Muu aineisto

 • Direktiivin artiklat
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link
 • Ylähuomautus

  When compared to what must be offered to the consumer in the case of a faulty product according to the law, the promise to compensate 50 percent of the purchase price in the form of a gift card after two years, is not enough of an additional benefit for the consumer that it can be called a guarantee.


  Facts:

   

  Verkkokauppa.com Oyj had a marketing campaign promising to give a three-year guarantee (warranty) for computers, tablets, televisions, and cameras. According to the terms of this additional guarantee, after two years the faulty product is compensated with a gift card, and the amount of the gift card is the price of the product with an age deduction of 2 percent per every month. In the third year, the deduction would be approximately 50 percent.

  According to the Finnish Consumer Protection Act, a guarantee must be an additional benefit for the consumer when comparing it to what is offered according to the law. According to the Directive on Consumer Sales and Guarantees, generally, the seller shall be held liable where a defect in a product occurs within two years of the delivery of the product. However, this two-year deadline has not been incorporated into Finnish legislation. In Finland, some products, for example, household equipment, can have even a longer period, approximately from two to four years. Furthermore, according to the Finnish Consumer Protection Act, the consumer has options to choose from regarding how the faulty product is compensated. However, a gift card is not one of these options.

  The Finnish Ombudsman assessed whether the defendant's practice was in accordance with the provisions of the Finnish Consumer Protection Act and the Directive on Consumer Sales and Guarantees concerning consumer guarantees.


  Legal issue:

  Whether a guarantee that offers only 50 percent of the product price in a form of a gift card is a suitable way to compensate a faulty product and, is it an additional benefit for the consumer when comparing it to what must be offered, according to the law.


  Result:

  The Consumer Ombudsman found that the additional guarantee was not much more than what must be offered without a guarantee to a consumer, according to the law. Moreover, the practice of the seller in determining which form the compensation is offered and returning the purchase price of the product by offering a gift card did not comply with the Consumer Protection Act. Therefore, the defendant's practice was not in accordance with the provisions of the Directive or the national law on consumer rights.

 • Yleinen huomautus
 • Koko teksti

  Kolmen vuoden lisätakuu

  Päivämäärä: 4.5.2018

  Diaarinumero: KKV/2536/14.08.01.05/2014

  Osapuolet

  Verkkokauppa.com Oyj

  Tiivistelmä

  Verkkokauppa.com Oyj markkinoi tietokoneille, tableteille, televisioille ja kameroille annettavaa

  kolmen vuoden lisätakuuta. Lisätakuun ehtojen mukaan kolmantena vuotena valmistajan

  takuun päätyttyä virheellinen tuote hyvitetään lahjakortilla, missä huomioidaan tuotteen

  arvonalentuminen ikävähennyksenä 2 % jokaista kuukautta kohti, eli kolmannen vuoden

  alkaessa arvo oli alentunut noin 50 %. Kuluttajansuojalaissa takuun edellytetään olevan

  kuluttajalle lisäetu siihen nähden, mitä oikeuksia laki hänelle jo ilman takuutakin antaa.

  Lisätakuun antama suoja jäi kuluttaja-asiamiehen mukaan ainakin pääsääntöisesti alle sen mitä

  ratkaisukäytännössä on lakisääteisen virhevastuun osalta edellytetty. Lainmukaista ei ollut

  myöskään se, että palautettava kauppahinta hyvitettiin kuluttajalle lahjakortilla eikä se, että

  virheen seuraamuksen määräsi myyjä. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

  Lainsäädäntö

  Kuluttajansuojalain 2 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L2) luvun 1 ja 3 § sekä 3

  (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L3) luvun 1 §

  Asiasanat

  Kohtuuton sopimusehto, Takuu, Virhevastuu

  Perustelut

  Verkkokauppa.com Oyj:n tietokoneille, tableteille, televisioille ja kameroille markkinoiman

  kolmen vuoden lisätakuun ehtojen mukaan, mikäli vastaavaa tuotetta ei ollut saatavilla tuotteen

  ikävähennys oli 2 % jokaista kuukautta kohti, eli kolmantena vuonna arvo oli alentunut 50 % (25

  kk) – 70 % (35 kk). Kuluttajalle ei katsottu merkitsevän lisäetua se, että lisätakuussa

  palautettavasta kauppahinnasta tehtiin 2 vuoden käytön jälkeen kaavamainen 50 %:n

  käyttöhyötyvähennys. Lainmukaista ei ollut myöskään se, että palautettava kauppahinta

  hyvitettiin kuluttajalle lahjakortilla, ei hyvittämällä summa kuluttajalle käteisellä tai esimerkiksi

  pankkisiirtona. Virheen seuraamukset määräytyvät takuussa kuluttajansuojalain 5 luvun

  säännösten mukaan, jollei takuuehtoihin sisälly ostajan kannalta edullisempia määräyksiä.

