Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Francuska

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.


Redovni sudovi - uvod

Prvostupanjski sudovi

Građanski sudovi

1. Regionalni sudovi

Regionalni sud (tribunal de grande instance) odlučuje u sporovima između privatnih stranaka (građanski predmeti) ako je vrijednost spora veća od 10 000 eura.

Nadležan je i u sljedećim područjima, neovisno o iznosu zahtjeva:

 • obiteljskom pravu: brak, srodstvo, posvajanje, proglašenje osobe nestalom (déclarations d’absence);
 • ispravkama registra građanskog stanja (état civil: rođenje, brak, smrt itd.);
 • nasljeđivanju;
 • novčanim kaznama (amendes civiles) koje propisuju službenici javnih matica (officiers d’état civil);
 • tužbama u pogledu tražbina za nekretnine (actions immobilières);
 • razvrgnuću udruženja;
 • zaštiti od vjerovnika (sauvegarde), sudski nadziranom insolvencijskom postupku (redressement judiciaire) i sudskoj likvidaciji (liquidation judiciaire), kada dužnik nije trgovac niti osoba registrirana u registru obrtnika (répertoire des métiers);
 • osiguranju za ozljede na radu i profesionalne bolesti za nezaposlene osobe koje rade u poljoprivredi;
 • naknadama za registraciju (droits d’enregistrement), troškovima za objavu obavijesti iz zemljišnih knjiga (taxes de publicité foncière), biljezima (droits de timbre) i posrednim porezima te ostalim nametima jednakima tim naknadama, troškovima ili pristojbama;
 • najmu poslovnih prostorija (baux commerciaux), izuzev sporova o određivanju najamnine za revidirane ili obnovljene najmove, najmu imovine u poslovne ili zanatske svrhe (baux professionnels) i privremenim ugovorima za poslovne svrhe (conventions d’occupation précaire en matière commerciale);
 • zahtjevima zbog krivotvorenja (inscription en faux) vjerodostojnih dokumenata (actes authentiques);
 • građanskim tužbama za klevetu (diffamation) ili uvredu (injure), bez obzira na to jesu li javne i jesu li usmene ili pisane.

Kazneni sud (tribunal correctionnel) kazneni je odjel regionalnog suda. Nadležan je za suđenje u srednjim prijestupima (délits, vidi dolje).

Regionalni sud sastoji se od profesionalnih sudaca (magistrats): predsjednika, potpredsjednika, redovnih sudaca, državnog odvjetnika (procureur de la République), zamjenika državnog odvjetnika (vice‑procureurs) i pomoćnika državnog odvjetnika (substituts).

Postoje i specijalizirani suci regionalnih sudova, uključujući sljedeće.

 • Sudac za maloljetnike,ili sudac za djecu (juge des enfants) ima ovlast poduzimati mjere za zaštitu maloljetnika koji su ugroženi i za suđenje maloljetnicima koji su optuženi za manje i srednje prijestupe (contraventions, délits). Kada sudac odlučuje bez prisutnosti javnosti, može narediti samo mjere u cilju boljeg odgoja maloljetnika (mesures éducatives); ako sudac predsjeda maloljetničkim sudom (tribunal pour enfants), sudi s dva pomoćnika (assesseurs) koji nisu profesionalni suci, a sud ima ovlast narediti mjere za bolji odgoj maloljetnika ili kaznu ovisno o slučaju.
 • Sudac za izvršavanje kazni (juge de l’application des peines) određuje način na koji treba izvršiti kaznu koja uključuje oduzimanje slobode. Ako je osuđenik u zatvoru, sudac može narediti mjere kojima se ublažuje kazna, poput vanjskog izdržavanja, djelomične slobode, uvjetnog otpusta ili otpusta pod elektroničkim nadzorom; ako osuđenik nije u zatvoru, sudac nadzire odsluženje kazne, u slučaju, na primjer, uvjetne kazne (emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve), rada za opće dobro (travail d’intérêt général), ili socijalno-sudskog nadzora (suivi socio-judiciaire).
 • Istražni sudac (juge d’instruction) odgovoran je istražnom odjelu prizivnog suda (chambre de l’instruction de la cour d’appel). U kaznenoj istrazi istražni je sudac obvezan poduzeti sve korake radi otkrivanja istine. Istražni sudac prikuplja sve dokaze, bez obzira na to jesu li na štetu ili na korist osumnjičenika. Ako sudac smatra da je istraga završena, može narediti oslobađanje osumnjičenika (ordonnance de non‑lieu) ili naložiti suđenje osobi pod istragom pred kaznenim ili porotnim sudom (cour d’assises). Istražni suci ne mogu preuzimati predmete na vlastitu inicijativu. Predmete im radi istrage mora dodijeliti državno odvjetništvo ili oštećena stranka koja podnosi zahtjev uz navođenje kaznenog djela i traži status građanske stranke u kaznenom postupku (constitution de partie civile).

