Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja - Portugāle

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Kā es varu pieprasīt kompensāciju vai jebkādu citu atlīdzināšanas veidu pret pārkāpēju (saistībā ar kriminālprocesu)? Kas man būtu jāpiemēro?

Portugālē kompensācija būtu jāpieprasa kriminālprocesā. Civiltiesiskā atbildība var būt arī par faktiem, uz kuriem attiecas kriminālprocess, ciktāl tas ietekmē naudas procentus saskaņā ar civiltiesībām.

Ar Kriminālprocesa kodeksu (PPC) tiek īstenots pievienošanās princips, saskaņā ar kuru prasību par civiltiesisku kaitējumu, kura pamatā ir noziedzīga nodarījuma izdarīšana, atskaita attiecīgajā kriminālprocesā, un to var celt civiltiesā tikai tajos gadījumos, kas paredzēti tiesību aktos un noteiktas minētajā kodeksā.

Situācijā, kad cietusī persona dzīvo kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un ir nozieguma upuris dalībvalstī, kas nav viņa/viņas dzīvesvietas valsts, viņš/viņa var lūgt kompensāciju iestādei, kurai ir jurisdikcija izskatīt un noteikt šādus prasījumus savā dzīvesvietas valstī, kura šo pieprasījumu pārsūta tās valsts kompetentajai iestādei, kurā izdarīts pārkāpums.

Kurā krimināltiesvedības posmā man būtu jāiesniedz prasība?

Cietušajam būtu jānorāda, ka sūdzības iesniegšanas brīdī vai līdz izmeklēšanas beigām cietušais vēlas pieprasīt kompensāciju, cietušajam tad paziņo par apsūdzības izvirzīšanu un 20 dienu laikā iesniedz šādu prasību.

Pat tad, ja prasība par kompensāciju nav iesniegta, tiesnesis pēc savas iniciatīvas un ņemot vērā cietušā situāciju, var likt apsūdzētajam atlīdzināt nodarīto kaitējumu, ja vien cietušais neiebilst.

Vardarbīga nozieguma upuriem prasību var iesniegt vienu gadu pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

Ja cietušais nozieguma izdarīšanas brīdī ir nepilngadīgs, viņš vai viņa pieprasījumu var iesniegt ne ilgāk kā vienu gadu pēc pilngadības sasniegšanas vai emancipācijas vecuma sasniegšanas.

Ko es varu pieprasīt, un kā es varu to pieprasīt? Vai es norādu kopējo summu un/vai norādiet faktiskos zaudējumus, zaudētos ieņēmumus un procentus?

Pārsūdzības pieprasījumu var pieprasīt, jo ir

 • Finansiāli zaudējumi: tie ietver noziegumu nodarītos zaudējumus (kas, piemēram, ir izmaksas par ārstēšanos slimnīcā, konsultācijas, zāles utt.), kā arī priekšrocības, ko cietušais vairs nav saņēmis (kas ir, piemēram, algas, kuras jums nav izdevies saņemt, kamēr neesat bijis rīcībspējīgs).
 • Morālais kaitējums: lai gan tos nevar novērtēt saimnieciski, tie vismaz ekonomiski var tikt kompensēti (piemēram, kaitējums labklājībai, goda nosaukums, labais nosaukums, t. i., fiziskas sāpes, garīga traucējumi, emocionālas ciešanas).

Vai šādām prasībām ir īpaša veidlapa?

Nē. Pieprasījumā jāiekļauj īss apraksts par faktiem, kas ir pieteikuma pamatā, un tajā jānorāda ciestais kaitējums un nodarītā kaitējuma apmērs.

Tomēr, ja pieprasījums pārsniedz EUR 5000, maksa būs jāsamaksā un pieteikums jāiesniedz advokātam.

Valsts kompensācija

 1. Vardarbīga nozieguma gadījumā valsts var izmaksāt avansu, un pastāv atsevišķa veidlapa, kurā norāda pieprasītās kompensācijas summu, kā arī dažus dokumentus, piemēram, cietušā un prasītāja (ja tā ir cita persona) nodokļu deklarāciju par gadu pirms nozieguma, un dokumentus, kas apliecina veidlapā norādītos izdevumus.
  Saite atveras jaunā logā https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. Vardarbības ģimenē gadījumā valsts var virzīties uz priekšu, un pastāv atsevišķa veidlapa, kā arī a) apakšpunktā minētie dokumenti.
  Saite atveras jaunā logā https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Cietušajam ir jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina viņam nodarīto kaitējumu (sk. 1.1. punktu). Viņš arī iepazīstina ar liecinieku, kas var pierādīt un uzlabot savu prasību.

