Muu aineisto

 • Direktiivin artiklat
  Unfair Contract Terms Directive, Article 6 , Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5 , Unfair Commercial Practices Directive, Annex II , Consumer Rights Directive, Chapter 5, Article 27 , Consumer Rights Directive, Chapter 5, Article 27
 • Ylähuomautus

  Määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten jatkaminen (KKV/1052/14.08.01.05/2018)

  Kuluttaja-asiamies

  An electricity company extended fixed-term electricity sales contracts that had been in force for two years with new fixed-term contracts without the express consent of the affected consumers. The Consumer Ombudsman found that the company's contract terms policy was unfair for consumers and thus contrary to law. The Consumer Ombudsman required the electricity company to inform the consumers regarding the terms of terminating their contract. In addition, the Consumer Ombudsman required the company to approve terminations of fixed-term contracts that have lasted for a total of at least two years.

 • Yleinen huomautus
 • Koko teksti

  Päivämäärä: 6.3.2019

  Diaarinumero: KKV/1052/14.08.01.05/2018

  Osapuolet

  Savon Voima Oy (1.1.2019 lähtien Väre Energia Oy)

  Tiivistelmä

  Savon Voima oli jatkanut kaksi vuotta voimassa olleita määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta. Kuluttaja-asiamies katsoi, että yhtiön sopimusehtokäytäntö oli kuluttajien kannalta kohtuutonta ja siten lain vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Savon Voima antaa määräaikaisia sopimuksia jatkettaessa kuluttajalle tiedon sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista sekä toimii sähkömyyntiehtojen mukaisesti ja muun muassa hyväksyy määräaikaisten sopimusten irtisanomiset sitten, kun määräaikaiset sopimukset ovat jatkuneet yhteensä vähintään kaksi vuotta.

  Sovelletut säännökset

  Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 ja 10 § ja 3 luvun 1 §

  Sähkömarkkinalain 86 § ja 92 §:n 3 mom.

  Asiasanat

  Harhaanjohtavuus, Kohtuuton sopimusehto, Markkinointi, Sähkö

  Perustelut

  Savon Voima tarjosi kuluttajalle määräaikaisen TakuuVoima-sopimuksen päättymisen jälkeen alkavaa uutta määräaikaista sopimuskautta seuraavasti:

  "TakuuVoima -sopimuksesi on päättymässä. Voit olla huoletta, sillä sopimuksesi päivittyy automaattisesti uuteen kolmen vuoden määräaikaiseen TakuuVoima -sopimukseen ajalla 1.10.2018 – 30.9.2021 seuraavin edullisin ehdoin: …

  Määräaikaisen sopimuksen oltua voimassa kaksi vuotta, voi kuluttaja tarkistaa sopimuksensa hinnan ja halutessaan vaihtaa uuteen sopimukseen. Mikäli et halua tarttua tähän jatkotarjoukseen, voit vaihtaa sopimuksen ilmoittamalla siitä Savon Voiman asiakaspalveluun…"

  Sähkönmyyntiehtojen SME 2014 kohdan 10.2.3. mukaan "Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella voidaan tehdä myös sellainen määräaikainen myyntisopimus, jonka voimassaolo jatkuu uuden sopimuskauden, jollei sopijapuoli ilmoita haluavansa irtautua siitä. Myyjän tulee lähettää kuluttajalle ilmoitus uuden sopimuskauden alkamisesta vähintään kuukautta ennen sitä ajankohtaa, jolloin kuluttaja viimeistään voi irtautua sopimuksesta uuden sopimuskauden osalta. Edellisessä kohdassa tarkoitettu kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen myyntisopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta. Kahdeksi vuodeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi tehdyn määräaikaisen sopimuksen päättyessä uuden määräaikaisen sopimuksen solmiminen edellyttää kuluttajan nimenomaista suostumusta."

  Savon Voima oli menetellyt em. sähkönmyyntiehtojen kohdan vastaisesti siltä osin kuin yhtiö oli jatkanut kuluttajien kaksi vuotta voimassa olleita sähkönmyyntisopimuksia uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta. Kuluttaja-asiamies katsoi, että sopimusehtokäytäntönä yhtiön menettely oli ollut kuluttajien kannalta kohtuuton ja siten kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n vastainen. Tarjousmenettely, jossa kuluttaja tulee sidotuksi sopimukseen ilman nimenomaista tahdonilmaisua, eli. ns. negatiivinen sopimussidonta, kielletään myös markkinoinnin osalta kuluttajansuojalain 2 luvun 10 §:ssä.

