Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Austria

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat austriackiego orzecznictwa i odpowiednich prawnych baz danych.


Internetowa baza orzecznictwa

Wyroki wydane przez austriackie sądy publikowane są w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i Link otworzy się w nowym okniemożna do nich uzyskać dostęp pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/. Decyzje sądów najwyższych i sądów administracyjnych są szeroko publikowane, natomiast pozostałe sądy są tylko odizolowane.

System informacji prawnej Republiki Austrii stanowi elektroniczną bazę danych koordynowaną i obsługiwaną przez Kancelarię Federalną Austrii. Ogłasza się w nim przepisy prawne opublikowane w Bundesgesetzblatt (austriacki dziennik urzędowy) oraz zamieszcza informacje na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

RIS zapewnia dostępność (WA-AA zgodnie z WCAG 2.0).

Prezentacja decyzji/przepisów

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo przedstawione z tytułami

Tak

Częściowo

Główny przykład

Numer reguły prawnej RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Decyzja z 25.8.2011 r.

Tekst nagłówka

Nagłówek składa się ogólnie z następujących elementów: Numer działu: 11, rodzaj procedury: OS, numer oznaczający kolejność: 87, i rok: 11. Następnie dodawana jest data wyroku: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) – International

W poniższej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Format

Wyroki dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF i HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy
 • Trybunał konstytucyjny
 • Sąd Administracyjny

Sądy i inne instytucje

 • Wyższe sądy regionalne i inne sądy (sprawy cywilne i karne)
 • Federalny Sąd Administracyjny
 • Krajowe sądy administracyjne
 • Federalny Trybunał Finansów (BFG, zewnętrzny)
 • Organ Ochrony Danych (przed 2014 r. Komisja Ochrony Danych)
 • Komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna, Trybunał Odwoławczy
 • Organ nadzorczy Komitetu Pracowniczego (do 2014 r.: Komitet ds. Nadzoru – Komisja ds. Nadzoru)
 • Komisje równe traktowaniu komisji od 2014 r.
 • Komisje ds. równego traktowania, od 2008 r. (zewnętrzne)
 • Niezależny Senat Administracyjny (wybrane decyzje od 1991 do 2013, następnie LVG)
 • Dokumentacja finansowa, niezależny Senat Finansów (zewnętrzny; Decyzje do 2013 r., a następnie do BFG)
 • Niezależny Federalny Senat ds. Azylu (wybrane decyzje od 1998 r. do 2008 r.)
 • Sąd ds. azylu (decyzje od lipca 2008 r. do 2013 r., następnie BVwG)
 • Umweltsenat (wybrane decyzje od 1994 do 2013, następnie BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (wybrane decyzje od 2001 r. do 2013 r., następnie BVwG)
 • Organy odpowiedzialne za kontrolę zamówień publicznych (wybrane decyzje do 2013 r., następnie BVwG)

Uwaga: Nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów

Inne procedury

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje na temat:

 • odwołań?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal rozpatrywana?

Nie

Nie

 • wyniku odwołań?

Nie

tak, w zakresie, w jakim publikowane są orzeczenia sądów najwyższych

 • nieodwołalności wyroku?

Publikowane są wyłącznie wyroki nieodwołalne

Publikowane są wyłącznie wyroki nieodwołalne

 • dalszych postępowań przed
 • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
 • europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?
 • europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, że toczy się postępowanie przez innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Zasady dotyczące publikacji

na szczeblu krajowym?

na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące reguły publikacji wyroków?

Tak

Tak

§ 15, 15a ustawa OGH, 48a Organizacja Sądowa (GOG), § 23 BFGG, § 20 BVWGG

Sądy najwyższe

Inne sądy

Publikacji podlegają wszystkie wyroki czy jedynie ich wybór?

z pewnymi nielicznymi wyjątkami.

tylko niewielki wybór w obszarze zwykłego wymiaru sprawiedliwości, kompleksowy w obszarze sprawiedliwości administracyjnej

Jeżeli dokonuje się selekcji, jakie kryteria są stosowane?

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego, w których zdecydowano o odrzuceniu odwołania, bez podania szczegółowego uzasadnienia, nie są publikowane.

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 10/03/2020