Postępowanie elektroniczne

Informacja dotycząca obecnej sytuacji w zakresie komunikacji elektronicznej z sądami krajowymi.


W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich wprowadza zmiany w prawie, pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w postępowaniu w sprawach cywilnych. Zmiany te umożliwiają komunikację między organami sądowymi i stronami uczestniczącymi w postępowaniu za pomocą nowych narzędzi takich jak internet.

W niektórych sprawach wszczęcie postępowania może nastąpić po złożeniu przez powoda elektronicznego pozwu lub wniosku skierowanego do sądu za pośrednictwem internetu; w innych – sądy są uprawnione do doręczania stronom dokumentów elektronicznie; ponadto w pozostałych sprawach cała korespondencja jest również prowadzona elektronicznie. W niektórych państwach członkowskich wykorzystanie internetu do celów komunikacji jest przyjęte w prawie wszystkich postępowaniach cywilnych, w innych jest to ograniczone do pewnych szczególnych typów postępowania.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w postępowaniu cywilnym nie może narażać na szwank praw podstawowych stron uczestniczących w postępowaniu. Nie można pozbawić stron dostępu do wymiaru sprawiedliwości z tego powodu, że nie mają one możliwości skorzystać z niektórych środków technologii komunikacyjnej. Ponadto krajowe ustawodawstwo powinno zapewnić, by komunikacja za pośrednictwem internetu nie zagrażała odpowiedniej ochronie danych wrażliwych wykorzystywanych w toku postępowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Postępowanie elektroniczne - Belgia

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Stosowne przepisy wprowadzono tzw. „ustawami Phenix”, a mianowicie:

  • ustawą z 10 lipca 2006 r. o elektronicznym postępowaniu sądowym (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.);
  • ustawą z 5 sierpnia 2006 r. o zmianie niektórych przepisów belgijskiego kodeksu postępowania sądowego w związku z wprowadzeniem elektronicznego postępowania sądowego (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.).

Ustawy Phenix nazwano tak od projektu informatycznego o tej samej nazwie. Jego celem była komputeryzacja wszystkich sądów w Belgii, a w dalszej perspektywie umożliwienie prowadzenia całego postępowania sądowego drogą elektroniczną.

Od 31 grudnia 2012 r. oprócz wspomnianych wyżej stopniowo weszły w życie dwie kolejne ustawy, a mianowicie:

  • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy, w szczególności dotyczące wymiaru sprawiedliwości;
  • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Ich stopniowe wejście w życie nie oznacza jednak jeszcze pełnej komputeryzacji procedury. Przepisy te mogą w dużym stopniu mieć zastosowanie również do procedury pisemnej. Normę nadal stanowi tradycyjne, niezinformatyzowane postępowanie sądowe.

W międzyczasie w sekretariatach i biurach administracyjnych prokuratury zainstalowano aplikację do zarządzania sprawami, która umożliwia przetwarzanie wszystkich danych i dokumentów. Poza tym testuje się różne metody przekazywania pism procesowych i dowodów do sekretariatu sądu drogą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Art. 32b kodeksu postępowania sądowego przewiduje, że wszelkie powiadomienia lub dokumenty dla sądów wszystkich instancji, prokuratury lub służb zależnych od sądownictwa, w tym przeznaczone do rejestrów i dla sekretariatów prokuratury oraz wszelkie powiadomienia lub informacje adresowane do prawników, komorników lub notariuszy przez prokuraturę lub służby zależne od wymiaru sprawiedliwości, w tym rejestry i sekretariaty prokuratury lub prawników, komorników lub notariuszy, można przekazywać za pośrednictwem systemu informatycznego wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie tego przepisu utworzono sieć e-box na potrzeby powiadomień, komunikacji lub składania dokumentów, a także system e-deposit, w szczególności na potrzeby składania wniosków, memorandów i dokumentacji dowodowej w sprawach cywilnych i karnych.

Narzędzia te są stosowane wyłącznie w okręgach sądowych wymienionych w rozporządzeniu ministerialnym.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie dotyczy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2019

Postępowanie elektroniczne - Bułgaria

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Pozwy wnosi się do sekretariatu sądu na piśmie i muszą być one sporządzone w języku bułgarskim. Pozwy można przesyłać pocztą tradycyjną, ale nie faksem ani pocztą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zgodnie z prawem bułgarskim czynności procesowe dokonywane przez strony w sprawach cywilnych i handlowych uznaje się za nieważne, jeżeli dokonano ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Strony wytaczają powództwo przed sąd, wnosząc pozew sporządzony w języku bułgarskim i opatrzony ich podpisami. Pozew można wnieść do sekretariatu właściwego sądu lub przesłać go pocztą tradycyjną na adres tego sądu.

Art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (GPK) dopuszcza dowody z dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej w postępowaniach cywilnych i handlowych. Dokument elektroniczny można przedstawić sądowi w postaci papierowej. Jeżeli strona przeciwna podważy taki dokument, należy go przedłożyć na nośniku elektronicznym. W braku sprzętu i personelu niezbędnego do odtworzenia dokumentu elektronicznego podczas rozprawy sądowej sąd może wezwać stronę, która przedłożyła dany dokument elektroniczny, do przekazania drugiej stronie postępowania elektronicznej kopii dokumentu.

Procedura podważania dokumentu elektronicznego, w szczególności podpisu elektronicznego, który stanowi obowiązkowy element dokumentu elektronicznego, jest określona w ustawie o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym.

Jedynym przepisem kodeksu postępowania cywilnego odnoszącym się do kwestii dokonywania czynności procesowych online jest przepis dotyczący zajęcia wierzytelności dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Te ramy prawne dotyczą postępowania egzekucyjnego, a czynności dokonuje komornik sądowy.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

W art. 42 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego przewidziano możliwość doręczania pism sądowych stronie postępowania cywilnego lub handlowego pocztą elektroniczną. Pisma uznaje się za doręczone w momencie ich wprowadzenia do określonego systemu informatycznego, a fakt doręczenia pisma potwierdza się za pomocą wyciągu z rejestru elektronicznego zgodnie z art. 44 ust. 3 kodeksu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Zob. odpowiedź na pytanie 12 akapit ostatni.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Orzeczenia sądowe są publicznie dostępne (bez konieczności rejestracji) na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Bułgarii: Link otworzy się w nowym okniehttp://legalacts.justice.bg/. Orzeczenia sądowe można wyszukiwać za pomocą wielu kryteriów, takich jak „sąd”, „rodzaj sprawy”, „rok”, „sygnatura sprawy” i „słowa kluczowe”. Możliwe jest również wyszukiwanie zaawansowane z zastosowaniem bardziej precyzyjnych kryteriów. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać orzeczenie sądowe w formacie .doc. Orzeczenia są publikowane natychmiast po ich wydaniu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o ochronie informacji niejawnych. Orzeczenia publikuje się w taki sposób, aby zidentyfikowanie osób fizycznych i prawnych, o których jest w nich mowa, było niemożliwe. Orzeczenia w sprawach dotyczących stanu cywilnego lub stanu zdrowia osób fizycznych publikuje się bez uzasadnienia.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej każdego sądu można śledzić przebieg sprawy i monitorować orzeczenia sądowe wydane w sprawie. Dostęp do orzeczeń sądowych i informacji na temat przebiegu postępowań można uzyskać, korzystając z wymienionych powyżej kryteriów wyszukiwania, a orzeczenia są publikowane w opisany powyżej sposób. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać wydane orzeczenie sądowe w formacie .doc.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Postępowanie elektroniczne - Czechy

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w Republice Czeskiej każde postępowanie można wszcząć drogą elektroniczną.

Pozew można wnieść: a) pocztą elektroniczną po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub b) za pośrednictwem skrzynki danych, tj. specjalnego elektronicznego repozytorium danych przeznaczonego do doręczania pism i dokonywania czynności w ramach kontaktów z organem publicznym. Obowiązują takie same procedury jak w przypadku standardowych pism w wersji papierowej. Pozew można również wnieść, przesyłając go pocztą elektroniczną jako zwykłą wiadomość nieopatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale wówczas w terminie trzech dni należy doręczyć egzemplarz pozwu o identycznym brzmieniu w wersji papierowej lub wnieść ten egzemplarz, korzystając z jednej z metod wskazanych w lit. a) i b) powyżej. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych procedur przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 6.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Powództwo można wytoczyć drogą elektroniczną niezależnie od rodzaju sprawy. Elektroniczny nakaz zapłaty może zostać sporządzony wyłącznie w wersji elektronicznej.

Postępowanie w sprawie elektronicznego nakazu zapłaty jest to szczególne postępowanie uproszczone. Powód wnosi pozew, wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/, i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powód może dochodzić kwoty w wysokości do 1 mln CZK. Warunkiem wydania elektronicznego nakazu zapłaty jest prawidłowe wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty sądowej. Jeżeli wszystkie przesłanki zostały spełnione, sąd może wydać elektroniczny nakaz zapłaty. W nakazie sąd nakazuje pozwanemu zapłatę kwoty odpowiadającej wartości przedmiotu sporu oraz pokrycie kosztów postępowania w terminie 15 dni od daty otrzymania tego nakazu lub wniesienie środka zaskarżenia do sądu, który wydał dany nakaz. Elektroniczny nakaz zapłaty, którego nie zaskarżono, wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok. Jeżeli którykolwiek z pozwanych wniesie sprzeciw w wyznaczonym terminie, sąd uchyla elektroniczny nakaz zapłaty w całości i wyznacza rozprawę.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Powództwo w postępowaniu elektronicznym można wytoczyć w dowolnym momencie.