  Edellä olevasta seuraa, ettei kuluttajan uusi määräaikainen sopimus ollut syntynyt asianmukaisella tavalla silloin kun sopimusta oli kahden vuoden jälkeen jatkettu automaattisesti ilman kuluttajan suostumusta. Sopimukseen sisältyvä määräaikaisuus ei tällöin sido kuluttajaa vaan tilanteessa voidaan soveltaa sähkömarkkinalain 92 §:n säännöstä siitä, että kuluttaja saa kahden vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Kahden vuoden määräaika lasketaan sähkönmyyntiehtojen mukaisesti ensimmäisen sopimuskauden alusta lukien. Myyjällä vastaavaa irtisanomisoikeutta ei ole vaan sopimus sitoo myyjää kahden vuoden jälkeenkin määräaikaisena sopimuksena.

  Savon Voima ilmoitti selvityksessään, että yhtiö on hyväksynyt kuluttajien tekemät määräaikaisten sopimusten irtisanomiset silloin, kun määräaikaiset sopimukset ovat jatkuneet yhteensä vähintään kaksi vuotta. Yhtiö ei ollut tarjousmenettelyssään kuitenkaan korostanut kuluttajan oikeutta irtisanoa toisella määräaikaisella sopimuksella jatkettua, yhteensä yli kaksi vuotta voimassa olevaa sopimusta.

  Kuluttaja-asiamies viittasi sähkömarkkinalain 86 §:n säännökseen, jonka mukaan sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot kuuluvat tietoihin, jotka kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä ja ko. tiedot on lisäksi kirjattava sopimukseen tai sitä koskevaan vahvistusilmoitukseen. Myös silloin, kun on kyse sähkönmyyntiehtojen kohdassa 10.2.3 tarkoitetusta sopimuksen jatkamisesta uudella määräaikaisella sopimuksella, kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n säännös edellyttää, että kuluttajalle on annettava markkinoinnissa hänen päätöksentekonsa kannalta tarpeelliset tiedot, mukaan lukien tieto sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista.

  Saman sopimuksen -käsite

  Sähkönmyyntiehtojen 10.2.3. kohdan mukaan ”kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen myyntisopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta”. Savon Voima tiedusteli, onko kyse ehdoissa tarkoitetusta ”samasta sopimuksesta”, jos määräaikaisen sopimuksen päättyessä tehdään uusi määräaikainen sopimus, jossa sopimuskauden lisäksi myös hinta poikkeaa päättyneen sopimuksen mukaisesta hinnasta.

  Kuluttaja-asiamies katsoi, että ehtokohdan 10.2.3 myyjälle antama mahdollisuus ketjuttaa määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia on poikkeussäännös siihen nähden, ettei määräaikaisten sopimusten ketjuttamista, eli niiden voimassaolon jatkamista ilman kuluttajan nimenomaista hyväksyntää, kuluttajaoikeudessa yleensä sallita. Ehtokohtaa on tällöin tulkittava suppeasti ja kuluttajien edut huomioon ottaen. Saman sopimuksen -käsitettä arvioitaessa voidaan huomiota kiinnittää myös siihen, että hinta muodostaa osapuolten kannalta yleensä sähkönmyyntisopimuksen keskeisen osan ja määräaikaisten sopimusten osalta myyjällä ei hinnanmuutosoikeutta juurikaan ole.

  Kuluttaja-asiamies piti selvänä, että ”samalla sopimuksella” tarkoitetaan tässä yhteydessä hinnaltaan (tai hinnan määräytymisperusteeltaan) samansisältöistä sopimusta kuin osapuolten välinen aiempikin sopimus on ollut. Myyjä voi tällöin menetellä esimerkiksi siten, että se vuoden mittaisen määräaikaisen sopimuksen ollessa päättymässä tarjoaa kuluttajalle toiseksi vuodeksi jatkosopimusta siten, että sopimus tulee kuluttajaa sitovaksi, ellei hän ilmoita haluavansa irtautua siitä. Edellytyksenä tällöin on, että hinta säilyy jatkokaudella ennallaan. Jos hinta sen sijaan jälkimmäisen sopimuskauden osalta muuttuu, sopimus voi jatkua vain, jos kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy uuden sopimuksen siihen sisältyvine hintoineen.

  Savon Voima (Väre Energia Oy) antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että yhtiö tulee määräaikaisia sähkönmyyntissopimuksia jatkaessaan menettelemään sähkönmyyntiehtojen kohdan 10.2.3 edellyttämällä tavalla, hyväksyy määräaikaisten sopimusten irtisanomiset sitten, kun määräaikaiset sopimukset ovat jatkuneet yhteensä vähintään kaksi vuotta, ja antaa määräaikaisia sopimuksia jatkettaessa kuluttajalle tiedon sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista.