COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki dienos, kai praeina septynios dienos nuo Įsakymo dėl teismų veiklos nutraukimo panaikinimo, sustabdyti visi teisiniai ir teisminiai terminai, įskaitant senaties terminus civilinėse bylose ir visus galutinius terminus.

Be to, laikotarpiu, kai teismai nevykdo veiklos, taip pat sustabdyti visi notarams ex lege taikomi terminai. Notarams taikomi terminai sustabdyti laikotarpiui, kuris baigiasi praėjus dvidešimčiai dienų nuo Įsakymo dėl teismų veiklos nutraukimo panaikinimo.

2020 m. gegužės 22 d. atšauktas 2020 m. kovo 16 d. nustatytas pardavimo procedūros atlikimo terminų, nustatytų užregistruotame pasižadėjimo dėl pardavimo susitarime, sustabdymas. Pasižadėjimo parduoti susitarimų atveju nustatytas dvidešimties dienų termino sustabdymas, taikomas nuo 2020 m. gegužės 22 d., po kurios skaičiuojama likusi sustabdyto termino dalis.

2020 m. birželio 5 d. buvo panaikintas 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Todėl visi teisiniai ir teisminiai terminai, įskaitant senaties terminus civilinėse bylose ir visus galutinius terminus, bus taikoma įprasta tvarka. Siekiant apsaugoti teismo proceso dalyvių teises, numatytos 2020 m. birželio 5 d. įsigaliojusios nuostatos dėl trumpalaikio terminų sustabdymo: i) galimybė dvidešimčiai dienų sustabdyti teisinius ir teisminius terminus tiems teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba ne teismų patalpose; ii) galimybė septynioms dienoms sustabdyti teisinius ir teisminius terminus teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba teismų patalpose.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Nuo kovo 16 d. uždaryti teismai ir neveikia registrai, įskaitant aukštesniuosius, žemesnės instancijos ir apeliacinius teismus, visus teismų pastatuose veikiančius pagal įstatymą įsteigtus specialiuosius teismus ir visas tarybas, komisijas, komitetus ir kitus subjektus, kurie taip pat dirba tuose pačiuose teismų pastatuose ir kuriuose nagrinėjamos kokios nors bylos.

Nepaisant šio veiklos nutraukimo, teismams vis dėlto suteikta teisė nurodyti nagrinėti skubias bylas arba bylas, kurios, teismo nuomone, turėtų būti nagrinėjamos atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą. Tokiais atvejais, be abejonių, buvo taikomos visos specialios apsaugos nuo viruso plitimo priemonės, kokias tik gali teismas nustatyti.

Nuo 2020 m. gegužės 4 d. visų teismų raštinės pradėjo registruoti visus teismo dokumentus (ne tik skubiose bylose ir viešojo intereso atvejais).

Nuo 2020 m. birželio 5 d. nebegalioja 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Taigi veiklą atnaujino visi teismai, įskaitant aukštesniuosius ir žemesniuosius teismus, apeliacinius teismus, neatsižvelgiant į jų kompetenciją ar jurisdikciją, visi pagal įstatymus įsteigti tribunolai ir tarybos, komisijos, komitetai ar kiti subjektai, kuriuose nagrinėjamos bylos ar vykdomi procesai ir kuriems taikomi teisiniai arba administraciniai laiko apribojimai dėl ieškinio, atsiliepimo į ieškinį pateikimo ar kitų veiksmų.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas toliau palaikomas įprastu būdu, savaime suprantama, kiek tai įmanoma dabartinėmis aplinkybėmis, ypač atsižvelgiant į sumažėjusią teismų veiklos apimtį ir retesnes tarptautines keliones.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta iki 2020 m. balandžio 16 d.

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Maltos teismai uždaryti nuo 2020 m. kovo 16 d. ir leidžiama nagrinėti tik skubias bylas, kai Teismas nusprendžia, kad tai atitiktų viešąjį interesą. Todėl laikinai kyla grėsmė dėl tam tikrų veiksmų (neteisėtos prekybos), dėl kurių gali būti apkaltinti direktoriai, jei jie nepateikia pareiškimo dėl nemokumo.