  Säännöksissä lähdetään siitä, että ostajalla on eräin rajoituksin oikeus vaatia, mitä

  seuraamusta (virheen korjaaminen, virheettömän tavaran toimittaminen, hinnanalennus,

  Kolmen vuoden lisätakuu - Kilpailu- ja kuluttajavirasto Page 1 of 4

  https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2018/kan-kiellot2/kolmen-vu... 22.2.2019

  kaupan purkaminen) virheen osalta sovelletaan. Verkkokauppa.comin lisätakuussa virheen

  seuraamuksen määräsi myyjä ja mahdollista oli vain purkaa kauppa, jollei vastaavaa tuotetta

  ollut saatavilla, eikä ostaja voinut halutessaan valita seuraamukseksi esim. hinnanalennusta.

  Kuluttaja-asiamies katsoi, että Verkkokauppa.comin markkinoimaan lisätakuuseen liittyi

  kuluttajansuojalain (KSL) kannalta seuraavia ongelmia:

  1) Lahjakortin käyttäminen virheen hyvittämisessä ei ole kuluttajansuojalain mukainen

  virheseuraamus. Myyjän pitää oikaista tavaran virhe KSL:n 5 luvussa määriteltyjä periaatteita

  noudattaen, jos takuuehdoissa ei ole ostajan kannalta edullisempia määräyksiä. Mikäli virhettä

  ei voida oikaista muuten kuin purkamalla kauppa, tehdyt suoritukset tulee palauttaa

  sellaisenaan. Näin ollen kauppahintaa ei voi palauttaa lahjakortin muodossa, koska se ei

  vastaa alun perin tehtyä suoritusta. Kauppahinta tulee siis palauttaa käteisellä, tilisiirtona tai

  hyvittää ostos luottokortille. Sopimusehto, jonka mukaan virhe oikaistaan palauttamalla

  kauppahinta kuluttajalle lahjakortilla, on kuluttajien kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain 3

  luvun 1 §:n vastainen.

  2) Takuun on oltava kuluttajalle lisäetu siihen nähden, mitä oikeuksia laki hänelle jo ilman

  takuutakin antaa. KSL:n perusteluissa (HE 360/1992) todetaan, että takuun tulee antaa

  ostajalle vähintään samat tai paremmat oikeudet kuin mitä laista seuraa. Perustelujen mukaan

  takuuksi nimettyjen sopimusehtojen osalta on kuluttajansuojalaissa ja sen

  soveltamiskäytännössä lähdetty siitä, että niiden tulee merkitä ostajalle lisäetua lain

  säännöksiin verrattuna. Tämä perustuu siihen, että takuu-nimitys on edelleenkin omiaan

  aikaansaamaan kuluttajissa erityisiä odotuksia tavaran laadun ja sen hankintaan liittyvän

  oikeussuojan suhteen.

  KSL:n 5 luvun virhesäännöksen mukaan ”tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä,

  mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa”.

  Kulutustavaroiden kauppaa ja takuita koskevan EU-direktiivin mukaan myyjän katsotaan olevan

  kuluttajalle vastuussa tavaran virheestä, jos se ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran

  luovutuksesta. KSL:ään tätä määräaikaa ei ole otettu vaan lain perustelujen mukaan ”on

  kohtuullista, että myyjä vastaa esimerkiksi ajoneuvossa, rakennusmateriaalissa tai

  kodinkoneessa alun perin olleesta valmistusvirheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta yli kahden

  vuoden kuluttua tavaran luovutuksesta”.

  Jos tavanomaisesti käytetty kulutustavara vioittuu ennen sen normaalia kestoikää, tavarassa

  on virhe. Kuluttajariitalautakunnassa on kodinkoneiden, kuten pesukoneiden ja elektronisten

  laitteiden osalta vakiintunut käytännöksi, että tavaran on kestettävä enemmän kuin 2 vuotta.

  Kun tavara on ollut käytössä yli 4 vuotta, sen vioittumista ei yleensä pidetä virheenä. Kun vika

  on ilmennyt selvästi yli 2 vuoden jälkeen ja ennen 4 vuoden ikää, kuluttajan on yleensä

  osallistuttava korjauskuluihin.

