Politika ochrany osobných údajov

1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Európsky portál elektronickej justície

Prevádzkovateľ: Oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov (GR JUST)

Referenčné označenie: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a zabezpečovať rešpektovanie vášho súkromia (Politika ochrany osobných údajov pre webové stránky spravované Európskou komisiou). Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme dôvody, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich získavame, ako s nimi narábame a zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa týkajú týchto spracovateľských operácií:

Európsky portál elektronickej justície (ďalej aj „portál“) bol zriadený s cieľom poskytovať všeobecnej verejnosti prístup k informáciám, prepojeným vnútroštátnym databázam a interaktívnym službám umožňujúcim používateľom priamo komunikovať s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte, ako aj s cieľom poskytovať kontaktné údaje príslušných vnútroštátnych kontaktných orgánov a inštitúcií. Európsky portál elektronickej justície preto zhromažďuje údaje na veľmi špecifický účel, ktorým je zlučovanie a zosúlaďovanie údajov z rôznych vnútroštátnych databáz. Portál spracúva osobné údaje aj v súvislosti s e-mailovou komunikáciou medzi Komisiou, občanmi, zodpovednými správcami obsahu a kontaktnými miestami (údajový záznam: DPR-EC-01506).

Okrem toho sa vykonávajú aj osobitné operácie spracúvania údajov v súvislosti s niektorými službami, ktoré poskytuje Európsky portál elektronickej justície, napr. v súvislosti s nástrojmi Ako nájsť právnika, Ako nájsť notára a Ako nájsť spoločnosť, s vyhľadávačom európskeho identifikátora judikatúry (ECLI), s komunikačným nástrojom e-CODEX, databázou príslušných súdov (CDB), interaktívnym nástrojom pre oblasť základných práv (FRIT) a systémom prepojenia katastrov nehnuteľností (LRI).

Upozorňujeme, že prevádzkovanie verejných databáz poskytujúcich služby prostredníctvom portálu je v kompetencii členských štátov a iných orgánov, ako sú profesijné komory a neziskové organizácie. Tieto subjekty získavajú údaje na účel dodržiavania súladu s vnútroštátnym právom a poskytovania nevyhnutných informácií na vnútroštátnej úrovni. Takéto databázy sú prepojené cez portál tak, aby informácie dostupné na vnútroštátnej úrovni boli prístupné prostredníctvom portálu. Je úlohou členských štátov a iných orgánov, ako sú profesijné komory a neziskové organizácie, aby zaistili bezpečnosť spracúvania osobných údajov vo svojich databázach.

Komisia poskytuje technické špecifikácie potrebné na prepojenie s týmito subjektmi. Spolupráca medzi uvedenými subjektmi a Komisiou je zabezpečená na dobrovoľnej báze (s výnimkou systémov BRIS a IRI 2.0, kde je prepojenie podľa rozhodného práva povinné[1]). Táto spolupráca nie je preto regulovaná žiadnym formálnym dojednaním, napríklad zmluvou. Komisia zaisťuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov výlučne v rozsahu svojich zodpovedností prevádzkovateľa v rámci Európskeho portálu elektronickej justície.

Tieto operácie v oblasti spracúvania údajov uskutočňuje oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie

Oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST spracúva osobné údaje na hlavný účel, ktorým je poskytovanie tzv. jednotného kontaktného (elektronického) miesta pre získanie informácií o justícii a prístup k európskym súdnym konaniam (základná platforma Európsky portál elektronickej justície – DPR-EC-01506).

Okrem toho sa uskutočňujú aj samostatné spracovateľské operácie v súvislosti s rôznymi dodatočnými funkciami, ktoré ponúka Európsky portál elektronickej justície:

Ako nájsť právnika – Ako nájsť notára

Ako nájsť právnika a Ako nájsť notára sú dve služby, ktoré Komisia poskytuje širokej verejnosti v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi komorami odborníkov pracujúcich v oblasti práva (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01507). Tieto komory zodpovedajú za počiatočný zber kontaktných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)]. Komisia poskytuje vyhľadávací nástroj s cieľom umožniť cezhraničné vyhľadávanie údajov uchovávaných vnútroštátnymi komorami. Komisia neuchováva tieto kontaktné údaje ani výsledky vyhľadávania.