2020 m. birželio 5 d. buvo panaikintas 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Vėl pradėjo dirbti visi teismai.

Todėl visi teisiniai ir teisminiai terminai, įskaitant senaties terminus civilinėse bylose ir visus galutinius terminus, bus taikomi įprasta tvarka. Siekiant apsaugoti teismo proceso dalyvių teises, numatytos 2020 m. birželio 5 d. įsigaliojusios nuostatos dėl trumpalaikio terminų sustabdymo: i) galimybė dvidešimčiai dienų sustabdyti teisinius ir teisminius terminus tiems teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba ne teismų patalpose; ii) galimybė septynioms dienoms sustabdyti teisinius ir teisminius terminus teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba teismų patalpose.

2020 m. Įstatymu XXXI buvo iš dalies pakeistas Įmonių įstatymas (Maltos teisyno 386 skyrius), atitinkamam ministrui suteikiant naujus įgaliojimus numatyti, kad direktorių pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo būtų laikinai sustabdyta tol, kol tai bus laikoma būtina.

2020 m. rugsėjo 15 d. buvo paskelbtas 2020 m. Teisinis pranešimas Nr. 373 „Įmonių įstatymo (Pareiškimų dėl likvidavimo teikimo sustabdymas) taikymo tvarka“. Šiame teisiniame pranešime numatyta sustabdyti pareiškimų dėl nemokumo teikimą ir procedūras. Abi priemonės galioja atgaline data nuo 2020 m. kovo 16 d. Sustabdymas taikomas, kai dėl įmonės vykdomos neteisėtos veiklos nemokumo atveju direktoriams iškeliama byla už įmonės nelikvidavimą arba kai sąžiningai prisiimamos skolos, nors yra tikėtina, kad įmonė taps nemoki. Terminų ir procedūrų sustabdymas galioja neribotą laiką ir dar 40 dienų nuo tos dienos, kai atsakingas Ekonomikos ministras nurodo, kad terminų ir procedūrų sustabdymas atšaukiamas.

Nepaisant terminų ir procedūrų sustabdymo, teismas vis tiek turi įgaliojimus leisti iškelti bylą arba toliau vykdyti procedūras, jeigu yra prima facie įrodymų, kad nemokumas susidarė iki 2020 m. kovo 16 d.

Teisiniame pranešime taip pat numatyta sistema, kaip nustatyti dieną, kurią įmonė laikoma likviduota, t. y. dieną, kai neužtikrintų obligacijų turėtojas, kreditorius ar kreditoriai būtų pateikę pareiškimą dėl likvidavimo, tačiau dėl terminų sustabdymo jiems buvo draudžiama tai padaryti. Tai bus taikoma tiems pareiškimams dėl likvidavimo, kurie bus pateikti per 6 mėnesius nuo sustabdymo panaikinimo.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Uždarius teismus automatiškai sustabdytos kreditorių teisės pateikti pareiškimą dėl skolininkų nemokumo.

2020 m. birželio 5 d. buvo panaikintas 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Vėl pradėjo dirbti visi teismai.

2020 m. Įstatymu XXXI buvo iš dalies pakeistas Įmonių įstatymas (Maltos teisyno 386 skyrius), atitinkamam ministrui suteikiant naujus įgaliojimus numatyti, kad kreditorių teisės pateikti pareiškimą dėl skolininko nemokumo būtų laikinai sustabdytos tol, kol tai bus laikoma būtina.

2020 m. rugsėjo 15 d. buvo paskelbtas 2020 m. Teisinis pranešimas Nr. 373 „Įmonių įstatymo (Pareiškimų dėl likvidavimo teikimo sustabdymas) taikymo tvarka“. Šiuo teisiniu pranešimu atšaukiama kreditoriams suteikta teisė pateikti pareiškimą dėl skolingos įmonės likvidavimo atsižvelgiant į jos nemokumą. Be to, 2020 m. kovo 16 d. iškeltos nemokumo bylos bus sustabdytos. Tačiau teismas turi įgaliojimus leisti nagrinėti bylą, jeigu jis yra prima facie įsitikinęs, kad nemokumas susidarė iki 2020 m. kovo 16 d.

