Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Schadeloosstelling vorderen van de dader - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Hoe kan ik aanspraak maken op schadevergoeding of een andere vorm van genoegdoening of genoegdoening aan de dader (in het kader van een strafrechtelijke procedure)? Wie moet ik inschrijven?

In Portugal moet een vergoeding worden aangevraagd in het kader van een strafprocedure. De feiten waarop de strafprocedure betrekking heeft, kunnen eveneens tot aansprakelijkheid van de staat leiden, voor zover zij van invloed zijn op de vermogensrechtelijke belangen, in overeenstemming met het burgerlijk recht.

Het wetboek van strafvordering resulteert in het beginsel van toetreding, volgens welke een vordering tot schadevergoeding uit het burgerlijk wetboek die gebaseerd is op het begaan van een strafbaar feit, in mindering moet worden gebracht in de betrokken strafrechtelijke procedure en alleen kan worden ingediend bij een civiele rechtbank in de gevallen waarin de wet voorziet en in die code wordt vermeld.

Wanneer het slachtoffer woonachtig is in een lidstaat van de Europese Unie en het slachtoffer is van een misdrijf in een andere lidstaat dan die van zijn of haar woonplaats, kan hij een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de autoriteit die bevoegd is om van die vorderingen kennis te nemen in zijn of haar staat van verblijf, die dit verzoek doorzendt aan de bevoegde autoriteit van de staat waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Het slachtoffer moet op het moment van indiening van de klacht of tot het einde van het onderzoek de wens te kennen geven een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, dan wordt het slachtoffer in kennis gesteld van de tenlastelegging en heeft het 20 dagen de tijd om een dergelijk verzoek in te dienen.

Zelfs indien geen beroep tot schadevergoeding is ingesteld, kan de rechter, op eigen initiatief en met inachtneming van de situatie van het slachtoffer, de verdachte veroordelen tot vergoeding van de geleden schade, tenzij de gelaedeerde bezwaar maakt.

In het geval van slachtoffers van geweldsmisdrijven kan de vordering worden ingediend tot één jaar na het definitieve besluit.

Indien het slachtoffer ten tijde van het misdrijf minderjarig is, kan hij of zij het verzoek om maximaal een jaar na het bereiken van de meerderjarigheid of de emanciperende behandeling indienen.

Wat kan ik verzoeken en hoe moet ik het verzoek indienen? Moet ik een globaal bedrag aangeven en/of de eigenlijke schade, de inkomstenderving en de rente aangeven?

Het verzoek om schadevergoeding kan worden ingediend wegens het ontstaan van:

 • Financiële schade: hierbij gaat het onder meer om de schade veroorzaakt door criminaliteit (bijvoorbeeld de kosten van ziekenhuisbehandeling, consulten, geneesmiddelen, enz.) en de voordelen die het slachtoffer heeft opgehouden te ontvangen (bijvoorbeeld de lonen die u niet hebt kunnen ontvangen terwijl u niet in staat bent geweest).
 • Immateriële schade: hoewel ze niet economisch kunnen worden beoordeeld, kunnen ze in ieder geval economisch worden vergoed (bv. schade aan het welzijn, eer, goede naam, d.w.z. lichamelijke pijn, geestelijke aandoening, emotioneel lijden).

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Nee. Een verzoek moet een korte beschrijving bevatten van de feiten waarop het verzoek is gebaseerd en moet de geleden schade en het bedrag van de geleden schade aangeven.

Indien het verzoek echter meer dan 5 000 EUR bedraagt, moet een vergoeding worden betaald en moet de aanvraag worden ingediend door een advocaat.

