Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Rakúsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

V nasledujúcej časti sa dozviete o všeobecných súdoch v občianskoprávnych a trestných veciach v Rakúsku.


Všeobecné súdy – úvod

Systém všeobecných súdov je rozdelený na štyri úrovne. V súčasnosti (január 2017)  za rozhodnutie súdnych prípadov zodpovedné tieto súdy:

 • 116 oblastné pojednávacie miestnosti
 • 20 krajských súdov (Landesgerichte)
 • 4 vyšších regionálnych súdov (Oberlandesgerichte)
 • Najvyšší súd

Od začiatku roka 2013 sa počet okresných súdov postupne znížil na 116 (od roku 1.7.2014) spojením okresných súdov v Hornom Rakúsku, Dolnom Rakúsku a Štajersku. V druhej polovici roka 2017 a v rokoch 2018 a 2019 sa už v štruktúre okresných súdov zaviedli ďalšie zmeny, čím sa zníži počet okresných súdov o tri.

V trestnom konaní zastupuje verejný záujem úrady prokurátora:

 • 16 prokuratúr (Staatsanwalschaftsten),
 • Ústredná prokuratúra (Zentrale Staatsanwaltschaft) na stíhanie hospodárskych trestných činov a korupcie,
 • 4 vyšších prokuratúr (Oberstaatsanwalschaftten),
 • Generálna prokuratúra.

Výkon súdnych rozsudkov sa vykonáva v 27 väzniciach.

A. Organizácia súdov: Občianske a trestné súdy

Spory sú postúpené na prvom stupni buď na okresných súdoch alebo na krajských súdoch. V občianskoprávnych veciach je súd príslušný najmä na základe povahy sporu (Eigenzuständigkeit); vo všetkých ostatných otázkach je určený hodnotou sporu vo veci samej (Wertzuständigkeit). Povaha veci má vždy prednosť pred kritériom hodnoty.

V trestných veciach sa súdna príslušnosť rozhoduje na základe závažnosti sankcie spojenej s trestným činom.

Okresné súdy (prvá úroveň)

Okresné súdy sú súdy prvého stupňa. Zodpovedná za:

 • Občianskoprávne spory týkajúce sa pohľadávok do 15,000 EUR ( Wertzuständigkeit),
 • Rozhodnutie o určitých typoch prípadov bez ohľadu na výšku pohľadávky (Eigenzuständigkeit) , najmä na rodinné, nájomné a exekučné tituly,
 • Rozhodnutie o niektorých trestných veciach, keď trestný čin obsahuje len pokutu, peňažný trest plus trest odňatia slobody v trvaní najviac jeden rok, alebo len trest odňatia slobody v trvaní najviac jedného roka (napr. fyzická ujma na zdraví, krádež).

Regionálne súdy (druhá úroveň)

Krajské súdy, známe aj v občianskych veciach ako „súdy prvého stupňa“ (Gerichtshöfe erster Instanz), majú právomoc:

 • Rozhodnúť v prvom stupni o všetkých právnych veciach, ktoré nie sú vyhradené okresným súdom, Na základe povahy prípadu spory týkajúce sa práva v oblasti jadrovej zodpovednosti, zákona o administratívnej zodpovednosti a práva na ochranu údajov, ako aj sporov v oblasti hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva;
 • Rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov.

Vyššie regionálne súdy (tretia úroveň)

Vyššie regionálne súdy, známe aj ako „súdy druhého stupňa“ (Gerichtshöfe zweiter Instanz), tvoria tretiu organizačnú úroveň. Títo poslanci sedia vo Viedni (vo Viedni, v Dolnom Rakúsku a spolkovej krajine Burgenland), Grazi (pokrývajúcom Štajersku a Korutánsku), v Linzi (pokrývajúcom Horné Rakúsko a Salzbursko) a v Innsbrucku (týka sa Tirolsko a Vorarlbersko).

občianskoprávnych aj trestných veciach sa tieto súdy zaoberajú len odvolaniami (t. j. na druhom stupni).

Takisto zohrávajú osobitnú úlohu pri správe súdneho systému. Predseda vyššieho krajského súdu je vedúcim administratívy všetkých súdov v obvode súdu. v tejto funkcii je predseda vyššieho regionálneho súdu zodpovedný len za spolkového ministra spravodlivosti.

Najvyšší súd (štvrtá úroveň)

Najvyšší súd vo Viedni je súd v konečnom odvolaní v občianskych a trestných veciach. Popri ústavnom súde (Verfassungsgericht) a správnom súde je jedným z „najvyšších súdov“ v krajine (Höchstgerichte). To znamená, že proti jeho rozhodnutiam nie je možný žiadny ďalší vnútroštátny prostriedok nápravy.

Rozsudky Najvyššieho súdu zohrávajú zásadnú úlohu pri zachovaní jednotného uplatňovania práva v celej krajine.

Hoci súdy nižšieho stupňa nie sú právne záväzné, platí pravidlo, že sa budú riadiť rozhodnutiami najvyšších súdov.

B. Občiansky súdny systém

Civilná justícia sa môže rozdeliť na riadne občianske súdne konanie, prípady zamestnania, obchodné a nesporové konania (Außerstreitverfahren).

Občianskoprávne konania sa rozhodujú v občianskoprávnych konaniach, ktoré nepatria do právomoci obchodných alebo pracovných súdov a nemajú sa riešiť v nesporových konaniach.

C. Opravné prostriedky

C.1. instantný vlak v civilných prípadoch

bežnom občianskom súdnom konaní sú v zásade dve rôzne sekvencie súdov, z ktorých každá môže byť rozdelená do troch etáp. Spory sú postúpené na prvom stupni buď na okresných súdoch alebo na krajských súdoch.

