadia ústavou, Štatútom správnych a daňových súdov (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) a Štatútom sudcov Súdneho dvora (Estatuto dos Magistrados Judiciais). V súlade s hierarchiou príslušných súdov existujú tri druhy sudcov správnych a daňových súdov:

 • Sudcovia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktorí sú určení ako Conselheiros;
 • Sudcovia centrálnych správnych súdov, ktorí sú označení ako Descenores;
 • Obvodný súd a sudcovia daňových súdov, ktorí sú menovaní ako Judiezes de Direito.

Prístup k povolaniu sudcu je trojfázový proces, ktorý zahŕňa: verejné výberové konanie, teoretickú a praktickú absolvovanú odbornú prípravu v Centre Judicial Studies (Centro de Estudos Judiciários), a učňovská príprava. Ak úspešne ukončia všetky tri etapy, budú vymenovaní Jízes de Direito.

Sudcovia počas svojej kariéry pokračujú v odbornej príprave.

Vysoká súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) vykonáva pravidelné inšpekcie na súdoch prvého stupňa a vysoká rada pre správne a daňové súdy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) je pre sudcov týchto súdov rovnaká. Po každej inšpekcii sú sudcovia zoradené podľa úspešnosti, pričom sa použijú kategórie veľmi dobré, s rozlíšením, dobrými, dostatočnými a chudobnými skupinami. Ak je sudca zaradený do kategórie „chudobná“, bude zbavený povinnosti a začne sa vyšetrovanie s cieľom posúdiť ich vhodnosť pre dané pracovné miesto.

Vysoká súdna rada a Vysoká rada pre správne a daňové súdy sú poverené vymenovaním, postúpením, presadzovaním a prijímaním disciplinárnych opatrení týkajúcich sa sudcov súdnych súdov a správnych a daňových súdov.

S cieľom zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť sudcov ústava ustanovuje, že sudcovia nemôžu vykonávať žiadne iné úlohy, či už verejné alebo súkromné, s výnimkou neplatenej výučby alebo vedeckého výskumu v oblasti práva. sudcovia môžu byť preložení, pozastavovaní, prepustení alebo prepustení len v prípadoch stanovených zákonom; nemôžu byť braní na zodpovednosť za svoje rozhodnutia, okrem prípadov, keď zákon stanovuje výnimky.

Viac informácií možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.csm.org.pt/ a Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.cstaf.pt/.

Prokurátori

Prokurátori vo verejnej prokuratúre sú zodpovední za zastupovanie štátu, stíhanie a obranu demokratického právneho štátu a záujmov stanovených zákonom. Prokurátori majú svoj vlastný štatút a autonómiu, ako to stanovuje zákon.

Prístup k povolaniu prokurátora je verejnou súťažou, ktorá pozostáva z testov znalostí, hodnotenia životopisov a psychologického výberového testu, pričom všetky sa vykonávajú v Centre Judicial Studies (Centro de Estudos Judiciários).

Kandidáti, ktorí sú prijatí, sú vymenovaní za účastníkov odbornej prípravy (Auditores de justça). Pri úspešnom ukončení teoretickej a praktickej prípravy v Centre Judicial Studies sú vymenovaní učni zástupcovia prokurátorov.

Služobný postup prokurátora sa skladá z piatich úrovní uvedených v hierarchickom poradí:

 • Generálny prokurátor (Procurador-Geral da República);
 • Zástupca generálneho prokurátora (zástupkyňa prokurátora – Geral da República);
 • Zástupca generálneho prokurátora (Procurador-Geral Adunto);
 • Prokurátor;
 • Prokurátor zástupcu republiky.

Generálna prokuratúra (Proadegoria-Geral da República) je najvyšším orgánom prokuratúry a predsedá jej prokurátor, ktorý zastupuje ďalej. zahŕňa aj Vysokú radu prokuratúry (Conselho Superior urobí Ministério Público), poradnú radu, úradných právnych poradcov a podporné služby.

Vysoká rada prokuratúry je zodpovedná za vymenovanie, pridelenie, presun a podporu prokurátorov a prijatie disciplinárnych opatrení voči nim.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ministeriopublico.pt/.

Právnici

Právnici sú právni odborníci, ktorí po zaregistrovaní v advokátskej komore poskytujú právne zastúpenie a právne poradenstvo pozostávajúce z výkladu a uplatňovania právnych predpisov na žiadosť tretej osoby.

Registrácia v advokátskej komore (Ordem dos Advogados) je povinná vykonávať povolanie advokáta v Portugalsku.