Vyhľadávač ECLI

Vyhľadávač európskeho identifikátora judikatúry (ECLI) (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01508) je služba, ktorú Komisia poskytuje širokej verejnosti v spolupráci so zúčastnenými poskytovateľmi prístupu k judikatúre s cieľom uľahčiť prístup k európskej a vnútroštátnej judikatúre (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01508). Za uverejnenie vnútroštátnej judikatúry zodpovedajú členské štáty a ich justičné orgány. Komisia poskytuje vyhľadávací nástroj s cieľom umožniť cezhraničné vyhľadávanie takejto judikatúry, ktorá môže obsahovať určité osobné údaje. Komisia neuchováva judikatúru ani výsledky vyhľadávania.

e-CODEX

Európsky portál elektronickej justície poskytuje aj službu umožňujúcu elektronickú výmenu oficiálnych formulárov v súlade s určitými európskymi cezhraničnými právnymi nástrojmi. To sa uskutočňuje v rámci základnej infraštruktúry bezpečnej komunikácie známej ako e-CODEX (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01509). Nástroj e-CODEX je súborom softvérových produktov, ktorý umožňuje priamu bezpečnú cezhraničnú výmenu elektronických správ v justičnom priestore. Je založený na decentralizovanej architektúre, ktorá je navrhnutá tak, aby spájala existujúce IT systémy na vnútroštátnej úrovni.

Nástroj e-CODEX uľahčuje výmenu formulárov v súlade s osobitnými európskymi právnymi nástrojmi. Okrem spracúvania osobných údajov nevyhnutných na výmenu platných formulárov sa osobné údaje spracúvajú aj v súvislosti s elektronickým podpisom. Takéto spracúvanie sa uskutočňuje aj v súvislosti s poskytovaním informácií o príslušných orgánoch v prípadoch, keď takéto funkcie vykonávajú fyzické osoby. Okrem toho metaúdaje, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, sa zaznamenávajú na účely riešenia problémov (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01509).

Databáza súdov – interaktívny nástroj pre oblasť základných práv

Databáza príslušných súdov (CDB) a interaktívny nástroj pre oblasť základných práv (FRIT) sú dve služby, ktoré Komisia a členské štáty poskytujú širokej verejnosti s cieľom umožniť používateľom identifikovať orgány zodpovedné za určité európske cezhraničné právne nástroje a presadzovať svoje základné práva (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-01510). Členské štáty poskytujú Komisii relevantné kontaktné údaje. Komisia zodpovedá len za uverejnenie týchto údajov.

Tieto nástroje spracúvajú kontaktné údaje príslušných orgánov (aj na účely presadzovania základných práv); v určitých prípadoch sa kontaktné údaje môžu týkať fyzickej osoby.

Ako nájsť spoločnosť – systém prepojenia obchodných registrov

Služba Ako nájsť spoločnosť/prepojenie obchodných registrov vám umožňuje vyhľadávať a získavať informácie o spoločnostiach zapísaných v obchodných registroch v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku. Je súčasťou systému prepojenia obchodných registrov (BRIS) zriadeného v súlade s právnymi predpismi EÚ. Systém prepája vnútroštátne obchodné registre, ktoré sprístupňujú informácie o spoločnostiach (záznam o ochrane údajov: DPR-EC-03328). Hoci väčšina údajov o spoločnostiach v obchodných registroch je neosobná, niektoré z prijatých dokumentov obsahujú napr. mená riaditeľov, právnych zástupcov, akcionárov atď.

Systém prepojenia katastrov nehnuteľností

Oddelenie A1 GR JUST získava a používa vaše osobné údaje s cieľom uľahčiť fungovanie systému prepojenia katastrov nehnuteľností (LRI).

Základné služby systému LRI poskytované všetkými registrami sú zápis, preskúmanie a uloženie informácií o pozemkoch a nehnuteľnostiach, napr. informácie o polohe a vlastníctve, a sprístupnenie týchto informácií verejnosti a profesionálnym klientom.

Národné kontaktné miesta zodpovedajú za počiatočný zber príslušných informácií v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)]. Účely spracúvania osobných údajov sú vymedzené buď vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo príslušnými vnútroštátnymi komorami. Komisia nezodpovedá za vymedzenie účelu takéhoto spracúvania na vnútroštátnej úrovni. Komisia neuchováva žiadne poskytované kontaktné údaje ani získané výsledky vyhľadávania.

Iné spracúvanie údajov na Európskom portáli elektronickej justície

Európsky portál elektronickej justície spracúva osobné údaje používateľov na účely e-mailových upozornení, ako aj osobné údaje správcov zodpovedných za správu konkrétnych funkcií portálu a jeho systémov.

Európsky portál elektronickej justície uskutočňuje autentifikáciu svojich registrovaných používateľov prostredníctvom služby Komisie EU Login. Samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje povahu spracúvania osobných údajov službou EU Login.

Žiadna z operácií spracúvania osobných údajov nie je využívaná na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania (článok 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725).

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie (článok 5 ods. 1 nariadenia). Niektoré formy spracúvania údajov sú založené aj na udelení súhlasu [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia]. Európsky portál elektronickej justície a jeho rôzne funkcie a služby sú poskytované podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti so službou Ako nájsť spoločnosť/prepojenie obchodných registrov uskutočňuje aj na základe článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia. Toto spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sme poskytovali dokumenty spoločnosti (ktoré môžu obsahovať osobné údaje) používateľom stránky Ako nájsť spoločnosť na Európskom portáli elektronickej justície v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcou sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností.

Spracúvanie osobných údajov upravuje aj rozhodnutie Komisie z 5. júna 2014 o ochrane osobných údajov na Európskom justičnom portáli.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Základná platforma Európsky portál elektronickej justície

V súvislosti so všeobecným fungovaním Európskeho portálu elektronickej justície, oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST spracúva tieto kategórie osobných údajov:

 • osobné údaje správcov obsahu Európskeho portálu elektronickej justície, osobné údaje poskytované používateľmi pri používaní portálu, a to aj v súvislosti s kontaktovaním elektronickej schránky podpory (základná platforma Európsky portál elektronickej justície – DPR-EC-01506).

Okrem toho, na uskutočňovanie týchto spracovateľských operácií získava oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST tieto kategórie osobných údajov:

 • Osobné údaje získavané v súvislosti so službou EU Login (meno a e-mailová adresa). Tieto osobné údaje získavame zo služby EU Login.
 • Osobné údaje správcov (meno a e-mailová adresa). Tieto osobné údaje sme získali od príslušných vnútroštátnych orgánov.

Poskytovanie takýchto osobných údajov nie je povinné.

Osobné údaje spracúvané v súvislosti so službami portálu

 • Mená a kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo) právnikov a notárov (Ako nájsť právnika/Ako nájsť notára – DPR-EC-01507).
 • Osobné údaje zahrnuté do európskej a vnútroštátnej judikatúry, ktoré sú sprístupňované v súlade s príslušnými európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi (vyhľadávač ECLI – DPR-EC-01508).
 • Osobné údaje nevyhnutné na elektronickú výmenu formulárov v súlade s podporovanými európskymi právnymi nástrojmi; osobné údaje v súvislosti s používaním elektronických podpisov, osobné údaje vedené ako metaúdaje nevyhnutné na účely riešenia problémov (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Mená a kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo) fyzických osôb, ktoré môžu mať právomoci v súvislosti s občianskoprávnymi konaniami a/alebo presadzovaním základných práv občanov (databáza súdov – interaktívny nástroj pre oblasť základných práv – DPR-EC-015010).
 • Verejné dokumenty dostupné prostredníctvom stránky Ako nájsť spoločnosť na Európskom portáli elektronickej justície (napr. zakladateľská listina, stanovy, účtovné doklady atď.) môžu obsahovať osobné údaje týkajúce sa spoločnosti (napr. osobné údaje riaditeľov, právnych zástupcov, akcionárov atď.). Kategórie sa môžu líšiť v závislosti od zdrojových vnútroštátnych obchodných registrov a môžu obsahovať napríklad tieto informácie: pohlavie (pán/pani), meno, priezvisko (priezviská), mená rodičov, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti/cestovného pasu, dátum vydania a skončenia platnosti, daňové číslo alebo iné vnútroštátne identifikačné čísla, adresa a podpis (DPR-EC-03328).
 • Mená vlastníkov pozemkov, ich adresy, dátumy narodenia, rodinný stav, podpisy, mená nadobúdateľov atď. a všetky ostatné kategórie osobných údajov stanovených príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu na účely fungovania systému prepojenia katastrov nehnuteľností (DPR-EC-08846).

