Nationell rättspraxis

Portugali

På den här sidan hittar du information om rättspraxis i Portugal.

Sisällön tuottaja:
Portugali

I Portugal är rätten till rättslig information en grundläggande rättighet för de medborgare som uttryckligen anges i artikel 20.2 i Republiken Portugals konstitution, såsom den har införts genom lag nr 34/2004 av den 29 juli, i dess nuvarande lydelse, som innehåller bestämmelser om tillgång till rättslig prövning och till domstolar.

Enligt artikel 4 är det staten som ska vidta åtgärder för att tillkännage lag och rätt, och justitieministeriet har ansvaret för att ställa rättslig information till förfogande, antingen genom att offentliggöra den eller på något annat sätt som kan underlätta för medborgarna att utöva sina rättigheter och få kännedom om sina i lag fastställda skyldigheter.

Offentliggörande av domar är en internationell rättsprincip som fastställs dels i artikel 10 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, dels i artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna princip kommer till uttryck i artikel 206 i den portugisiska konstitutionen (som även reglerar domstolsförhandlingar) och flera andra lagrum, däribland

 • Artiklarna 163 och 606 i civilprocesslagen
 • Artiklarna 86 (1), 87 och 321 (3) i civilprocesslagen
 • Artikel 3e 115 i lagen om författningsdomstolen
 • Artikel 30 i förvaltningsdomstolarnas arbetsordning.

Justitieministeriet ser därför till att det finns en uppsättning dokumentationsdatabaser som finns på http://www.dgsi.pt/. Dessutom offentliggörs de i Diário da República och sökbart på https://dre.pt/:

 • Författningsdomstolens avgöranden och yttranden om fall där lagstiftning står i strid med konstitutionen eller annan lagstiftning, eller där en konstitutionsstridig situation har uppstått på grund av underlåtenhet att anta lagstiftning.
 • Beslut om att standardisera rättspraxis från Högsta domstolen och revisionsrätten samt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, till vilken lagen är bindande.
 • Avgöranden från övriga domstolar som är bindande enligt lag.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Uppgifterna http://www.dgsi.pt/ ger tillgång till en rad databaser och bibliografiska databaser vid justitieministeriets bibliotek.

I en del av databaserna kan man se vilka handlingar som förts in senast och med hjälp av en navigeringslist göra olika typer av sökningar (fri sökning, sökning på nyckelord, på ämnesområde eller på referens).

Antingen på införselplatsen eller på ett resultat av detta visas handlingarna i form av kuponger som innehåller följande information:

 • Förfarandets nummer
 • Förhandlingsdatum
 • Föredragande
 • Deskriptor

Exempel på rubrik (er)

Högsta domstolens avgöranden

SESSION

FÖRFARANDE

FÖREDRAGANDE

DESKRIPTOR

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

ANSTÄLLNINGSAVTALS UPPHÖRANDE

Format

Domarna är tillgängliga i fulltext i html-format, med förbehåll för bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Berörda domstolar

De databaser som finns på http://www.dgsi.pt/ innehåller följande domstolars/enheters rättspraxis:

 • Högsta domstolen
 • Appellationsdomstolarna (Coimbra, Évora, Lisboa, Porto och Guimarães)
 • Författningsdomstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Centrala förvaltningsdomstolarna (nord och syd)
 • Domstol för tvister om domstols behörighet
 • Allmänna åklagarmyndighetens yttranden
 • Fredsdomare

Andra processer

Övriga förfaranden I Portugal finns information tillgänglig för ett antal förfaranden, i enlighet med tabellen nedan.

Går det att få information om:

Högsta domstolen

Andra domstolar

Eventuella överklaganden

Ja

Ja

Pågående mål

Nej

Nej

Resultatet av överklaganden

Ja

Ja

Dom som vunnit laga kraft

Nej

Nej

Andra processer

Annan nationell domstol (Författningsdomstolen)?

— På Europeiska unionens domstol?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler för offentliggörande

På nationell nivå finns inga bindande regler för offentliggörande av rättspraxis. I Portugal finns det dock bindande regler för offentliggörande på domstolsnivå.

Endast ett urval av rättspraxis offentliggörs i Portugal. De kriterier som tillämpas är betydelse och relevans.

Länkar

Dokumentdatabas

Senaste uppdatering: 26/08/2019

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.