Na účely prístupu k povolaniu je potrebné:

 • Je držiteľom portugalského právnického titulu alebo vysokoškolskej kvalifikácie pochádzajúcej z územia mimo Portugalska, ak sa táto kvalifikácia považuje za rovnocennú s diplomom alebo ktorá bola uznaná ako kvalifikovaná na rovnakej úrovni;
 • Absolvovať stáž v trvaní 18 mesiacov, ktorá zahŕňa dve fázy odbornej prípravy: fáza úvodnej odbornej prípravy v trvaní 6 mesiacov a dodatočná fáza odbornej prípravy v trvaní 12 mesiacov;
 • Zložiť písomnú a ústnu skúšku komory.

Zahraniční občania, ktorí získali titul v Portugalsku, sa môžu zaregistrovať v portugalskej advokátskej komore rovnako ako portugalskí občania za predpokladu, že ich krajina štátnej príslušnosti zaručuje portugalským občanom rovnaké práva.

Advokáti z iných členských štátov EÚ, ktorí sa chcú usadiť natrvalo na účely vykonávania praxe v Portugalsku na základe profesijného titulu svojej krajiny pôvodu, sa musia zaregistrovať v advokátskej komore. V takýchto prípadoch môžu poskytnúť právne zastupovanie na súde len pod vedením advokáta, ktorý je zaregistrovaný v advokátskej komore. Ak chcú vykonávať povolanie advokáta s rovnakými právami a povinnosťami ako portugalskí advokáti, musia sa zaregistrovať v advokátskej komore a absolvovať písomnú a ústnu skúšku v portugalčine.

Advokátskou komorou je reprezentatívne verejné združenie odborníkov, ktorí v súlade so svojím štatútom vykonávajú činnosť právnika. Zabezpečuje prístup k právu, reguluje povolanie a prijíma disciplinárne opatrenia proti právnikom a praktikantom (jediný orgán, ktorý to robí), chráni spoločenskú úlohu, dôstojnosť a prestíž povolania a podporuje prístup k vedomostiam a uplatňovaniu práva.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://portal.oa.pt/.

Právni poradcovia

V portugalskom právnom systéme neexistuje rozdiel medzi advokátmi a právnymi poradcami.

Advokáti

Právni zástupcovia sú nezávislí odborníci, ktorí svojim klientom poskytujú právne poradenstvo a právne zastupovanie v rámci obmedzení uložených ich stanovami a procesnými právnymi predpismi. môžu zastupovať strany na súde vždy, keď právne zastupovanie právnikom (advogado) nie je povinné.

Právni zástupcovia môžu tiež poskytovať občanom a podnikom právne zastupovanie pred súdom, napríklad pred daňovou správou, notárske kancelárie, kancelárie registrátorov a orgány verejnej správy.

Na účely prístupu k povolaniu je potrebné:

 • Majú úradne uznané právnické vzdelanie a nie sú registrované v advokátskej komore alebo sú úradne uznané v súdnych poradcoch. zahraniční štátni príslušníci iného členského štátu EÚ musia mať akademickú a odbornú kvalifikáciu, ktorá je zo zákona povinná vykonávať povolanie v štáte svojho pôvodu;
 • Absolvovať stáž v trvaní od 12 do 18 mesiacov,
 • V priebehu stáže získať vhodné referencie, ktoré poskytujú strediská pre školiteľa a stáže, a úspešne absolvovať národné preskúmanie v súlade s príslušnými pravidlami.

Registrácia odborníkov z iného členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v kolégiu právnych poradcov sa riadi zákonom č. 9/2009 z 4. marca, v jeho súčasnej verzii.

Uznesenie právnych zástupcov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Construcción, OSAE) je verejné združenie zastupujúce týchto právnikov. Okrem iného zodpovedá za uplatňovanie disciplinárnych právomocí vo vzťahu k svojim členom a za poskytovanie stanovísk k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa jej právomocí.

Viac informácií sa nachádza na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.osae.pt/.

Výkonné subjekty

Exekútori sú odborníci, ktorým sú na vnútroštátnej úrovni udelené právomoci na vykonávanie činností v oblasti civilného presadzovania práva. Ide o nezávislých a nestranných odborníkov, ktorí nezastupujú žiadnu zo strán, ale sú zodpovední za vykonanie všetkých náležitostí výkonu vrátane zaistenia, doručovania písomností, oznámení a predaja zaisteného majetku. V niektorých prípadoch môže ich povinnosti vykonávať súdny úradník.

Súdni exekútori sú menovaní stranou, ktorá žiada o výkon rozhodnutia alebo súd.