Regionalni sud općenito zasjeda u glavnom gradu departmana, ali ima regionalnih sudova koji zasjedaju i u drugim mjestima. 1. siječnja 2013. postojao je 161 regionalni sud.

2. Poveznica se otvara u novom prozoruOkružni sudovi

Okružni sud (tribunal d’instance) odlučuje u sporovima između privatnih stranaka (građanski predmeti) ako vrijednost spora ne prelazi 10 000 eura.

Ima i druga dodijeljena područja nadležnosti, poput ovrha nad nadnicama i plaćama (saisies des rémunérations du travail), životne rente (rentes viagères), sporova o izborima i najma nekretnina za boravak (baux d’habitation). Ima i neke upravne nadležnosti: na primjer, glavni tajnik okružnog suda izdaje potvrde o državljanstvu.

Kazneni je odjel okružnog suda policijski sud (tribunal de police) koji je nadležan za suđenje u manjim prijestupima petog razreda (contraventions de la cinquième classe, vidi dolje).

Sudac okružnog suda bavi se i predmetima o skrbništvu, ali ne u slučaju maloljetnika, koji su prema Zakonu donesenom 12. svibnja 2009. sada u nadležnosti obiteljskog suca na regionalnom sudu. Sudac okružnog suda štiti osjetljive odrasle osobe, nadzirući upravljanje njihovim sredstvima.

Okružni sud sastavljen je od jednog ili više sudaca, ali o predmetima uvijek odlučuje jedan sudac.

Okružni sud obično zasjeda u glavnom gradu okruga. 1. siječnja 2013. postojalo je 307 okružnih sudova.

3. Lokalni sudovi

Lokalni sud (juridiction de proximité) odlučuje u građanskim sporovima između privatnih stranaka ako je vrijednost spora manja od 4 000 eura.

Lokalni sudovi sude i u manjim prijestupima u prva četiri razreda.

Na lokalnom sudu ured državnog odvjetnika (ministère public, koji zapravo pokreće progon) ne mora zastupati pravnik iz samog ureda državnog odvjetnika, nego ga može zastupati na primjer policijski povjerenik (commissaire de police).

4. Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački sudovi

Trgovački sud (tribunal de commerce) odlučuje u sporovima iz ugovora između trgovaca ili između kreditnih institucija ili oboje, i u sporovima o trgovačkim društvima ili poslovnim transakcijama između bilo kojih stranaka. Trgovački sud bavi se i postupcima za društva u poteškoćama.

Suci trgovačkih sudova nisu profesionalni suci, nego se svi biraju iz trgovačke profesije. Bira ih na rok od dvije ili četiri godine izborni kolegij sastavljen od trenutnih i bivših sudaca trgovačkih sudova i delegata trgovaca (délégués consulaires), koji su i sami trgovci izabrani u području u nadležnosti suda.

1. siječnja 2013. postojala su 134 trgovačka suda.

5. Poveznica se otvara u novom prozoruRadni sudovi

Radni sud (conseil de prud’hommes) presuđuje o pojedinačnim sporovima između poslodavaca i radnika u vezi s ugovorom o radu ili naukovanju.

Radni su sudovi sastavljeni od izabranih sudaca, od kojih polovica predstavlja poslodavce, a polovica zaposlenike. Radni sud podijeljen je na pet specijaliziranih odjela: za upravljanje, proizvodnju, distributivnu trgovinu i komercijalne usluge, poljoprivredu i ostale aktivnosti. Ako su glasovi četiri sudaca koji sude podijeljeni, sudom predsjeda sudac okružnog suda.

Postoji jedan ili više radnih sudova u svakom departmanu i barem jedan na području nadležnosti svakog regionalnog suda.

Postoji 210 radnih sudova.

6. Poveznica se otvara u novom prozoruSudovi socijalne sigurnosti

Sud socijalne sigurnosti (tribunal des affaires de la sécurité sociale) odlučuje u predmetima između fondova socijalne sigurnosti (caisses de sécurité sociale) i korisnika, na primjer, o članstvu u fondu ili dodjeli i isplati sredstava.

Sud socijalne sigurnosti čine predsjednik, koji je sudac regionalnog suda, i pomoćnici, koji nisu profesionalni suci, a koje imenuje na tri godine prvi predsjednik prizivnog suda s popisa koji za područje u nadležnosti određenog suda sastavlja regionalni direktor za mlade, sport i socijalnu koheziju na temelju prijedloga najreprezentativnijih trgovinskih i profesionalnih organizacija. Svoje mišljenje daje i predsjednik suda socijalne sigurnosti.

Postoji 115 sudova socijalne sigurnosti.

7. Sudovi za nesposobnost

Sud za nesposobnost (tribunal du contentieux de l’incapacité) sudi u sporovima o invalidnosti ili nesposobnosti za rad osobe koja je obuhvaćena socijalnim osiguranjem, tj. o stanju invalidnosti ili stupnju invalidnosti uzrokovane profesionalnom ili drugom bolešću odnosno nezgodom.

Sud za nesposobnost čine predsjednik koji je počasni sudac ili kvalificirana osoba, pomoćnik koji predstavlja radnike i pomoćnik koji predstavlja poslodavce ili samozaposlene; oba pomoćnika imenuje na razdoblje od tri godine prvi predsjednik prizivnog suda tog područja s popisa koji sastavi regionalni direktor za mlade, sport i socijalnu koheziju, nakon nominacija najreprezentativnijih profesionalnih organizacija.

Postoji 26 sudova za nesposobnost.

Žalbe na odluke sudova za nesposobnost moguće su pred Nacionalnim sudom za nesposobnost i naknade iz osiguranja za ozljede na radu (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail), koji je i sud prvog i posljednjeg stupnja za sporove o naknadama iz osiguranja za ozljede na radu.

8. Poveznica se otvara u novom prozoruSudovi za poljoprivredno zemljište

Sud za poljoprivredno zemljište (tribunal paritaire des baux ruraux) odlučuje u sporovima između vlasnika zemljišta i zakupitelja zemljišta o različitim oblicima zakupa ili najma i obrade zemljišta (fermage, métayage, baux à cheptel, baux à domaine congéable, baux à complants, baux emphytéotiques, or contrats d’exploitation de terres à vocation pastorale).

Sudom predsjeda sudac okružnog suda. Predsjednik sudi s četiri neprofesionalna pomoćnika: dva su vlasnici zemljišta i dva su posjednici, a svu četvoricu biraju njihovi sučlanovi na razdoblje od šest godina s popisa kandidata koji sastavlja prefekt nakon nominacija odbora za pripremu izbornih popisa.

Kazneni sudovi

1. Porotni sudovi

Porotni sud (cour d’assises) sudi o teškim kaznenim djelima (crimes): to su prijestupi najteže kategorije, s kaznom od deset godina zatvora do doživotnog zatvora.

Postoji porotni sud u svakom departmanu, ali to nije stalni sud. Datumi prvih ročišta određuju se kad god je to potrebno. U najvećim departmanima, međutim, porotni sudovi sude gotovo stalno.

Sud se sastoji od tri profesionalna suca – predsjednika koji je predsjednik odjela ili redovni sudac na prizivnom sudu i dva pomoćnika koji su redovni suci na prizivnom sudu ili suci na regionalnom sudu za departman – i porote od šest građana izabranih ždrijebom. Kada se bavi ozbiljnim kaznenim djelima koja počine maloljetnici, tada se zove porotni sud za maloljetnike (cour d’assises des mineurs). U tom slučaju dva su pomoćnika suci sudova za maloljetnike.

O nekim kaznenim djelima prema propisima o terorizmu ili vojnom pravu odnosno o trgovini drogom sudi porotni sud sastavljen samo od sudaca.

Ured državnog odvjetnika zastupa glavni pravobranitelj (avocat général).

2. Kazneni sudovi

Kazneni sud (tribunal correctionnel) ima nadležnost nad srednjim prijestupima (délits): to su prijestupi koji imaju kaznu ne veću od 10 godina zatvora ili novčanu kaznu ne manju od 3 750 eura. Kazneni sud odjel je regionalnog suda. Opće je pravilo da se sastoji od tri profesionalna suda, ali postoje i odredbe o tome da u posebnim prijestupima sudi sudac pojedinac.

Ured državnog odvjetnika zastupa državni odvjetnik (procureur de la République) ili jedan od njegovih pomoćnika (substituts).

3. Policijski sudovi

Policijski sud (tribunal de police) sudi o manjim prijestupima petog razreda (contraventions de cinquième classe). Sudi pri okružnom sudu. To je sud sa sucem pojedincem, pri čemu je on sudac okružnog suda.

Ured državnog odvjetnika zastupa državni odvjetnik ili jedan od njegovih pomoćnika.

4. Lokalni sudovi

Lokalni sud (juridiction de proximité) sudi o manjim prijestupima od prvog do četvrtog razreda (contraventions de la première à la quatrième classe). Sudi pri okružnom sudu. Sudac je sudac lokalnog suda i sudi kao pojedinac.