  Jos kodinkone vioittuu 2 – 4 vuoden välillä, sen mahdollinen virheellisyys joudutaan arvioimaan

  tapauskohtaisesti. Arviointikriteerejä ovat tällöin mm. tavarasta annetut markkinointitiedot,

  tavaran laatu ja hinta, vian luonne ja merkitys, tavaran käyttötapa ja määrä sekä vian

  ilmenemisajankohta 2 – 4 vuoden välillä. Lisäksi, jos tavaralle annettu takuu on voimassa, tämä

  lisää kuluttajan odotuksia tavaran laadun ja kestävyyden osalta.

  Kolmen vuoden lisätakuu - Kilpailu- ja kuluttajavirasto Page 2 of 4

  https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2018/kan-kiellot2/kolmen-vu... 22.2.2019

  Verkkokauppa.com markkinoi lisätakuutaan ilmoittamalla esim., että ”3 vuoden takuu

  televisioille”. Tällainen pitkähkö takuu lisää kuluttajien odotuksia tavaran hyvästä laadusta ja

  kestävyydestä ja kuluttaja voi tällöin perustellusti odottaa, että tavaran kestoikä olisi lisätakuun

  myötä parempikin kuin mitä vastaavia tavaroita koskeva lakisääteinen virhevastuu edellyttää.

  Kun myyjän vastuu Verkkokauppa.comin lisätakuussa kuitenkin jäi noin 50 %:iin tavaran

  ostohinnasta kahden vuoden käytön jälkeen, tämä ei merkinnyt kuluttajalle lisäetua lain

  vaatimuksiin nähden vaan lisätakuun antama suoja jäi kuluttaja-asiamiehen mukaan ainakin

  pääsääntöisesti alle sen, mitä kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä on lakisääteisen

  virhevastuun osalta edellytetty. Tällaisen sitoumuksen kutsuminen markkinoinnissa ”takuuksi”

  tai ”lisätakuuksi” oli siten kuluttajien kannalta sopimatonta ja kuluttajansuojalain 2 luvun 1 ja 3

  §:ien vastaista.

  3) Kuluttajakauppaan sovellettavan kauppalain 65 §:n 1 momentin mukaan ostajan on

  kaupanpurkutilanteissa ”maksettava kohtuullinen korvaus, mikäli hänellä on ollut tavarasta

  muuta hyötyä”. Säännöksen 2 momentista ilmenee, että myyjän on toisaalta maksettava

  palautettavalle kauppahinnalle ns. tuottokorkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

  Kauppalakia koskevissa hallituksen esityksen (HE 93/1986) perusteluissa todetaan mm.

  seuraavaa:

  Myös esillä olevaa, tavarasta saadun hyödyn korvaamista koskevaa säännöstä sovellettaessa

  on lähdettävä siitä, että mahdollisen hyötykorvauksen purkuilmoitusta edeltävältä käyttöajalta ei

  tule ylittää tavaran käytöstä aiheutunutta tavaran arvon alenemista. Toisaalta silloin, kun ostaja

  on ennen kaupan purkamista käyttänyt tavaraa sopijapuolten edellyttämään tarkoitukseen, ei

  ostajaa välttämättä tule velvoittaa suorittamaan myyjälle täysimääräistä hyvitystä käytön

  aiheuttamasta arvonalennuksesta. Kohtuullista korvausta harkittaessa on näet otettava

  huomioon muun muassa se, missä määrin tavarassa oleva virhe on vaikuttanut tavaran

  toimintaan tai käyttömahdollisuuksiin purkua edeltäneenä aikana. Sen lisäksi että virheestä

  sinänsä johtuva tavaran arvon aleneminen jää myyjän vahingoksi, ovat esimerkiksi yritykset

  virheen korjaamiseksi voineet vähentää tavaran käyttömahdollisuuksia siinä määrin, ettei

  ostajan todellisuudessa saama käyttöhyöty tavarasta ole oikeassa suhteessa siihen

  arvonalennukseen, joka virheettömään tavaraan olisi kohdistunut tavaran vastaanottamisen ja

  kaupan purkamisen välisenä aikana. Niin ikään on ostajan korvausvelvollisuutta arvioitaessa

  otettava huomioon muun muassa kustannukset, joita ostaja on mahdollisesti pannut tavaraan

  ennen purkamista. Kohtuullista hyötykorvausta ei siten yleensä voida määrätä kaavamaisin

  perustein, vaan mahdollisen korvauksen suuruus on harkittava tapauskohtaisesti.

