Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Ungerija

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Ungerija.


Sorsi legali

I. Il-ġerarkija leġiżlattiva

1 Il-liġi Fundamentali

Il-liġi Fundamentali (il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgata fil-25 ta’ April 2011) tinsab fil-quċċata tal-ġerarkija leġiżlattiva fl-Ungerija, u kull liġi oħra trid tkun kompatibbli magħha. Il-liġi Fundamentali ġiet adottata mill-Assemblea Nazzjonali, u biex issir emenda tenħtieġ maġġoranza b’żewġ terzi tal-voti tal-membri kollha tal-Assemblea [l-Artikolu S (2) tal-Liġi Fundamentali].

Il-liġi Fundamentali u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tagħha (id-Dispożizzjonijiet Tranżitorji tal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgati fil-31 ta’ Diċembru 2011) daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012.

Il-liġi Fundamentali tal-Ungerija tikkonsisti f’ 6 partijiet: Fil-Preambolu t-titolu tar-Reliġjon Nazzjonali ru, kif ukoll bħala parti A tal-Kostituzzjoni (Artikolu A-U), tal-Libertà u r-Responsabbiltà (Artikoli I-XXXI), Stat (l-Artikolu 54–1), Ordni Speċjali u Dispożizzjonijiet Finali u Mixxellanji.

It-Taqsima intitolata “Bażi” fiha d-dispożizzjonijiet ġenerali u tippreskrivi:

 • il-forma ta’ gvern,
 • il-prinċipji fundamentali tal-operat tal-Istat,
 • it-trasferiment ta’ ċerti setgħat lill-Unjoni Ewropea,
 • Il-belt kapitali tal-Ungerija u l-entitajiet amministrattivi reġjonali,
 • id-dispożizzjonijiet ewlenin dwar iċ-ċittadinanza Ungeriża u dwar kif tista’ tinkiseb,
 • Il-lingwa uffiċjali, l-istemma araldika, il-bandiera, l-innu nazzjonali, il-festi nazzjonali u l-munita uffiċjali tal-Ungerija,
 • il-pożizzjoni tal-Liġi Fundamentali fis-sistema ġuridika tal-Ungerija, jiġifieri l-Liġi Fundamentali hija l-bażi tas-sistema ġuridika tal-Ungerija,
 • il-proċedura biex tiġi adottata u emendata l-Liġi Fundamentali,
 • it-tipi ta’ leġiżlazzjoni Ungeriża,
 • għadd ta’ prinċipji fundamentali, li jinkludu:
  • il-projbizzjoni li setgħa tiġi assunta jew tiġi eżeċitata bil-forza,
  • ir-responsabbiltà għad-destin tal-Ungeriżi li jgħixu lil hinn mill-fruntieri tal-Ungerija,
  • il-kooperazzjoni fil-ħolqien tal-unità Ewropea,
  • il-protezzjoni tal-istituzzjoni taż-żwieġ,
  • l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet meħtieġa għall-kompetizzjoni ġusta,
  • il-prinċipju ta’ ġestjoni baġitarja bbilanċjata, trasparenti u sostenibbli,
  • l-obbligu li jiġu protetti u sostnuti r-riżorsi naturali,
  • il-ħolqien u ż-żamma tal-paċi u tas-sigurtà, u r-rieda li jkun hemm kooperazzjoni man-nazzjonijiet u l-pajjiżi kollha tad-dinja biex jinkiseb l-objettiv ta’ żvilupp sostenibbli tal-umanità.

It-Taqsima intitolata “Libertà u Responsabbiltà” tistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi fundamentali. Huwa rikonoxxut bħala dritt fundamentali, inter alia:

 • id-dritt għall-ħajja u għad-dinjità tal-bniedem,
 • il-projbizzjoni tat-tortura, ta’ kwalunkwe trattament inuman jew degradanti jew ta’ kwalunkwe kastig, tat-tjassir u tat-traffikar tal-bnedmin,
 • il-projbizzjoni tal-prattiki ewġeniċi kollha, tal-użu tal-ġisem tal-bniedem jew ta’ kwalunkwe partijiet tiegħu għal qligħ finanzjarju, u tal-ikklonjar tal-bnedmin,
 • id-dritt għal-libertà u għas-sikurezza personali, u d-dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li ħadd ma jkun miċħud mil-libertà tiegħu,
 • id-dritt għal-libertà tal-moviment u d-dritt li wieħed jagħżel il-post tar-residenza tiegħu bla tfixkil,
 • id-dritt għall-ħajja privata u tal-familja,
 • id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-aċċess għad-dejta ta’ interess pubbliku,
 • id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon,
 • id-dritt għal-libertà ta’ għaqda paċifika,
 • id-dritt għal-libertà tal-espressjoni,
 • id-dritt li wieħed jipparteċipa fil-ħajja kulturali,
 • id-dritt li wieħed jagħżel bla tfixkil ix-xogħol, il-professjoni u l-attivitajiet intraprenditorjali tiegħu,
 • id-dritt għall-proprjetà,
 • il-projbizzjoni tat-tkeċċija taċ-ċittadini Ungeriżi mit-territorju tal-Ungerija,
 • l-asil
 • l-ugwaljanza quddiem il-liġi,
 • in-nondiskriminazzjoni,
 • il-projbizzjoni tat-tħaddim tat-tfal,
 • id-dritt għal ambjent b’saħħtu,
 • id-dritt għall-vot, u d-dritt li wieħed joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali, tar-rappreżentanti lokali u tas-sindki, u fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew,
 • id-dritt li wieħed ikollu l-affarijiet personali tiegħu amministrati b’mod imparzjali, ġust u f’ħin raġonevoli mill-awtoritajiet,
 • id-dritt ta’ kull ċittadin Ungeriż li jkun protett mill-Ungerija matul is-soġġorn tiegħu barra minn pajjiżu,
 • il-liġi Fundamentali tiddefinixxi wkoll in-nazzjonalitajiet u d-drittijiet ewlenin tal-persuni soġġetti għall-prosekuzzjoni.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Ungerija tistinka biex, fost l-oħrajn:

 • tipprovdi sigurtà soċjali liċ-ċittadini kollha tagħha,
 • tipprovdi lil kull individwu b’abitazzjoni deċenti u b’aċċess għas-servizzi pubbliċi.

Il-liġi Fundamentali tistabbilixxi wkoll ċerti obbligi, jiġifieri:

 • l-obbligu li wieħed jikkontribwixxi biex jissodisfa l-ħtiġijiet komuni (trattament ugwali tat-taxxa),
 • l-obbligu għaċ-ċittadini Ungeriżi li jiddefendu lill-pajjiżhom.

Il-parti C tal-Liġi Fundamentali tistabbilixxi l-aktar regoli bażiċi għal dinjitarji u istituzzjonijiet ewlenin fil-pajjiż, li jistabbilixxu l-istatus legali u r-responsabbiltajiet ta’:

 • l-Assemblea Nazzjonali,
 • il-President tar-Repubblika,
 • il-Gvern,
 • il-korpi regolatorji awtonomi,
 • il-Qorti Kostituzzjonali,
 • is-servizzi tal-ġudikatura u tal-prosekuzzjoni,
 • il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali,
 • l-amministrazzjonijiet lokali,
 • il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija,
 • il-Qorti tal-Awdituri,
 • il-forzi armati Ungeriżi,
 • il-pulizija u s-servizzi tas-sigurtà nazzjonali,
 • ir-referenda nazzjonali.

Il-parti A tal-Liġi Fundamentali, ordni legali speċjali, tkopri l-istat ta’ emerġenza, l-istat ta’ emerġenza, l-istat ta’ difiża preventiva, l-istat ta’ terroriżmu, attakki mhux mistennija u sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