Vai ir jāmaksā tiesas nodevas un vai jārēķinās ar citām izmaksām saistībā ar manu prasību?

Ja pieteikums ir mazāks par EUR 5000, nevar maksāt nekādu maksu, un to var iesniegt pati persona.

Ja pieteikums pārsniedz EUR 5000, prasība jāiesniedz advokātam, kas pārstāv cietušo un par kuru ir jāmaksā tiesas nodeva, ja vien cietušais nav tiesīgs saņemt juridisko palīdzību.

Vardarbīgu noziegumu un vardarbības ģimenē upuriem avansu nosūta Noziedzīgi cietušo aizsardzības padomei (CrPVH) un ir atbrīvota no jebkādām izmaksām vai maksām cietušajam.

Ja noziegums izdarīts citas ES dalībvalsts teritorijā, pieteikumu var iesniegt PVH, ja pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta ir Portugālē.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, ja es nedzīvoju valstī, kurā notiek tiesvedība?

Jā, varat pieprasīt juridisko palīdzību vienā vai citā situācijā.

Cietušajam ir tiesības uz juridisku konsultāciju un padomu par savu lomu tiesvedības laikā.

Ja vēlaties būt par palīgu vai civilpersonu, jums jāpieprasa juridiskā palīdzība agrīnā procesa stadijā vai arī tad, ja jūs kā liecinieku vēlaties pavadīt advokāts un viņam nav ekonomisku līdzekļu, lai segtu savus tiesāšanās izdevumus.

Jūs varat lūgt arī juridisko palīdzību:

 • Tiesas nodevas pilnīgu vai daļēju atlaišanu;
 • Maksa par advokāta iecelšanu un tās samaksa; vai
 • Tiesas nodevas vai advokāta maksas pakāpenisku apmaksu.

Piezīme: Persona, kas lemj par juridiskās palīdzības pieprasījumiem, ir sociālā nodrošinājuma sistēma, pamatojoties uz aprēķina formulu, kurā ņemti vērā pieteikuma iesniedzēja aktīvi, ienākumi un izdevumi. Juridiskās palīdzības pieteikumu sociālā nodrošinājuma dienesti dara pieejamus bez maksas, un to var iesniegt personīgi, pa faksu, pastu vai internetā, šajā gadījumā aizpildot attiecīgo digitālo veidlapu. Pieteikumam pievieno dokumentu kopumu, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja ekonomiskās grūtības, pieņemot lēmumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Šīs prasības iesniegšana cietušajam nerada nekādas izmaksas.

Saite atveras jaunā logāhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

Kādos gadījumos krimināltiesa varētu noraidīt vai atteikties izskatīt manu prasību pret likumpārkāpēju?

Ja nav pārliecības par nodarījuma izdarīšanu.

Ja cietušais nepierāda, ka viņam nodarīts kaitējums.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai pieprasīt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus/atlīdzinājumu?

Jā. Jūs varat pārsūdzēt lēmumu, ja esat palīgs šīs tiesvedības laikā.

Tā var izmantot arī parastos līdzekļus (civiltiesas), ja pieteikums kāda iemesla dēļ nav novērtēts.

Vai es varu saņemt zaudējumu atlīdzību no tiesas, kā varu nodrošināt, ka spriedums pret likumpārkāpēju tiek izpildīts? Kādu atbalstu es saņemšu?

Jā. Ja atbildētājs nav brīvprātīgi samaksājis kompensāciju, cietušais var uzsākt izpildes darbību, tas ir, pieprasīt Tiesai izpildīt kompensācijas lēmumu, piemēram, aresta rīkojumam, bankas kontiem, nekustamajam īpašumam vai mēbelēm, līdz pat kompensācijas vērtībai, kas piešķirta cietušajam.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 27/08/2019