W przypadku pozwu wniesionego pocztą elektroniczną i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym można skorzystać ze strony internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/ (strona dostępna wyłącznie w języku czeskim). Pozew można również wnieść, wysyłając go pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego sekretariatu sądu. Adresy e-mail sekretariatów można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Jeżeli chodzi o pozwy wnoszone do skrzynki danych właściwego sądu, identyfikatory skrzynek danych właściwych sądów można znaleźć w wykazie posiadaczy skrzynek danych zamieszczonym na portalu administracji publicznej (Link otworzy się w nowym okniehttp://seznam.gov.cz/) w sekcji „Organy administracji państwowej” (Orgány státní správy) lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Co do zasady czynności prawnych można dokonać w dowolnej formie, chyba że ustawa przewiduje dla danej czynności formę szczególną. Pisma procesowe muszą być przede wszystkim zrozumiałe i przejrzyste.

Powodowie korzystający z określonych procedur elektronicznych mogą podlegać ograniczeniom związanym z parametrami technicznymi danego środka łączności. Na przykład przy korzystaniu z portalu ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/ (zob. pytania 2, 3 i 6) maksymalny rozmiar wszystkich załączników jest ograniczony do 10 MB, a dopuszczalne formaty dokumentów to pdf, rtf, xls, doc i txt. Podobnie rozmiar wiadomości przesyłanych do skrzynek danych jest ograniczony do 10 MB, a dopuszczalne formaty danych to pdf, PDF/A, xml (jeżeli format ten jest zgodny z publicznie dostępnym schematem XSD opublikowanym przez odbiorcę wiadomości zawierającej dane), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls, xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn i gml/gfs/xsd. Pisma przesyłane na adres e-mail powinny zostać sporządzone w formacie HTML, jako ZWYKŁY TEKST, z tekstem zakodowanym – ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1), Unicode lub UTF-8. Rozmiar wiadomości e-mail wraz z załącznikami jest ograniczony do 5 MB. Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (w przypadku systemu Windows Vista zidentyfikowano problem związany z przechowywaniem kwalifikowanych certyfikatów elektronicznych na niektórych urządzeniach (np. czytniku kart inteligentnych SCR3320) z uwagi na brak możliwości podpisania lub przesłania pisma w formie elektronicznej za pomocą tego czytnika – pismo można podpisać i przesłać, jeśli w aplecie Java określono plik pfx (p12) i jeśli wprowadzono hasło do klucza prywatnego). Powód, który zdecyduje się skorzystać z portalu ePodatelna lub skrzynki danych, może zapoznać się z wytycznymi i podręcznikiem użytkownika zamieszczonymi na odpowiednich stronach internetowych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Sądy i komornicy sądowi działają zgodnie z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych) oraz z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zwyczajne postępowanie cywilne można wszcząć za pomocą trzech różnych procedur elektronicznych.

Po pierwsze, pozew można wnieść pocztą elektroniczną po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Definicję kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawiera § 11 ustawy nr 227/2000 Sb. o podpisach elektronicznych. W świetle tej definicji jest to: a) podpis poświadczony na podstawie kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez akredytowanego w Czechach dostawcę usług certyfikacji, zawierający informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie podpisującego (wykaz akredytowanych w Republice Czeskiej dostawców tego rodzaju usług jest dostępny na stronie internetowej czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx); lub b) podpis elektroniczny poświadczony na podstawie kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez dostawcę usług certyfikacji mającego siedzibę poza terytorium Republiki Czeskiej, jeżeli dany kwalifikowany certyfikat wydano w ramach świadczenia usług wpisanych na listę usług związanych z wydawaniem zaufanych certyfikatów, na których świadczenie dany dostawca usług certyfikacji posiada stosowną akredytację, lub usług, których świadczenie podlega nadzorowi zgodnie z odpowiednimi przepisami UE. Pismo wniesione w ten sposób jest równoważne wersji papierowej. Powód, który chce wnieść pismo procesowe w ten sposób, powinien skorzystać ze strony internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/. Pozew można również przesłać wiadomością e-mail na adres odpowiedniego sekretariatu sądu. Adresy e-mail sekretariatów można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

Po drugie, można skorzystać ze skrzynki danych, tj. specjalnego elektronicznego repozytorium danych przeznaczonego do doręczania pism i dokonywania czynności w ramach kontaktów z organem publicznym w Republice Czeskiej. Skrzynki danych regulują przepisy ustawy nr 300/2008 Sb. o dokumentach elektronicznych i autoryzowanej konwersji dokumentów. Pismo wniesione w ten sposób jest równoważne wersji papierowej. Szczegółowe informacje na temat systemu skrzynki danych można uzyskać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.datoveschranky.info/, a użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojego konta za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Wszystkie sądy są wyposażone w skrzynki danych. Identyfikatory skrzynek danych poszczególnych sądów można znaleźć w wykazie posiadaczy skrzynek danych zamieszczonym na portalu administracji publicznej (Link otworzy się w nowym okniehttp://seznam.gov.cz/) w sekcji „Organy administracji państwowej” lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

Po trzecie, pozew można również wnieść za pomocą zwykłej wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. W takim przypadku jednak po wniesieniu pozwu w terminie trzech dni należy doręczyć jego egzemplarz o identycznym brzmieniu w wersji papierowej lub wnieść ten egzemplarz, korzystając z jednej z metod wskazanych powyżej – w przeciwnym wypadku sąd odrzuci ten pozew (§ 42 kodeksu postępowania cywilnego).

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, wszczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Powód może uiścić opłatę, której kwotę ustala się na podstawie taryfy opłat, albo na rachunek danego sądu prowadzony w Narodowym Banku Czeskim, albo – o ile wysokość tej opłaty nie przekracza 5000 CZK – za pomocą znaczków skarbowych. W przypadku nieuiszczenia opłaty w chwili wniesienia pozwu sąd wezwie powoda do jej uiszczenia, wyznaczając określony termin na wniesienie opłaty i pouczając go o skutkach jej niewniesienia. Po upływie tego terminu postępowanie zostaje zakończone.

W przypadku postępowania wszczętego na podstawie pisma procesowego wniesionego drogą elektroniczną obowiązują takie same opłaty i metody uiszczania płatności jak w przypadku tradycyjnie wszczętego postępowania. Wyjątkiem jest postępowanie w przedmiocie elektronicznego nakazu zapłaty, w którego przypadku opłata sądowa jest nieznacznie niższa niż opłata pobierana z tytułu wszczęcia zwyczajnego postępowania cywilnego.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak. Pismo procesowe wniesione przez internet można cofnąć w taki sam sposób jak pismo procesowe wniesione tradycyjnie. Pismo można cofnąć drogą elektroniczną lub w standardowy sposób.

Jeżeli chodzi o pozew, powód może cofnąć go w całości lub w części do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W przypadku cofnięcia pozwu sąd zawiesi postępowanie w całości lub w części, której dotyczy cofnięty pozew. Jeżeli pozew zostanie cofnięty po wydaniu przez sąd orzeczenia w danej sprawie, ale przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia, sąd rozstrzygnie, czy w świetle cofnięcia pozwu należy również uchylić wydane orzeczenie. Jeżeli pozostałe strony nie wyrażają zgody na cofnięcie pozwu z uzasadnionych przyczyn, sąd orzeknie o bezskuteczności cofnięcia pozwu – nie dotyczy to jednak niektórych określonych rodzajów postępowania (§ 96 kodeksu postępowania cywilnego).

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany może – ale nie musi – komunikować się za pośrednictwem internetu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany odpowie na elektroniczny nakaz zapłaty w ustawowym terminie, elektroniczny nakaz zapłaty zostaje w całości uchylony, sąd wyznacza rozprawę, a postępowanie sądowe toczy się w standardowym trybie, tj. przeprowadza się zwyczajne postępowanie cywilne przed sądem pierwszej instancji.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie odpowie na elektroniczny nakaz zapłaty w ustawowym terminie, elektroniczny nakaz zapłaty wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pisma procesowe można wnosić do sądu drogą elektroniczną we wszystkich rodzajach postępowań. Szczegółowe informacje techniczne przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 4.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Sąd doręcza pisma do skrzynek danych podmiotów, które posiadają takie skrzynki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skrzynek danych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6.