V súvislosti so službami, ktoré sa opierajú o údaje poskytované tretími stranami, Európsky portál elektronickej justície šíri uvedené osobné údaje v prípade, že už boli zverejnené inými prevádzkovateľmi. Počiatočný zber takýchto údajov môže byť povinný podľa platných právnych predpisov.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli údaje získané, alebo na účely ďalšieho spracúvania, konkrétne:

 • Údaje správcov obsahu a kontaktných osôb sa uchovávajú dovtedy, kým daná osoba vykonáva svoju funkciu. Platnosť údajov sa kontroluje v rámci každoročnej aktualizácie obsahu Európskeho portálu elektronickej justície. Na vyžiadanie sa uskutočňujú aj opravy (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 a DPR-EC-01510).
 • Osobné údaje sa získavajú z databáz zúčastnených advokátskych komôr a právnických organizácií. Európsky portál elektronickej justície ich neuchováva a zobrazujú sa len počas zobrazenia výsledkov vyhľadávania (Ako nájsť právnika/Ako nájsť notára – DPR-EC-01507).
 • Osobné údaje môžu byť uvedené v súdnych rozhodnutiach poskytovaných európskymi a národnými partnermi uverejňujúcimi judikatúru (ďalej len „poskytovatelia ECLI“). Európsky portál elektronickej justície uchováva tieto údaje v rámci metaúdajov a vyhľadávacích indexov každého rozhodnutia dovtedy, kým poskytujúci subjekt príslušné súdne rozhodnutie neanonymizuje alebo neodstráni (vyhľadávač ECLI – DPR-EC-01508).
 • Pokiaľ ide o Európsky portál elektronickej justície, osobné údaje sa uchovávajú len počas prípravy príslušného formulára žiadateľom. Osobné údaje sa však uchovávajú v elektronických schránkach používateľov v rámci komponentu eTrustEx systému e-CODEX. Maximálne obdobie uchovávania je 10 rokov. Maximálne obdobie uchovávania údajov v súvislosti s riešením problémov je 5 rokov (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Osobné údaje získané prostredníctvom funkcie Ako nájsť spoločnosť sa uchovávajú na platforme 6 dní od momentu sprístupnenia súboru na stiahnutie (DPR-EC-03328).
 • Osobné údaje získavané na účely systému prepojenia katastrov nehnuteľností sa spracúvajú na čas nevyhnutný na splnenie účelu zberu alebo ďalšieho spracúvania, ako je vymedzené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch príslušného členského štátu. Osobné údaje sa uchovávajú na čas nevyhnutný na splnenie všetkých právnych a daňových povinností (DPR-EC-08846).

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa uskutočňujú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia na ochranu vašich osobných údajov zaviedla celý rad technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a charakter spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Pokiaľ ide o údaje dostupné vo verejne prístupnej časti Európskeho portálu elektronickej justície, prístup k osobným údajom sa poskytuje širokej verejnosti. Osobné údaje spracúvané na účely určenia zodpovedných technických kontaktných miest, na účely podpory a riešenia problémov (vrátane osobných údajov zhromaždené prostredníctvom systému EU Login) sú prístupné len pre oprávnených zamestnancov útvarov Komisie v súlade so zásadou „need to know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci útvarov sú viazaní zákonnými a prípadne dodatočnými dohodami o mlčanlivosti.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom nástroja „Vaše pripomienky“ na Európskom portáli elektronickej justície, vaše osobné údaje spracujú oprávnení zamestnanci. Na základe vášho súhlasu môžeme postúpiť vašu správu (vrátane osobných údajov v nej uvedených) iným príslušným európskym inštitúciám alebo vnútroštátnym orgánom.

Osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti so zberom štatistík o prenosoch údajov na webe. To vykonáva systém Komisie s názvom Europa Analytics. Viac informácií o tom, ktoré osobné údaje spracúva služba Europa Analytics a ako, nájdete tu.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako dotknutá osoba máte osobitné práva podľa kapitoly III (článkov 14 až 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu v prípade, že sú nesprávne alebo neúplné. V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

V prípadoch, keď Európsky portál elektronickej justície sprístupňuje osobné údaje, ktorých počiatočný zber uskutočnili tretie strany (napr. registre a databázy členských štátov), vaše žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby odovzdáme príslušným prevádzkovateľom.

Takisto máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa, alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené ďalej v bode 9.

V prípade, že chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti (t. j. uveďte ich referenčné označenie záznamu, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov).

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa zberu a používania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovedného prevádzkovateľa: oddelenie A1 Digitálna transformácia a justičná príprava GR JUST (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu).

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu), t. j. môžete mu podať sťažnosť.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracúvania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a oznámené zodpovednej osobe Komisie. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby Komisie s týmito referenčnými označeniami: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 a DPR-EC-01510.[1] BRIS – pozri článok 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností; IRI.2.0 – pozri článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

2. Pravidlá ochrany osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Politika „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva“ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Táto všeobecná politika sa týka rodiny webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény eu.

Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať tieto webové sídla bez uvedenia akýchkoľvek osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s nimi zaobchádza podľa politiky opísanej v uvedenom nariadení. Na týchto webových sídlach sú v rámci osobitných vyhlásení o politike ochrany osobných údajov uverejnené informácie o použití vašich údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu prevádzkovateľ určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručuje súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany osobných údajov,
 • v rámci každej inštitúcie úradník pre ochranu údajov zabezpečuje uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (pozri článok 24 nariadenia),
 • pre všetky inštitúcie bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán (pozri články 41 až 45 nariadenia),
 • v rámci rodiny webových sídiel inštitúcií Európskej únie (v rozsahu domény eu) sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže ich nemáme pod kontrolou, odporúčame prečítať si ich politiky ochrany osobných údajov.

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Portál EUROPA ponúka tri typy elektronických služieb:

 1. Informačné služby, ktoré poskytujú občanom, médiám, obchodnému a administratívnemu sektoru a iným subjektom s rozhodovacou právomocou jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a činností EÚ,
 2. Interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie a umožňujú spätnú väzbu s cieľom prispieť k formovaniu politík, činností a služieb EÚ,
 3. Transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získanie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich údajov:

 • Aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov EÚ zhromažďuje osobné údaje výhradne v rozsahu nevyhnutnom na konkrétny účel. Poskytnuté informácie nebudú opakovane použité na iné ako vymedzené účely,
 • Komu sa poskytujú vaše údaje. Európska únia poskytne vaše údaje tretím stranám, len ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). Európska únia neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu,
 • Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte takisto právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe legitímnych závažných dôvodov s výnimkou prípadov, keď sú údaje zhromažďované na účel splnenia zákonných požiadaviek alebo keď sú potrebné na splnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas,
 • Ako dlho uchovávame vaše údaje. Európska únia uchováva údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania,
 • Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektívnosť a účinnosť webového sídla Európskej komisie na portále EUROPA.

Aktivita návštevníkov portálu Europa sa štandardne sleduje prostredníctvom vlastných trvalých súborov cookie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out). Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

Ak si chcete skontrolovať svoj súčasný status a vybrať jednu z týchto možností, označte príslušný rámček v nasledujúcom texte.

Výber možnosti, aby webové stránky nesledovali vašu aktivitu prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami?

Všetky webové stránky majú odkaz „Vaša spätná väzba“, ktorý umožňuje, aby ste odoslali svoje pripomienky do osobitnej emailovej schránky. Ak pošlete takúto správu, adresát zhromažďuje poskytnuté osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na zodpovedanie vašej otázky. Ak správca emailovej schránky nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš email inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka postúpená. Webové sídlo nebude uchovávať záznamy o žiadnej emailovej korešpondencii, ktorá sa uskutoční týmto spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho emailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Posledná aktualizácia: 02/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.