Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

  • Etusivu
  • Euroopan siviilioikeudellinen atlas

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopan siviilioikeudellinen atlas


Tähän Euroopan oikeusportaalin osioon kootaan käytännön tietoa siviiliasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä.


Sivustolta löytyy tietoja EU:n siviilioikeudellisista välineistä. Sillä on tarkoitus julkaista muun muassa kaikki jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja viralliset ilmoitukset. Sen avulla löydät myös toimivaltaiset tuomioistuimet tai muut viranomaiset, joiden puoleen voit kääntyä näihin välineisiin liittyvissä asioissa.

Sivuston sisältöä kehitetään vähitellen.

Tällä hetkellä se kattaa seuraavat välineet:

- uudelleenlaadittu Bryssel I ‑asetus – tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annettu asetus (EU) N:o 1215/2012

Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus - Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

- suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen – suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta yksityisoikeudellisissa asioissa 12 päivänä kesäkuuta 2013 annettu asetus (EU) N:o 606/2013

- avio- ja asumuseroon sovellettava laki – tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä joulukuuta 2010 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1259/2010 (ns. Rooma III –asetus)

- sovittelu – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY annettu 21 päivänä toukokuuta 2008 , tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla

- vähäiset vaatimukset - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007 , eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

- Eurooppalainen maksamismääräys - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006 , eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta

- Elatusvelvoitteet - Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008 , toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

- Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

- Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Neuvoston asetus (EU) 2016/1103, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Neuvoston asetus (EU) 2016/1104, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

Asiakirjojen tiedoksianto - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007 , oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ( asiakirjojen tiedoksianto ) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta

Oikeusapu - Neuvoston direktiivi 2002/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset

Todisteiden vastaanottaminen - Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

- Periminen - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 , toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta

- Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 655/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista

Yleiset asiakirjat - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

Tämä alasivusto korvaa vähitellen käytöstä poistuvan Euroopan oikeudellisen atlaksen.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020