Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Slovenië

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

In deze rubriek vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Slovenië.


De arbeidsrechtbanken en het Gerecht van eerste aanleg

Volgens de bepalingen van de wetgeving zijn de arbeidsrechtbanken bevoegd om te beslissen over individuele en collectieve arbeidsgeschillen en zijn de sociale rechtbanken bevoegd voor sociale geschillen.

De arbeidsrechtbanken en de sociale rechtbank van eerste aanleg beslissen in eerste aanleg. De hogere arbeids- en sociale rechtbank (Višje delovno in socialno sodišče) beslist over beroepen tegen beslissingen van de arbeidsrechtbanken en de sociale rechtbank van eerste aanleg, terwijl de beroepen tegen en de toetsing van beslissingen van de Hoge Raad voor arbeid en sociale zaken door het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië worden behandeld.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om te beslissen in de volgende individuele arbeidsgeschillen:

 • wat de sluiting, het bestaan, de duur en de beëindiging van de arbeidsbetrekkingen betreft;
 • betreffende de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de arbeidsrelatie tussen werknemers en werkgevers of hun rechtsopvolgers;
 • met betrekking tot rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de betrekkingen tussen werknemers en de cliënten waarvoor zij contractueel zijn overeengekomen te werken in het kader van een contract tussen de werknemers en de cliënten;
 • tussen werkgevers en aanvragers in verband met wervingsprocedures;
 • betreffende de rechten en verplichtingen uit hoofde van de industriële eigendom, overeengekomen tussen een werknemer en een werkgever op basis van arbeidsverhoudingen;
 • over de opvang van kinderen jonger dan 15 jaar, leerlingen, leerlingen en studenten,
 • tussen werkgevers en leerlingen of studenten met betrekking tot personeelsbeurzen;
 • betreffende de vrijwillige uitvoering van proeftijd;
 • zoals bij wet bepaald.

Een arbeidsrechtbank is ook bevoegd om te beslissen of een verzekeringsmaatschappij een medeverweerder is in een geschil over schadevorderingen waarvoor een arbeidsrechtbank bevoegd is.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om uitspraak te doen over de volgende collectieve arbeidsgeschillen:

 • tussen de partijen bij een collectieve overeenkomst of tussen de partijen bij de overeenkomst en een derde over de geldigheid en uitvoering van een collectieve overeenkomst;
 • de bevoegdheid om collectieve onderhandelingen te voeren;
 • betreffende de overeenstemming van de collectieve arbeidsovereenkomsten met de wet, de onderlinge overeenstemming van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de overeenstemming van de algemene akten van de werkgever met de wet en met de collectieve overeenkomsten;
 • betreffende de wettigheid van stakingen en andere industriële acties;
 • de deelneming van werknemers aan het beheer;
 • de bevoegdheden van de vakbonden in verband met arbeidsbetrekkingen;
 • in verband met besluiten over de representativiteit van de vakbonden;
 • zoals bij wet bepaald.

De sociale rechter is bevoegd om uitspraak te doen over de volgende sociale geschillen:

1. op het gebied van pensioen- en invaliditeitsverzekering:

 • O het recht op en van het stelsel van verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering;
 • O het recht op en de verplichte aanvullende pensioenregeling;
 • betreffende de betaling van bijdragen voor de verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verplichte aanvullende pensioenverzekering;
 • de specificatie of de beëindiging van de posities waarvoor opneming in de aanvullende pensioenverzekering verplicht is;
 • betreffende de vrijwillige opneming in de verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering en de betaling van de bijdragen voor deze verzekering;
 • betreffende de erkenning en het opkopen van de duur van de verzekering;
 • met betrekking tot het recht op een staatspensioen;
 • in verband met het officiële register;

2. op het gebied van de ziekteverzekering:

 • betreffende de rechten van de verplichte ziekteverzekering en de betaling van de bijdragen voor deze verzekering;

3: op het gebied van de werkloosheidsverzekering en de werkloosheidsverzekering:

 • betreffende het recht op en de betaling van de verplichte werkloosheidsverzekering en de betaling van de bijdragen voor die garantie,
 • de vrijwillige opneming in de verplichte werkloosheidsverzekering en de betaling van de bijdragen voor deze verzekering;
 • wat de toekenning van beurzen betreft, bij de toekenning waarvan een inventaris van de activa van doorslaggevend belang is, en de toekenning van beurzen voor de giftes;
 • met betrekking tot leningen voor studie op basis van garanties en gesubsidieerde rentetarieven, bij de toekenning waarvan een inventaris van de activa van beslissend belang is;

4. inzake de bescherming van ouders en gezinsbijslagen:

 • betreffende het recht op en de betaling van de ouderlijke zorg en de betaling van de bijdragen voor deze verzekering,
 • betreffende de rechten op gezinsbijslagen;

5. op het gebied van sociale uitkeringen:

 • sociale zekerheid;
 • wat betreft het recht op sociale uitkeringen in verschillende rubrieken, indien het de bedoeling is de situatie van de sociale zekerheid van de aanvrager op te lossen, en indien een inventaris van de activa bepalend is voor de erkenning van het recht op een dergelijke uitkering.

De verwijzende rechter is ook bevoegd om op de bovengenoemde gebieden uitspraak te doen in de volgende sociale geschillen:

 • over de teruggave van ten onrechte verkregen geld;
 • tot vergoeding van de schade die een ambtenaar of een overheidsinstantie heeft veroorzaakt aan de verzekerde of de begunstigde van de sociale bescherming of aan de schade die de verzekerde instelling aan een instelling heeft toegebracht in verband met een verzekeringsovereenkomst of de uitoefening van socialezekerheidsrechten.