Bylos taip pat sustabdomos, kai dėl įmonės vykdomos neteisėtos veiklos nemokumo atveju (nesant sukčiavimo) direktoriui iškeliama byla už įmonės nelikvidavimą. Terminų ir procedūrų sustabdymas galioja neribotą laiką ir dar 40 dienų nuo tos dienos, kai atsakingas Ekonomikos ministras nurodo, kad terminų ir procedūrų sustabdymas atšaukiamas.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Uždarius teismus taip pat automatiškai sustabdyti kreditorių vykdymo užtikrinimo veiksmai. Be to, vyriausybė nurodė 6 mėnesius sustabdyti licencijuotų kredito ar finansų įstaigų suteiktus kreditus, kurie apima pinigų sumos skolinimą avansu, sąskaitos kreditavimu ar paskola arba bet kokią kitą kredito liniją, įskaitant įsakomųjų vekselių ir paprastųjų vekselių diskontavimą, garantijas, laidavimą, akceptus ir laiduojamus įsakomuosius vekselius, išskyrus kredito korteles.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Uždarius teismus, taigi ir skolininkams netekus teisės užtikrinti sutarčių vykdymą, vyriausybė nurodė laikinai iki kito pranešimo sustabdyti visus bet kuriame susitarime nustatytus teisinius ir teisminius terminus, įskaitant bet kokį laikotarpį, per kurį turi būti įvykdytas bet koks tokiame susitarime nustatytas įsipareigojimas. Tai, inter alia, apima visų teisės aktais nustatytų teisinių laikotarpių, per kuriuos notaras turi užregistruoti bet kokį dokumentą, testamentą, aktą ar privatų raštą, skaičiavimą; bet kokio laikotarpio, per kurį notaras, laikydamasis taikytinų teisės aktų, privalo sumokėti mokesčius, kuriuos surinko vykdydamas savo profesinę veiklą, skaičiavimą; bet kokio laikotarpio, susijusio su mokesčių lengvatomis, paskatomis ar atleidimu nuo mokesčių, skaičiavimą; bet kokio laikotarpio, per kurį notaras turi pateikti bet kokią informaciją ar dokumentus bet kuriai valdžios ar reguliavimo institucijai atsižvelgiant į atitinkamą notarinę veiklą, skaičiavimą; su bet kokio įsipareigojimo, įrašyto į bet kurį dokumentą ar privatų raštą, įskaitant registruotą pasižadėjimo parduoti susitarimą, vykdymu susijusio termino skaičiavimą; su bet kokio registruoto pasižadėjimo parduoti susitarimo galiojimo pabaiga susijusio termino skaičiavimą.

2020 m. birželio 5 d. buvo panaikintas 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Vėl pradėjo dirbti visi teismai.

Todėl visi teisiniai ir teisminiai terminai, įskaitant senaties terminus civilinėse bylose ir visus galutinius terminus, bus taikoma įprasta tvarka. Siekiant apsaugoti teismo proceso dalyvių teises, numatytos 2020 m. birželio 5 d. įsigaliojusios nuostatos dėl trumpalaikio terminų sustabdymo: i) galimybė dvidešimčiai dienų sustabdyti teisinius ir teisminius terminus tiems teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba ne teismų patalpose; ii) galimybė septynioms dienoms sustabdyti teisinius ir teisminius terminus teismams, taryboms, komisijoms, komitetams ir kitiems subjektams, kurie dirba teismų patalpose.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Nuo 2020 m. kovo 16 d. teismai ir atitinkami registrai uždaryti. Vis dėlto teismams suteikti įgaliojimai nurodyti nagrinėti skubias bylas arba bylas, kurias išnagrinėti, teismo nuomone, būtina dėl viešojo intereso. Atitinkamai visi teisiniai ir teisminiai terminai, įskaitant senaties terminus ir bet kokius imperatyvinius terminus, sustabdyti, kol praeis septynios dienos po įsakymo uždaryti teismus panaikinimo. Tokios priemonės savaime veikia kaip automatinis moratoriumas arba vykdymo užtikrinimo veiksmų sustabdymas ir taip pat taikomos bendrovių nemokumui ir neatidėliotinai direktorių pareigai pateikti pareiškimą dėl nemokumo.