Sąd może również doręczyć pisma procesowe i wyroki opatrzone podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną na adres podany sądowi przez adresata, pod warunkiem że adresat zwrócił się o przekazywanie mu pism i wyroków w ten sposób lub wyraził na to zgodę oraz wskazał akredytowanego dostawcę usług certyfikacji, który wydał jego certyfikat kwalifikowany i prowadzi rejestr takich certyfikatów, bądź przedstawił własny ważny certyfikat kwalifikowany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów kwalifikowanych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6. Aby doręczenie było skuteczne, adresat musi potwierdzić jego odbiór, wysyłając stosowną wiadomość opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia przesłania pisma (np. na adres e-mail właściwego sądu).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Orzeczenia sądowe doręcza się do skrzynek danych podmiotów, które posiadają takie skrzynki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skrzynek danych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6.

Orzeczenia sądowe opatrzone podpisem kwalifikowanym można doręczać również pocztą elektroniczną na adres podany sądowi przez adresata, pod warunkiem że adresat zwrócił się o przekazywanie mu pism i wyroków w ten sposób lub wyraził na to zgodę oraz wskazał akredytowanego dostawcę usług certyfikacji, który wydał jego certyfikat kwalifikowany i prowadzi rejestr takich certyfikatów, bądź przedstawił własny ważny certyfikat kwalifikowany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów kwalifikowanych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6. Aby doręczenie było skuteczne, adresat musi potwierdzić jego odbiór, wysyłając stosowną wiadomość opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia przesłania pisma (np. na adres e-mail właściwego sądu).

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, apelację można wnieść drogą elektroniczną w taki sam sposób jak pozew. Zob. pytanie nr 6.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie egzekucyjne można wszcząć drogą elektroniczną w taki sam sposób, w jaki wnosi się pozew.

Jeżeli powód zdecyduje się na egzekwowanie płatności za pośrednictwem komornika sądowego, odpowiedź na pytanie nr 6 stosuje się odpowiednio. Wykaz komorników sądowych, ich adresów e-mail oraz identyfikatorów ich skrzynek danych można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ekcr.cz/.

Jeżeli chodzi o egzekucję sądową, stosowne informacje można znaleźć w odpowiedzi na pytanie nr 6.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Sekretariaty czeskich sądów zasadniczo komunikują się ze stronami i ich pełnomocnikami procesowymi oraz odpowiadają na pytania dotyczące statusu danej sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawowe informacje o przebiegu postępowania (bez danych osobowych) można również uzyskać online na stronie internetowej InfoSoud: Link otworzy się w nowym okniehttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (strona dostępna wyłącznie w języku czeskim). Informacje o najbliższych postępowaniach są publikowane na stronie internetowej InfoJednání: Link otworzy się w nowym okniehttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Aby uzyskać dostęp do systemu, należy wskazać właściwy sąd i wprowadzić sygnaturę sprawy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2019

Postępowanie elektroniczne - Irlandia

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak. Niektóre rodzaje postępowań, np. postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, można wszcząć przez internet.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Powodowie dochodzący drobnych roszczeń (tj. określonych roszczeń o maksymalnej wartości 2000 EUR) mogą zdecydować się na wniesienie pozwu drogą elektroniczną. Link otworzy się w nowym okniePostępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywną metodę wszczynania i prowadzenia postępowania cywilnego w sprawach dotyczących drobnych roszczeń. Tego rodzaju postępowania prowadzą kancelarie sądów rejonowych (District Court Office), a ich celem jest rozpatrywanie roszczeń konsumentów przy niewielkich kosztach i bez udziału przedstawiciela zawodów prawniczych (solicitor).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie. Jedyny wymóg dotyczy części opisowej pozwu, która nie powinna być dłuższa niż 1500 słów.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo informacji zapewnia się dzięki wykorzystaniu m.in. zapór sieciowych, protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), systemu wykrywania włamań na witrynie obsługującej oraz zabezpieczeń konta użytkownika.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń uiszcza się za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Wysokość należnej opłaty (25 EUR w 2012 r.) jest taka sama zarówno w przypadku elektronicznego, jak i tradycyjnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak. Jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze na wokandę, można cofnąć pozew, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretarza ds. drobnych roszczeń (Small Claims Registrar) z wnioskiem o cofnięcie pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, pozwany może udzielić odpowiedzi na pozew przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Sekretarz ds. drobnych roszczeń musi dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór, zanim sprawa trafi na wokandę.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W takim przypadku roszczenie uznaje się za bezsporne i powód może wystąpić o wydanie wyroku zaocznego.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie. Nie ma możliwości wnoszenia pism procesowych do sądu drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony postępowania mogą monitorować przebieg postępowania online.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2019

Postępowanie elektroniczne - Grecja

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Opracowano i wdrożono aplikację umożliwiającą wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną do Rady Stanu oraz do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach. Istnieje również możliwość: a) monitorowania informacji o pismach procesowych wniesionych do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach drogą elektroniczną i w tradycyjny sposób; b) monitorowania statusu pism procesowych w internecie, nawet jeżeli pisma te wniesiono w tradycyjny sposób, na stronach internetowych Sądów Pierwszej Instancji w Pireusie i Salonikach. Ponadto wdrożono aplikację zapewniającą możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną do sądów administracyjnych (dioikitika dikastiria), a wkrótce ma powstać podobna aplikacja dla Izby Obrachunkowej (Elenktiko Synedrio).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną we wszystkich postępowaniach cywilnych, dla których ta funkcja jest stopniowo uruchamiana. We wszystkich postępowaniach istnieje możliwość monitorowania statusu wniesionych pism. Obecnie nie można wszczynać postępowań jedynie za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Status pism procesowych można monitorować elektronicznie przez całą dobę. Obecnie pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach w dni robocze w godzinach pracy sądu, ale wkrótce funkcja ta będzie dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Aby wnieść pismo procesowe drogą elektroniczną, użytkownik systemu (adwokat) wypełnia formularz elektroniczny i składa go do sądu wraz z kompletnym tekstem pozwu zapisanym w pliku WORD. Po zakończeniu procedury wnoszenia pisma zostaje ono odesłane nadawcy w tym samym „zablokowanym” formacie z adnotacją „wniesione”.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dostęp do systemu jest obecnie zabezpieczony specjalnymi hasłami i podpisami elektronicznymi i będzie nimi zabezpieczony również po pełnym wdrożeniu systemu.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

W systemie wykorzystuje się podpisy elektroniczne.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe uiszcza się zazwyczaj drogą elektroniczną – jest to jeden z kroków w aplikacji przeznaczonej do wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Opłaty są takie same jak w przypadku pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie. Cofnięcie pisma procesowego jest możliwe wyłącznie zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób, zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano możliwość wnoszenia pozwów i powiązanych z nimi pism procesowych do sądów cywilnych drogą elektroniczną. Z możliwości tej nie można jeszcze skorzystać ze względów technicznych. Grupa robocza pracuje obecnie nad utworzeniem odpowiednich ram technicznych. Wnoszenie odpowiedzi na pozew wyłącznie za pośrednictwem internetu nie jest obowiązkowe.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W toku rozprawy sąd ma do dyspozycji wszystkie pisma procesowe i inne dokumenty.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew ani w żaden inny sposób nie ustosunkuje się do treści pozwu, sąd wyda wyrok zaoczny.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano – poza możliwością wnoszenia pozwów drogą elektroniczną – również możliwość wnoszenia w ten sam sposób powiązanych pism do sądów cywilnych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2018

Postępowanie elektroniczne - Hiszpania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak.

Na pełnomocnikach procesowych (procuradores) i innych profesjonalistach spoczywa ten sam obowiązek.

Strony (osoby fizyczne i prawne) mają tę możliwość od dnia 1 stycznia 2017 r. Rozwiązanie to – przez cały rok 2017 r. – będzie stopniowo obejmować coraz szersze kręgi ogółu. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr, który jest dostępny elektronicznie, zawierający szczegółowe informacje na temat odpowiednich zasobów i adresów.

Aby zagwarantować autentyczność treści pism procesowych oraz zapewnić dowód ich wysłania i odebrania, niezbędne jest korzystanie z podpisu elektronicznego.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość ta jest dostępna we wszystkich postępowaniach cywilnych.

Ponieważ jednak funkcja ta jest obecnie stopniowo udostępniana stronom, w niektórych częściach kraju możliwość jej stosowania może być tymczasowo ograniczona do postępowania w sprawie nakazu zapłaty.

Pełnomocnicy procesowi i inni profesjonaliści mają obowiązek wszczęcia postępowania przez internet; w przypadku stron skorzystanie z tej możliwości jest fakultatywne.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ponieważ jednak niektóre dni są dniami wolnymi od pracy, czynność dokonana w takim dniu stanie się skuteczna dopiero kolejnego dnia roboczego.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie przewidziano żadnego obowiązkowego formatu. Jeżeli pismo w wersji elektronicznej jest zbyt duże i blokuje system, konieczne będzie jego wniesienie w wersji papierowej.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Ustanawianie odpowiednich systemów elektronicznych należy do zadań właściwych organów administracji publicznej. Bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą systemu wstępnego uwierzytelniania podpisów elektronicznych zastępców procesowych, natomiast upoważnieni urzędnicy uzyskują dostęp do systemu za pomocą kart kryptograficznych i certyfikatów cyfrowych. System musi gwarantować autentyczność treści i zapewniać dowód potwierdzający wysłanie i odebranie pisma.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, za pośrednictwem systemu wstępnego uwierzytelniania.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty za wytoczenie powództwa pobiera się od osób prawnych, ale nie od osób fizycznych. Niezależnie od tego, czy powództwo wytoczono elektronicznie czy w inny sposób, opłatę wnosi się drogą elektroniczną przez internet, a dowód płatności załącza się do wniesionego pozwu. (Uchybienie temu obowiązkowi można naprawić w późniejszym terminie.)