Súdni exekútori musia mať diplom v odbore právnické osoby, štúdium alebo právo, a musia:

 • Portugalskú štátnu príslušnosť,
 • Nevzťahuje sa na ne žiadne z obmedzení stanovených v stanovách právneho zástupcu a advokátskej komory alebo advokátskej komory;
 • Neboli zahrnuté do oficiálneho verejného zoznamu dlžníkov za posledných desať rokov;
 • Úspešne absolvovali stáž zástupcu v oblasti presadzovania práva;
 • Absolvovať skúšku pre právnych asistentov po odpracovaní viac ako tri roky ako exekútorský úrad a získať priaznivé stanovisko od Komisie pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanmento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Zaregistrovať sa v príslušnom profesijnom združení do troch rokov od úspešného ukončenia stáže;
 • Má minimálne štruktúry na spracovanie údajov a prostriedky vymedzené v nariadení schválenom valným zhromaždením.

Nariadením o advokácii a exekúcii (Colégio de Especialidade dos Agentes de Construcción) sú orgány zodpovedné za reguláciu tohto povolania.

Orgán CAAJ, ktorý je nezávislý od nariadenia právnych zástupcov a zástupcov orgánov presadzovania práva, je orgán zodpovedný za dohľad a vykonávanie disciplinárnych opatrení v súvislosti s exekútormi.

Viac informácií nájdete na týchto webových stránkachOdkaz sa zobrazí v novom okne: http://www.osae.pt/ a Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notári

Notári sú odborníci, ktorí sú oprávnení vykonávať úlohy v určitých právnych súvislostiach. zohrávajú významnú úlohu v obchode, a to tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Notári majú právo:

 • Vypracovávanie súkromných zmlúv a poskytovanie poradenstva stranám pri súčasnom dodržiavaní povinnosti zaobchádzať s každou z nich spravodlivo. Pri vyhotovovaní úradných dokumentov je notár zodpovedný za zákonnosť týchto dokumentov a za poradenstvo, ktoré poskytuje. Má povinnosť informovať zmluvné strany o následkoch a dôsledkoch povinností, ku ktorým sa zaviažu,
 • Vykonávať zákonné transakcie, na ktorých sa dohodlo v ich prítomnosti. Listina sa môže potom môže zaznamenať priamo do úradných záznamov alebo vymáhať, ak jedna zo strán nesplní svoje povinnosti, bez predchádzajúceho zásahu sudcu,
 • Pôsobí ako mediátor nestranne a v plnom súlade so zákonom, aby zmluvné strany mohli dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu;
 • Vypracovať dokumenty a podmienky súpisu, s výnimkou tých záležitostí, o ktorých sa v rámci súpisu nesmie rozhodnúť vzhľadom na povahu alebo právnu alebo skutkovú zložitosť veci; o týchto otázkach musí rozhodnúť sudca okresného súdu (tribunal de comarca), ktorý má právomoc pre úrad notára v prípade, že sa konanie podalo (zákon č. 23/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa schválil právny rámec pre konanie vo veci súpisu, ktorým bol notár týmto súdom udelený, čím sa vytvoril systém spoločných právomocí).

Reforma notárskeho povolania a následná privatizácia tohto odvetvia znamenajú, že notári majú dvojakú úlohu: sú to verejní činitelia, ale aj slobodné povolania, ale už nie sú štátnymi zamestnancami.

Ako verejní činitelia sú notári pod záštitou ministerstva spravodlivosti, ktorý má regulačné právomoci, a má tiež právomoc začať disciplinárne konanie voči notárovi. So zreteľom na slobodné povolanie notárov upravuje notárska komora od roku 2006 aj partnerstvo s ministerstvom spravodlivosti, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania etických zásad zo strany odborníkov, ktorí sú v nej zapojení, a o zabezpečenie sledovania verejného záujmu, ktorý je jeho základom, bez toho, aby boli dotknuté právomoci intervencie, ktoré sú so zreteľom na povahu povolania stanovené zákonom ministerstvu spravodlivosti.

Viac informácií je k dispozícii na: Odkaz sa zobrazí v novom okneHTTP:// www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konzervatívci

Registrátori sú verejní úradníci, ktorí sú zodpovední za registráciu a uverejňovanie právnych aktov a skutočností týkajúcich sa nehnuteľností, hnuteľných vecí, ktoré musia byť registrované, podnikateľskej činnosti a udalostí v živote ľudí. Ich úlohou je v zásade vykonávať právne kontroly v súvislosti s uvedenými skutočnosťami a súvisiacimi dokumentmi a zabezpečiť, aby boli správne vymedzené práva obsiahnuté v dokumentoch potvrdzujúcich skutočnosti, ktoré sa majú zapísať, a aby boli v súlade s zákonom stanoveným poradím zápisu; sú tiež zodpovedné za zverejnenie týchto informácií a môžu rozhodnúť o tom, či sa právny akt alebo skutočnosť zapíše do registra.