2020 m. birželio 5 d. buvo panaikintas 2020 m. Įsakymas dėl teismų veiklos nutraukimo. Visi teismai vėl pradėjo dirbti ir teismo procesas vyksta įprastai.

2020 m. Įstatymu XXXI buvo iš dalies pakeistas Įmonių įstatymas (Maltos teisyno 386 skyrius), atitinkamam ministrui suteikiant naujus įgaliojimus sustabdyti teisę teikti pareiškimus dėl likvidavimo ir sustabdyti visus laikotarpius, per kuriuos turi būti rengiami eiliniai ir neeiliniai visuotiniai susirinkimai, taip pat virtualius metinius visuotinius susirinkimus ir kitus susirinkimus.

2020 m. rugsėjo 15 d. buvo paskelbtas 2020 m. Teisinis pranešimas Nr. 373 „Įmonių įstatymo (Pareiškimų dėl likvidavimo teikimo sustabdymas) taikymo tvarka“. Šiame teisiniame pranešime numatyta atgaline data nuo 2020 m. kovo 16 d. sustabdyti pareiškimų dėl nemokumo teikimą ir procedūras. Bylos taip pat sustabdomos, kai dėl įmonės vykdomos neteisėtos veiklos nemokumo atveju direktoriui iškeliama byla už įmonės nelikvidavimą. Terminų ir procedūrų sustabdymas galioja neribotą laiką ir dar 40 dienų nuo tos dienos, kai atsakingas Ekonomikos ministras nurodo, kad terminų ir procedūrų sustabdymas atšaukiamas.

Nepaisant terminų ir procedūrų sustabdymo, teismas vis tiek turi įgaliojimus leisti iškelti bylą arba toliau vykdyti procedūras, jeigu yra prima facie įrodymų, kad nemokumas susidarė iki 2020 m. kovo 16 d.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Kalbant apie Nemokumo direktyvą, vyriausybė vis dar nagrinėja padėtį ir direktyvos poveikį bendrovėms.

2020 m. gegužės 12 d. paskelbtas 2020 m. Teisinis pranešimas Nr. 192 „2020 m. Įmonių įstatymo (Įmonių rekonstrukcijos fondas) taikymo tvarka“, kuriuo papildoma įmonių sanavimo procedūra, kaip numatyta Įmonių įstatymo (Maltos teisyno 386 skyrius) 329B straipsnyje. Šiame Teisiniame pranešime nustatomas ir reglamentuojamas fondo (Įmonių sanavimo fondo), skirto įmonės sanavimo procedūrai palengvinti, administravimas ir veikla.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Vyriausybė jau pradėjo taikyti tris finansinės pagalbos paketus, kurių išlaidos skaičiuojamos kas mėnesį ir kuriais siekiama išlaikyti įmonių likvidumą ir teikti finansinę paramą įvairiems sektoriams. Vyriausybė ne tik įgyvendino mokesčių atidėjimus, bet ir įsipareigojo suteikti valstybės garantijas lengvatinėms paskoloms ir tiesiogiai suteikė grynųjų pinigų injekciją įmonėms, kad mūsų įmonės išliktų, būtų geros būklės ir pasirengusios atsigauti, kai ekonomika vėl įsibėgės. Be to, įdiegtos kelios socialinės priemonės, įskaitant darbo užmokesčio priedus. Visa tai daroma siekiant išvengti nemokumo, apsaugoti gyvybingas įmones, išsaugoti darbo vietas ir kuo labiau sumažinti neveiksnių paskolų.

Konkrečiai vyriausybė nurodė 6 mėnesius sustabdyti licencijuotų kredito ar finansų įstaigų suteiktus kreditus, kurie apima pinigų sumos skolinimą avansu, sąskaitos kreditavimu ar paskola arba bet kokią kitą kredito liniją, įskaitant įsakomųjų vekselių ir paprastųjų vekselių diskontavimą, garantijas, laidavimą, akceptus ir laiduojamus įsakomuosius vekselius, išskyrus kredito korteles.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.