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Pozew wniesiony elektronicznie można cofnąć na takich samych zasadach jak pozew wniesiony w wersji papierowej. Raz wniesionego pozwu nie można uchylić.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie. Każda strona dokonuje czynności w odpowiedni sposób uwarunkowany tym, czy dana strona występuje w charakterze zastępcy procesowego. W przypadku stron wniesienie odpowiedzi w wersji elektronicznej jest fakultatywne.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nic: postępowanie elektroniczne stosuje się wyłącznie do celów wnoszenia pism procesowych przez pełnomocników stron i doręczania pism procesowych tym pełnomocnikom. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane. Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej i doręcza je drogą elektroniczną albo tradycyjną, w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nic: postępowanie elektroniczne stosuje się wyłącznie do celów wnoszenia pism procesowych przez zastępców procesowych i doręczania pism procesowych tym zastępcom. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane. Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej i doręcza je drogą elektroniczną albo tradycyjną, w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak. Sądy dysponują wyposażeniem umożliwiającym im przyjmowanie pism procesowych w wersji elektronicznej. Strony mogą wnosić pisma procesowe drogą elektroniczną za pośrednictwem swoich zastępców procesowych.

Pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną we wszystkich rodzajach postępowań.

Wiąże się to z koniecznością wstępnego uwierzytelnienia podpisu elektronicznego danego zastępcy procesowego.

Strony mogą również podjąć decyzję o samodzielnym wniesieniu pism procesowych drogą elektroniczną w opisany powyżej sposób.

Jeśli sąd zażąda oryginału pisma, strona ma obowiązek go przedłożyć, ale może to zrobić za pośrednictwem poczty.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie. Ani zastępcy procesowi, ani same strony nie mogą monitorować przebiegu postępowania online, ponieważ funkcja przeglądania informacji dotyczących spraw cywilnych w internecie nie jest jeszcze dostępna na terenie całego kraju. Funkcja ta jest obecnie udostępniana w niektórych częściach kraju.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2018

Postępowanie elektroniczne - Chorwacja

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

Pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje/zażalenia oraz inne oświadczenia, wnioski i twierdzenia poza rozprawą składa się na piśmie (pisma procesowe). Strona lub jej pełnomocnik procesowy składają podpis pod pismami procesowymi.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Ustawa o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 25/13), która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2013 r., zapewnia możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w postępowaniach toczących się przed sądami gospodarczymi. Ponieważ nie wdrożono dotychczas jednolitego systemu informatycznego, przepisów tych nie stosuje się jeszcze w praktyce.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zaprojektowano i wdrożono usługi związane z e-Oglasna ploča, które umożliwiają doręczanie pism sądowych uczestnikom postępowań sądowych za pośrednictwem tablicy ogłoszeń przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.

Na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są orzeczenia zgodnie z wymogami określonymi w art. 335 kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 oraz 89/14) oraz wszystkie pisma sądowe zgodnie z art. 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Ovršni zakon) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).

Ponadto na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są wszystkie pisma sądowe, które należy opublikować na tablicy ogłoszeń sądu zgodnie z przepisami procesowymi.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie ma takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie istnieje możliwość wniesienia apelacji za pośrednictwem internetu, strony można natomiast poinformować o orzeczeniu wydanym w następstwie wniesienia apelacji za pośrednictwem elektronicznej tablicy ogłoszeń, jeśli spełnione są wymogi określone w przepisach.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2018

Postępowanie elektroniczne - Cypr

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie dotyczy.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie dotyczy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2018

Postępowanie elektroniczne - Łotwa

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Na Łotwie nie wprowadzono przepisów szczególnych umożliwiających wszczynanie postępowań i wytaczanie powództw cywilnych za pośrednictwem internetu. Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Dokumenty elektroniczne można jednak wysyłać za pośrednictwem internetu.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, na Łotwie istnieje możliwość wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych sądy mają obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym.

Zgodnie z łotewskim ustawodawstwem krajowym dotyczącym dokumentów elektronicznych, tj. ustawą o dokumentach elektronicznych, dokumenty elektroniczne – do celów potwierdzenia ich autentyczności – muszą zawierać dane potwierdzające autentyczność dokumentu oraz tożsamość podpisującego; ponadto, aby można było stwierdzić, że dokument został podpisany przez wskazaną osobę, powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku korzystania z dokumentów elektronicznych bezpieczeństwo danych zapewniają dostawcy usług w zakresie wydawania i wykorzystywania bezpiecznych podpisów elektronicznych, zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach elektronicznych i przepisami o ochronie danych osobowych na Łotwie. Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

Należy dodać, że w każdej sprawie można wszcząć postępowanie z wykorzystaniem dokumentów potwierdzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, chyba że w przepisach przewidziano szczególny tryb wszczęcia postępowania. Procedura wymiany dokumentów elektronicznych nie ma zastosowania do niektórych rodzajów umów dotyczących nieruchomości, prawa rodzinnego i spadkowego oraz niektórych rodzajów umów o ustanowieniu zabezpieczenia.

W niektórych przypadkach przepisy stanowią, że poza innymi wymogami konkretny dokument wywiera skutki prawne, wyłącznie jeżeli jest opatrzony pieczęcią: w przypadku dokumentu elektronicznego wymóg ten jest spełniony, jeżeli dokument elektroniczny jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym i znacznikiem czasu lub samym podpisem elektronicznym, o ile strony uzgodnią na piśmie, że dokumenty elektroniczne mogą być podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o dokumentach elektronicznych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Pisma sądowe mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Pisma sądowe, w tym wyroki, mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej umożliwiającej przeprowadzanie takich procedur.

Do celów korespondencji z komornikiem można posługiwać się dokumentami opatrzonymi podpisem elektronicznym.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur. Istnieje jednak możliwość monitorowania przebiegu sprawy za pośrednictwem sądowego portalu internetowego, który zawiera informacje dostępne publicznie.

Strony sprawy mogą odsłuchać zapis audio z rozprawy sądowej za pośrednictwem portalu sądowego Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/, w sekcji Manas lietas („Moje sprawy”), pod warunkiem że dany sąd zamieścił plik audio w sądowym systemie informacyjnym: po wprowadzeniu odpowiednich plików do sądowego systemu informacyjnego, dane są synchronizowane i przekazywane do mechanizmu rozpowszechniania danych na portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/ raz na dobę. Po zarejestrowaniu się na portalu użytkownik uzyskuje dostęp jedynie do informacji na temat tych spraw, w przypadku których jest zarejestrowany jako strona postępowania, i tylko wtedy może otwierać i odsłuchiwać pliki audio dodane do dokumentów dotyczących sprawy. Osoba będąca stroną postępowania może uzyskać dostęp do sekcji Manas lietas („Moje sprawy”) na portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/ za pomocą e-podpisu lub elektronicznego dowodu tożsamości, lub wysyłając do sekretariatu sądu (Tiesu administrācija) wniosek o przyznanie prawa dostępu.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/02/2019

Postępowanie elektroniczne - Litwa

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Od dnia 1 lipca 2013 r. pozwy w sprawach cywilnych można wnosić drogą elektroniczną za pośrednictwem litewskiego systemu informacji sądowej (LITEKO), do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem podsystemu publicznych usług elektronicznych (VEP) pod adresami Link otworzy się w nowym okniehttp://www.teismai.lt/ oraz Link otworzy się w nowym okniehttp://www.epaslaugos.lt/, wybierając link do portalu e-usług sądów litewskich.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Drogą elektroniczną można składać różnego rodzaju pozwy i wnioski w postępowaniu cywilnym lub skargi na poszczególne czynności, a także skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym. Pisma procesowe w wersji elektronicznej można wnosić do sądu zarówno w związku z nowymi, jak i istniejącymi aktami w wersji papierowej. W przypadku wnoszenia do sądu pism procesowych w wersji elektronicznej w sprawach, dla których prowadzi się akta w wersji papierowej, powód powinien również złożyć wymaganą liczbę odpisów w wersji papierowej (jeden odpis w celu dołączenia do akt sprawy oraz po jednym odpisie w celu doręczenia przez sąd każdej ze stron postępowania).