V závislosti od tematických oblastí ich povinností registrátori môžu byť:

 • Registrátori v matrikách (konzervadores do matriky), ktorých povinnosti zahŕňajú vymedzenie a zverejňovanie právnych skutočností a aktov týkajúcich sa života fyzických osôb. Do ich pôsobnosti patrí registrácia skutkov, ako je narodenie, manželstvo, smrť, prijatie a vyhlásenie a ustanovenie materskej/otcovskej dovolenky, organizácia konaní, ako sú konania týkajúce sa rozvodu a rozluky na základe vzájomnej dohody, a vydávanie osvedčení a kópií registrovaných dokumentov.
 • Registrátori pre kataster nehnuteľností (konzervadores do register predial), ktorí propagujú právny stav pozemkov a majetku s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií s nehnuteľnosťami.
 • Registrátori v registri vozidiel (konzervadores do registra de veículos), ktorých povinnosti súvisia s reklamou práv na hnuteľný majetok, ktoré musia byť registrované (motorové vozidlá, lode a lietadlá) a ktoré propagujú právne postavenie motorových a prípojných vozidiel s cieľom zabezpečiť právnu istotu pri transakciách.
 • Registrátori v obchodnom registri (konzervadores do obchodného registra), ktorí propagujú právne postavenie jediného obchodníka, obchodných spoločností, spoločností podľa občianskeho práva, ktoré majú obchodnú formu, jednotlivých podnikov s ručením obmedzeným a iných subjektov, ktoré musia byť registrované v obchodnom registri s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.

Ide o požiadavky na získanie prístupu k povolaniu zo strany portugalskej univerzity alebo rovnocennej akademickej kvalifikácie, ako aj na vykonávanie skúšok spôsobilosti, predĺženie univerzitného štúdia, v ktorom sa rozvíjajú právne/registrované záležitosti relevantné pre výkon povolania, trvajúce 6 mesiacov a stáž 1 rok, po ktorých nasledujú verejné dôkazy. Všetky kroky tohto procesu sú predmetom posúdenia a môžu viesť k vylúčeniu žiadateľa v prípade nedostatočného vymáhania. Záverečná fáza je verejnou súťažou, ktorú organizuje Inštitút registrov a notári (Instituto dos Registertos e do Notarado).

Inštitút registrov a notárov je zodpovedný za riadenie, koordináciu, podporu, hodnotenie a dohľad nad činnosťou registrov.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://irn.justica.gov.pt/.

Súdni úradníci

Exekútori predstavujú skupinu zamestnancov súdnych zamestnancov, ktorí pracujú na konaní pred súdmi alebo prokuratúrami. Pojem úradník spravodlivosti však stále zahŕňa počítačový, administratívny, technický a odborný personál.

Prístup k služobnému postupu súdneho úradníka sa začína v prípade pomocných súdnych úradníkov a pomocných právnych úradníkov („técnico doplňujúci dar“) v súdnej službe a pomocných právnych úradníkov (técnico de justiça doplňujúca pomoc) vo verejných službách prokuratúry. prístup je otvorený pre osoby, ktoré absolvovali odborný kurz odbornej prípravy a ktoré boli schválené prostredníctvom prijímacieho konania.

Zamestnanci súdnych úradníkov sa riadia služobným poriadkom uvedeným v súčasnej verzii zákonného dekrétu č. 343/1999 z 26. augusta 2007 a výkon ich funkcií má významnú úlohu v medzinárodnej právnej spolupráci, najmä pri vykonávaní európskych nariadení a smerníc.

Generálne riaditeľstvo pre správu spravodlivosti (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgánom ministerstva spravodlivosti so zodpovednosťou za nábor, riadenie a správu súdnych úradníkov.

Rada súdnych úradníkov (Conselho dos Oficiais de Justiça) je orgán zodpovedný za posúdenie odbornej spôsobilosti súdnych úradníkov a výkon disciplinárneho orgánu nad nimi.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediátori

V článku 2 písm. b) zákona č. 29/2013 z 19. apríla 2013 sa mediátor definuje ako „(...) nestranná a nezávislá tretia strana, ktorá nemá právomoc nariadiť účastníkom konania mediáciou, ktorí im pomáhajú dosiahnuť konečnú dohodu o spornej otázke“. Tento zákon tiež stanovuje postavenie sprostredkovateľa na účely výkonu jeho činnosti v Portugalsku a zaradenie tohto sprostredkovateľa do zoznamov všetkých verejných mediačných systémov, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom výberového konania, ktorého nariadenie bolo schválené vyhláškou č. 282/2010 z 25. mája.