  Lähtökohtana lain perustelujen mukaan siten on, että mahdollista hyötykorvausta ei voida

  määritellä kaavamaisesti esim. prosenttiosuutena tavaran kauppahinnasta vaan hyötykorvaus,

  sikäli kuin sen veloittaminen voi tulla kyseeseen, on määriteltävä tapauskohtaisten

  olosuhteiden perusteella ja huomioon on lisäksi otettava, että myyjän vastuulla on mahdollisen

  tuottokoron hyvittäminen ostajalle.

  4) Takuussa virheen seuraamukset määräytyvät KSL:n 5 luvun säännösten mukaan, jollei

  takuuehtoihin sisälly ostajan kannalta edullisempia määräyksiä. 5 luvussa lähdetään siitä, että

  ostajalla on eräin rajoituksin oikeus vaatia, mitä seuraamusta (virheen korjaaminen,

  Kolmen vuoden lisätakuu - Kilpailu- ja kuluttajavirasto Page 3 of 4

  https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2018/kan-kiellot2/kolmen-vu... 22.2.2019

  Päivitetty 19.6.2018

  virheettömän tavaran toimittaminen, hinnanalennus, kaupan purkaminen) virheen osalta

  sovelletaan. Verkkokauppa.comin lisätakuussa virheen seuraamuksen määräsi myyjä eli

  mahdollista oli vain purkaa kauppa, jollei vastaavaa tuotetta ollut saatavilla, eikä ostaja voinut

  halutessaan valita seuraamukseksi esim. hinnanalennusta. Oikeutta vaatia virheellisen tavaran

  korjaamista ostajalla ei takuuehtojen mukaan myöskään ollut.

  Valmistajan/maahantuojan antamissa takuissa normaalina käytäntönä on, että takuunantaja

  korjaa tavaran tai vaihtaa sen uuteen omalla kustannuksellaan. Kuluttaja sai

  Verkkokauppa.comin lisätakuun osalta vaikutelman samanlaisesta menettelystä, kun yhtiö

  ilmoitti takuuehdoissa, että ”Lisätakuu jatkuu valmistajan takuuehtojen mukaisena”. Näin ei

  käytännössä kuitenkaan ollut vaan lisätakuussa virheen seuraamuksena oli vastaavan tuotteen

  puuttuessa kaupan purkaminen, jossa ostajan saama hyvitys jäi 2 vuoden jälkeen 50 %:iin

  tavaran ostohinnasta.

  Silloin, kun lisätakuun ehdoissa kuluttajalle annetaan käytännössä ainoana vaihtoehtona

  virheen seuraamukseksi kaupan purkaminen, tämä heikentää kuluttajan asemaa siitä, mikä se

  olisi ollut KSL:n säännösten perusteella ilman takuuta. Mikäli ostaja ei halua purkaa kauppaa,

  hän voi lain mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Tällöin tuotetta ei myöskään

  tarvitse palauttaa myyjälle ja ostaja voi halutessaan korjauttaa sen itse. Myös virheen

  korjaaminen silloin, kun se voi tapahtua kohtuullisin kustannuksin, tulisi olla yhtenä kuluttajan

  valittavana olevana virheen seuraamuksena.

  Verkkokauppa.com Oyj ilmoitti muuttavansa kolmen vuoden takuunsa ehtoja siten, että

  1) Yhtiö luopuu lahjakorttien käyttämisestä ellei asiakas toivo sellaista itse.

  2) Tuotteen arvon alentumaa ei lasketa ensimmäisen kahden vuoden aikana, ja kolmantena

  vuonna tuotteessa ilmoitettu virhe pyritään ensisijaisesti korjaamaan tai vaihtamaan tuote

  virheettömään.

  3) Yhtiö muuttaa kaupan purkamisessa käytettävää mallia, ja ottaa käyttöön

  tapauskohtaisesti arvioitavan käyttöhyödyn vähentämisen. Arvioinnissa otetaan huomioon

  myös tuotteen oletettavissa oleva käyttöikä ja tuotteen mahdolliset huoltokerrat.

  4) Yhtiö tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoja virheen korjaamiseksi ja ottaa läpinäkyvästi käyttöön

  myös hinnanalennuksen mahdollisuuden.

  () () ()

  Kolmen vuoden lisätakuu - Kilpailu- ja kuluttajavirasto Page 4 of 4

  https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2018/kan-kiellot2/kolmen-vu... 22.2.2019