Od dnia 1 stycznia 2014 r. następujące sprawy cywilne są prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną: sprawy cywilne rozpatrywane przez sądy rejonowe (apylinkės teismai) dotyczące wydania orzeczeń sądowych, w których pismo wszczynające postępowanie sądowe wniesiono w dniu 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.2. sprawy cywilne rozpatrywane przez sądy rejonowe, w których pismo procesowe, na podstawie którego wszczęto postępowanie sądowe, wniesiono w dniu 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.3. sprawy cywilne rozpatrywane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe (apygardos teismai), sprawy administracyjne rozpatrywane w pierwszej instancji przez sądy administracyjne, w których pismo procesowe, na podstawie którego wszczęto postępowanie sądowe, wniesiono w dniu 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.4. wszystkie postępowania toczące się przed sądami posiadającymi właściwość ogólną oraz przed sądami szczególnymi prowadzącymi postępowania apelacyjne lub kasacyjne na podstawie apelacji lub skarg kasacyjnych od wyroków lub postanowień w sprawach prowadzonych wyłącznie drogą elektroniczną – wniesionych w dniu 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa ta jest dostępna przez cały czas.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Pisma procesowe można złożyć, wypełniając formularze dostępne w podsystemie VEP LITEKO lub przesyłając sporządzone pisma w formatach obsługiwanych przez system: w formatach dokumentów tekstowych: doc, docx, odt, rtf, txt; formatach arkuszy kalkulacyjnych: xls, xlsx, ods; formatach prezentacji: ppt, pptx, ppsx, odp; formatach obrazu grafiki wektorowej oraz formatach tekstowych: pdf, application/pdf, ADOC; formatach obrazu matrycy punktowej: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formatach wideo: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; formatach dźwięku: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane elektroniczne dotyczące postępowań sądowych są przetwarzane, rejestrowane i przechowywane z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Sądownictwa (Teisėjų taryba) w porozumieniu z Głównym Archiwum Litwy (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Dostęp do portalu usług elektronicznych można uzyskać za pośrednictwem portalu administracji elektronicznej, korzystając z następujących dostępnych narzędzi: elektronicznych usług bankowych, dowodu tożsamości lub podpisu elektronicznego. System jest również wyposażony w funkcję znacznika czasu.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Osoby wnoszące pisma procesowe w wersji elektronicznej korzystają z obniżenia opłaty sądowej o 25%; nie muszą drukować pism procesowych ani wysyłać ich do sądu, uiszczać opłat w banku ani dostarczać dowodu płatności.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Powództwa wytoczone przez internet podlegają tym samym przepisom prawa cywilnego procesowego co powództwa wytoczone w trybie zwykłym. Art. 139 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas) stanowi, że powód ma prawo cofnąć swój pozew do czasu doręczenia odpisu pozwanemu przez sąd. Pozew można cofnąć na późniejszym etapie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zezwolenia pozwanego i do czasu wydania orzeczenia przez sąd pierwszej instancji. Do chwili rejestracji pozwu można go cofnąć przez jego zwykłe usunięcie. Po rejestracji pozew można wycofać z systemu wyłącznie w drodze złożenia wniosku o cofnięcie pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Do sądu można wnosić pisma procesowe zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Korzystanie ze środków łączności elektronicznej w toku postępowania cywilnego pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa cywilnego procesowego.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Korzystanie ze środków łączności elektronicznej w toku postępowania cywilnego pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa cywilnego procesowego.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pisma procesowe w wersji elektronicznej można wnosić do sądu w ramach rozpatrywanych spraw, dla których akta prowadzi się w wersji papierowej lub elektronicznej.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Sprawy dotyczące wydania orzeczeń sądowych i inne sprawy określone przez Radę Sądownictwa, jak również informacje dotyczące postępowań sądowych mogą być przetwarzane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku utworzenia akt sprawy w wersji elektronicznej wszelkie informacje w wersji papierowej otrzymane lub doręczone przez sąd przekształca się na postać cyfrową, natomiast pisma sądowe w wersji papierowej są przetwarzane, przechowywane lub niszczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Sądownictwa w porozumieniu z Głównym Archiwum Litwy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, można wnieść apelację/odwołanie przez internet zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym. Orzeczenia sądowe mogą być wydawane zarówno drogą elektroniczną, jak i za pośrednictwem innych środków przewidzianych w przepisach szczególnych.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego regulująca wykorzystywanie technologii informacji i łączności elektronicznej w czynnościach komorników (antstoliai) weszła w życie dnia 1 lipca 2013 r., lecz możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez internet nie została jeszcze wprowadzona. Elektroniczny system informacji dla komorników powinien zacząć funkcjonować od kwietnia 2015 r.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Od dnia 1 lipca 2013 r. adwokatom (advokatai) i aplikantom adwokackim (advokatų padėjėjai) można doręczać pisma sądowe z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Postępowanie elektroniczne - Luksemburg

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie, w prawie luksemburskim pozwy muszą mieć formę papierową.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie, w zależności od przypadku doręcza je komornik sądowy (huissier de justice) -do rąk własnych lub pocztą- lub przesyła kancelaria (pocztą).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie, kancelaria przekazuje orzeczenia sądowe stronom za pośrednictwem adwokatów. Co do zasady przekazanie to następuje w momencie, gdy kancelaria umieszcza orzeczenie w specjalnej skrzynce na listy (fr. case) zainteresowanego adwokata. Każda kancelaria adwokacka ma swoją zamykaną na klucz skrzynkę na listy w kompleksie budynków sądowych. Bezpośrednie przekazanie orzeczenia stronom odbywa się drogą pocztową.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legilux.lu/


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2019

Postępowanie elektroniczne - Niderlandy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Parlament niderlandzki przyjął przepisy, które wprowadzają możliwość, a nawet obowiązek, prowadzenia postępowań cywilnych i administracyjnych drogą elektroniczną. Przepisy te mają być stopniowo wprowadzane w latach 2017–2021. W 2017 r. postępowanie elektroniczne jest możliwe w sprawach dotyczących nadania statusu uchodźcy i zatrzymania (w celu wydalenia), jak również w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim wytoczonych przed sądy (rechtbanken) w Niderlandach Centralnych i Geldrii.

Istnieje możliwość prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego drogą elektroniczną za pośrednictwem punktu obsługi cyfrowej w zakresie prawa administracyjnego (Digitaal loket bestuursrecht), natomiast zarządcy/syndycy mogą składać sprawozdania rachunkowe i finansowe drogą elektroniczną za pośrednictwem cyfrowego punktu obsługi wydziału rejonowego (Digitaal loket kanton) (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Od września 2017 r. postępowania przed sądami w Niderlandach Centralnych i Geldrii w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim muszą być prowadzone elektronicznie. Oczekuje się, że od wiosny 2018 r. wymóg ten będzie obowiązywał w tego rodzaju sprawach w całych Niderlandach. W przypadku wszystkich innych postępowań przepisy umożliwiające prowadzenie postępowań drogą elektroniczną mają być stopniowo wprowadzane do 2021 r.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Powództwo w postępowaniu elektronicznym można wytoczyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z działem udzielającym pomocy w sprawach prawnych (rechtsspraakservicecentrum) można się skontaktować drogą elektroniczną oraz telefoniczną w godz. 8:00–20:00.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak. Powództwo wytacza się przez wniesienie pisma wszczynającego postępowanie (procesinleiding) za pośrednictwem strony internetowej służby sądowej (rechtspraak).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, identyfikacja elektroniczna jest konieczna w celu wniesienia pism procesowych. Adwokaci korzystają w tym celu z legitymacji adwokackiej (advocatenpas), obywatele mogą korzystać natomiast ze swojego kodu do logowania DigiD lub elektronicznego numeru identyfikacyjnego (w przypadku przedsiębiorstw). Dopuszczalne środki identyfikacji określono w przepisach.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe są należne we wszystkich postępowaniach. Adwokaci mają otwarty rachunek bieżący w systemie sądownictwa. W postępowaniu elektronicznym opłaty sądowe wnosi się drogą elektroniczną. W przypadku niewniesienia opłaty sprawie nie można nadać (dalszego) biegu.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, w przepisach procesowych oraz w regulaminie postępowania przed danym sądem określa się sposób cofnięcia pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak. Jeżeli zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania elektronicznego, pozwany może wnieść odpowiedź drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest reprezentowany przez adwokata, odpowiedź musi zostać wniesiona drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest uprawniony do działania we własnym imieniu, dopuszcza się również możliwość wniesienia odpowiedzi w wersji papierowej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Postępowanie elektroniczne jest prowadzone w całości online. Pozwany otrzymuje w wiadomości e-mail powiadomienie o każdym nowym dokumencie umieszczonym w elektronicznych aktach sprawy. Pozwani mogą dołączać do akt sprawy własne dokumenty oraz zapoznawać się z aktami drogą elektroniczną. Orzeczenie sądu zostaje ogłoszone drogą elektroniczną.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W przypadku prawidłowego doręczenia pozwu stronie przeciwnej sąd może wydać wyrok zaoczny. O wszelkich czynnościach procesowych stronę przeciwną informuje się na piśmie.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Składanie pism procesowych i innych dokumentów za pośrednictwem wiadomości e-mail nie jest dopuszczalne z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie, pism sądowych nie można doręczać ani nie można o nich powiadamiać za pośrednictwem internetu. Wiele orzeczeń jest jednak publikowanych pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/ i zostaje opatrzonych numerem LJN, który umożliwia ich szybkie wyszukanie. Przewodniczący składu orzekającego rozstrzyga co do zasady, czy dane orzeczenie należy opublikować na wspomnianej powyżej stronie internetowej. Nie wszystkie orzeczenia są publikowane w internecie – publikuje się wyłącznie orzeczenia mające znaczenie prawne lub wzbudzające duże zainteresowanie (medialne).