2 Att

Fl-Ungerija, l-Atti jiġu adottati mill-Assemblea Nazzjonali. Skont il-Liġi Fundamentali r-regoli għad-drittijiet u l-obbligi fundamentali huma determinati mill-Atti. Il-Parlament jadotta l-liġijiet b’vot ta’ maġġoranza sempliċi (aktar minn nofs il-Membri preżenti), bl-eċċezzjoni tal-hekk imsejħa liġijiet kardinali definiti mil-Liġi Fundamentali, li l-adozzjoni u l-emenda tagħhom jeħtieġu maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-voti tal-Membri tal-Parlament preżenti.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Atti kardinali jistabbilixxu r-regoli dettaljati li japplikaw pereżempju għaċ-ċittadinanza, għall-knejjes, għad-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali li jgħixu fl-Ungerija, għall-istatus ġuridiku u għar-remunerazzjoni tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali u tal-President tar-Repubblika, għall-Qorti Kostituzzjonali, għall-amministrazzjonijiet lokali, għall-użu tal-istemma araldika u tal-bandiera, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar id-dekorazzjonijiet tal-Istat.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-awtorizzazzjoni biex tiġi rikonoxxuta n-natura vinkolanti tat-Trattati fundaturi u emendatorji tal-Unjoni Ewropea, id-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ gwerra, il-konklużjoni tal-paċi u d-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ ordni ġuridiku speċjali, jirrikjedu maġġoranza b’żewġ terzi tal-voti tal-Membri kollha tal-Assemblea Nazzjonali.

Qabel l-adozzjoni tal-Att XXXI tal-1989 dwar l-emendi tal-Kostituzzjoni, il-Kunsill Presidenzjali tal-Ungerija ġie awtorizzat joħroġ digrieti liġi. Mill-perspettiva tal-ġerarkija leġiżlattiva, id-digrieti liġi li għadhom fis-seħħ jikkwalifikaw bħala regolamenti fuq l-istess livell tal-Atti.

3 Regolamenti

Il-liġi Fundamentali tirrikonoxxi d-digrieti governattivi, id-digrieti tal-Prim Ministru, id-digrieti ministerjali, id-digrieti mill-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi u d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali. Fi stat ta’ kriżi nazzjonali, il-Kunsill għad-Difiża Nazzjonali, u fi stat ta’ emerġenza, il-President tar-Repubblika, jistgħu joħorġu digrieti wkoll.

3.1 Id-digrieti governattivi

Is-setgħa tal-Gvern li jadotta digrieti tista’ tkun oriġinali jew statutorja. Il-kompetenza oriġinali hija definita fl-Artikolu 15(3) tal-Liġi Fundamentali, li tgħid li l-Gvern, filwaqt li jaġixxi fl-ambitu tas-setgħat tiegħu, jista’ joħroġ digrieti dwar kwistjonijiet li mhumiex regolati bil-liġi. L-ebda digriet tal-Gvern ma jista’ jmur kontra xi Att. Dan ma jirrestrinġix is-setgħat tal-Assemblea Nazzjonali, li tista’ tikkunsidra kwalunkwe qasam regolatorju bħala li jaqa’ taħt l-awtorità tagħha.

Skont il-Liġi Fundamentali u l-Att CXXX tal-2010 dwar il-leġiżlazzjoni, il-Gvern jista’, b’awtorità legali espliċita, jadotta digrieti li jimplimentaw il-liġijiet. Skont it-Taqsima 5 (1) tal-Att dwar il-Leġiżlazzjoni, l-awtorizzazzjoni u s-suġġett u l-qafas tad-delega ta’ setgħa jridu jiġu speċifikati fl-awtorizzazzjoni biex tiġi adottata leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni. Id-detentur ma jistax jgħaddi l-awtorità leġiżlattiva lil xi parti oħra.

3.2 Id-digrieti tal-Prim Ministru

Skont il-Liġi Fundamentali, digriet jista’ jinħareġ ukoll mill-Prim Ministru, pereżempju permezz ta’ digriet tal-Viċi Prim Ministru permezz ta’ regolament, l-Ordni tal-Prim Ministru tinsab fl-istess livell tad-digriet ministerjali fil-ġerarkija tas-sorsi tal-liġi.

3.3 Id-digrieti ministerjali

Id-digrieti ministerjali huma kklassifikati taħt id-digrieti governattivi fil-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni. Skont il-Liġi Fundamentali l-ministri jadottaw digrieti permezz ta’ awtorità ta’ Att jew digriet tal-gvern (maħruġ fi ħdan il-kompetenza leġiżlattiva oriġinali tagħhom), kemm jekk b’mod indipendenti kif ukoll jekk bi qbil ma’ kwalunkwe ministru ieħor; tali digrieti ma jistgħux ikunu f’kunflitt ma’ kwalunkwe Att, digriet tal-gvern jew digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.4 Id-digrieti tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija

Abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilu, definiti fl-Atti kardinali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija jista’ joħroġ digrieti permezz ta’ awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda liġi.