Ak je prvostupňovým súdom okresný súd, každé odvolanie sa musí podať na krajský súd, V prípade, že o nej rozhodne odvolací súd (Berufungssenat).

Ak je prvostupňovým súdom krajský súd, každé odvolanie sa musí podať na vyšší krajský súd, ak o ňom rozhodne odvolací súd v druhom stupni.

Súdy druhého stupňa iba skúmajú prvostupňový rozsudok. To znamená, že v zásade rozhodujú o veci len na základe návrhov rozsudkov, ktoré sú k dispozícii na konci ústneho konania na súde prvého stupňa a skutkových okolností predložených v tomto bode. Súd druhého stupňa môže sám rozhodnúť, že potvrdí alebo pozmení rozsudok. Na tento účel – v rámci vymedzenom návrhmi a podaniami na súde v ďalšom stupni – môže súd druhého stupňa opakovať alebo predĺžiť všetky alebo niektoré konania; alebo môže zrušiť rozhodnutie súdu prvého stupňa a dať pokyn na opätovné prerokovanie veci, alebo môže odvolanie zamietnuť.

V prípadoch, ktoré si vyžadujú rozhodnutie o právnych otázkach zásadného významu, možno podať ďalšie odvolanie na najvyšší súd.

Najvyšší súd rozhoduje len o právnych otázkach, a preto je viazaný svojím rozsudkom na základe predtým zistených skutočností. Rozhoduje len o správnosti rozsudku vydaného na základe zistených skutočností, hoci môže identifikovať body, ktoré sú neplatné, a v obmedzenom rozsahu aj procesné chyby v predchádzajúcich konaniach. Najvyšší súd nie je len zrušujúci rozsudky súdov nižšieho stupňa: takisto môže sám rozhodnúť, že potvrdí alebo zmení rozsudok, alebo môže zrušiť predchádzajúce rozhodnutia a nariadiť súdom prvého alebo druhého stupňa, aby záležitosť opätovne prejednali, alebo môže žalobu zamietnuť.

V prvom rade je veľká väčšina prípadov súdená samosudcom (alebo porotou zloženou z troch sudcov, ale len v sporoch nad 100,000 EUR a na žiadosť jednej zo strán). V druhom rade prípady súdia porota zložená z troch sudcov alebo sudcov najvyššieho súdu piatich sudcov. Ak sa prípad týka právneho problému zásadného významu (ako napríklad zmena ustálenej judikatúry), najvyšší súd zvolá rozšírenú skupinu zloženú z jedenástich sudcov.

C.2. Okamžité odvolanie sa v trestných veciach

Proti rozsudkom v trestných veciach možno podať opravný prostriedok raz.

Ak je prvostupňovým súdom okresný súd, odvolanie môže:

 • zrušil rozsudok, alebo
 • napadnúť odsúdenie a podmienky trestu.

Odvolanie posúdi trojčlenný senát krajského súdu.

Ak sa vo veci rozhoduje v prvom stupni samosudca krajského súdu (k tomu dochádza v súdnych konaniach na regionálnej úrovni, kde je obvinený obvinený z trestného činu, na ktorom je uložený trest odňatia slobody s hornou hranicou trestu odňatia slobody na päť rokov, ako napríklad v prípade poskytnutia nepravdivej svedeckej výpovede na súde), môže odvolanie tiež:

 • zrušil rozsudok, alebo
 • napadnúť odsúdenie a podmienky trestu.

Odvolanie sa následne posúdi trojčlenným súdom vyššieho stupňa.

Ak vec v prvom stupni prejednáva krajský súd zasadajúci s laickými posudzovateľmi (Schöffengericht) alebo s porotou (Geschwensengericht), každá žiadosť o zrušenie sa musí podať na najvyššom súde. Ak sa odvolanie týka len znenia trestu, musí sa podať na vyšší krajský súd.

D. Formy odvolania

riadnom občianskom súdnom konaní možno prvostupňové rozsudky napadnúť odvolaním sa na skutkové a právne otázky (Berufung). Odvolanie sa na skutkové a právne otázky sa môže vo všetkých prípadoch podať na základe posúdenia neplatnosti alebo nesprávneho právneho posúdenia a takéto odvolanie sa môže podať v niektorých konkrétnych veciach alebo v každom prípade nad hodnotou sporu vo výške 2,700 EUR z dôvodu procesných chýb alebo nesprávnych skutkových zistení.

Druhostupňové rozsudky možno napadnúť odvolaním sa na Najvyšší súd iba v právnych otázkach (revízia). Táto forma odvolania však podlieha rôznym obmedzeniam v závislosti od predmetnej záležitosti. Najvyšší súd v zásade rozhoduje len o právnych otázkach, ktoré majú značný význam, prítomnosť takýchto otázok je predpokladom pre to, aby Najvyšší súd prijal opravný prostriedok v právnych otázkach. V každom prípade v určitých prípadoch odvolania proti druhostupňovým rozsudkom nie sú prípustné pod hodnotou sporu vo výške 5,000 EUR, zatiaľ čo v prípade, že sporná hodnota nepresahuje 30,000 EUR, môže byť tiež potrebné, aby súd druhého stupňa schválil opravný prostriedok týkajúci sa právnych otázok na najvyššom súde (priamo alebo prostredníctvom novej prihlášky).

E. Právne databázy

Rakúske webové sídlo pre spravodlivosť ( Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) poskytuje všeobecné informácie o rakúskom súdnom systéme.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup na rakúske webové sídlo je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávomoc súdov – Rakúsko


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/10/2019