Imiona i nazwiska osób wymienionych w orzeczeniu są anonimizowane ze względu na konieczność ochrony prywatności. Dane osób prawnych i fizycznych występujących przed sądami w ramach swoich obowiązków zawodowych nie są anonimizowane.

W sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną, orzeczenie zostaje dołączone do elektronicznych akt sprawy. W ten sposób strony zostają powiadomione o orzeczeniu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie, publikacja w internecie następuje po powiadomieniu stron, a zatem po dniu wydania orzeczenia. Zob. również odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jest to możliwe wyłącznie w sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie. Nie istnieje taka możliwość.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, w sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w dowolnym momencie. Strony muszą uzyskać autoryzację za pomocą uznanego kodu do logowania.

Niektóre formularze można pobrać ze strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/ w formacie PDF. Aby jednak sąd uwzględnił je w postępowaniu, pisma te należy również wysłać do sądu tradycyjną drogą pocztową. Obejmują one formularze dotyczące podziału majątku wspólnego i podziału emerytury po rozwodzie, formularze dotyczące zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kurateli, zarządzie powierniczym majątkiem oraz opiece w sferze niemajątkowej (mentorschap), formularze oświadczeń składanych przez biegłych i tłumaczy ustnych, formularze wykorzystywane w postępowaniu upadłościowym, formularze wykorzystywane w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, formularze wykorzystywane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz formularze apelacji w postępowaniu apelacyjnym.

Informacje, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu sądowym, jak również informacje mające na celu zagwarantowanie niezawisłości sędziowskiej są rejestrowane na szczeblu centralnym i dostępne online dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/. Prowadzone są: centralny rejestr osób objętych kuratelą (Centraal Curateleregister), centralny rejestr upadłości (Centraal Insolventieregister), rejestr małżeńskich ustrojów majątkowych (huwelijksgoederenregister) oraz rejestr dodatkowych funkcji pełnionych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht). Dostęp do tych wszystkich rejestrów można uzyskać online.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 11/06/2018

Postępowanie elektroniczne - Austria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie sądowe można wszcząć za pośrednictwem internetu, korzystając z austriackiej platformy e-sprawiedliwość (ERV). Wymaga to jednak zarejestrowania się na jednej z kilku dostępnych platform, które przekazują informacje do systemu sądowego. Rejestracja podlega opłacie. Podstawowa opłata wynosi około 20,00 EUR miesięcznie, a dodatkowo załadowanie jednego dokumentu kosztuje około 0,30 EUR. Wysłanie listu poleconego w Austrii to koszt rzędu 3,00 EUR.

Do celów przesyłania dokumentów dostępna jest także nieodpłatna usługa z wykorzystaniem karty obywatela (Bürgerkarte). W odróżnieniu od austriackiej platformy e-sprawiedliwość usługa ta umożliwia jedynie przesył jednokierunkowy.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Austriacka platforma e-sprawiedliwość umożliwia wymianę informacji między sądami i biurami prokuratorów z jednej strony a stronami z drugiej, na takiej samej zasadzie jak w przypadku formy papierowej. Można z niej korzystać w przypadku wszystkich rodzajów postępowań. W żadnym przypadku nie istnieje wymóg wszczynania postępowania za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Uzasadnienie pozwu i wszystkie dane procesowe, które musi zawierać pozew, należy przesłać w przewidzianym formacie XML (lub jako załącznik w formacie PDF).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Transmisja danych za pomocą austriackiej platformy e-sprawiedliwość jest zabezpieczona protokołem https. Do uwierzytelnienia wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu stosuje się certyfikaty. Komunikacja między serwerami także przebiega w oparciu o certyfikaty. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wymóg rejestracji użytkowników w punkcie dostępu (zob. pkt 1 powyżej).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. pkt 5 powyżej (certyfikaty). Nie ma konieczności stosowania podpisów elektronicznych. Dostępna jest jedynie centralna usługa znakowania czasem w odniesieniu do wpisów w rejestrze nieruchomości, stanowiąca formę potwierdzenia wpłynięcia ważnego wniosku.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W przypadku dokumentów przesyłanych za pośrednictwem internetu opłaty sądowe uiszcza się za pomocą polecenia zapłaty. Zgodnie z ogólną zasadą opłaty z tytułu wszczęcia postępowania za pośrednictwem internetu są takie same jak opłaty z tytułu postępowania wszczętego w formie papierowej. W określonych przypadkach obowiązuje zniżka za złożenie dokumentu w formie elektronicznej.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie ma różnicy między wariantem tradycyjnym a wariantem z zastosowaniem internetu. Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają takie samo zastosowanie do postępowania prowadzonego za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość. Pozwy można wycofać przez internet, nawet jeśli zostały one wniesione w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, z internetu można korzystać w celu złożenia odpowiedzi na pozew, wniesienia odwołania itp. O ile zasadniczo korzystanie z austriackiej platformy e-sprawiedliwość nie jest obowiązkowe, to jednak obowiązek taki istnieje w przypadku adwokatów, notariuszy, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy zabezpieczenia społecznego, Federalnej Agencji Finansowej (Finanzprokuratur) i izb adwokackich.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają zastosowanie również do postępowania prowadzonego za pośrednictwem internetu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają zastosowanie również do postępowania prowadzonego za pośrednictwem internetu.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, wszystkie rodzaju dokumentów można przekazywać sądom za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość. Możliwe jest nawet składanie oryginałów aktów notarialnych drogą elektroniczną w celu dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości i w rejestrze spółek.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, strony i ich przedstawiciele prawni mają wgląd w rejestr spraw we wszystkich postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych przez internet za pośrednictwem platform wymiany informacji, jednak jedynie w zakresie spraw, w których uczestniczą. Uprawnienia do wglądu są weryfikowane za pomocą unikatowego kodu adresu przypisanego każdej osobie mającej takie uprawnienia.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2018

Postępowanie elektroniczne - Polska

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wszczęcia za pośrednictwem Internetu tzw. elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Jest to postępowanie, którego pierwszy etap odbywa się bez udziału dłużnika. Dłużnik może przedsięwziąć obronę dopiero po wydaniu i doręczeniu mu nakazu zapłaty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) może być wszczęte w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych bez względu na wysokość wartości przedmiotu sporu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) można wnieść do e-sądu w każdym czasie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Specjalistyczny program stworzony na potrzeby e-sądu automatycznie konwertuje plik tekstowy, w którym został sporządzony pozew na format i strukturę danych wymaganą przez e-sąd.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane zabezpieczone są szeregiem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym systemem CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA to rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach internetowych, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych wyłącznie przez człowieka. W tym przypadku CAPTCHA chroni portal przed zakładaniem kont przez automaty. System weryfikuje to poprzez żądanie wpisania tekstu widocznego na obrazku. Jest on celowo zniekształcony tak, aby nie mógł być odczytany techniką OCR (Optical Character Recognition, zestaw technik lub Link otworzy się w nowym oknieoprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w Link otworzy się w nowym okniepliku Link otworzy się w nowym okniegraficznym o postaci Link otworzy się w nowym oknierastrowej), lecz nadal wystarczająco czytelny dla człowieka. Odczytany z obrazka kod wpisuje się do pola używając małych lub wielkich liter.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Do podpisywania pozwów i pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) służy podpis elektroniczny. Można posługiwać się:

a) zwykłym podpisem elektronicznym, który uzyskuje się ze strony EPU, bez opłat.
Musi być to poprzedzone założeniem konta. Po aktywacji konta należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i oczekiwać (ok. 2 godzin) na powiadomienie o wydaniu certyfikatu. Następnie należy pobrać certyfikat. Do prawidłowej instalacji certyfikatu w systemie operacyjnym potrzebne jest hasło do certyfikatu, które jest przesyłane za pomocą poczty e-mail. Jeżeli po pobraniu certyfikatu zostanie on utracony, należy ponownie wygenerować wniosek o wydanie certyfikatu. Zwykłym podpisem elektronicznym można posługiwać się wyłącznie w e-postępowaniu. Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok.