3.5 Id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi

Skont l-Artikolu 23(4) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, definiti fl-Atti kardinali, il-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi joħorġu digrieti permezz ta’ awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda Att, digriet governattiv, digriet tal-Prim Ministru, digriet ministerjali jew digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.6 Id-digrieti tal-amministrazzjoni lokali

Skont l-Artikolu 32(2) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, l-amministrazzjonijiet lokali jistgħu jadottaw digrieti lokali sabiex jirregolaw ir-relazzjonijiet soċjali lokali li mhumiex irregolati minn xi Att jew bl-awtorità ta’ xi Att. L-ordinanzi lokali jistgħu ma jkunux f’kunflitt ma’ kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra.

Ir-regoli dettaljati dwar id-digrieti li għandhom jiġu adottati mill-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali, huma stipulati fl-Att CLXXXIX tal-2011 dwar l-amministrazzjonijiet lokali tal-Ungerija.

4 Il-ftehimiet internazzjonali u l-prinċipji fundamentali tad-dritt internazzjonali

Il-Gvern tal-Ungerija jista’ jidħol fi ftehimiet internazzjonali ma’ stati oħra/gvernijiet ta’ Stati oħra. Fl-Ungerija, ir-relazzjoni bejn ftehimiet internazzjonali u l-liġi domestika hija bbażata fuq sistema duwalista; jiġifieri, ftehimiet internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika permezz tal-promulgazzjoni tagħhom permezz ta’ regolamenti legali.

Il-prinċipji tad-dritt internazzjonali

Skont l-Artikolu Q (3) tal- Liġi Fundamentali, l-Ungerija taċċetta r-regoli ġeneralment rikonoxxuti tad-dritt internazzjonali. Id-dritt internazzjonali konswetudinarju u l-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ trasformazzjoni.

II — Sorsi oħrajn tal-liġi meqjusa f’sens usa’ u li ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni

1 Strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali

Is-sistema ġuridika Ungeriża tinkludi strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali li, minkejja li jinkludu dispożizzjonijiet normattivi, ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni. L-att dwar il-Leġiżlazzjoni (l-Att CXXX tal-2010) jiddefinixxi żewġ tipi ta’ strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali: id-deċiżjonijiet normattivi u l-ordnijiet normattivi. Dawn huma regoli ta’ kondotta li ġeneralment mhumiex vinkolanti, jiġifieri ma jkunux vinkolanti għal kulħadd. huma sempliċement dispożizzjonijiet interni, regoli organizzattivi u operazzjonali relatati biss mal-emittent jew il-korpi jew il-persuni subordinati. Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet normattivi ma jistgħux jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini. L-istrumenti legali ta’ amministrazzjoni statali ma jistgħux imorru kontra leġiżlazzjoni oħra jew jirrepetu d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi.

Skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni preċedenti (l-Att XI tal-1987), il-komunikazzjonijiet statistiċi u l-linji gwida legali kienu jikkwalifikaw ukoll bħala sorsi ta’ liġi (magħrufa bħala strumenti legali oħra ta’ governanza) mingħajr ma jikkwalifikaw bħala leġiżlazzjoni. L-att il-ġdid dwar il-Leġiżlazzjoni ma baqax isemmih. madankollu, filwaqt li l-linji gwida legali tħassru meta l-Att il-ġdid daħal fis-seħħ (fl-1 ta’ Jannar 2011), l-istrumenti statistiċi maħruġa qabel dik id-data jibqgħu fis-seħħ sakemm jitħassru. (il-messaġġi statistiċi maħruġa mill-President ta’ l-Uffiċċju Ċentrali ta’ l-Istatistika fihom dispożizzjonijiet li jorbtu legalment li jikkonsistu esklussivament f’kunċetti statistiċi, metodi, klassifikazzjonijiet, listi u numri.)

1.1 Id-deċiżjonijiet normattivi

Fid-deċiżjonijiet normattivi, l-Assemblea Nazzjonali, il-gvern u korpi amministrattivi ċentrali oħrajn, il-Qorti Kostituzzjonali u l-Kunsill tal-Baġit, jistgħu jistabbilixxu l-organizzazzjoni u l-funzjonament kif ukoll l-attivitajiet u l-programmi ta’ azzjoni tagħhom stess.