Činnosť mediátora má veľký význam, pretože pomáha stranám dosiahnuť dohodu prispieva k udržiavaniu a v niektorých prípadoch k obnove sociálneho mieru. V Portugalsku existujú špecializovaní mediátori, ktorí sa zaoberajú rodinnými, pracovnými a trestnými vecami. V mediácii nie sú žiadne mimovládne organizácie, ale existujú súkromné združenia, ktoré mediátorom poskytujú služby sprostredkovania a odbornej prípravy.

Mediátori nemajú celoštátny etický kódex, Uvedený zákon o mediácii však obsahuje kapitolu o právach a povinnostiach mediátora, ktorý musí konať aj v súlade so zásadami stanovenými v Európskom kódexe správania pre mediátorov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ich odbornej prípravy.

Konanie mediátorov sa monitoruje prostredníctvom systému verejnej mediácie, a to v troch častiach: občianske, pracovné a trestné veci. Každá časť systému verejnej mediácie spravuje orgán verejnej moci, ktorý je identifikovaný v stanovách spoločnosti.

V Portugalsku mediátori nedostávajú odbornú prípravu z verejného orgánu, namiesto toho sú vyškolení súkromnými subjektmi, ktoré sú certifikované Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v súlade s vykonávacím nariadením č. 345/2013 z 27. novembra 2013, s osobitným zameraním na dodržiavanie rámca kvality.

DGB prostredníctvom svojho Úradu pre alternatívne riešenie sporov (GRAL) spravuje verejné mediačné systémy. napriek tomu, že neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, vedie zoznamy mediátorov a mediátori sa k týmto zoznamom môžu pripojiť tak, že sa zúčastňujú na výberovom konaní stanovenom v pravidlách, ktoré boli schválené vykonávacím nariadením č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Viac informácií nájdete na stránke: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgpj.mj.pt/.

Súdni úradníci ( Administradores Judiciais)

Súdny správca je zodpovedný za dohľad a usmerňovanie aktov, ktoré sú súčasťou osobitného procesu revitalizácie, ako aj za riadenie alebo likvidáciu konkurznej podstaty v konkurznom konaní, a je zodpovedný za vykonanie všetkých aktov, ktoré mu boli udelené zákonom a zákonom. V závislosti od úloh, ktoré budú vykonávať počas konania, sa vymenuje dočasný súdny správca, správca alebo splnomocnenec.

Úloha súdneho správcu je stanovená v zákone č. 22/2013 z 26. februára 2013.

Súdny správca musí:

 1. Mať príslušné vysokoškolské vzdelanie a príslušnú odbornú prax;
 2. Absolvoval 6-mesačnú stáž;
 3. Zložiť vstupný test osobitne určený na posúdenie vedomostí získaných počas stáže;
 4. Nebyť v situácii, ktorá je nezlučiteľná s ich pracovnými povinnosťami;
 5. Je vhodná pre dané povolanie.

Komisia pre právne asistentov (Comissão para o Acompanmento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) je zodpovedná za postup prijímania súdnych správcov a monitoruje ich prácu.

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke https://caaj.justica.gov.pt/.

Úradník priemyselného vlastníctva ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Úradník priemyselného vlastníctva je technik priemyselného vlastníctva, do ktorého môžu podniky a jednotlivci lepšie hájiť svoje práva a záujmy v tejto oblasti.

Úradníci priemyselného vlastníctva sú osoby, ktoré sú uznané v Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., aby vykonávali činnosti priemyselného vlastníctva v mene a v záujme svojich klientov a zložiek bez plnej moci.

Prístup k tejto činnosti v Portugalsku sa upravuje v zákonnom dekréte č. 15/95 z 24. januára 2009 (v znení zmien) a v nariadení č. 1200/2010 z 29. novembra, zmenenom a doplnenom nariadením č. 239/2013 z 25. júla.

Viac informácií nájdete na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizácie poskytujúce bezplatné právne služby ( pro bono)

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s advokátskou komorou a miestnymi orgánmi zabezpečuje na celom území Portugalska existenciu úradov pre právne poradenstvo (Gabintes de Consulta Jurídica), kde môžu občania získať bezplatné právne poradenstvo od právnických osôb. Zoznam týchto úradov spolu s príslušnými kontaktnými údajmi možno nájsť online, a to aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre politiku v oblasti spravodlivosti (www.dgpj.mj.pt).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 26/08/2019