b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego następuje automatycznie po rejestracji konta użytkownika. Użytkownik musi jednak wcześniej sam uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłata sądowa w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) wnoszona jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności. Wynosi ona ¼ opłaty jaką uiszcza się w tradycyjnym postępowaniu upominawczym.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu należy złożyć pismo procesowe.
Pismo to powinno zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu ze wskazaniem numeru konta bankowego. Powód może cofnąć pozew w całości – wtedy rezygnuje z ochrony prawnej wszystkich (i w całej wysokości) roszczeń zgłoszonych w pozwie. Cofnięcie pozwu może także dotyczyć tylko jego części, tzw. częściowe cofnięcie pozwu. Powód może także równocześnie z cofnięciem pozwu zrzec się (zrezygnować) dochodzonego w nim roszczenia. W piśmie cofającym pozew należy wskazać numer konta bankowego do zwrotu opłaty sądowej. Opłata zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), pozwany nie ma możliwości złożenia odpowiedzi przez Internet. Pierwszym dokumentem, który doręcza się pozwanemu w EPU jest nakaz zapłaty. Pozwany może się odwołać przez złożenie sprzeciwu (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), pozwany nie ma możliwości złożenia odpowiedzi na pozew. Jedyną formą odwołania się od nakazu zapłaty jest złożenie sprzeciwu do sądu (w formie tradycyjnej lub elektronicznej). Wtedy nakaz zapłaty traci moc i nie wywołuje skutków prawnych. Sprawa jest przekazywana z e-sądu do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania i jest rozpoznawana w innym postępowaniu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), nakaz zapłaty uprawomocni się po dwóch tygodniach od dnia doręczenia go pozwanemu. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w EPU i znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Nakazowi zapłaty wydanemu w EPU sąd nadaje klauzulę wykonalności w postaci elektronicznej.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) nie ma możliwości dołączania dokumentów do pism składanych drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) pisma sądowe doręcza się powodowi elektronicznie. Powód inicjując postępowanie poprzez wniesienie pozwu za pośrednictwem strony internetowej e-sądu otrzymuje dostęp do dedykowanej dla niego części strony internetowej e-sądu umożliwiającej odbieranie korespondencji z sądu. Doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego EPU (doręczenie elektroniczne). Pozwanemu doręcza się elektronicznie takie pisma tylko wtedy, gdy ten wyrazi zgodę na taki sposób doręczania.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) orzeczenia sądowe mają postać elektroniczną.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), to wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony elektronicznie.
Jest on składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego EPU.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

W trakcie elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonego w ich sprawie. Dostęp ten jest realizowany w systemie teleinformatycznym obsługującym to postępowanie. Istnieje też możliwość sporządzenia wydruku przeglądanych dokumentów. W innych postępowaniach (poza EPU) takiej możliwości nie ma.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Postępowanie elektroniczne - Rumunia

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew można wnieść osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztą, kurierem lub faksem bądź zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W sprawach cywilnych wnoszone pozwy mogą być skanowane i przesyłane pocztą elektroniczną lub jako dokumenty elektroniczne. Nie przewiduje się postępowań wszczynanych jedynie za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew wniesiony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztą, kurierem lub faksem bądź zeskanowany i przesłany pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny zostaje zarejestrowany i oznaczony konkretną datą poprzez opatrzenie pieczęcią wpływu. Po rejestracji pozew i załączone do niego dokumenty oraz – w stosownych przypadkach – dowody potwierdzające sposób ich doręczenia do sądu zostają przekazane prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej, którzy bezzwłocznie podejmują czynności w celu przeprowadzenia losowania składu orzekającego zgodnie z przepisami.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano obowiązku korzystania ze standardowych formularzy pism procesowych. W przepisach ogólnych prawa cywilnego procesowego przewidziano treść niektórych pism procesowych w postępowaniu cywilnym (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, pozwu wzajemnego).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych zapewnione jest dzięki narzędziom IT systemu poczty e-mail, takim jak zapory sieciowe, certyfikaty, programy antywirusowe, kontrole dostępu oparte na rolach itd., które uzupełnia stosowanie w tej dziedzinie dobrych praktyk.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zgodnie z art. 148 ust. 2 i 5 kodeksu postępowania cywilnego pozwy można wnosić do sądu również w formie dokumentów elektronicznych, pod warunkiem że spełniają one wymogi formalne. Pozew powinien być również opatrzony podpisem. Podpisem można opatrzyć pismo zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną. Podpis może być elektroniczny, jeżeli pozew jest dokumentem elektronicznym przesłanym drogą elektroniczną.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe wnosi się zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych, ich wysokość jest jednak taka sama. Sądowe opłaty skarbowe wnosi osoba zobowiązana do ich wniesienia w gotówce, przelewem bankowym albo online na osobny rachunek dochodów budżetu lokalnego „Sądowa opłata skarbowa oraz inne opłaty skarbowe” terytorialnej jednostki administracyjnej, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu danej osoby fizycznej lub – w stosownych przypadkach – w której znajduje się siedziba danej osoby prawnej. Jeżeli osoba zobowiązana do wniesienia sądowej opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania, miejsca pobytu ani – w stosownych przypadkach – siedziby w Rumunii, opłatę skarbową wnosi się na rzecz budżetu lokalnego terytorialnej jednostki administracyjnej, w której mieści się siedziba sądu, do którego wniesiono pozew lub wniosek.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, na takich samych warunkach jak warunki regulujące możliwość cofnięcia pozwu przez powoda. Zgodnie z art. 406 kodeksu postępowania cywilnego powód może cofnąć pozew w dowolnej chwili – ustnie podczas rozprawy sądowej albo składając wniosek na piśmie.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany nie ma obowiązku korzystania z internetu.

Zgodnie z art. 149 ust. 4 i art. 154 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego wezwania do stawienia się przed sądem oraz wszystkie pisma sądowe są doręczane z urzędu przez urzędników sądowych lub różnych innych pracowników sądu, jak również przez urzędników sądowych lub pracowników innych sądów, w których okręgu zamieszkuje adresat pisma. Wezwania do stawienia się przed sądem oraz inne pisma sądowe może również doręczyć sekretarz sądowy za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków zapewniających wysłanie tekstu pisma sądowego oraz potwierdzenie jego odbioru, pod warunkiem że strona przekazała sądowi odpowiednie dane w tym celu. Na potrzeby potwierdzenia sąd doręcza – wraz z pismem sądowym – formularz zawierający: nazwę sądu, datę doręczenia, imię i nazwisko sekretarza odpowiedzialnego za doręczenie oraz informacje dotyczące doręczonych pism. Wypełniony przez odbierającego formularz zawierający datę odbioru, czytelne imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za odbiór korespondencji zostaje wysłany do sądu faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych środków. Jeśli zgodnie z przepisami pozew został przesłany faksem lub pocztą elektroniczną, sekretarz sądowy jest zobowiązany do sporządzenia z urzędu odpisów pozwu. Związane z tym koszty pokrywa strona, na której spoczywa obowiązek sporządzenia odpisów.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Odpowiedź na pozew doręcza się w taki sam sposób jak pismo procesowe. Zob. odpowiedź na pytanie 9.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zgodnie z art. 208 kodeksu postępowania cywilnego sankcja z tytułu niewniesienia odpowiedzi na pozew w terminie ustawowym jest jednakowa, niezależnie od sposobu wniesienia odpowiedzi. Niewniesienie odpowiedzi na pozew skutkuje utratą przez pozwanego prawa do składania kolejnych wniosków dowodowych lub podnoszenia zarzutów innych niż dotyczące porządku publicznego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedzi na pytania 1 i 9.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Pisma sądowe sporządzane w postępowaniu egzekucyjnym podlegają takim samym przepisom ogólnym jak doręczanie pism procesowych. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Strony internetowe sądów ( Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) lub punkty informacyjne działające przy niektórych sądach zapewniają jednak dostęp do streszczeń orzeczeń na podstawie sygnatury sprawy, przedmiotu sprawy oraz imion i nazwisk stron. W planach jest również umożliwienie w przyszłości odpłatnego zdalnego wglądu w akta sprawy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2018

Postępowanie elektroniczne - Słowacja

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Postępowanie sądowe można wszcząć lub – mówiąc bardziej precyzyjnie, pozwy i inne pisma procesowe można wnieść drogą elektroniczną – pod warunkiem że są one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Drogą elektroniczną można wnosić wszelkiego rodzaju pozwy oraz inne pisma procesowe. Jeżeli w danej sprawie pismo wniesiono w formie elektronicznej bez uwierzytelnienia (kwalifikowanego podpisu elektronicznego), należy je następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Sąd nie wzywa wnoszącego do ponownego wniesienia pisma.

