Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Rumunia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Ta strona zawiera informacje na temat sądów wyspecjalizowanych w Rumunii


Sądy wyspecjalizowane

Sąd w Braszowie

Trybunał Brașovum dla dzieci i spraw rodzinnych rozpoznaje sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przez dzieci lub dzieci. Przed utworzeniem tego Sądu sprawy w Braszowie zostały rozpoznane przez Sąd w Braszowie.

Sądy wyspecjalizowane

Istnieje 3 sądów wyspecjalizowanych (dawniej sądów handlowych):

 • Sąd specjalny w Klużu;
 • Sąd wyspecjalizowany w Mureș;
 • Sąd specjalny Argeș.

Rozpatrują sprawy z udziałem przedstawicieli wolnych zawodów. Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo jest uważana za specjalistę.

Sądy wojskowe

Jurysdykcję sądów wojskowych ustanowiono w kodeksie postępowania karnego. Każdy sąd wojskowy ma status bazy wojskowej.

Hierarchia sądów wojskowych jest następująca:

 • 4 sądów wojskowych (w Bukareszcie, Klużu-Napoce, Jassach i Timisoarze)
 • Trybunale Wojskowym w Bukareszcie;
 • Wojskowy Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

W sądach wojskowych sędziowie wojskowi, urzędnicy, archiwiści i inny personel.

Trybunały wojskowe

W Rumunii jest 4 sądów wojskowych:

 • Bukareszt;
 • Kluż-Napoka,
 • Iasi;
 • Timisoara

Jako sąd pierwszej instancji sąd wojskowy może rozwiązać wszystkie przestępstwa popełnione przez personel wojskowy do kolonii pułkownika, włącznie z innymi szczególnymi przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.

Wojskowy Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Wojskowy sąd apelacyjny rozpoznaje następujące sprawy:

 • Jako sąd pierwszej instancji, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu: zdrada, zdrada stanu poprzez przekazywanie tajnych informacji państwowych, zdrada, pomagając wrogowi, działania przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, wrogie działania przeciwko państwu, szpiegostwo, atak zagrażający bezpieczeństwu narodowemu, atak na bezpieczeństwo społeczności, ataki na wolność, ujawnienie fałszywych informacji, propaganda propaganda, zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, przestępstwa przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, przestępstwa popełnione przez wojskowe sądy i prokuratury wojskowe działające w tych sądach, przestępstwa popełnione przez generał, marszałek i admirał, zostają przesiedlone, jeżeli tak stanowi prawo;
 • Jako sąd apelacyjny – odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy wojskowe;
 • Rozstrzyga on spory kompetencyjne między trybunałami wojskowymi w ich okręgu wyborczym i odwołania od orzeczeń wydanych w sprawach przewidzianych przez prawo.

Sądy administracyjne

W Rumunii nie ma sądów administracyjnych. Organem właściwym do rozpoznawania spraw administracyjnych jest specjalna sekcja administracyjna sądu.

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny składa się z 9 sędziów, mianowanych na pięcioletnią kadencję nieodnawialną. 3 sędziów jest mianowanych przez Izbę Deputowanych, 3 przez Senat i 3 przez prezydenta Rumunii. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierają na 3-letnią kadencję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w głosowaniu tajnym. W latach 3 – 3 Trybunał Konstytucyjny odnowił jedną trzecią swoich sędziów.

Zgodnie z art. 146 konstytucji Rumunii Trybunał Konstytucyjny posiada następujące uprawnienia:

 • Orzeczenie w sprawie zgodności ustaw z konstytucją przed ich ogłoszeniem, w oczekiwaniu na przekazanie sprawy prezydentowi Rumunii; jednego z przewodniczących obu izb parlamentu; rządu; wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości; rzecznik Praw Obywatelskich, co najmniej 50 posłów lub co najmniej 25 senatorów, a także z urzędu, podejmuje inicjatywy zmierzające do zmiany Konstytucji;
 • decyduje o zgodności z Konstytucją traktatów lub innych umów międzynarodowych, na wniosek albo prezesa jednej z izb Parlamentu, albo co najmniej 50 zastępców lub 25 senatorów;
 • Podejmuje decyzję w sprawie zgodności z konstytucją przepisów Parlamentu, na wniosek przewodniczącego jednej z izb, grupy parlamentarnej lub co najmniej 50 posłów lub 25 senatorów;
 • Decyduje o wyjątkach niekonstytucyjności ustaw i zarządzeń, podniesionych przed sądami lub w drodze arbitrażu handlowego; rzecznik Praw Obywatelskich może również bezpośrednio podnieść zarzut niekonstytucyjności;
 • podejmuje decyzje w sprawie sporów prawnych o charakterze konstytucyjnym między organami publicznymi, na wniosek prezydenta Rumunii, przewodniczącego jednej z izb Parlamentu, Prezesa Rady Ministrów lub Przewodniczącego Najwyższej Rady Sądownictwa;
 • monitoruje przestrzeganie procedury wyboru prezydenta Rumunii i potwierdza wyniki wyborów;
 • Wydaje opinie doradcze w sprawie propozycji zawieszenia sprawowania urzędu przez prezydenta Rumunii;
 • Potwierdza on istnienie okoliczności uzasadniających obecność pełniącego obowiązki głowy państwa i przedstawia swoje ustalenia Parlamentowi i rządowi;
 • Monitoruje przestrzeganie procedury organizacji i organizacji referendum oraz potwierdza ich wyniki;
 • Sprawdza, czy spełnione są warunki umożliwiające obywatelom skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej;
 • O zarzutach co do niekonstytucyjności partii politycznej;
 • Wykonuje on inne zadania przewidziane w ustawie organicznej Trybunału (ustawa nr 47/1992, ponownie opublikowana).

Prawne bazy danych

Dostępne są następujące prawne bazy danych:

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieJurysdykcja sądów – Rumunia


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019