De sociale rechter is ook bevoegd voor sociale geschillen, zoals bij wet bepaald.

De gerechten van eerste aanleg in de Republiek Slovenië zijn:

 • Celje Labour Court, gevestigd in Celje, met jurisdictie over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Celje;
 • De in Koper gevestigde arbeidsrechtbank van Koper, die rechtsmacht heeft over het grondgebied van de gerechtelijke districten Koper en Nova Gorica;
 • De arbeids- en sociale rechtbank van Ljubljana, gevestigd in Ljubljana, die bevoegd is om uitspraak te doen in arbeidsgeschillen over het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen van Kranj, Krško, Ljubljana en Novo Mesto, en over het beslechten van sociale geschillen op het grondgebied van de Republiek Slovenië;
 • De arbeidsrechtbank van Maribor, gevestigd in Maribor, met jurisdictie over het grondgebied van de gerechtelijke districten van Maribor, Murska Sobota, Ptuj en Slovenj Gradec.

Rechtbanken van eerste aanleg beslissen in eerste instantie arbeidsgeschillen op de zetel van de rechtbank, tenzij wordt aangegeven dat zij een beslissing moeten nemen over de externe diensten.

In arbeids- en sociale geschillen wordt het Gerecht verzocht zich uit te spreken in een kamer bestaande uit een rechter die optreedt als kamerpresident en twee leden van de jury, waarvan er een moet worden gekozen uit een lijst van kandidaten die werknemers zijn en één van de kandidaten voor de werkgevers of instellingen.

De alleensprekende rechter zal uitspraak doen over de individuele en sociale geschillen over de vordering van het vermogen, mits de waarde van het litigieuze artikel niet meer bedraagt dan 40,000 EUR. Over bepaalde belangrijke kwesties moet een beslissing worden genomen door een individuele rechter, ongeacht de waarde van het voorwerp van het geschil, zoals individuele arbeidsgeschillen in verband met de opschorting van een arbeidsovereenkomst, de uitvoering van een arbeidsproef, overuren, pauzes, rusttijden, verlof en andere afwezigheid van het werk, de plicht om wegens uitzonderlijke omstandigheden, tuchtrechtelijke sancties, tijdelijke opschorting van de werkzaamheden wegens de inleiding van een tuchtprocedure en tijdelijke herplaatsing, sociale geschillen over het recht op een verzorgingstoelage, het recht op een lichamelijke beperking en het recht op kuurbehandeling.

Hogere arbeids- en sociale rechtbank

De hogere arbeids- en sociale rechtbank beslist hoger beroep tegen beslissingen van de arbeidsrechtbanken en de sociale rechtbank van eerste aanleg. De Hoge Raad van de Republiek Slovenië beslist over beroepen tegen en herzieningen van besluiten van de Hoge Raad voor arbeid en sociale zaken.

De hogere arbeids- en sociale rechtbank is gevestigd in Ljubljana.

De hogere arbeids- en sociale rechtbank beslist in een panel van drie rechters.

Administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië

De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is bevoegd om te beslissen in een administratief geschil overeenkomstig de in de wet administratieve geschillen vastgestelde methoden en procedures.

In het kader van een administratief geschil wordt de rechterlijke bescherming van de rechten en voordelen van personen en organisaties gewaarborgd met betrekking tot de besluiten en acties van overheidsorganen, organen van de plaatselijke gemeenschappen en houders van openbare toelatingen overeenkomstig de wet.

In het kader van een administratief geschil heeft het Hof:

 • zich uitspreken over de wettigheid van definitieve administratieve handelingen die de rechtspositie van de eiser aantasten;
 • oordelen over de wettigheid van individuele handelingen en acties die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van een individu aantasten, tenzij een andere vorm van een eerlijke rechtsgang is gewaarborgd;
 • de wettigheid van handelingen van overheidsinstanties die in de vorm van een regel zijn uitgevaardigd wanneer zij individuele betrekkingen regelen
 • het regelen van openbare geschillen tussen de staat en de plaatselijke autoriteiten, tussen de plaatselijke autoriteiten en de geschillen tussen hen en de houders van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de wet voorziet in of bij gebreke van enige andere door de grondwet of de wet geboden rechterlijke bescherming,
 • zij beslist over de wettigheid van andere handelingen, indien deze bij wet zijn voorzien.

In een administratief geschil beslist de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië in eerste instantie. Het hooggerechtshof van de Republiek Slovenië beslist echter over een klacht tegen of de herziening van een beslissing van eerste aanleg in een administratief geschil.

Het hoofdkantoor van de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is gevestigd te Ljubljana.

De administratieve rechtbank moet zich op zijn zetel en devolgende lokale afdelingen uitspreken:

 • de afdeling Celje voor het gebied dat door het Hooggerechtshof in Celje wordt bestreken;
 • de afdeling Nova Gorica voor de gebieden die door het gerechtshof in Koper worden bestreken;
 • de afdeling Maribor voor het gebied dat in Maribor door het hoogste gerechtshof wordt bestreken.

De administratieve rechtbank beslist in een panel van drie rechters, behalve in bepaalde gevallen waarin bij wet is voorzien in één enkele rechter.

Het Hooggerechtshof besluit over de beëindiging van de procedure door één rechter, over beroepen en audits in een panel van drie rechters, in jurisdictiegeschillen tussen de administratieve rechtbank en het Gerecht of, in het panel van drie rechters, in jurisdictiegeschillen tussen de administratieve rechtbank en het Hooggerechtshof in een panel van vijf rechters.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op de De link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Arbeidsrechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 03/10/2019