W postępowaniu nieprocesowym można wnieść pismo do każdego sądu rejonowego (okresný súd), który jest zobowiązany do rejestracji pisma w rejestrze oraz jego bezzwłocznego przekazania do właściwego sądu. Złożenie pisma w ten sposób wywołuje takie same skutki jak wniesienie pisma do właściwego sądu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie jest wymagany szczególny format; ocenie podlega treść pism. Jeżeli pismo jest niekompletne, sąd wzywa stronę do poprawienia lub uzupełnienia pisma w terminie nie krótszym niż 10 dni.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Warunki przechowywania oraz transmisji danych określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych (okresné súdy), sądów okręgowych (krajské súdy), Sądu Szczególnego (Špeciálny súd) i sądów wojskowych (vojenské súdy), z późniejszymi zmianami (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (zwanej dalej „SaKP”).

a) Procedura przyjmowania za pośrednictwem internetu pism opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest uregulowana w ustawie nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienionej ustawą nr 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) oraz w zarządzeniu KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Otrzymane w ten sposób pismo zostaje przekazane do biura podawczego, które podejmuje kolejne czynności zgodnie z § 129 SaKP. Biuro podawcze sądu stosuje specjalną aplikację do prowadzenia rejestru pism.

b) Otrzymane pisma nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostają bezzwłocznie przekazane do biura podawczego, które podejmuje dalsze czynności zgodnie z § 129 SaKP.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Wniesione przez internet pismo nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Jeżeli pismo jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie ma konieczności jego uzupełniania. Dokładny czas złożenia pisma zostaje odnotowany i zarejestrowany.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych z tytułu sporządzenia odpisu pozwu i załączników do pozwu, które stanowią sądowe akta sprawy, oraz odpisu pozwu i załączników do pozwu doręczonych stronom, jeżeli pozew wniesiono drogą elektroniczną i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienioną ustawą nr 679/2004 oraz z zarządzeniem KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych, w wysokości 0,1 EUR za stronę, lecz nie mniej niż 10 EUR za pismo stanowiące pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami oraz nie mniej niż 3 EUR za wszystkie pozostałe pisma wraz z załącznikami (pkt 20a w załączniku do ustawy nr 71/1992 o opłatach sądowych, z późniejszymi zmianami (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, każde pismo można cofnąć, niezależnie od metody jego wniesienia, w całości lub w części.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany ma taką możliwość, lecz nie jest do tego zobowiązany.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pod pojęciem dowodu rozumiany jest ogół czynności dowodowych zmierzających do ustalenia stanu faktycznego, natomiast pod pojęciem środka dowodowego rozumiany jest nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu. Przeprowadzanie dowodu jest dopuszczalne we wszystkich rodzajach postępowań. Dokumenty można wnieść do sądu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 125 kodeksu postępowania cywilnego (Civilný sporový poriadok).

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z § 105 kodeksu postępowania cywilnego pisma sądowe sporządzone na piśmie można doręczać za pośrednictwem internetu. Pismo sądowe uznaje się za doręczone piątego dnia po jego wysłaniu, nawet jeżeli adresat się z nim nie zapoznał.

Doręczenie za pośrednictwem internetu jest jednak niedopuszczalne w przypadku doręczania wyroków, innych orzeczeń sądowych, wezwań do stawienia się przed sądem oraz innych pism sądowych sporządzonych na piśmie, w przypadku których w przepisach przewidziano obowiązek doręczenia właściwego. Wyrok można doręczyć wyłącznie do rąk własnych; doręczenie za pośrednictwem internetu jest niedopuszczalne.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie. Wyrok sporządzany jest z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz szablonu zawierającego uprzednio wydrukowane godło państwowe Republiki Słowackiej oraz następujący tekst: „Wyrok w imieniu Republiki Słowackiej”. Wyrok sporządzony na piśmie podpisuje przewodniczący składu sędziowskiego lub sędzia orzekający samodzielnie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wniesienia apelacji przez internet. W przypadku wniesienia apelacji w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy ją następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli wnoszący apelację nie wywiąże się z tego obowiązku, apelacja zostanie odrzucona. Sąd nie może ogłosić wyroku wydanego w postępowaniu apelacyjnym za pośrednictwem internetu; ma obowiązek wydać wyrok w wersji papierowej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można złożyć przez internet. W przypadku wniesienia wniosku w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli strona nie wywiąże się z tego obowiązku, wniosek zostanie odrzucony.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony i ich pełnomocnicy procesowi mogą zapoznać się z aktami wyłącznie osobiście w obecności pracownika sądu.

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ułatwia wyszukiwanie w bazie danych orzeczeń sądowych. Istnieje możliwość wyszukania orzeczenia sądowego według kryterium daty wydania, nazwy wydającego sądu, sygnatury sprawy, rodzaju orzeczenia, charakteru orzeczenia, gałęzi prawa, zastosowanych przepisów ustawowych oraz imienia i nazwiska sędziego lub urzędnika sądowego (súdny úradník), który wydał orzeczenie, lub w oparciu o terminy zastosowane w orzeczeniu (tzw. wyszukiwanie pełnotekstowe), a następnie zapoznania się z jego treścią.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2019

Postępowanie elektroniczne - Finlandia

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy składania pozwów w przypadku roszczeń bezspornych, wniosków o przyznanie pomocy prawnej (oraz ubiegania się o wyznaczenie obrońcy z urzędu lub zastępcy procesowego w ramach pomocy prawnej, a także składania przez adwokatów wniosków o zwrot opłat i kosztów z budżetu państwa) oraz wniosków o egzekucję (w przypadku wniosków z zakresu prawa prywatnego dotyczących odzyskania należności, opartych na postanowieniu lub wyroku sądu rejonowego (käräjäoikeus)).

W Finlandii nie istnieje żadne postępowanie, które można przeprowadzić wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Tak, usługa ta jest dostępna przez cały czas.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Dla korporacji i organizacji, które często składają pozwy, udostępniono wzór w formacie XML. Dla obywateli i przedsiębiorstw udostępniono odrębny elektroniczny formularz internetowy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

System automatycznego przetwarzania stosowany w fińskich sądach jest zabezpieczony szyfrowanym protokołem https. Dane przesyłane przez sądy są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, z którego zainteresowane strony mogą pobrać swoje dokumenty.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Aby pobrać pliki z zabezpieczonego serwera, użytkownicy muszą się zalogować.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty pobierane w przypadku postępowania elektronicznego nie różnią się od opłat pobieranych w przypadku postępowania tradycyjnego. Sądy rejonowe pobierają opłaty od wnioskodawców i powodów po zakończeniu każdego postępowania. Wysokość opłaty zależy od charakteru sprawy i złożoności postępowania.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

W odniesieniu do postępowania elektronicznego zastosowanie mają te same zasady co w przypadku pozwów wnoszonych w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany może, lecz nie musi, udzielić odpowiedzi przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak. Pozwy, odpowiedzi na pozew i inne dokumenty sądowe można przesyłać do sądu również pocztą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru (takie jak odpowiedzi na pozew, wezwania na posiedzenie wstępne i na rozprawę oraz streszczenia sądowe), można przesyłać zainteresowanym stronom pocztą elektroniczną.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Orzeczenia sądowe mogą być na wniosek przesyłane zainteresowanym stronom drogą elektroniczną. Odbiorca lub jego pełnomocnik musi zalogować się w celu pobrania orzeczeń sądowych z systemu internetowego.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Obecnie nie jest możliwe wnoszenie odwołań drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku można składać drogą elektroniczną. Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy wniosków z zakresu prawa prywatnego w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia lub wyroku sądu rejonowego.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte za pośrednictwem internetu powodowie mogą monitorować przebieg swojej sprawy, logując się w systemie internetowym.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2018

Postępowanie elektroniczne - Szwecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

SPIS TREŚCI


1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

W Szwecji pozew w przypadku sporu musi zostać złożony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez powoda lub jego pełnomocnika. Wymóg złożenia podpisu oznacza, że pozwu nie można złożyć drogą elektroniczną.

Dotyczy to również wniosków o wydanie nakazu zapłaty kierowanych do Szwedzkiej Służby Komorniczej. W przypadku nakazu zapłaty Szwedzka Służba Komornicza może jednak uczynić wyjątek dla osób, które składają wiele wniosków o wydanie nakazu zapłaty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie 1, jest to możliwe wyłącznie w określonych, wyjątkowych przypadkach w postępowaniu uproszczonym.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania. Jak wynika jednak z odpowiedzi na pytanie 12, zasadniczo istnieje możliwość złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych przez internet, jeżeli nie wymagają one własnoręcznego podpisu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Drogą elektroniczną można składać dokumenty, które nie wymagają własnoręcznego podpisu. Oznacza to, że co do zasady drogą elektroniczną można złożyć wszystkie dokumenty poza pozwem. Sąd może jednak zarządzić w danej sprawie, że niepodpisany oryginał dokumentu wysłany drogą elektroniczną musi zostać potwierdzony przez wysyłającego za pomocą podpisanego oryginału dokumentu.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ przesyłał dokument drogą elektroniczną ani aby odbiór dokumentu potwierdzano za pomocą wiadomości e-mail, jeżeli na przykład w obowiązujących przepisach dotyczących danych osobowych uznaje się to za konieczne.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wyrok jest przesyłany pocztą, chyba że strona wnosi o przekazanie go inną drogą. W stosownych przypadkach, na przykład w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, dokumenty można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną lub udostępnić je drogą elektroniczną w inny sposób.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Odwołanie można wnieść za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby sąd może jednak zażądać, aby takie odwołanie zostało potwierdzone przez wysyłającego za pomocą podpisanego oryginału dokumentu.

Jeżeli chodzi o pozwy – zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może złożyć uprawniona strona lub jej pełnomocnik ustnie albo na piśmie. Aby złożyć wniosek ustnie, wnioskodawca (strona, która żąda wszczęcia postępowania egzekucyjnego) musi skontaktować się ze Szwedzką Służbą Komorniczą. Wniosek złożony na piśmie musi zostać podpisany przez wnioskodawcę lub przez jego pełnomocnika. Szwedzka Służba Komornicza może jednak zezwolić stronie, która składa wiele wniosków, na składanie ich drogą elektroniczną.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2018