Funkcije ureda državnog odvjetnika obično izvršava policijski povjerenik.

5. Specijalizirani kazneni sudovi

Postoje i specijalizirani sudovi koji se bave posebnim kaznenim stvarima, poput pomorskih trgovačkih sudova (tribunaux maritimes commerciaux), kojih trenutno ima 14 i koji sude o određenim pomorskim prijestupima.

Drugostupanjski sudovi

Prizivni sudovi (cours d’appel) odlučuju o žalbama povodom činjeničnih i pravnih pitanja (appels) protiv presuda koje su već donijeli sudovi prvog stupnja.

Prizivni sud sastoji se samo od profesionalnih sudaca: prvog predsjednika (premier président), predsjednika odjela (présidents de chambre) i redovnih sudaca prizivnog suda (conseillers) (to ne vrijedi za porotni prizivni sud, vidi dolje).

Svaki sud ima specijalizirane odjele koji se bave građanskim, socijalnim, trgovačkim ili kaznenim predmetima, a svaki se sastoji od tri profesionalna suca: predsjednika i još dva suca.

O žalbama protiv presuda porotnog suda odlučuje porotni prizivni sud (cours d’assise d’appel), čije članove imenuje kazneni odjel Kasacijskog suda. Porotni prizivni sud ima deveteročlanu porotu.

O žalbama protiv presuda u predmetima o nesposobnosti odlučuje Nacionalni sud za nesposobnost i naknade iz osiguranja za ozljede na radu.

Ured državnog odvjetnika zastupa glavni državni odvjetnik (procureur général) ili pomoćnik glavnog državnog odvjetnika (substitut général).

Kasacijski sud

Kasacijski je sud (Cour de cassation) vrhovni sud u redovnoj strukturi sudova. Sudi u Parizu. Njegova je funkcija provjeriti da odluke nižih sudova nisu u sukobu s nekim pravnim aspektom. Ne utvrđuje nikakve nove činjenice. Ne smatra se sudom trećeg stupnja. Osigurava ujednačenost sudske prakse i djeluje kao regulator prava i poštovanja zakonitosti.

Presuda Kasacijskog suda donosi se u odgovoru na žalbu o pravnim aspektima (pourvoi en cassation) koju podnosi stranka na koju se odnosi presuda suda ili ured državnog odvjetnika.

Ako Sud zauzme stajalište da pobijana presuda nije donesena u skladu s pravom, ukida presudu (casse la décision). Potom upućuje predmet drugom sudu na ponovno odlučivanje.

U suprotnom, odbija žalbu i pobijana presuda postaje pravomoćna.

U iznimnim slučajevima moguće je da za ukidanje presude nije potrebno ponovno razmatranje suštine predmeta pa tada Kasacijski sud može ukinuti presudu bez vraćanja na ponovno odlučivanje (casser sans renvoi). Može i ukinuti presudu bez vraćanja na ponovno odlučivanje i sam odlučiti o predmetu ako može primijeniti ispravno pravno pravilo u svjetlu činjenica koje je utvrdio sud koji je razmatrao suštinu predmeta (čije nalaze i činjenične ocjene Kasacijski sud neće ponovno razmatrati).

Kasacijski sud podijeljen je na odjele (chambres): tri građanska odjela, jedan trgovački odjel, jedan socijalni odjel i jedan kazneni odjel, a svaki je sastavljen od predsjednika i drugih profesionalnih sudaca. Ovisno o naravi predmeta, Sud može suditi i kao spojeni odjel (chambre mixte, barem tri spojena odjela) ili kao sud u punom sastavu (assemblée plénière, sastavljen od prvog predsjednika, predsjednika odjela i redovnih sudaca).

Ured državnog odvjetnika zastupaju glavni državni odvjetnik i glavni pravobranitelj.

Pravne baze podataka

Pravne baze podataka u Francuskoj dostupne su preko interneta kao javna usluga.

Poveznica se otvara u novom prozoruLégifrance mjesto sadržava presude Kasacijskog suda i prizivnih sudova:

 • u bazi podataka „CASS”, za objavljene presude Kasacijskog suda,
 • u bazi podataka „INCA”, za neobjavljene presude i
 • u bazi podataka „CAPP”, za presude prizivnih sudova.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Presude su dostupne na francuskom jeziku. Neke su presude dostupne i u prijevodu na engleski, arapski ili kineski jezik.

 • Baza podataka CASS sadržava 120 000 presuda, s 2 100 novih svake godine.
 • Baza podataka INCA sadržava 246 000 presuda, s 10 000 novih svake godine.
 • Baza podataka CAPP sadržava 19 000 presuda, s 20 000 novih svake godine.

Slične poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNadležnost sudova - Francuska


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 27/09/2013