Il-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali ukoll jistgħu, fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxu l-attivitajiet tagħhom stess u ta’ dawk il-korpi mmexxija minnhom, kif ukoll il-programmi ta’ azzjoni tagħhom u l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-korpi mmexxija minnhom. Bl-istess mod, il-korp rappreżentattiv ta’ awtonomiji nazzjonali jista’, fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament, l-attivitajiet u l-programmi ta’ azzjoni tagħhom stess, kif ukoll ta’ dawk il-korpi mmexxija minnhom.

1.2 L-ordnijiet normattivi

Fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom u kif previst fil-leġiżlazzjoni, il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, il-kap tal-korpi amministrattivi ċentrali (minbarra l-gvern), il-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali, il-Prosekutur Suprem, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, il-President tal-Qorti tal-Awdituri, il-kap tal-uffiċċju governattiv tal-belt kapitali jew tal-kontea, is-sindki u s-segretarji ġenerali jistgħu, fl-ordnijiet normattivi, jistabbilixxu l-organizzazzjoni, il-funzjonament u l-attivitajiet tal-korpi mmexxija, ġestiti jew sorveljati minnhom.

Barra minn hekk, l-Assemblea Nazzjonali, il-President tar-Repubblika, il-Qorti Kostituzzjonali, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-korpi regolatorji awtonomi, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-kap tal-organizzazzjoni uffiċjali tal-ministeru, jistgħu joħorġu ordnijiet normattivi li jkunu jorbtu lill-membri tal-persunal tal-organizzazzjoni kkonċernata.

2 Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali għandhom rwol importanti fis-sistema leġiżlattiva Ungeriża.

Skont l-Att CLI tal-2011 dwar il-Qorti Kostituzzjonali l-kompiti tal-Qorti Kostituzzjonali huma s-segwenti:

 • rieżami ex post tal-konformità tal-leġiżlazzjoni mal-Liġi Fundamentali (proċedura ta’ rieżami ex post);
 • Rieżami (preventiv) tal-konformità tal-Atti li jkunu ġew adottati iżda li ma jkunux għadhom ġew ippromulgati u ta’ ċerti dispożizzjonijiet tat-trattati internazzjonali mal-Liġi Fundamentali;
 • rieżami individwali fuq it-talba ta’ mħallef: jekk waqt li tkun qed tinstema’ kawża quddiemu, l-imħallef ikun irid japplika biċċa leġiżlazzjoni li hu jqis bħala mhux kostituzzjonali jew li l-Qorti Kostituzzjonali tkun diġà ddikjarat bħala mhux kostituzzjonali, hu jista’ jissospendi l-proċedimenti u jitlob lill-Qorti Kostituzzjonali biex issib il-biċċa leġiżlazzjoni jew id-dispożizzjoni leġiżlattiva mhux kostituzzjonali u biex tipprojbixxi l-applikazzjoni tal-biċċa leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali;
 • it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar ilmenti kostituzzjonali bbażati fuq ksur ta’ drittijiet iggarantiti mil-Liġi Fundamentali: il-persuna jew l-organizzazzjoni involuta fil-kawża individwali tista’ tressaq ilment kostituzzjonali jekk id-dritt tagħha, iggarantit mil-Liġi Fundamentali, ma jkunx ġie osservat minħabba l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali fil-proċedimenti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin fil-kawża, u jekk tkun użat il-possibbiltajiet kollha ta’ appell jew ma jkollhiex dritt għal appell;
 • l-eżaminar tal-atti leġiżlattivi sabiex jiġi żgurat li ma jkunu jmorru kontra l-ebda ftehim internazzjonali;
 • it-twaqqif ta’ ommissjonijiet leġiżlattivi li jmorru kontra l-Liġi Fundamentali;
 • is-soluzzjoni ta’ ċerti kunflitti ta’ kompetenza bejn il-korpi statali jew bejn l-amministrazzjonijiet lokali u korpi statali oħrajn;
 • l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Fundamentali;
 • proċedimenti mixxellanji, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi.