Vergoedingen door de centrale overheid

 1. In geval van een geweldsmisdrijf kan de staat een voorschot hebben en is er een afzonderlijke vorm waarin het gevraagde compensatiebedrag wordt vermeld, alsmede een aantal documenten, zoals de belastingaangifte van het slachtoffer en de aanvrager (indien verschillend) voor het jaar voorafgaand aan het misdrijf, en de documenten ter staving van de op het formulier vermelde uitgaven.
  De link wordt in een nieuw venster geopend. https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. In geval van huiselijk geweld kan de staat een voorschot hebben en is er een apart formulier, samen met dezelfde documenten als bedoeld onder a).
  De link wordt in een nieuw venster geopend. https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Het slachtoffer moet alle documenten overleggen waaruit blijkt welke schade hij heeft geleden (zie paragraaf 1.1). Hij geeft ook een getuige aan die zijn vordering kan aantonen en versterken.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Wanneer de aanvraag minder dan 5 000 EUR bedraagt, mogen er geen vergoedingen worden betaald en mogen zij door het slachtoffer zelf worden ingediend.

Indien het verzoek meer dan 5 000 EUR bedraagt, moet de vordering worden ingediend door een advocaat die het slachtoffer vertegenwoordigt en moet de gerechtskosten worden betaald, tenzij het slachtoffer in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

In het geval van slachtoffers van geweldsmisdrijven en huiselijk geweld wordt het voorschot toegezonden aan de raad voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven (cPVC) en is het van alle kosten en kosten voor het slachtoffer vrijgesteld.

Indien het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat van de EU, kan de aanvraag worden ingediend bij cPVC mits de aanvrager zijn gewone verblijfplaats in Portugal heeft.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Ja, u kunt rechtsbijstand aanvragen in de ene of andere situatie.

Het slachtoffer heeft recht op juridisch overleg en advies over zijn rol in de procedure.

Wanneer u een assistent of een burgerlijke partij wil zijn, moet u rechtsbijstand aanvragen in een vroeg stadium van de procedure of wanneer u als getuige wilt worden bijgestaan door een advocaat en geen economische middelen hebben om hun eigen kosten te dragen.

U kunt ook rechtsbijstand aanvragen voor:

 • De volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de gerechtskosten;
 • Benoeming en betaling van de honoraria van de advocaat; of
 • Gespreide betaling van het honorarium of de honoraria van de advocaat.

Opmerking: Een persoon die beslist over verzoeken om rechtsbijstand, is het socialezekerheidsstelsel, op basis van een berekeningsformule die rekening houdt met de activa, de inkomsten en de uitgaven van de aanvrager. Het verzoek om rechtsbijstand wordt kosteloos door de sociale zekerheid aangeboden en kan persoonlijk, per fax, per post of via internet worden ingediend, in dit geval door het desbetreffende digitale formulier in te vullen. De aanvraag gaat vergezeld van een reeks documenten om de economische moeilijkheden van de aanvrager te bevestigen, waarbij het besluit binnen ten hoogste 30 dagen wordt genomen. De indiening van deze aanvraag brengt geen kosten voor het slachtoffer met zich mee.

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.seg-social.pt/protecao-juridica

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Indien er geen veroordeling bestaat voor het plegen van het strafbare feit.

Indien het slachtoffer de geleden schade niet aantoont.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Ja, dat kan. U kunt een beroep instellen tegen het besluit als u als assistent in de procedure bent.

Het kan ook gebruikmaken van de gebruikelijke middelen (civiele rechtbanken) indien de aanvraag om een of andere reden niet is beoordeeld.

Hoe kan ik, als ik schadevergoeding door de rechter heb toegekend, ervoor zorgen dat de veroordeling van de dader ten uitvoer wordt gelegd? Wat voor steun ontvang ik?

Ja, dat kan. Indien de verweerder niet vrijwillig een vergoeding betaalt, kan het slachtoffer overgaan tot een handhavend optreden, dat wil zeggen het Hof verzoeken het besluit tot schadevergoeding af te dwingen door bijvoorbeeld beslag te leggen op het beslag, bankrekeningen, onroerend goed of meubilair, tot maximaal de waarde van de aan het slachtoffer toegekende schadevergoeding.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/08/2019