Il-Qorti Kostituzzjonali tipprovdi raġunijiet dettaljati għad-deċiżjonijiet li tieħu. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali ma jistgħux jiġu appellati u jorbtu lil kulħadd.

3 Il-ġurisprudenza tal-qrati

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġi u r-responsabbiltà għall-għoti ta’ gwida legali lill-qrati inferjuri, il-qorti suprema tal-Ungerija, il-Curia (qabel l-1 ta’ Jannar 2012: Il-Qorti Suprema) tistabbilixxi deċiżjoni tal-uniformità legali u tagħti deċiżjoni fil-prinċipju.

Jista’ jingħata bidu għal proċedura ta’ uniformità jekk l-iżvilupp u l-uniformità tal-prassi ġudizzjarja jeħtieġu l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ uniformità fi kwistjoni ta’ prinċipju, u jekk awla tal-Curia tkun beħsiebha tiddevja mid-deċiżjoni li tkun ħadet awla oħra tal-Curia. Deċiżjoni dwar l-uniformità fil-liġi torbot lill-qrati.

Id-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jirriżultaw mill-prassi tal-awli ġudizzjarji tal-Curia u jippromwovu wkoll l-uniformità fil-qtugħ tas-sentenzi.

Id-deċiżjonijiet mogħtija sabiex tkun żgurata l-uniformità fil-liġi u d-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jiġu ppubblikati fir-Repertorju Uffiċjali tad-Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema.

III. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tal-leġiżlazzjoni jkopri t-territorju tal-Ungerija, filwaqt li dak tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali jkopri ż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali. Il-kamp ta’ applikazzjoni personali tal-leġiżlazzjoni jkopri lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fit-territorju tal-Ungerija, liċ-ċittadini Ungeriżi li jkunu jinsabu barra mit-territorju tal-Ungerija, u fil-każ tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali, lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fiż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali.

L-att dwar il-Leġiżlazzjoni jipprojbixxi l-validità retroattiva, u jindika li biċċa leġiżlazzjoni ma tistax tistabbilixxi obbligi jew tagħmilhom aktar onerużi, tirtira jew tirrestrinġi d-drittijiet jew tiddikjara kondotta bħala illegali fil-perjodu ta’ qabel id-dħul tagħha fis-seħħ.

Il-leġiżlazzjoni trid dejjem tistabbilixxi d-data ta’ meta tidħol fis-seħħ b’tali mod li jibqa’ biżżejjed żmien biex isiru tħejjijiet għall-applikazzjoni tagħha.

Il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni tagħha jridu jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien. Biċċa leġiżlazzjoni (jew dispożizzjoni leġiżlattiva) ma tibqax valida jekk tiġi mħassra jew — jekk ikun fiha biss dispożizzjonijiet emendatorji jew ta’ tħassir — skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni.

IV. Databases legali

Fl-Ungerija, il-Gazzetta Uffiċjali hija Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Magyar Közlöny, li tiġi ppubblikata f’format elettroniku u li t-test tagħha huwa kkunsidrat bħala awtentiku.

Il-Gazzetta tinkludi l-leġiżlazzjoni Ungeriża (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) inklużi:

 • l-ordnijiet u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali, li jridu jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali skont id-dispożizzjonijiet ġuridiċi jew fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Nazzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Curia li jirrigwardaw l-uniformità ġudizzjarja;
 • l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Elezzjonijiet Nazzjonali;
 • L-Annessi, inkluża l-Ġabra ta’ Deċiżjonijiet;
 • ir-rapport Uffiċjali.

Il-bażi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-dejta tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali fiha l-leġiżlazzjoni kollha (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) u l-istrumenti legali ta’ amministrazzjoni statali fis-seħħ fid-data ta’ meta jsir it-tiftix. Din tiġi ppreżentata f’verżjoni kkonsolidata, flimkien ma’ emendi u ma’ bidliet oħrajn.

Tista’ tfittex din l-informazzjoni skont it-titolu u n-numru, u tista’ anki tagħmel tiftix fit-test.

L-aċċess għal dawn il-bażijiet ta’ data huwa b’xejn, u ma tapplika l-ebda restrizzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Uffiċjali Elettronika Awtentika

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBażi ta’ Data tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019